17-12-2018 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Louise Mehnke (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Bettina Bové (B)

Thomas von Jessen (C)

Hanne Berg (F)

Charlotte Bie (I)

Flemming Rømer (O)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Benn Vestergaard Gandløse (A) stedfortræder for Bo Hilsted (A)

Christian de Jonquières (C) stedfortræder for Ulla Hardy-Hansen (C)

Afbud

Bo Hilsted (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Nr.200 - Godkendelse af dagsorden

Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Dagsordenen blev godkendt. Ulla Hardy-Hansen (C) var fraværende, hvorfor Christian de Jonquières (C) var indkaldt som stedfortræder. Bo Hilsted (A) var fraværende, hvorfor Benn Gandløse Vestergaard (A) var tilkaldt som stedfortræder. Charlotte Bie (I) trak sag 202, hvorfor sag 202 blev taget af byrådets dagsorden. Benn Gandløse Vestergaard (A) var fraværende under punkt 200.

Nr.201 - Klimakompensation for Flyrejser

Sagsnr.: 18/27314

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Beslutning om, hvordan Fredensborg Kommune kan klimakompensere for kommunens flyrejser.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 3. september, at der skal udarbejdes et oplæg til beskrivelse af hvordan en ordning for klimakompensation af kommunens flyrejser kan implementeres i praksis, herunder økonomien heri.

 

Der er udarbejdet 3 mulige modeller med konkrete forslag, baseret på en opgørelse over kommunens flyrejser med udgangspunkt i kompensation via skovrejsning.

 

Oversigt over 3 modeller for klimakompensation af flyrejser

 

Fordele

Ulemper

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med DOF

Anerkendt koncept

Skoven ikke synlig lokalt

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Rimelig og kendt pris, pris­billigt pga. igangværende projekt med andre sponsorer.

Skoven plantes i Greve, ikke synlig lokalt

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

Der kan plantes træer i flere områder, på tilgængelige steder, fx med skiltning af klimaskoven

Større udgift og indsats for administrationen. Kræver kommunale arealer egnet til formålet.

 

Modellerne beskrives yderligere nedenfor. I bilag 1 ses baggrundsinformation for modeller og beregninger.

 

 

Antal flyrejser og samlet CO2-udslip for Fredensborg Kommune

Baseret på en opgørelse fra kommunens rejsebureau over flyrejser, foretaget både af politikere og medarbejdere, er der i 2017 foretaget 6 enkeltrejser til Europa og 92 enkeltrejser indenrigs. I 2018 frem til 14. september er der foretaget 16 enkeltrejser til Europa og 119 enkeltrejser indenrigs.

 

Ifølge SAS’ CO2-beregner har det medført et CO2-udslip på i alt 14 tons, hvilket peger mod en årlig CO2-udledning på max. 10 tons (se bilag for beregning).

Kilde: https://www.sas.dk/flyv-med-os/tillaegstjenester/co2-kompensation/

 

Derfor arbejdes med et årligt CO2-udslip på max 10 tons CO2.

 

Trærejsning som kompensation

Trærejsning har været nævnt som en relevant model for kompensation for flyrejsernes CO2-udledning. Der er blandt fagfolk generel enighed om, at trærejsning kan kompensere for CO2-udslippet. Dog er der kun tale om en opmagasinering/lagring, da CO2en frigives igen, når træet enten brændes eller forgår i en skovbund, når det dør.

 

Hvor mange træer skal plantes?

Dansk Ornitologisk Forening arbejder med en ”tilbagebetalingstid” på 5-8 år. Eller med andre ord: Opsuges årets CO2-udslip i løbet af 5-8 år, vil de efterfølgende år være ”ren gevinst”.

En tommelfingerregel siger, at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder 1 tons CO2.

Fredensborg Kommune skal kompensere for lidt under 10 tons pr. år med den nuværende flyveaktivitet. Det betyder, at Fredensborg Kommune skal sikre skovrejsning, der skaber ca. 1 m3 nyt træ pr. år. Det svarer til ca. 700 m2 rødgran eller 1.000 m2 bøg.

 

Sker skovrejsningen i Fredensborg Kommune, skal kommunale arealer til den nye skov findes og udlægges til formålet.

 

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Sker trærejsningen fx i Ecuador (hvor DOF har projekter), kan det være sværere at sikre sig, at skoven plantes og forbliver intakt. Via et samarbejde med en amerikansk fond, vurderer DOF, at det er meget sikkert at investere i projekterne og understreger en høj værdi og effektivitet, bla. fordi fonden fordobler den investering, DOF kommer med.

 

Fredensborg Kommunes behov for kompensation vil kunne dækkes for ca. 10.000 kr. om året.

 

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Sker skovrejsningen i Danmark, vil træerne typisk vokse langsommere og arealerne vil være dyrere. En dansk organisation står bag ”folkeskoven”, som bl.a. har etableret et skovareal i Greve syd for København i samarbejde med HOFOR. Skovarealet er samtidig med til at beskytte grundvandsressourcer til det storkøbenhavnske område. Foreningen står for plantning, evt. stisystem, skiltning, pleje, vanding og genplantning mm. de første 3 år.

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne købe tilplantning af ca. 700-1.000 m2 med ca. 400 træer som en del af den eksisterende Folkeskov og dermed dække den årlige kompensation for et beløb i størrelsesorden 8.000 kr. om året.

 

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

En lokal varetagelse af opgaven vil give mulighed for, at der plantes træer flere steder i kommunen, på tilgængelige steder med skiltning af klimaskoven.

 

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne etablere lokal klimaskov med den nødvendige mængde træer for et beløb i størrelsesorden 200.000 kr. pr. år, med forbehold for prisfastsættelse af driften af arealer, som ikke kendes på forhånd. Det skal afklares nærmere hvor meget skov, der samlet ønskes rejst på kommunal jord over tid.

 

Det vil dog næppe være muligt at skabe et samlet areal med skov. Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig. Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.

 

Kortet viser arealer vedr. skov, markeret i Kommuneplanen (Kommuneplan 2017, side 175).

Grønne arealer er udlagt til skovrejsning.

Hvide arealer er neutrale arealer.

Gule arealer viser, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis status for et gult areal skal ændres, kræver det et kommuneplantillæg.

Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig.

Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.

 

 

Såfremt model 3 ønskes, skal der arbejdes videre med modellen frem mod en senere bevillingssag. Der har været en kort indledende kontakt til NSPV og til Folkeskoven om opgaven. Andre samarbejder fx med jobprojekter el. lign. kan også være en mulighed.

 

 

Energi på Tværs’ anbefalinger vedr. øvrig transport

For at nå Byrådets målsætning om at reducere CO2-udslippet, kan det være relevant at afdække muligheder for at reducere CO2-udslippet fra den samlede transport, som kommunen har ansvar for.

 

Den strategiske energiplan, der er udarbejdet i forbindelse med det regionale projekt ”Energi på Tværs” indeholder konkrete forslag til, hvordan en kommune kan arbejde på at mindske CO2-udslippet fra den transport, kommunen er ansvarlig for (egne køretøjer og diverse transportydelser):

 

Tiltag 23: Fremme af grønne drivmidler i kommunale indkøb af køretøjer

Tiltag 24: Fremme af grønne drivmidler i serviceydelser

Tiltag 25: Fremme af grønne drivmidler i bustransporten.

 

Transporttiltagene er beskrevet på side 61-72 i Roadmap 2025 og anviser konkrete muligheder, som kan implementeres direkte i kommende udbudsrunder af hhv. køb af køretøjer, samt diverse transportydelser.

 

Andre tiltag fra Roadmap 2025 kan implementeres i forbindelse med fremtidig by- og trafikplanlægning: Tiltag 22: Mål og udbudsstrategi, samt tiltag 26 og 27 om infrastrukturudbygning.

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 5. september 2018, at roadmap 2025 indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik.

 

 

Økonomi

De beskrevne modeller koster hhv. ca. 8.000, 10.000 og 200.000 kr. årligt baseret på det kendte omfang af flyveture i kommunen. Udgifterne til model 1 og 2 vil kunne afholdes af midler afsat til klimaindsatsen. Udgifterne til model 3 kan ikke afholdes inden for den givne bevilling. Såfremt model 3 ønskes, skal der arbejdes videre med modellen frem mod en senere bevillingssag.

 

Bevilling

Model 1 og 2 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til model 3 kan ikke afholdes inden for den givne bevilling.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutning om klimakompensation for flyrejser vil være med til at styrke indsatsen for verdensmål 6: rent vand og sanitet, især hvis skoven etableres i forbindelse med drikkevandsboringer, samt verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

 

Indarbejdelsen af den strategiske energiplans anbefalinger vedr. grøn transport i Fredensborg Kommune vil være med til at fremme udførelsen af energiforbedringer og bidrager til FN’s verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet.

Klimaindsatsen understøtter visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At udvalget beslutter, hvilken model man ønsker:

Model 1: At der indgås aftale med Dansk Ornitologisk Forening om at klimakompensere via deres projekter i Ecuador.

Model 2: At der indgås aftale med Folkeskoven.dk om at etablere ekstra klimaskov i Greve syd for København.

Model 3: At der arbejdes videre med en model med etablering af ekstra skov i Fredensborg Kommune frem mod en senere bevillingssag.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler model 3 herunder at der afsøges flere muligheder for placering af træer eksempelvis på vejarealer mv. samt mulighed for at anvende energiafgrøder. Udvalget anbefaler at administrationen udarbejder forslag til klimavenlig rejsepolitik.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget præciserer

at forslag til klimavenlig rejsepolitik i første omgang skal vedrøre flyrejser.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget for så vidt angår indenrigsfly.

Nr.202 - Forslag om ikke at benytte flyrejser, men tager toget, bussen og bilen.

Sagsnr.: 18/32989

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Liberal Alliance ønsker en sag optaget på dagsordenen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

LA anerkender, at det kan være lærerigt at komme rundt omkring i Danmark og til tider Europa for at opleve, hvorledes andre lande løser opgaver inden for givne områder. Endvidere, at der er møder m.m. der kræver deltagelse af administration eller politikere.

 

I stedet for at bruge skattekroner på symbolpolitik, hvor der skal plantes træer som kompensation, der finansieres via skattekroner, foreslår Liberal Alliance, at man i stedet undlader at benytte flyrejser i kommunalt regi.

 

Denne læringsrejse/arbejdsrejse kan foregå med bus og tog, hvormed hensigten om at signalere og hermed også agere klimavenligt imødekommes optimalt.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

Liberal Alliance stiller derfor forslag om,

 1. At man i Fredensborg Kommunen ikke benytter flyrejser, men tager toget/bussen/bilen.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Charlotte Bie (I) trak sagen, idet sagen blev behandlet under sag 201.

Nr.203 - Budgetrevision 31. oktober 2018

Sagsnr.: 18/27471

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Budgetrevisionen pr. 31. oktober 2018 forelægges med henblik på drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision pr. 31. oktober 2018 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Driftsområdet indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Resultatet opgjort på de enkelte fagudvalg kan ses i bilag 1.

 

Det samlede resultat

Overordnet set er der balance i regnskabsresultatet over perioden, dog ses der forholdsvis store udsving i de enkelte år. Disse skyldes primært forskydninger mellem årene på anlægsområdet.

 

Tabel 1. Samlet ansøgte tillægsbevillinger på budgetrevisionen pr. 31.10.2018

1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Drift

8.144

1.043

1.006

1.409

11.602

Anlæg

-75.265

73.900

-251

0

-1.616

Finansiering

2.884

-14.606

0

0

-11.722

I alt

-63.885

59.940

755

1.409

-1.781

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Som det fremgår af tabel 1, forventes der på driftsområdet et kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2018, mens der samlet over hele perioden forventes et kassetræk på 11,6 mio. kr.

Kassetrækket kan primært henføres til merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) på 8,7 mio. kr. i 2018, som ligger udenfor servicerammen.

 

På anlægsområdet medfører budgetrevisionen en reduktion af nettobudgettet i 2018 med 75,3 og en udvidelse af budgettet i 2019 med 73,9 mio. kr. Over hele perioden 2018-21 medfører budgetrevisionen en reduktion af nettobudget med 1,6 mio. kr.   

 

På finansieringsområdet forventes et kassetræk på 2,9 mio. kr. i 2018, som primært vedrører pensionisters indefrysning af grundskyld. Der er en merindtægt i 2018 fra forskerskat på 1,7 mio. kr. Over perioden 2018-2021 forventes netto-merindtægter på 11,7 mio. kr. på finansieringsområdet.

 

Såfremt budgetrevisionen pr. 31. november godkendes, vil der således samlet set blive lagt 63,9 mio. kr. i kassen i 2018. Over perioden 2018 til 2021 forventes stort set balance med et overskud på 1,8 mio. kr.

 

Fordelingen af tillægsbevillingerne på fagudvalgene fremgår af bilag 1.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var på 279,6 mio. kr. pr. 31.10.2018.

 

Af figur 1 ses udviklingen i likviditeten såfremt resultatet af budgetrevisionen pr. 31.10.2018 indarbejdes (rød kurve). 

 

Figur 1: Likviditetsprognose for perioden januar 2018 til ultimo 2021

 

 

Tabel 2 viser ændringerne i kassen fra vedtaget budget til korrigeret budget. Resultatet for 2019 vil dog på driften blive forbedret, når overførsler fra 2018 indarbejdes.

 

Tabel 2. ændringer i kassen

1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

2018-2022

1. Resultat af vedtaget budget

-11.988

49.214

30.237

32.186

99.649

2. Tidligere vedtagne tillægsbevillinger m.v. i 2018

97.067

1.780

1.000

0

99.847

3. Foreslåede budgetændringer BR 31.10.2018

-63.885

59.940

755

1.409

-1.781

4. (sum af 1-3) Resultat af nyt korrigeret budget efter Budgetrevision 31.10.2018

21.194

110.934

31.992

33.595

197.715

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 og 2 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden merudgifter for i alt 11,6 mio. kr.

 

Kassetrækket kan som nævnt ovenfor primært henføres til merudgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) på 8,7 mio. kr. i 2018. Området vedrører ikke servicerammen. Som tidligere år oplever Fredensborg Kommune sammen med øvrige kommuner stigende udgifter til KMF, samt vanskeligheder med at afdække årsagerne. KKR Hovedstaden har rejst problemstillingen over for KL om udviklingen i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet i 2018, herunder at udgiften ikke harmonerer med budgetterne og at der mangler data om KMF til at følge op på såvel udvikling som afregning. KL er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om en belysning af problemstillingen.

 

Finansiering

På politikområde 17, Finansiering,forventes et overskud i forhold til seneste korrigerede budget på 11,7 mio. kr. over 4 år, jf. tabel 3 nedenfor.

 

Tabel 3. Finansiering

Finansiering

2018

2019

2020

2021

2018-2021

Garantiprovision

1.329

0

0

0

1.329

Grundkapitallån

7

0

0

0

7

Lån - midlertidig indefrysning af stigning i grundskyld

0

-7.840

0

0

-7.840

Lån - pensionisters indefrysning af grundskyld

2.488

-3.066

0

0

-578

Lån - klimainvesteringer

772

-3.700

0

0

-2.928

Forskerskat

-1.712

0

0

0

-1.712

Finansiering i alt

2.884

-14.606

0

0

-11.722

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Anlæg

Med den nærværende budgetrevision søges om en reduktion af nettoanlægsbudgettet i 2018 med 75,3 mio. kr. og en forøgelse af budgettet i 2019 med 73,9 mio. kr. Over budgetperioden medfører budgetrevisionen en reduktion af nettoanlægsbudgettet med 1,6 mio. kr. Bevægelserne i budgetrevisionen kan fordeles på fire forskellige poster:
 

 • Bevægelser mellem årene medfører en reduktion af budgettet i 2018 og 2020 med henholdsvis 66,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. og en forøgelse i 2019 med 66,9 mio. kr. (bevægelserne går i 0 over de tre år)
 • Indarbejdelse af indtægt vedrørende lægeklinikken på det nye plejecenter i Humlebæk medfører en reduktion af nettoanlægsbudgettet i 2018 med 5,8 mio. kr. og en tilsvarende forøgelse i 2019
 • Tillægsbevillinger fra driftsbudget (Politikområde 5, Fritid og Idræt) medfører en udvidelse an anlægsbudgettet i 2019 med 0,7 mio. kr.
 • Bevægelser i forhold til kassen medfører en reduktion af anlægsbudgettet i 2018 med 2,8 mio. kr. og en udvidelse af budgettet for 2019 med 0,5 mio. kr. Samlet set medfører bevægelser i forhold til kassen en styrkelse af kassen med 2,3 mio. kr.  

