Nr.30 - Sammenlægning af tilbud på Ungecenter/Møllevejens Skole

Sagsnr.: 16/27913

 
Charlotte Sander (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 14. august 2017 samt på Byrådsmødet d. 4. september 2017 blev det besluttet, at der skulle etableres en ny dagbehandlingsskole. Men Byrådet besluttede, at der skulle findes en anden placering end på afdeling Karlebo, Fredensborg Skole.

Som følge af ændringer i Styrelsesvedtægten er det nu Social- og Seniorudvalget, der skal tage stilling i sagen om placering af skolen.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår at samle en række indsatstilbud på Ungecenter på Møllevej i Nivå under navnet Indsatshuset. Indsatshuset samler alle kommunens indsatser for udsatte børn og unge, og det vil bestå af: 

 

 • En ny dagbehandlingsskole, kaldet Møllevejens Skole (nuværende Møllevejens Skole og Kejserdal)
 • Pædagogisk Forebyggelsesteam (primært på 0-6årsområdet)
 • Psykologer, herunder PPR og behandlingstilbud
 • Netværkskonsulenter – tidlige forebyggende familieindsatser

 

Tilsammen udgøres disse enheder af i alt 61 medarbejdere.

Udover ovenstående tilbud vil en stor del af Ungdomsskolens fritidstilbud fortsat finde sted i Ungecenter, således at bygningerne udnyttes optimalt i så mange timer som muligt syv dage om ugen.

 

Etableringen af Indsatshuset på Møllevej vil betyde, at tre medarbejdere flytter fra Rådhuset til Ungecenter på Møllevej.

 

Etablering af Indsatshuset

Baggrunden for at etablere et Indsatshus er, at der ses et behov for, dels at øge koordineringen og fleksibiliteten i de kommunale dagbehandlingsskoletilbud, dels at sikre, at den økonomiske stigning på området bremses.

 

Visionen med Indsatshuset er, at flere børn og unge med socioemotionelle udfordringer tilbydes én samlet indsats med skræddersyede, velkoordinerede og intensive skole- og behandlingsforløb i tæt samarbejde med almenområdet. Den nye skole, som får navnet Møllevejens Skole, skal medvirke til, at eleverne på sigt trives og udvikles i det almene miljø med den nødvendige behovsafstemte støtte. En sekundær gevinst heraf er, at udgiftsudviklingen til dagbehandling bremses ved at mindske behov for køb af pladser uden for kommunen.

 

Center for Børn og Familie har i dag to interne specialskoletilbud. Kejserdal, kommunens dagbehandlingsskole til børn fra 6 til 18 år og Møllevejens Skole, som er et særligt tilrettelagt skoletilbud for skoletrætte unge fra 8.-10. klasse.

 

Under Indsatshuset bliver der etableret en ny dagbehandlingsskole med navnet Møllevejens Skole, som skal varetage dele af den interne specialundervisning, dagbehandlingstilbud, samt fritidstilbud. Skolen bliver et fleksibelt tilbud, som kan tilrettelægges for en kortere eller længere periode og sammensættes med Indsatshusets øvrige indsatser efter behov.

 

Det er administrationens ønske, at Indsatshusets fire enheder samles på én adresse for at sikre en velkoordineret og let tilgængelig indsats imellem disse funktioner.

 

Indsatsskolens tilbud skal bestå af følgende komponenter:        

 • Skræddersyede undervisnings- og behandlingstilbud til kommunens mest udsatte elever
 • Udgående funktioner som støtte til  børn og unge med særlige behov i de almene miljøer
 • Afklarings- og udredningsforløb af børn og unge med særlige behov

 

 

Budgetmæssige konsekvenser

Der er et stigende antal børn og unge i Fredensborg kommune, som har behov for at få et dagbehandlingsskoletilbud. Dagbehandlingsskolerne varetager specialundervisning og specialpædagogiske behandlingsforløb for børn, der har adfærdsmæssige vanskeligheder. Et øget behov for dagbehandlingsskolepladser skyldes især en stigning i antallet af børn med socioemotionelle vanskeligheder, som ikke kan få deres lærings- og trivselsbehov dækket i den almene skole.

De efterspurgte dagbehandlingsskolepladser er oftest eksterne. De eksterne tilbud er dyrere end de interne og de er ofte placeret langt fra kommunen, heraf er flere placeret i København, hvilket medfører store udgifter til transport. Med denne efterspørgsel udfordres den økonomiske ramme for specialundervisning, og der er blandt andet derfor opstået et behov for at reorganisere området på en måde, som kan tilvejebringe bedre interne tilbud om dagbehandling uden at ændre den økonomiske ramme og uden at gå på kompromis med kvaliteten af dagbehandlingen.

 

Målet er at mindske behovet for eksterne køb ved at øge kvaliteten af de forebyggende kommunale indsatser, herunder PPR-funktionen samt det interne dagbehandlingsskoletilbud. Kvaliteten øges ved at intensivere indsatserne, styrke koordineringen og ved tættere samarbejde mellem  de fagprofessionelle.
 

Ligeledes er det et mål i løbet af få år at reducere det nuværende merforbrug på såvel budget for specialundervisning som budget for dagbehandling. Der har i perioden 2015-17 været en stigning fra 22 til 32 helårspersoner – altså 10 pladser. På budgettet for udsatte børn og unge har dette betydet en stigning på ca. 3 - 4 mio. kr. En del af tilgangen har været børn/unge, der har haft et behandlingsbehov udover gennemsnittet og derfor haft en højere enhedspris end gennemsnittet. Hertil kommer en tilsvarende stigning på specialundervisningsbudgettet, hvilket betyder en samlet stigning på i alt 6-8 mio. kr.
 

Etablering af et tilbud i kommunen skal medvirke til at bremse op for denne udvikling.

 

Forslag om placering

På det tidligere Børne- og Skoleudvalgsmøde den 14.8.2017 og senere på Byrådsmødet den 4.9.2017 blev forslaget om placering af dagbehandlingsskolen på Fredensborg Skole afdeling Karlebo ikke anbefalet.  Administrationen blev derfor bedt om at vende tilbage med et andet forslag til placering. Administrationen anbefaler derfor nu en placering af Indsatshuset samt dagbehandlingsskolen på det nuværende Ungecenter på adressen Møllevej 9 S, 2990 Nivå.


På Kejserdal, der allerede i dag er fysisk presset, er der ikke et tilstrækkeligt stort areal til at rumme elevantallet. 

 

 

Følgende omstændigheder ligger til grund for anbefaling til placering:

 

Ungecenter, som Møllevejens Skole i dag er placeret på, er stor nok til at rumme eleverne. Der skal dog tilbygges og bygges om i huset for at tilvejebringe det nødvendige antal klasseværelser

Skolen rummer mange af de ønskede skolefaciliteter, f.eks. en idrætshal, to store haller, et træværksted og et storkøkken

Adressen er centralt placeret i kommunen, og der er gode transportmuligheder til og fra skolen

En placering af Indsatshuset i Ungecenter vil optimere udnyttelsen af det store hus og de mange kvm

Der er en løbende dialog med relevante parter om de planmæssige og miljømæssige forhold.

 

Administrationen er ligeledes i dialog med ejeren af den eksisterende bygning på Møllevej om muligheden for at udvide og ombygge lokaler på adressen samt om etablering af udendørsfaciliteter såsom legeplads.  I denne dialog indgår naturligvis også en afklaring af de økonomiske konsekvenser af udvidelse og ombygning. 

 

Lejemålet på Møllevej er i dag på i alt 2.540 kvm. De 2.105 kvm udgør det oprindelige lejemål, indgået på en 20-årig uopsigelig lejeaftale i 2004. De sidste 435 kvm blev i 2007 tilføjet som resultat af en samarbejdsaftale med Hørsholm Kommune. For disse 435 kvm er der indgået en separat lejeaftale. Denne kan opsiges fra lejers side med 3 måneders varsel. Fra udlejers side er aftalen uopsigelig frem til 2027.

 

Fredensborg Kommunes samlede udgifter til husleje og vedligeholdelse er 2,428 mio. kr. pr. år.

 

Hertil kommer årlige forbrugsudgifter på ca. 0,160 mio.kr.

 

For at tilvejebringe de nødvendige antal kvm til den nye skole skal der ændres såvel i stueetagen som på 1. sal. I stueplan skal der bygges om, så en større del af det samlede areal kan bruges til undervisningslokaler. Dette sker primært ved at udnytte diverse gangarealer og inddrage disse som undervisningsarealer. På 1. sal skal i første omgang ombygges og nyindrettes ca. 400 kvm.

 

Ejeren har indsendt ansøgning om dispensation fra lokalplanen til Fredensborg Kommune, bygningsmyndigheden. Der forventes svar og afklaring på dispensationen primo/medio februar.

 

Det er primært ændringerne på 1. sal, der kræver dispensation fra lokalplanen.

 

De beregninger, der ligger til grund for nedenstående forslag til finansiering af projektet, er derfor foreløbige, idet ejers ønsker til udbygningens detaljer skal godkendes af byggemyndigheden. Først når denne godkendelse ligger hos ejeren, kan de endelige omkostninger ved ombygninger og tilbygninger laves.

