Nr.23 - Ny styrelsesvedtægt for Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/27628

 
Charlotte Sander (A), Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Der forelægges udkast til en ny styrelsesvedtægt.

 

Udkastet skal undergives 2 behandlinger og vil blive forelagt Byrådet henholdsvis den 29. januar 2018 og den 26. februar 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I det vedhæftede udkast til en ny styrelsesvedtægt er der indarbejdet de ændringer, som følger af konstitueringsaftalen efter kommunalvalget den 21. november 2017:

 

-      Der er oprettet to tekniske udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og Infrastruktur- og Teknikudvalget

-      Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er ændret til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

-      Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Børne- og Skoleudvalget har hver 9 medlemmer, medens de øvrige 5 stående udvalg har 7 medlemmer

-      Vederlagsbestemmelsen er revideret

 

 

Vedr. de to tekniske udvalg, Infrastruktur og Teknik og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Under Udvalget for Infrastruktur og Teknik er lagt trafik, veje, havne (bortset fra Nivå Havn), mobildækning og digital infrastruktur, og drift og vedligeholdelse af kommunens grønne arealer, bortset fra opgaver, der i vedtægten er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej. Udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej, Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber. Endvidere varetager udvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet.

 

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan- og klimaområdet, altså især de myndighedsrettede opgaver. 

 

Mellem konstitueringspartierne blev det aftalt, at der skal udarbejdes et afsnit i styrelsesvedtægten under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om bæredygtig udvikling. Det er derfor præciseret i udkastet, at dette udvalg skal have særlig fokus på en bæredygtig udvikling, herunder vedrørende cirkulær økonomi og deleøkonomiske muligheder, lokalplaner og ved udarbejdelse af en natur- og friluftsstrategi.

 

Herudover bemærkes vedrørende de to tekniske udvalg:

 

Ansvaret for indvendig og udvendig vedligeholdelse af henholdsvis kommunens bygninger og kommunens grønne arealer er søgt præciseret således: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har drift, energioptimering og udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske anlæg i samtlige kommunale bygninger, der ikke er henlagt til et andet udvalg. Infrastruktur og Teknikudvalget har driften og vedligeholdelsen af kommunens grønne områder, bortset fra opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej. Det vil eksempelvis indebære med det foreliggende udkast, at Fredtoften og det grønne areal ved Bjerre Strand hører under Infrastruktur og Teknikudvalget således, at NSPV drifter områderne, medens udvalget f.eks. skal tage stilling til udlejning af de grønne områder.

 

Beslutning om aktiviteter i kommunale bygninger på udvalgenes områder henhører fortsat under de respektive udvalg, ligesom de respektive udvalg har kompetencen til at udleje/udlåne arealer omkring de enkelte kommunale bygninger

 

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

Her er det indføjet, at Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom det foreslås, at Økonomiudvalget beslutter anvendelsen af alle frie bygninger og arealer, som ophører med at blive brugt til en aktivitet under et udvalg.

 

Det er også præciseret, at Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne IT-forhold, herunder IT-udvikling og sikkerhed. Her tænkes på kommunens interne IT-forhold, herunder IT-politikken.

 

 

Vedrørende Børne- og Skoleudvalget:

Det foreslås, at ”særlig støtte til børn og unge” og ”PPR” flyttes over i Social- og Seniorudvalget ud fra den betragtning, at det vil skabe en større sammenhæng til det øvrige specialområde, som ligger i Social- og Seniorudvalget. Udgangspunktet er, at Børne- og Skoleudvalget har den umiddelbare forvaltning af normalområdet for Børn- og Unge (0-18 år).

 

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det er præciseret i udkastet, at udvalget alene har ansvaret for Nivå Havn, hvorimod øvrige havne, der er privatejede, henhører under Infrastruktur og Teknik.

Udvalget har fortsat ansvaret for idrætsanlæg, men det er præciseret, at udvalget også har ansvaret for de omkringliggende grønne områder, bortset fra opgaver som er overdraget til Nordsjællands Park og Vej.

 

 

Vedrørende Kulturudvalget:

Som nævnt ovenfor foreslås det, at Fredtoften flyttes til Infrastruktur og Teknikudvalget. Kulturudvalget har efter nuværende styrelsesvedtægt ansvaret for Fredtoften, hvilket skal ses i lyset af mulige kulturelle aktiviteter på Fredtoften. Der har imidlertid ikke været afsat budget under Kulturudvalget til vedligeholdelsesarbejder m.v. på Fredtoften. 

I forbindelse med konstitueringen aftaltes det, at der ikke skulle udpeges medlemmer til Kunstfonden, som således skal nedlægges. Kunstfonden nævnes derfor ikke særskilt under udvalget. 

 

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Hidtil har Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget varetaget opgaver vedrørende ”lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, bortset fra enkeltydelser, der behandles i Social- og Seniorudvalget”. I konsekvens heraf står der i den gældende styrelsesvedtægt, at Social- og Seniorudvalget varetager opgaver vedrørende ”sociale ydelser til enkeltpersoner”. Det er imidlertid Arbejdsmarkedsudvalget, der har budgettet, hvorfor det foreslås, at sociale ydelser til enkeltpersoner flyttes til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.  

 

Som nævnt ovenfor foreslås det, at ”særlig støtte til børn og unge” og dermed også PPR flyttes til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

 

Vedrørende  Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Udover at få ansvaret for sociale ydelser til enkeltpersoner, jf. ovenfor under Social- og Seniorudvalget, får udvalget også den umiddelbare forvaltning af ”digitalisering og kontrol med udbetaling af ydelser”, hvilket også har fundet udtryk i, at udvalget nu hedder ”Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget”. Heri ligger, at udvalget har også den umiddelbare forvaltning af ”den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger” og ”indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser”.

 

 

Møder med eksterne aktører til inspirationsmøder i udvalgene:

I forbindelse med arbejdet i den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af den nye byrådsperiode blev det anbefalet, at udvalgene i forberedelsen af særlige politiske og strategiske sager inddrager eksterne aktører. Inddragelsesprocessen kan ske ved, at fagudvalget beslutter f.eks. 2 gange om året eller efter behov at indkalde eksterne aktører til ”inspirationsmøder” med debat og diskussion med udvalget.  

 

Den politiske arbejdsgruppe foreslog i den forbindelse, at næstformændene i udvalgene får en særlig rolle i forbindelse med tilrettelæggelsen af disse inspirationsmøder. Næstformændene udarbejder i samarbejde med administrationen forslag til politiske eller strategiske sager/emner, som med fordel kan drøftes, herunder oplæg til disse drøftelser, forslag til deltagerkreds og tidspunkt for afholdelse af møderne. Den enkelte næstformand får hermed i det daglige arbejde til opgave at sikre, at disse inspirationsmøder afholdes og at udvalget får det optimale ud af denne mulighed for at drøfte specifikke emner med eksterne interessenter.

 

I udkastet til en ny styrelsesvedtægt er der indsat en bestemmelse under hvert fagudvalg, hvor det præciseres, at udvalget skal være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område, samt at næstformanden har en særlig rolle i den forbindelse. 

 

 

Vedrørende vederlag til formænd og næstformænd:

Den vedtagne vederlæggelse af udvalgsformænd, næstformænd og formanden  for Børn- og Ungeudvalget skal fremgå af styrelsesvedtægten, jf. vederlagsbekendtgørelsen. Formandsvederlagene reguleres i takt med den almindelige regulering af borgmesterens vederlag.

 

 

Vederlæggelse af stedfortrædere i Byrådet:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 7. december 2017 meddelt dispensation til, at Byrådet i styrelsesvedtægten viderefører bestemmelsen om, at stedfortrædere i Byrådet kan vederlægges med en diæt, når de deltager i enkelte byrådsmøder, jf. udkastets § 24.

 

Der vedlægges i øvrigt udkast til støttebilag til styrelsesvedtægten:

-      Kommunale institutioner – anlæg – sagsområder fordelt på fagudvalg pr. 1.1.2018

-      Faser i bygge- og anlægsarbejder

 

 

Supplerende bemærkninger efter Byrådets behandling af sagen den 29. januar 2018:

Administrationen anbefaler, at der foretages en præcisering under Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv af, at det er ”borgerbetjeningsområdet”, der ligger i udvalget. Heri ligger bl.a. den borgerrettede digitalisering, selvbetjeningsløsninger og også de overordnede perspektiver på den kommunale borgerservice.

 

Som nævnt ovenfor under Børne- og Skoleudvalget foreslås ”særlig støtte til børn og unge” og ”PPR” flyttet til det øvrige specialområde under Social- og Seniorudvalget. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at SSP også flyttes til Social- og Seniorudvalget. Ligeledes anbefales det, at Møllevejens Skole og Kejserdal i støttebilaget til styrelsesvedtægten flyttes fra Børne- og Skoleudvalget til Social- og Seniorudvalget.

 

Under Børn- og Skoleudvalget foreslås ”skolefritidsordninger (SFO)” slettet og i stedet anføres ”fritidshjem og fritidsklubber”.

 

Det foreslås ligeledes, at Foreningshusene Nørredamsvej nævnes specifikt under Fritids- og Idrætsudvalget, da det er et foreningshus og ikke et kulturhus.

 

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 22. januar 2018 blev det anbefalet, at ”kulturelle aktiviteter på Fredtoften” fortsat nævnes under Kulturudvalget.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har fået overført budgettet vedrørende den indvendige vedligeholdelse af bygninger på Børne- og Skoleudvalgets og Fritids- og Idrætsudvalgets område, hvilket foreslås præciseret under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Endelig foreslås det, at det beskrives lidt mere detaljeret under Fritids- og Idrætsudvalget og under Infrastruktur- og Teknikudvalget, hvilke opgaver, der er overdraget til Nordsjællands Park og Vej i henhold til aftalegrundlaget for Nordsjællands Park og Vej.

 

Fra den 1. behandling af sagen i januar 2018 er vedhæftet:

”Udkast til styrelsesvedtægt 2018 – 2021”

”Bilag vedr. kommunale institutioner m.v.”

”Faser i bygge- og anlægsarbejder”

 

Til 2. behandlingen i februar 2018 er yderligere vedhæftet følgende bilag, hvor de ovennævnte foreslåede ændringer er indarbejdet:

”Revideret udkast til styrelsesvedtægt 2018 – 2021”

”Revideret bilag vedr. kommunale institutioner m.v.”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 2.

 

Udkast til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Byrådet, hvorfor sagen behandles af byrådet både den 29. januar 2018 og den 26. februar 2018.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Når styrelsesvedtægten er vedtaget ved 2. behandlingen skal kommunen sende styrelsesvedtægten til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn), ligesom styrelsesvedtægten skal fremgå af kommunens hjemmeside.

Indstilling

At styrelsesvedtægten med bilag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet i februar 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Den administrative indstilling anbefales byrådet. Styrelsesvedtægten udtrykker opgavefordelingen mellem de politiske udvalg.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 29-01-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling med en præcisering af, at kunstfonden er en del af kulturudvalgets portefølje.


Hanne Berg (F), Ulla Hardy Hansen (C) og Liste B stemte imod spørgsmålet om placering af mobildækning og infrastruktur i Udvalget for Infrastruktur og Teknik.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 26-02-2018

Byrådet stemte om Økonomiudvalgets indstilling:

For: 22

Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Hans Nissen (A), Frederik Ingemann (A), Ergin Øzer (A), Carsten Nielsen (A), Cømert Sonsuz (A), Rasmus Østrup Møller (A), Bo Hilsted (A), Louise Mehnke (A), Flemming Rømer (O), Freja Brabæk Kristensen (O), Charlotte Bie (I), Ulla Hardy-Hansen (C), Thomas Von Jessen (C), Carsten Bo Nielsen (V), Lars Egedal (V), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Thomas Elgaard (V)

 

Imod: 4

Kristian Heegaard (B), Lars Simonsen (B), Betina Bové (B), Bjørn Svensson (Ø)

 

Undlader: 1

Hanne Berg (F)