 

For hele 2018 forventes anlægsudgifter for 114,0 mio. kr. og anlægsindtægter på 56,9 mio. kr. svarende til et nettoanlægsregnskab på 57,1 mio. kr.

 

Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2018 og 2019.

 

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.11.2018 søges der for 2018 om frigivelse af anlægsudgifter for 14,9 mio. kr. og anlægsindtægter for 9,1 mio. kr. mens der for 2019 søges om frigivelse af anlægsudgifter for 131,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,7 mio. kr.
 

Servicerammen 2018

Udgifter vedrørende servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er lig med det oprindeligt vedtagne budget for disse udgifter.  På baggrund af indberetningerne fra områderne fremkommer et forventet samlet forbrug vedrørende servicerammen på 1.919,2 mio. kr.

 

Tabel 4. Servicerammen for 2018

1.000 kr.

Vedtaget budget 2018

Forventet regnskab 2018

Overskridelse af servicerammen

I alt

1.870.566

1.919.205

48.639

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel

 

Det bemærkes, at der ved siden af budgetrevisionen indgår en særskilt sag om finansiering af

en negativ overførsel fra 2016 og 2017 via driftsreserven på Politikområde 13, Pleje og Omsorg. En beslutning herom vil ikke påvirke forbruget under servicerammen. 

 

Forskellen mellem det vedtagne budget og områdernes forventede regnskab pr. 31.10.2018 giver en overskridelse af servicerammen på ca. 48,6 mio. kr., svarende til 2,6 pct. Erfaringen viser imidlertid, at områderne anlægger en forsigtig linje i deres estimat.

 

I 2017 endte Fredensborg Kommune således med et forbrug vedrørende servicerammen på 1.837,3 mio. kr., svarende til en overskridelse af budgettet på 16,1 mio. kr. eller 0,9 pct. Ved budgetrevisionen 30.11.2017 forventedes der ud fra områdernes indmeldinger en overskridelse af servicerammen på 38,1 mio. kr., svarende til 2,1 pct.

 

I 2018 udgjorde overførslerne fra 2017 vedrørende servicerammen ca. 51 mio. kr. og hvis driftsoverførslerne bliver på nogenlunde samme niveau vil en evt. overskridelse af servicerammen være begrænset. Heroverfor står som nævnt ovenfor, at der på nuværende tidspunkt af områderne forventes en overskridelse der er ca. 10 mio. kr. større end på samme tidspunkt sidste år, hvilket kan indikere en større udfordring end sidste år. Da der også på landsplan ser ud til at være problemer med at holde servicerammen, så er der en reel risiko for sanktioner.

 

Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 samt 2018-2021 blev der udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  For at give det fulde billede af anlægsprogrammet er implementeringsplanen på anlægsområdet blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2017.

 

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, ”trafiklys-indikator”, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering. Implementeringsplanerne er vedlagt som bilag 4-6.

Bevilling

I 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Drift

8.144

1.043

1.006

1.409

Anlæg

-75.265

73.900

-251

0

Finansiering

2.884

-14.606

0

0

I alt

-63.885

59.940

755

1.409

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. udtryk for kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. udtryk for kassetilførsel.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At den samlede budgetrevision pr. 31.10.2018 godkendes (jf. tabel 1).

 

 1. At der i 2018 frigives anlægsudgifter for 14,9 mio. kr. anlægsindtægter for 9,1 mio. kr. samt at der i 2019 frigives anlægsudgifter for 131,6 mio. kr. og anlægsindtægter for 2,6 mio. kr.    

 

 1. At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.

 

 1. At forventningerne til regnskabet tages til efterretning, herunder risikoen for en sanktion som følge af en samlet overskridelse af servicerammen i kommunerne.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der, med afsæt i kommunens solide kassebeholdning, foretages et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på 57,4 mio. kr. i 2018, hvilket vil betyde, at kommunen bliver gældfri et år tidligere dvs. i 2024.

 

Endelig anbefaler Økonomiudvalget, at der i 2019 gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til Social og Seniorudvalget til en ekstraordinær forhøjelse af §18 puljen i 2019. Midlerne finansieres af driftsreserven.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Det blev præciseret, at der med afsæt i kommunens solide kassebeholdning,foretages et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på 57,4 mio. kr. i 2018. Herafudmøntes 14,606 mio. kr. ved aflysning afplanlagt låneoptag i 2019. Det ekstra afdrag vil betyde, at kommunen bliver gældfri et år tidligere dvs. i 2024.

Nr.204 - Salgsovervejelser - Karlebovej 23

Sagsnr.: 18/15136

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til, om der fortsat skal arbejdes på salg af den ubebyggede grund Karlebovej 23, samt om hvorvidt grundens skal oprenses.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018 at afholde en udgift på 71.100 kr. + moms til supplerende forureningsundersøgelser på ejendommen Karlebovej 23.

 

Resultatet af de supplerende undersøgelser foreligger nu. GeoMiljø, der har forestået undersøgelsen vurderer herefter, at det vil koste i størrelsesordenen 1,37 mio. kr. at fjerne forureningen fra grunden.

 

Formålet med undersøgelserne har været at afklare forureningssituationen i de øvre 0,5 meter af jordlagene samt i de underliggende fyldlag med henblik på at estimere omkostningerne ved en oprensning af grunden, hvorved denne undgår at blive kortlagt på grund af forurening.

 

Der er ved undersøgelsen i alt udtaget og analyseret 41 prøver af fyldjord. Prøverne er analyseret for indhold af oliekomponenter, PAH (tjærekomponenter) og tungmetaller. I 33 af prøverne er det påviste indhold over afskæringskriterierne for en eller flere komponenter. Afskæringskriteriet angiver det niveau, hvor Region Hovedstaden kortlægger grunden som forurenet (V2-kortlægning).

 

På baggrund af undersøgelsens resultater, vurderer GeoMiljø, at forureningen findes spredt på hele grunden (923 m2) i en gennemsnitlig dybde til 1,2 meter.

 

GeoMiljø vurderer, at det på grund af forureningens karakter og uensartethed ikke er realistisk kun af fjerne forurening over gældende afskæringskriterier. Overslaget for oprensning af forureningen bygger derfor på en total oprensning af både jord forurenet over afskæringskriteriet og lettere forurenet jord, svarende til, at der skal opgraves og bortskaffes ca. 2.200 ton forurenet jord.

 

De samlede omkostninger til oprensning og tilkørsel af nye materialer vurderes på den baggrund, som nævnt, at være i størrelsesorden 1,37 mio. kr.

 

Alternativ løsning.

En alternativ løsning er, at jordforureningen efterlades, men at der på hele arealet udlægges 0,5 m ren jord.

 

Ved denne løsning vil hele grunden vil blive V2-kortlagt, men i forhold til boligbyggeri på grunden, vil det være sikret, at den øverste jord er ren, således, at der ikke er kontaktrisiko.

 

Boligbyggeri på grunden vil kræve tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. I en § 8 tilladelse stilles der vilkår med henblik på at sikre miljøet og arealanvendelsen. Konkret vil det bettyde, at der skal redegøres for, at forureningen ikke giver anledning til risiko i forhold til anvendelse som bolig. Kontaktrisikoen er imødegået ved udlægning af ren jord, og det er derfor risikoen for afdampning til indeluften, der skal undersøges. Da der primært er tale om tunge forureningskomponenter, vurderes det ikke sandsynligt, at der vil blive stillet vilkår om foranstaltninger med henblik på at sikre indeklimaet (typisk ved passiv ventilation).