 

Overblik over de foreløbige udgifter til ombygning mv.:

 

 

 

Ombygninger og indretning af lokaler, stueplan

400.000 kr.

Ombygninger og indretning af lokaler, 1. sal

1.600.000 kr.

Etablering af legeplads mv. udendørs

200.000 kr.

Flytteudgifter

200.000 kr.

Udgifter afsat til reetablering af græsplæne mv.

100.000 kr.

I alt

2.500.000 kr.

Finansiering af projektet

 

Ejeren af Ungecenter har tilbudt, at Fredensborg Kommune kan vælge én af nedenstående to betalingsmodeller for ombygninger og tilbygninger.

A. Fredensborg Kommune betaler de faktiske udgifter ved ombygningerne. Dette betyder, at huslejen efterfølgende kan fastholdes. Der kan evt. blive tale om en mindre justering af udgifterne til vedligeholdelse, ligesom forbrugsudgifterne vil stige. Dette modsvares af reducerede udgifter til drift og vedligeholdelse på de bygninger, der foreslås solgt.
Som det ses af ovenstående foreløbige beregninger forventes de samlede faktiske udgifter at være ca. 2,5 mio. kr.

B. Ombygningen betales delvis ved et engangsbeløb, delvis ved en 10-årig uopsigelig huslejeforhøjelse. Der skal gøres opmærksom på, at der i politikområdets budget ikke er afsat penge til dette, hvilket betyder, at der skal søges om en tillægsbevilling.

 

Administrationen anbefaler en finansiering efter model A, således at udgiften på de 2,5 mio. kr. afholdes som en anlægsinvestering i år. Administrationen anbefaler, at finansieringen søges tilvejebragt i forbindelse med overførselssagen fra mindreforbrug på det samlede kommunale område i 2017.

 

Tidsplan for det videre arbejde

 

Forventet modtagelse af dispensation for lokalplan

Medio februar

Endelige beregninger af omkostninger ved ombygninger

1.3.2018

Udformning og underskrivelse af kontrakt

1.4.2018

Byggeperiode

15.4. – 30.6.

Flytning af Kejserdal til Møllevej

15.6. – 15.7.

Skolestart

1.8.2018

 

Inddragelse

Der har hidtil i forløbet været og vil i det fortsatte forløb være fokus på inddragelse af alle parter i projektet.
 

 • Under analyse af dagbehandlingsområdet i efteråret 2016 og frem til foråret 2017 er alle relevante i både eget og andre centre fagpersoner inddraget i afdækning af området.
 • Under udviklingen af Indsatshuset i 2017 er alle relevante fagpersoner og alle skoleledere inddraget og orienteret undervejs i processen, med skærpet fokus på de enheder, som udgør medarbejdere i det kommende Indsatshus.
 • Sagen har været drøftet på Lokal MED og på Område MED i 2017 og alle parter har udvist opbakning til projektet.
 • I december 2017 blev der afholdt det første møde med relevante tillidsrepræsentanter og fagforeninger, som erklærede sig enige i etablering af et Indsatshus og en tilhørende Indsatsskole.
 • Når der er truffet beslutning om placering af Indsatshuset, vil de kommende medarbejdere i Indsatshuset, deres tillidsrepræsentanter og tilhørende fagforeninger indgå i et tæt samarbejde med administrationen omkring at få en fælles aftale om arbejdsvilkårene for medarbejderne på plads. 
 • Efter der er truffet beslutning om placering af Indsatsskolen, vil der sideløbende foregå en inddragelsesproces af forældre til børn, der vurderes at have behov for et Indsatshus- eller Indsatsskoleforløb. De elever, der går på henholdsvis Kejserdal og Møllevejens Skole, og som ikke har afsluttet deres skoleforløb, er garanteret en plads på Indsatsskolen, såfremt de takker ja til tilbuddet

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser medtages i overførselssagen, hvor den samlede anlægsudgift i 2018 på 2,5 mio. kr. søges finansieret gennem mindreforbrug i 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet træffer beslutning om placering af Indsatsskolen på Ungecenter, Møllevej 9 S, 2990 Nivå. Skolens navn bliver Møllevejens Skole

At finansieringen af nødvendige ombygninger til en udgift på 2,5 mio. kr. medtages i overførselssagen, der skal godkendes i Byrådet i marts.Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 05-02-2018

Udvalget indstiller at:


 1. At Byrådet træffer beslutning om placering af Indsatsskolen på Ungecenter, Møllevej 9 S, 2990 Nivå. Skolens navn bliver Møllevejens Skole

 1. At finansieringen af nødvendige ombygninger medtages i overførselssagen, der skal godkendes i Byrådet i marts. Udvalget indstiller model A.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-02-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling