Nr.212 - Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 14/2152

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Beslutning om navngivning af det kommende Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes kommende pleje- og rehabiliteringscenter blev den 14. november 2018 markeret med første spadestik, hvorfor stedet nu står overfor at skulle have et navn.

 

Der er udarbejdet en forslagsliste (vedlagt som bilag) med navne, der på hver deres måde bidrager til et egnet navn.

 

Der har siden projektets start været arbejdet med at skabe et sted, der har flere funktioner end at være en bolig for plejekrævende borgere og midlertidige boliger for borgere, der har behov for rehabilitering. Den kommunale tandpleje og en del af genoptræningsområdet vil ligeledes være en del af pleje- og rehabiliteringscentret. Ambitionen er, at der skabes aktiviteter på flere fronter, så stedet bliver et aktiv for området.

 

Der bliver ligeledes etableret lægepraksis på anden sal af hovedbygningen og her er der mulighed for at andre sundhedsfaglige tilbud kan indgå ved ledig kapacitet. Navnet skal derfor være sigende for flere forskellige aktører.

 

Administrationen anbefaler, at nedenstående bliver taget i betragtning i forbindelse med valg af navn til stedet:

 

 • Navnet har relation til områdets beliggenhed i Humlebæk.
 • Navnet får borgerne til at reflektere over, at dette er et sted der vælges til, da navnet skaber en positiv værdi for sine funktioner.
 • Det bør undgås at anvende pleje- og rehabiliteringscenter, plejehjem, plejecenter eller lignende i navnet, da stedet skal modtage borgere i alle aldre til både genoptræning og rehabilitering, hvorfor det kan have en negativ værdi klang for specielt den yngre del af borgerne.
 • Der arbejdes ligeledes med at inddrage de omkringliggende institutioner, så der skabes liv i og omkring stedet, hvorfor signalværdien i navnet skal være tiltrækkende og proaktivt.
 • Bygningerne etableres på hver sin side af et levende hegn, hvorfor idéen til at inddrage dette i navnet kunne være relaterende til området.

 

Medarbejdere i Center for Ældre og Omsorg samt Humlebæk Boligselskab har bidraget med navne. Af de foreslåede navne er det følgende fire udvalgte, der bedst lever op til kriterierne:

 

Borgerhaven

 • Navnet har ingen tilknytning til lokalområdet, men det har en signalværdi, hvor stedet vil være til gavn for alle borgere og man kan bruge det på forskellig vis enten som aktiv eller nyder af haven.

 

 


Boserup Hegn

 • Navnet har ikke bare har relation til Humlebæk, men til lokalområdet omkring projektet. Der lå tidligere en gård i Øverste Torpen, som hed Boserupgård. Matriklen for det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter er Boserupvej 601.
 • Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

 

Kromose Hegn

 • Navnet har som ovenstående en relation til lokalområdet. Navnet henviser til Kromosegård er fortsat er beliggende i området.
 • Det levende hegn i området indgår som en naturlig del af hele projektet, hvorfor det indgår som i navnet på stedet.

 

Skovgårdscentret

 • Der er lokal tilknytning, da der tidligere har ligget en gård med dette navn i lokalområdet. Navnet giver associationer til alle de aktiviteter, der kan foregå på en gård og bringer derved en alsidighed til stedet for alle generationer. Plejeboligerne kunne i sin H-form godt signalere et gårdmiljø, hvor man både kan være aktiv og nyde ud fra de forudsætninger, borgeren har på det givne tidspunkt.

 

Vedlagt bilag med alle navneforslag og oversigtskort.

 

Sagen forelægges Social-og Seniorudvalget og Plan- Miljø og Klimaudvalget forinden forelæggelse for Byrådet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beslutte navn til det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 03-12-2018

Udvalget foreslår navnet ”Skovgården”.

 

Høringssvar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget, og dermed er navnet ”Skovgården” valgt. Mie Stattau (V) stemte imod.