 

Etablering af bebyggelse på grunden, som den ligger eller ved pålægning af 0,5 m ren jord vil medføre ekstraudgifter til fundering i størrelsesordenen 1.500 kr. på m2, henholdsvis 2.000 kr. pr. m2 ekskl. moms.

 

Udgifterne ved denne løsning vil udgøre i størrelsesordenen 450-500.000 kr. fordelt således:

 

 

Kr.

Tilkørsel og udlægning af 0,5 m jord

200.000

Ekstraudgifter til fundering af 100 m2 hus

200.000

Undersøgelser og rådgivning ifm. § 8 tilladelse

50-100.000

I alt

450-500.000

 

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at man ikke vil oprense grunden, forventer administrationen, at hele grunden vil blive V2-kortlagt af Region Hovedstaden pga. den påviste forurening.

 

På alment tilgængelige udendørs arealer, der er kortlagt, kan kommunen meddele påbud til ejere om at udføre mindre omkostningskrævende foranstaltninger, fx indhegning eller flisedækning, hvis der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den eksisterende anvendelse.

 

I relation til muligheden for at oprense forureningen for at sælge grunden til boligformål er det administrationens vurdering, at grunden ikke vil kunne indbringe kommunen et provenu, der vil kunne dække de anslåede udgifter på 1,37 mio. kr. til at fjerne forureningen. Den offentlige vurdering af grunden pr. 1. oktober 2017 er 830.700 kr. Det bemærkes, at der ikke er indhentet mæglervurdering pt.

 

Den alternative løsning er billigere (450-500.000 kr.). Til gengæld vil det være en V2-kortlagt grund, der skal sælges. Administrationen vurderer også i den situation, at det vil være vanskeligt at opnå et positivt salgsprovenu, idet grunden her sælges som kortlagt. Endvidere er der en række usikkerhedsmomenter i forhold til grundens fremtidige anvendelse, der gør, at administrationen må fraråde et salg baseret på denne løsning.

 

Administrationen bemærker, at Regionen administrerer ”en liste” over ejendomme, der er kortlagt forurenede samt en pulje til oprensning. Puljen er dog langt fra tilstrækkelig til at dække de mange forurenede ejendomme. Regionen foretager derfor en prioritering, hvor bl.a. risikoen for forurening af grundvandet samt indeklimaet er parametre. Det er administrationens vurdering at Karlebovej 23 ikke har udsigt til oprensning fra denne pulje.

 

Angående grundens historie kan administrationen oplyse, at grunden oprindeligt har været anvendt som materialeplads, og at den i 1995 blev oprenset for diesel- og olieforurening. Herefter blev grunden solgt for 375.000 kr. Køberen hævede imidlertid handlen, da det viste sig, at udgifterne til ekstrafundering/pilotering ville være betydelige, og da der ville være usikkerhed omkring nedgravede vand- og kloakledninger på grunden samt røggener fra naboens halmfyr.

 

Bevilling

Der er ikke i kommunens budget afsat midler til oprensning eller anden forureningsbekæmpelse vedrørende Karlebovej 23, hvor sådanne foranstaltninger vil skulle finansieres ved et træk på kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Jordforureningslovens § 8 m.fl.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fjernelse af forureningen på ejendommen eller undladelse af at opføre boligbyggeri på denne vil være i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 3 om sundhed og trivsel, nærmere bestemt ønsket om at reducere sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening. Byrådets arbejdsgrundlag, der ønsker at fremme sundhed, bæredygtighed og miljø taler for samme løsning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At den ubebyggede grund Karlebovej 23 tages af salgslisten og
 2. At der tages stilling til om grunden skal oprenses, jf. sagsfremstillingen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

I forhold til indstillingens punkt 1 besluttede Økonomiudvalget at bibeholde Karlebovej 23 på salgslisten. I forhold til indstillingens punkt 2 besluttede Økonomiudvalget, at grunden skal oprenses jvfr. sagsfremstillingen inden et salg. Økonomiudvalget anmoder Plan-, Miljø – og Klimaudvalget om tage en strategisk drøftelse af oprensning af forurenede kommunale grunde, således at Økonomiudvalget kan foretage en samlet prioritering.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Finansieringen af oprensningen på 1.37 mio. kr. tages af kassen i 2019, idet udgiften sidenhen modsvares af indtægter for grundsalget.

Nr.205 - Skema C ansøgning - Stejlepladsen III

Sagsnr.: 15/29109

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående nyopførelse af Stejlepladsen III omfattende 10 almene boliger og et fælleshus.

Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 9. november 2018 har Humlebæk Boligselskab, afdeling Stejlepladsen III fremsendt anmodning om godkendelse af skema C. for de nyopførte boliger.

 

Stejlepladsen III består af 10 senioregnede boliger + andel i fælleshus. Boligerne er på henholdsvis 70, 80 og 90 m2.

 

 

 

Byrådet vedtog på sit møde den 21. november 2016:

 

 • At skema B vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.806.000 kr. godkendes.
   
 • At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med
  • Et grundkapitallån på 2.280.600 kr. og
  • En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
    
 • At huslejen godkendes med et beløb op 1.073 kr. pr. m2. pr år.

 

 

Det fremgår af skema C ansøgningen, at den samlede, endelige anskaffelsessum er opgjort til 22.805.000 kr., hvilket er 1.000 kr. mindre end det, Byrådet godkendte ved skema B. Det fremgår ligeledes, at huslejen bliver 1.073 kr. pr. m2. pr år, som det også fremgik af skema B.

 

Den månedlige leje for en bolig på 70 m2 vil herefter være 6.260 kr., 7.150 kr. for en bolig på 80 m2 og for en bolig på 90 m2 8.050 kr.

 

Anskaffelsessummen på 22.805.000 kr. endeligt finansieres således:

 

 

Kr.

Kommunalt grundkapitallån - 10 % af anskaffelsessummen svarende til

2.280.000

Realkreditbelåningen udgør 88 % af anskaffelsessummen svarende til

20.069.000

Beboerindskud – 2 % af anskaffelsessummen svarende til

456.000

Finansiering i alt

22.805.000

 

Kommunen vil fortsat skulle stille garanti for en del af realkreditlånet.

 

I dagsordensteksten vedrørende godkendelse af skema B er garantien fejlagtigt opgjort til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
 

Det korrekte garantibeløb er netto 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr. Landsbyggefonden garanterer de øvrige 50 %.

Bevilling

Sagen er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med godkendelsen af skema B. Den forøgede garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af de 10 senioregnede boliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om at bygge sikre boliger, der er til at betale, og som er inkluderende. I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til ønsket om at etablere gode rammer for fællesskab og tryghed og om at sikre et ældreliv med muligheder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema C vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.805.000 kr. godkendes.
   
 2. At kommunen vedstår sit tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet med

Et grundkapitallån på 2.280.600 kr.

 

 1. At størrelsen på tilsagnet om at yde lånegaranti for realkreditbelåningen ændres til nettoværdi 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.206 - Forslag til nye politikker

Sagsnr.: 18/26585

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Forslag til nyt politikkoncept, der ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes.

 

Nuværende politikker

I Fredensborg kommune er der et stort antal politikker, strategier og handlingsplaner, der bevæger sig på forskellige niveauer med forskelligt afsæt. Kommunens politikker dækker over alt fra meget overordnede og tværgående politikker, som for eksempel en ”Klima- og Energipolitik” til meget specifikke politikker, som for eksempel en ”Cykelpolitik.”

 

Betydning for borgeren

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne. Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov.

 

Samarbejde på tværs

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. I de fleste tilfælde vil et af fagudvalgene være det primære ansvarlige udvalg for udvikling af politikken, mens andre involverede fagudvalg vil være sekundære udvalg. I enkelte tilfælde vil en ligelig involvering og ansvar kræve, at to fagudvalg har fælles ejerskab til en politik. Samarbejdet på tværs af politikområder er vigtigt for at sikre mest mulig værdiskabelse. ”En sammenhængende Børne- Ungepolitik” er et eksempel på en vellykket politik, der berører to udvalg.

 

Enkelte politikker, som for eksempel værdighedspolitikken, er lovpligtige. Som det også er tilfældet i kommunens nuværende politik, foreslås det, at værdighedspolitikken fortsat er koblet med ældrepolitikken.

 

Et andet eksempel er boligpolitikken. Beslutningen om en boligpolitik udspringer af budgetvedtagelsen 2018. Det foreslås, at boligpolitikken kobles til arkitekturpolitikken under pejlemærkeoverskriften ”Bygninger og byrum skaber liv”. En fælles Bolig- og Arkitekturpolitik vil kunne sikre en synergi mellem de to områder, hvilket også har vist sig nyttigt i andre kommuner.

 

 

Nye politikker

Nedenstående oversigt er et forslag til, hvordan et reduceret antal politikker kunne se ud.

 

Det foreslås, at overskrifterne på politikkerne ligger i forlængelse af pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Dertil foreslås to politikker ud over de 8 i forlængelse af pejlemærkerne, så der i alt udarbejdes 10 politikker.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Udvalgene kan sætte deres eget præg på overskrifter og indhold af politikkerne ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold. Det vil for eksempel gøre sig gældende for kommunens nye Ældre- og Værdighedspolitik, hvor politikkens overskrift kan afvige fra pejlemærkeoverskriften ”Livskvalitet i hverdagen”, mens indholdet stadig vil afspejle pejlemærket ”Livskvalitet i hverdagen”.

 

Revisionen af Ældre- og Værdighedspolitikken blev igangsat i august med henblik på at politikken kan godkendes i Byrådet december 2018, idet kommunen skal have en godkendt værdighedspolitik i henhold til reglerne om værdighedspuljen. Arbejdet med at revidere Ældre- og Værdighedspolitikken har kørt sideløbende med udarbejdelsen af politikkonceptet, og er koordineret undervejs. Ældre- og Værdighedspolitikken tager således afsæt i det nye politikkoncept. 

 

Oversigt med forslag til nye politikker

C:\Users\chma\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CT3TYE7Q\Charlotte.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over nye politikker med overblik over ansvarlige udvalg og eksisterende tilknyttede politikker og strategier.

 

Byrådets nye politikker

Primære ansvarlige udvalg

Sekundære udvalg

Eksisterende politikker og strategier

 

Livskvalitet i hverdagen – et godt ældreliv

Ældre- og Værdighedspolitik

Social- og Senior-udvalget

 

Ældre- og Værdigheds-politik

Du kan mere end du tror

Social- og Handicappolitik

Social- og Senior-udvalget

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervs-udvalget

 

&

 

Børne- og Skoleudvalget

Handicappolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik

Bygninger og byrum skaber liv 

Byrums, Bolig- og arkitekturpolitik

Plan-, Miljø- og Klima-udvalget

Social- og Senior-udvalget

Planstrategien

 

Boligpolitik

Arkitekturpolitik

 

Politik for kommunale ejendomme

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Sundheds, Fritids- og Kulturpolitik

Fritids- og Idræts-udvalget

 

&

 

Kulturudvalget

Børne- og Skoleudvalget

 

&

 

Social- og Seniorudvalget

 

&

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Bevæg dig for livet – strategi for visionen

Sundhedspolitikken

Kultur- og Idrætspolitik

 

Kulturstrategi

Medborgerskabs-politik

Biblioteks-strategi 2020

Folkeoplysnings-politik

Det er sejt at være dygtig

En sammen-hængende Børne- og Ungepolitik

Børne- og Skole-udvalget

Social- og Senior-udvalget

 

&

 

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs-udvalget

Sammen-hængende Børne- og Ungepolitik (lovpligtig)

Inklusions-strategi

 

Oplevelser og erhverv som udviklings-motor

Erhvervs og Turismepolitik

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervsudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

 

Digitaliserings- og kanalstrategi

 

Erhvervsstrategi 2018-2021

Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016

Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Energi, Klima, Natur- og Miljøpolitik

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Klima- og Energipolitik

Natur- og Miljøpolitik 2016-2019

Naturstrategi 2013-2021

Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse

Beskæftigelses-politik

Borgerservice-, Arbejds-markeds- og Erhvervs-udvalget

Social- og Seniorudvalget

Beskæftigelses-politik

Beskæftigelses-plan (lovpligtig)

Erhvervsstrategi 2018-2021

Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016

Et godt sted at leve og bosætte sig

Økonomisk- og – finansiel politik

Byrådet

Økonomi-udvalget

Finansiel politik

Økonomisk Politik

Anlægs-politikken

Indkøbs- og Udbudspolitik

Indkøbs- og Udbudsstrategi

 

 

Tidsplan

Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Det foreslås, at fagudvalget/-udvalgene indledningsvist skal godkende en proces- og tidsplan, der redegør for processen frem til Byrådets godkendelse af politikken. Fagudvalget/-udvalgene skal også indledningsvist præsenteres for et oplæg til en ramme for indholdet af politikken.

 

I forlængelse heraf foreslås følgende vejledende tidsplan, der tilrettelægges individuelt i samarbejde med de involverede fagudvalg:

 

 

 

I de tilfælde flere fagudvalg er involveret i udvikling af politikken eller politikken dækker over flere områder, vil der være mulighed for at tilrettelægge processen, så borgermøder og høringer kan være emneopdelt, hvis det er mere hensigtsmæssigt. Politikken kan desuden fremstilles i forskellige afsnit med forskellige farver, så der visuelt vil være mulighed for at vise, at politikken dækker over flere politikområder.

 

Borgerinddragelse

Der vil blive lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af de nye politikker. Når borgerne har mulighed for at få indflydelse på politikken sikres en bedre borgerinddragelse og et større ejerskab. Den konkrete inddragelse kan ske på mange måder f.eks. i forbindelse med borgermøder, høringer eller allerede fastlagte dialogmøder. Processen vil blive tilrettelagt under hensyn til de enkelte politikområder.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.                   

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”.

 

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At vedlagte forslag til nye politikker godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationen, idet de faldne bemærkninger indgår i fagudvalgenes behandling af forslag til udmøntning.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.207 - Udtræden af stedfortræderlisten

Sagsnr.: 18/31807

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at Frederik Ingemann, Liste A, udtræder af stedfortræderlisten.

Sagsfremstilling og økonomi

Ved kommunalvalget i 2017 blev Frederik Ingemann valgt som stedfortræder for Liste A, som den første på stedfortræderlisten.

 

Frederik Ingemann er fraflyttet kommunen den 1. marts 2018. Efter den kommunale valglov er det en forudsætning for at være valgbar, at man har bopæl i kommunen. Dette gælder for såvel de personer, som har opnået valg til Byrådet, samt for stedfortræderne. Hvis man mister sin valgbarhed, skal man udtræde af Byrådet hhv. stedfortræderlisten.

 

Spørgsmålet om, hvorvidt et byrådsmedlem eller en stedfortræder ikke længere er valgbar som følge af fraflytning fra kommunen, afgøres af Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2, jf. § 1.

 

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner, verdensmål nr. 16.

Byrådets arbejdsgrundlag, dialog og borgerinddragelse.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet godkender, at Frederik Ingemann udtræder af stedfortræderlisten.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.208 - Ældrepolitik med høringssvar

Sagsnr.: 18/23326

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Beslutning om ny Ældre – og værdighedspolitik 2018 – 2021 efter høringsvar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtager politikker én gang i hver byrådsperiode. Politikken er gældende i en 4 årig periode og implementeres gradvist.

 

Byrådet skal ligeledes indenfor det første år i den kommunale valgperiode og det vil sige i 2018, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Social og Seniorudvalget har valgt at integrere værdighedspolitikken i ældrepolitikken og har formuleret en fælles politik med overskriften: ”Et godt ældreliv”

 

Der har været afholdt et temamøde for at få en bred drøftelse af de overordnede temaer i ældrepolitikken. På temamødet deltog repræsentanter fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Danske Handicaporganisationer og ledere og medarbejdere på ældreområdet.

