Nr.25 - Principper for god økonomistyring, del 2

Sagsnr.: 17/20020

 
Charlotte Sander (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

At byrådet godkender den reviderede udgave af ”Håndbog om Økonomistyring” som følge af ”Principper for god Økonomistyring, fase 1” og tager afrapportering af projektet ”Principper for god økonomistyring, del 2” til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

I marts 2017 behandlede Økonomiudvalget og Byråd, første fase af ”Principper for god økonomistyring”. Første fase af ”Principper for god økonomistyring” omhandlede roller og ansvar i økonomistyringen samt tilretning af økonomistyringsregler til at kunne håndtere aktuelle økonomistyringsudfordringer.

 

I første fase af ”Principper for god økonomistyring” blev varslet, at anden del af”Principper for god økonomistyring” ville blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd ultimo 2017, og at denne del ville omhandle:

Revision af ”Håndbog om økonomistyring”

Skabelon og udformning af regnskab

Eftersyn af prognoser

Ledelsesinformation

 

Håndbog om økonomistyring

I anden del af ”Principper for god økonomistyring” fremlægges til godkendelse den reviderede udgave af ”Håndbog om Økonomistyring”.

Tilretningen af ”Håndbog om økonomistyring” er sket som en konsekvens af beslutningerne truffet i første fase i forhold til:

Bevillingsreglerne forenkles

Overførselsreglerne ændres

Udskillelse af aktivitetsbestemt medfinansiering til selvstændigt politikområde

Tidsmæssig ændring af budgetrevisioner og politisk inddragelse

Tilpasning i anlægsstyringen

 

Herudover er beløbsgrænsen for direktionens underskriftskompetence hævet fra 1 til 1,5 mio. kr., dog med undtagelse af kontrakter som kan give kommunen en væsentlig øget risiko jf. kapitel 7.

 

Som noget nyt er der udarbejdet en Pixi-version af Håndbogen til Byrådet, hvor kommunens regler og retningslinjer er beskrevet. Pixi-versionen vil ligge på Byrådsportalen, og i denne er der links til mere detaljerede beskrivelser af vejledninger, forretningsgange mv. som er beskrevet i den fulde udgave af håndbogen.

 

Tilretning af regnskabsskabeloner

Skabelonen til Regnskab 2016 havde i højere grad end tidligere fokus på fagudvalgenes rolle i økonomistyringen. Dette fokus fastholdes fremadrettet, og er i tråd med de øvrige tilpasninger i økonomistyringen som blev behandlet i første fase af ”Principper for god økonomistyring”. Yderligere tilpasning af regnskabsskabelonen sker først til Regnskab 2018, hvor de øvrige tilpasninger i kommunens økonomistyringsregler er slået igennem, herunder ændrede politikområder, bevillingsniveau mv.

 

Eftersyn af prognoser

I 2016/foråret 2017 har administrationen sammen med BDO udviklet en ny likviditetsprognose til Fredensborg Kommune. Prognosemodellen består af tre grundlæggende dele: et scenarieværktøj, et periodiseringsværktøj og en opgørelse af den faktiske historiske kassebeholdning. Hovedformålet med revisionen af prognosen har været at få gennemset og opdateret periodiseringsværktøjet og forbedret - særligt brugervenligheden i - scenarieværktøjet. Der arbejdes fortsat med hvordan disponerede midler i kassebeholdningen kan præsenteres.

 

Herudover vil et eftersyn af demografimodellerne blive igangsat. Forslag til ændringer af demografimodeller indgik i tidsplanen for  Budget 2019-2022 som er forelagt Økonomiudvalget i januar.

 

Ledelsesinformation (LIS)

Der er i administrationen igangsat et større arbejde i forhold til at sammentænke og udvikle kommunens ledelsesinformation til såvel politisk som administrativt brug. I efteråret 2017 blev FLIS- præsentationslaget erstattet af et nyt ledelsesinformationssystem, som giver bedre muligheder for anvendelse og præsentation af data. Det nye præsentationslag (FLIS i KMD OPUS LIS) er baseret på KMD’s Business Objects. Dette er samme platform som også anvendes til ledelsesinformationssystemet ”Koncernrapportering”, som er det ledelsesinformationssystem som i dag anvendes til opfølgning på økonomi og personale såvel til politisk som administrativt niveau. Herudover anvendes samme platform til budgetmodellen på handicapområdet. Ved at data samles ét sted er der flere muligheder end tidligere både i forhold til integration af data og automatiserede grafiske præsentationer. 

 

Indstilling

At Økonomiudvalg og Byrådet godkender den reviderede udgave af ”Håndbog om økonomistyring”.

At Økonomiudvalg og Byrådet tager afrapportering af ”Principper for god Økonomistyring, del 2” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstillinger. Økonomiudvalget anmoder administrationen om at udarbejde forslag til modeller til økonomiopfølgning inden sommerferien.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-02-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling