Nr.216 - Erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden

Sagsnr.: 18/23371

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at kommunen indgår en lejekontrakt med Naturstyrelsen om leje af ejendommen Planteavlsstationen, matr. nr. 1mr Krogerup, Humlebæk, beliggende Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk. Ejendommen benyttes af Skolen i Virkeligheden, Ungfredensborg samt ansatte fra UU Øresund.

Sagsfremstilling og økonomi

Planteavlsstationen er i dag fast arbejdsplads for 15 medarbejdere, heraf 3 UU-Øresundsansatte. Stedet benyttes til undervisning af børn og unge fra kommunens institutioner og skoler. Denne undervisning foregår både udenfor i naturen omkring Planteavlsstationen, samt i værksteder og lokaler indendørs. Undervisningen varetages til dels af Naturstyrelsens medarbejdere, hvorfor den eksisterende placering af Skolen i Virkeligheden er optimal.

 

Planteavlsstationen benyttes også af kommunens øvrige institutioner m.fl. til afvikling af møder og mindre seminarer/konferencer.

 

Aftalen med Naturstyrelsen om benyttelse af Planteavlsstationen udløb d. 30. september 2018. Aftalen var en samarbejdsaftale, som omfattede både samarbejdet med Naturstyrelsen om aktiviteter på planteavlsstationen og om leje af selve ejendommen.

 

Administrationen har vurderet, at der i stedet skal laves to selvstændige aftaler; én for samarbejdet mellem Naturstyrelsen og Skolen i Virkeligheden, Fredensborg Kommune og én for kommunens leje af Planteavlsstationen. Denne sag vedrører aftalen om lejemålet.

 

Ved indgåelse af lejeaftalen sikres Fredensborg Kommunen et 10 årigt lejemål, som er uopsigeligt for udlejer, men hvor Fredensborg Kommune kan opsige lejemålet med seks måneders skriftligt varsel til en 31. december.

 

Lejemålet udgør samlet ca. 905 m2 bygningsareal og ca. 3.700 m2 tilliggende areal fordelt på bygningsparcel, græs og parkering.

 

Den årlige leje er i aftalen fastsat til 385.000 kr. Lejen reguleres én gang årligt hver 1. oktober med nettoprisindekset for juli måned i opkrævningsåret, første gang 1. oktober 2019. Der opkræves ikke huslejedepositum eller forudbetalt leje ved indgåelse af kontrakten.

 

Økonomi

Efter reglerne i lånebekendtgørelsen sidestilles indgåelse af lejeaftaler med aftaler om lån, og skal derfor fragå kommunens låneramme. Hvis kommunen har udnyttet hele sin låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede aktiv, enten kontant eller i form af obligationer af tilsvarende værdi.

 

Da Kommunen ikke har ledig låneramme, skal der deponeres et beløb. Dette beløb opgøres enten som opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler m.v. inklusive moms, eller som værdien af de benyttede ejendomme, lokaler m.v. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse. Der skal deponeres den højeste af disse værdier. I tilfælde hvor det er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at tilvejebringe en offentlig ejendomsvurdering kan Økonomi- og Indenrigsministeriet meddele dispensation til at fastsætte en skønnet anskaffelsesværdi for lejekontrakten. Efter ministeriets praksis fastsættes værdien af lejekontrakten i disse tilfælde som den årlige leje ganget med en faktor, der som hovedregel er 10.

 

Fredensborg Kommune har vurderet, at det ikke er muligt at fastslå værdien af det ønskede lejemål, der er sammensat af forskellige dele af det samlede bygnings- og jordareal,

og har på den baggrund anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om at fastsætte en skønnet anskaffelsesværdi til at fastsætte deponeringskravet.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriets har meddelt, at Fredensborg Kommune kan fastsætte lejemålets anskaffelsesværdi som huslejen ganget med faktor 10 som grundlag for deponeringsforpligtelsen. Da den årlige husleje er fastsat til 385.000 kr., vil der skulle deponeres 3.850.000 kr. Kommunens likviditet vil blive belastet med det deponerede beløb.

 

Udover det deponerede beløb, vil der ikke være budgetmæssige konsekvenser for kommunen, da de 385.000 kr. til husleje allerede er afsat i budgettet under Skolen i Virkeligheden.

 

Det deponerede beløb frigives i låneperioden eller aftaleperioden med en femogtyvendedel (1/25) årligt i 25 år. Hvis kommunen i årene, efter at deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme. Hvis lejeaftalen ophører, inden der er gået 25 år fra indgåelsen, hæves det resterende beløb i sin helhed.

 

I skemaet i bevillingsafsnittet fremgår det deponerede beløb samt den løbende frigivelse af beløbet med start i år 2019.

Bevilling

Bevillingsskema

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

Bevillingsområde

2018

2019

2020

2021

Kassen

3,850

0

0

0

Frigivelse af deponi

0

-0,154

-0,154

-0,154

I alt

3.850

-0,154

-0,154

-0,154

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, bekendtgørelse. nr. 1580 af 17. december 2013, som ændret ved bekendtgørelse nr. 21. juni 2018.

Fredensborg Kommunes Økonomihåndbog.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

At Skolen i Virkeligheden har virke på Planteavlsstationen i Humlebæk, bidrager til Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4. Bygninger og byrum skaber liv.             

FNs verdensmål

Skolen i Virkeligheden bidrager til FN’s Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kommunen indgår aftale med Naturstyrelsen om leje af Planteavlsstationen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.
  2. At kommunen deponerer 3,850 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 03-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1 og 2.