 

Følgende temaer blev drøftet:

 1. Demens
 2. Pårørende
 3. Værdighed
 4. Ensomhed/frivillighed.

 

Der foreligger på den baggrund nu et forslag til revideret Ældre – og værdighedspolitik til Social og Seniorudvalget, der har været sendt i høring.

 

Der er kommet høringsvar fra Seniorrådet, Forebyggelsesrådet, Ældresagen, Frivilligcenteret og medarbejdere og langt de fleste høringsvar er nu tilføjet.   

 

Høringssvarene er indarbejdet i teksten. Forslag til ny tekst fremstår med rød tekst.

Forslag til tekst, der slettes, fremstår med overstregning (se bilag).

 

Høringsvar, som er indarbejdet:

 • Forslag om ændring af titel på ældre og værdighedspolitikken.
 • Der er forslag om, at der skelnes imellem demente og svækkede. (er tilføjet under overskriften: demente og svækkede)
 • Der er ønske om en præcisering af målgruppen for politikken (er tilføjet under overskriften: implementering).
 • Øvrige høringsvar er tilføjet i form af sproglige nuancer eller præciseringer.

 

I det omfang hvor høringssvarene går i retning af ønsker eller konkrete indsatser, er de ikke

indarbejdet, for eksempel:

 • Ønske om bofællesskaber for ældre fx OLLE KOLLE
 • Ønske om læringsfællesskaber med Frivilligcenter
 • Kommunal konsulent som står til rådighed for pårørende
 • Konkrete initiativer til støtte af pårørende fx kontrakt / forventningsafstemning imellem kommune og pårørende.
 • Ønske om at § 18 puljen øges.
 • Ønske om en kommunal ulykkes – og ansvarsforsikring for pårørende og frivillige.
 • Ønske om beskrivelse af kontrol og tilsyn på ældreområdet
 • Ønske om at tilføje konkrete tal om ældres sundhed og sygdom.

 

 

Ældre - og værdighedspolitik med høringsvar og forslag til rettelser er vedhæftet som bilag.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter FN mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Understøtter Byrådets pejlemærke: Livskvalitet i hverdagen, Et ældreliv med muligheder

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

At udvalget tager stilling til høringssvar og beslutter endelig udformning af politikken til beslutning i Byrådet.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 12-11-2018

Vedtaget med enkelte sproglige ændringer.

Udvalget bemærker, at der via værdighedspuljemidlerne iværksættes en pårørendevejleder funktion fra januar 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget bemærker, at Ældrepolitikken er fuldt koordineret med det nye politikkoncept jvfr. sag 287.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.209 - Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte

Sagsnr.: 18/10061

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I 2016 vedtog Fredensborg Byråd planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune”. Strategien sætter særligt fokus på byudviklingen i kommunens fire bysamfund. For Humlebæks vedkommende under overskriften: "Humlebæk – levende kulturby ved vandet”.

 

I 2017 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes en helhedsorienteret udvikling af Humlebæk Bymidte, og den 8. maj 2018 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget rammerne for opgaven og den konkrete udstrækning af bymidteområdet samt igangsatte udarbejdelse af Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte, og efterfølgende blev der indhentet tilbud og valgte rådgiverteam i sommeren 2018.

Visionsoplægget er blevet til i dialog og proces med borgere og andre aktører i løbet af efteråret 2018.

 

Hvad er et visionsoplæg

Et visionsoplæg males med en meget bred pensel. Det arbejder med koncepter og overordnede ideer fremfor absolutte størrelser. Et visionsoplæg giver ikke endegyldige svar, men udpeger det, som efterfølgende skal undersøges nærmere for at realisere visionen. Værdien af et visionsoplæg er at drøfte potentialer og udfordringer på et meget tidligt tidspunkt og skabe fælles orienteringspunkter og retning hos visionens mange aktører. Det gode visionsoplæg er et illustrativt glimt af en attraktiv fremtid og fremkalder en lang række spørgsmål som kommende planlægning og analyse skal konkretisere og afklare.

 

Formål

Formålet med Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte er at danne et visionært og realisérbart grundlag for helhedsplanlægning og udvikling af Humlebæk Bymidte ved:

 • At skabe en ny grundfortælling for Humlebæk Bymidte og at opnå en bred forankring af ejerskabet hos grundejere, borgere, brugere, politikkere og andre aktører
 • At samle potentialer og udfordringer og at angive retning for mulig helhedsorienteret udvikling af Humlebæk Bymidte

 

Proces

Den 17. august og den 4. september 2018 blev der afholdt to velbesøgte borgerprocesser. Den såkaldte Visionsbus havde fem stoppesteder og generede over 50 postkort med ideer og forslag fra borgerne samt skabte bred opmærksomhed omkring visionsprocessens igangsættelse. Den efterfølgende Visionsworkshop havde deltagelse af 80-90 borgere og konkretiserede visionsmulighederne på en levende og tematiseret debataften. Derudover sikrede mere end tyve 1:1 dialogsamtaler med nøgleinteressenter dybden og projektets løbende modtagelighed over for input samt lokal forankring. TT-Partners (Centerejere) og DSB er løbende dialogpartnere med plads i styregruppen.

 

Visionsoplæg

Visionen bygger videre på planstrategi Fremtidens Fredensborg Kommune og samler op på de mange input fra inddragelsesprocessen. Humlebæk Bymidte kan udvikles som en levende, grøn kulturby med fokus på hverdags-, fritids- og handelsliv. I visionen samles udadvendte funktioner omkring de centrale arealer ved stationen og fortætningen (primært boliger) foreslås i en Humlebæk-skala langs en rygrad af nye inviterende byrum. Ankomsten fra begge sider af stationen styrkes med omlægning af vejadgang. Der skabes flere p-pladser, samtidig med at de mange centrale kvadratmeter der i dag er udlagt til adgangsvej og parkering omsættes til nye byggeretter og kvalitative byrum til aktivitet og ophold.

 

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat kr. 600.000 til udarbejdelse af visionsoplægget inkl. bidrag til projektledelse. Derudover er der afsat 7,2 mio. kr. til opdatering og fornyelse af byrum og pladser i Humlebæk Bymidte i 2019. Det forventes dog at anlægsarbejde afventer en kommende planlægning før igangsættes.

 

Videre forløb

En mødesag om en eventuel igangsættelse af en strategisk helhedsplan kan forventeligt forelægges til politisk behandling januar og februar 2019. Den første fase af den strategiske helhedsplan skal være med til at afklare aftalegrundlag, økonomi og indledende tekniske analyser.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Projekt Fremtidens Humlebæk Bymidte er i overensstemmelse med Byrådet ønsker om at kommunens bygninger, byrum og rekreative naturområder skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle aldre. Der er fokus på fremkommelighed for at skabe en forbedret adgang til bymidtens mange funktioner og der er i udviklingen af Humlebæk Bymidte fokus på inddragelse og involvering af borgere, brugere og andre aktører.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.):

Projekt Fremtidens Humlebæk Bymidte bidrager til en realisering af FN’s 11. verdensmål so, handler om at gøre byerne inkluderende og bæredygtige. Blandt andet ved at inkludere lokalsamfundet i beslutningsprocesser i byudvikling og ved at fortætte nær etableret infrastruktur.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At Visionsoplæg for Humlebæk Bymidte godkendes som grundlag for det videre arbejde med bymidten.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling idet det bemærkes, at det skal sikres tilstrækkelig parkering også til pendlere. Desuden præciseres det at oplægget er på et overordnet visionsniveau og dermed at bymidtens bebyggelse først fastlægges senere i den videre proces.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.210 - Kvalitetsstandarder 2019 på Børne- og Voksenhandicap

Sagsnr.: 18/22600

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal godkende kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på børnehandicap og voksenhandicap.

 

Kvalitetsstandarderne beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, Fredensborg Kommune som udgangspunkt tilbyder borgerne. Standarderne er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov.

 

I november 2017 blev Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri organisatorisk flyttet til det nuværende Center for Familie og Handicap. Det har givet anledning til, at kvalitetsstandarderne på børne- og voksenhandicap er blevet gennemarbejdet med henblik på at sikre en ensartethed, læsevenlighed og gennemskuelighed.

 

På mødet bliver der redegjort for forskellen mellem de tidligere og nye standarder.

 

Handicaprådet har på mødet den 22. november afgivet følgende høringssvar:

 • Handicaprådet ønsker at få forelagt kvalitetsstandarderne for 2020 samlet for børne- og

voksenhandicap samt ældreområdet

 • Handicaprådet bemærker, at kvalitetsstandarderne skal være let tilgængelige på kommunens hjemmeside
 • Handicaprådet ønsker, at det tydeligt i kvalitetsstandarderne fremgår, hvordan kommunen sikrer kvaliteten hos leverandørerne

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Serviceloven, sundhedsloven og lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om

1. Det er sejt at være dygtig

2. Livskvalitet i hverdagen

3. Du kan mere end du tror

 

Understøtter FNs verdensmål om

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

16.6. Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.7. Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” er også af mere generel karakter i forhold til

Kommunens arbejde.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

1. At Byrådet godkender kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister for 2019.

 

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling, dog med sproglig justering af teksten i afsnittet om omfang af aflastning af børn (standard 16).

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.211 - Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2019

Sagsnr.: 18/30556

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder for ældreområdet i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år efter budgetvedtagelsen, godkende det kommende års kvalitetsstandarder på ældreområdet.

 

Der er i år ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder, men de eksisterende er tilrettet ny lovgivning.

 

I kvalitetsstandarden vedrørende omsorgstandpleje er den nye lovgivning, som trådte i kraft i 2018, vedrørende frit-valgs-ordning tilføjet og præciseret.

 

Administrationen gør særligt opmærksom på den nye lov om ventetid til genoptræning for både børn og voksne jf. Sundhedsloven § 140.

Denne er indarbejdet i kvalitetsstandarden for både børn og voksne.

 

I kvalitetsstandarden vedrørende aflastning og afløsning er det præciseret, at der kan gives afløsning i hjemmet, i op til 4 timer ugentligt.

 

I de andre kvalitetsstandarder er der primært tale om mindre ændringer, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.

 

Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt Seniorrådet og Danske Handicap-organisationer. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer har ligeledes været inviteret til drøftelse, hvilket Seniorrådet gjorde brug af.

Mødet har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i den udstrækning, det har været muligt og ligeledes under hensyntagen til om lovgivningen tillader det.

 

Retsgrundlag

Serviceloven og Sundhedsloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Verdensmål 1.3 – Indfør sociale sikkerhedsnet

Verdensmål 3 - Sundhed og Trivsel

 

Arbejdsgrundlag - Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget anbefaler, at kvalitetsstandarderne for 2019 godkendes af Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Bjørn Svensson (Ø) tog forbehold for egenbetaling på de midlertidige pladser, samt standarden for indkøbsordning.

 

Der opkræves ikke opholdsbetaling på akut pladser efter sundhedsloven. Pladstypen forefindes ikke i Fredensborg Kommune.

 

Udvalget bemærker, at standarderne omfatter alle og ikke udelukkende ældre borgere.

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

 

Dog sendes  kvalitetsstandard nr. 9 tilbage til Social– og Seniorudvalget til behandling.

 

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. Det præciseres, at det er kvalitetsstandard nr. 14 (bilag 9), der sendes tilbage til Social – og Seniorudvalget. Bjørn Svensson (Ø) stemte imod.

Nr.212 - Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 14/2152

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Beslutning om navngivning af det kommende Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes kommende pleje- og rehabiliteringscenter blev den 14. november 2018 markeret med første spadestik, hvorfor stedet nu står overfor at skulle have et navn.

 

Der er udarbejdet en forslagsliste (vedlagt som bilag) med navne, der på hver deres måde bidrager til et egnet navn.

 

Der har siden projektets start været arbejdet med at skabe et sted, der har flere funktioner end at være en bolig for plejekrævende borgere og midlertidige boliger for borgere, der har behov for rehabilitering. Den kommunale tandpleje og en del af genoptræningsområdet vil ligeledes være en del af pleje- og rehabiliteringscentret. Ambitionen er, at der skabes aktiviteter på flere fronter, så stedet bliver et aktiv for området.

 

Der bliver ligeledes etableret lægepraksis på anden sal af hovedbygningen og her er der mulighed for at andre sundhedsfaglige tilbud kan indgå ved ledig kapacitet. Navnet skal derfor være sigende for flere forskellige aktører.

 

Administrationen anbefaler, at nedenstående bliver taget i betragtning i forbindelse med valg af navn til stedet:

 

 • Navnet har relation til områdets beliggenhed i Humlebæk.
 • Navnet får borgerne til at reflektere over, at dette er et sted der vælges til, da navnet skaber en positiv værdi for sine funktioner.
 • Det bør undgås at anvende pleje- og rehabiliteringscenter, plejehjem, plejecenter eller lignende i navnet, da stedet skal modtage borgere i alle aldre til både genoptræning og rehabilitering, hvorfor det kan have en negativ værdi klang for specielt den yngre del af borgerne.
 • Der arbejdes ligeledes med at inddrage de omkringliggende institutioner, så der skabes liv i og omkring stedet, hvorfor signalværdien i navnet skal være tiltrækkende og proaktivt.
 • Bygningerne etableres på hver sin side af et levende hegn, hvorfor idéen til at inddrage dette i navnet kunne være relaterende til området.

 

Medarbejdere i Center for Ældre og Omsorg samt Humlebæk Boligselskab har bidraget med navne. Af de foreslåede navne er det følgende fire udvalgte, der bedst lever op til kriterierne:

 

Borgerhaven

 • Navnet har ingen tilknytning til lokalområdet, men det har en signalværdi, hvor stedet vil være til gavn for alle borgere og man kan bruge det på forskellig vis enten som aktiv eller nyder af haven.

 

 


Boserup Hegn

 • Navnet har ikke bare har relation til Humlebæk, men til lokalområdet omkring projektet. Der lå tidligere en gård i Øverste Torpen, som hed Boserupgård. Matriklen for det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter er Boserupvej 601.
 • Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

 

Kromose Hegn

 • Navnet har som ovenstående en relation til lokalområdet. Navnet henviser til Kromosegård er fortsat er beliggende i området.
 • Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

 

Skovgårdscentret

 • Der er lokal tilknytning, da der tidligere har ligget en gård med dette navn i lokalområdet. Navnet giver associationer til alle de aktiviteter, der kan foregå på en gård og bringer derved en alsidighed til stedet for alle generationer. Plejeboligerne kunne i sin H-form godt signalere et gårdmiljø, hvor man både kan være aktiv og nyde ud fra de forudsætninger, borgeren har på det givne tidspunkt.

 

Vedlagt bilag med alle navneforslag og oversigtskort.

 

Sagen forelægges Social-og Seniorudvalget og Plan- Miljø og Klimaudvalget forinden forelæggelse for Byrådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beslutte navn til det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Udvalget foreslår navnet ”Skovgården”.

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, og dermed er navnet ”Skovgården” valgt. Mie Stattau (V) stemte imod.

Nr.213 - Godkendelse af forlængelse af eksisterende affaldsplan

Sagsnr.: 17/21042

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af den eksisterende affaldsplan 2014-2019, så den er gældende til en ny affaldsplan kan træde i kraft, dette bliver formentlig ultimo 2020.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til den gældende Affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes en ny affaldsplan, som skal gælde for planperioden 2019 – 2024. Affaldsplanen skal dække en 6 års periode og erstatte ”Affaldsplan 2014 – 2019”, der udløber den 31. december 2018. Den kommende affaldsplan skulle være udarbejdet og politisk vedtaget inden den 1. januar 2019.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde d. 30. november 2017, at Norfos - som ved de tidligere affaldsplaner - skal varetage opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner for den kommende planperiode.

 

Det blev endvidere besluttet at rette henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på afklaring af tidsplan ift. den nationale affaldsplan.

 

Den nationale affaldsplan. Den nationale affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen danne grundlag for de kommunale affaldsplaner, der skal afspejle de nationale ambitioner på området, der normalt er besluttet inden planernes udarbejdelse. Den nationale affaldsplan skal bl.a. bygge på planerne om cirkulær økonomi fra EU, forsyningsstrategien samt anbefalingerne fra regeringens Advisory Board.

 

Da Miljøstyrelsen ikke kan nå at udarbejde den nationale plan i indeværende år, har Miljøstyrelsen meddelt på deres hjemmeside, at den næste nationale affaldsplan ventes klar primo 2020. Planen forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020.

 

Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

 

Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at Miljøstyrelsen har ventet på 6 nye affaldsdirektiver fra EU. Disse ventes vedtaget i år, og efter vedtagelsen har Danmark 2 år til at implementere dem. Da direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale affaldsplaner skal være med til at realisere, vil den nationale affaldsplan blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne.

 

Det videre forløb. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med tidligere affaldsplaner og med udgangspunkt i, hvornår en ny affaldsplan kan/skal være gældende, har Norfors udarbejdet en revideret og ajourført tids- og handlingsplan, der tage højde for Miljøstyrelsens udmelding. Tidsplanen kan ses på bilag 1.

 

Af den reviderede tidsplan fremgår det, at planarbejdet forventes igangsat i maj 2019 med nedsættelse af en Affaldsplangruppe, der skal arbejde med skabelse af den nye affaldsplan. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2024 forventes ultimo 2020. 

 

Der er derfor i den mellemliggende periode behov for at den eksisterende ”Affaldsplan 2014-2019”, der formelt udløber ved årsskiftet, forlænges frem til at den nye affaldsplan, er vedtaget.

 

Endelig skal det nævnes, at udvalget vil blive orienteret om status for planudarbejdelse i løbet af processen.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne er indarbejdet i budgettet.

 

Udarbejdelse af den ny affaldsplan er dækket af den takst pr. indbygger, som kommunen betaler som interessentkommune til Norfors.

 

Retsgrundlag

 

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

FN’s verdensmål 12 og delmål 12.5’s ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

 

I den kommende affaldsplan kan der sættes specifikke mål om at reducere kommunens affaldsmængder fra borgerne, erhverv og kommunens institutioner. Der kan gennem implementering af affaldsplanen etableres bedre muligheder for affaldssortering for de nævnte målgrupper. Det kan fastlægges gennem regulativer, hvilke ordninger borgere skal have adgang til, og hvilke affaldstyper der skal indsamles. Kommunen fastlægger, hvilke materialer og affaldsstrømme der skal genanvendes, og hvilke anlæg der skal anvendes / etableres.

 

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet ”Bæredygtighed og miljø – vejen frem”, hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og -genbrug.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret i det omfang det er relevant for borgere og/eller interesseorganisationer.

 

Indstilling

 1. At den eksisterende affaldsplan 2014-2019 forlænges, så den gælder frem til den 31. december 2020, hvor en ny affaldsplan skal træde i kraft.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Infrastruktur– og Teknikudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.214 - Brev fra Ankestyrelsen om fordeling af tennistider

Sagsnr.: 17/11096

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der orienteres om brev fra Ankestyrelsen vedr. klage fra Niverød Tennis om blandt andet fordeling af tider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Hvert år siden Humlebæk Idrætscenter blev indviet i september 2015 har Øresund Tennis, som er et samarbejde mellem fire tennisforeninger, og Niverød Tennis søgt tider i tennishallen. Der har hvert år været uenighed om fordelingen af tennistider, som har resulteret i klager fra Niverød Tennis over administrationens afgørelse. Således har der været behandlet klagesager i Byrådet i oktober 2016 og april 2018.

 

Der har været afholdt en dialogrække om samarbejdet mellem tennisklubberne i kommunen og om fordeling af indendørstid i Humlebæk Idrætscenter for at finde en langsigtet aftale om fordelingen. Det er ikke lykkedes foreningerne at blive enige.

 

Formanden for Niverød Tennis har i februar 2017 rettet skriftligt henvendelse til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, om Fredensborg Kommunes fordeling af tennistider i Humlebæk Idrætscenter.

 

Kommunen afgav den 31. maj 2017 redegørelse i sagen til Ankestyrelsen.

 

Administrationen har siden gentagne gange henvendt sig til Ankestyrelsen for en status på sagen.

 

Den 5. november 2018 modtog kommunen brev fra Ankestyrelsen, hvori der orienteres om, at Ankestyrelsen har sendt brev til Niverød Tennis vedrørende henvendelsen om Fredensborg Kommune. Ankestyrelsen har vedlagt brevet til Niverød Tennis. Hele brevet kan ses i bilag 1.

 

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag

Det fremgår af brevet, at Ankestyrelsen har gennemgået henvendelsen fra Niverød Tennis og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. Endvidere fremgår det, at dette skyldes, at styrelsen ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Fredensborg Kommune har overtrådt den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af.

 

Lokaleregler

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sag nr. 136 på møde den 5. december 2017, at en eventuel revidering af grundlaget for lokalereglernes kriterier for fordeling afventer udtalelse fra Tilsynet.

 

I lyset af Ankestyrelsens beslutning om ikke at rejse en tilsynssag, er der ikke grundlag for en revidering af lokalereglernes fordelingskriterier for nuværende. Det er således fortsat Fredensborg Kommunes gældende politisk godkendte lokaleregler, der ligger til grund for fordeling for banetider i tennishallen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1. og § 48 om Tilsynet med kommunerne.

Folkeoplysningsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.

 

Venstre ønsker en sag om revision af lokaleregeler på et kommende møde.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.215 - Udvikling og salg af arealer centralt i Fredensborg By

Sagsnr.: 18/20345

 

Beslutningstema

Der gives en afklaring om sagens nuværende status.

 

Endvidere skal Økonomiudvalget sætte retningen for den videre proces ved at tage stilling til en række spørgsmål, der nærmere er beskrevet nedenfor i sagsfremstillingen. 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 27. august 2018, at administrationen skal arbejde videre med henblik på udvikling og salg af de centralt beliggende arealer ved Alexandra House i Fredensborg by.
 

I nærværende sag gives dels en status på administrationens foreløbige arbejde, dels lægges der op til besvarelse af nogle væsentlige spørgsmål, der skal sætte retningen for administrationens videre forberedelse. Det drejer sig om følgende:
 

 1. Hvordan skal arealet afgrænses?
 2. Skal Alexandra House også kunne nedrives?
 3. Hvordan og hvornår inddragelsen af borgerne skal finde sted?
 4. Skal et kommende projekt holde sig inden for den nuværende kommuneplan?
 5. Hvilken udbudsform skal administrationen arbejde videre med?

 

Afslutningsvis foreslås en revideret tidsplan.
 

Status – planmæssige forhold.
Siden den 27. august 2018 er det konstateret, at arealerne ikke er fredsskovspligtige forudsat det pågældende areal er taget i brug til byudvikling inden 2021.
 

Der er iværksat indledende undersøgelser angående tilstedeværelsen af flagermus. En sådan undersøgelse skal dog optimalt foretages i juni og juli, hvorfor resultatet af undersøgelsen først kan foreligge dér. Den foreløbige vurdering er, at tilstedeværelsen af flagermus ikke vil være til hinder for udvikling af arealerne, men vil kunne give bindinger for udnyttelsen eller stille krav om afværgeforanstaltninger.

 

Der er indhentet tilbud og afgivet accept på forureningsundersøgelse, der nærmere skal klarlægge forureningens omfang og mulighederne for at afhjælpe denne mv. Rådgivers rapport forventes at foreligge inden jul.
 

Administrationen har vurderet på proceduren vedrørende ophævelse af save-4-værdien for +Alexandra House, såfremt bygningen skal kunne nedrives, jf. nærmere nedenfor.

 

Administrationen vurderer, at vej og trafikforholdene ikke kræver yderligere undersøgelser på nuværende tidspunkt.
 

Ad 1. Afgræsning af arealet - forholdet til naboen

Som nævnt i den første økonomiudvalgssag den 27. august 2018, har ejerne af matr. nr. 15g ifølge tinglyst deklaration brugsret til kommunens grund matr. nr. 15 h, som ejerne anvender til have. Brugsretten vedvarer ifølge deklarationen selv, ”indtil endelig beslutning om etablering af vej på matr. nr. 15h foreligger”.