Nr.205 - Skema C ansøgning - Stejlepladsen III

Sagsnr.: 15/29109

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående nyopførelse af Stejlepladsen III omfattende 10 almene boliger og et fælleshus.

Sagsfremstilling og økonomi

Med brev af 9. november 2018 har Humlebæk Boligselskab, afdeling Stejlepladsen III fremsendt anmodning om godkendelse af skema C. for de nyopførte boliger.

 

Stejlepladsen III består af 10 senioregnede boliger + andel i fælleshus. Boligerne er på henholdsvis 70, 80 og 90 m2.

 

 

 

Byrådet vedtog på sit møde den 21. november 2016:

 

 • At skema B vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.806.000 kr. godkendes.
   
 • At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet tidligst i 2017 med
  • Et grundkapitallån på 2.280.600 kr. og
  • En lånegaranti for realkreditbelåningen til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
    
 • At huslejen godkendes med et beløb op 1.073 kr. pr. m2. pr år.

 

 

Det fremgår af skema C ansøgningen, at den samlede, endelige anskaffelsessum er opgjort til 22.805.000 kr., hvilket er 1.000 kr. mindre end det, Byrådet godkendte ved skema B. Det fremgår ligeledes, at huslejen bliver 1.073 kr. pr. m2. pr år, som det også fremgik af skema B.

 

Den månedlige leje for en bolig på 70 m2 vil herefter være 6.260 kr., 7.150 kr. for en bolig på 80 m2 og for en bolig på 90 m2 8.050 kr.

 

Anskaffelsessummen på 22.805.000 kr. endeligt finansieres således:

 

 

Kr.

Kommunalt grundkapitallån - 10 % af anskaffelsessummen svarende til

2.280.000

Realkreditbelåningen udgør 88 % af anskaffelsessummen svarende til

20.069.000

Beboerindskud – 2 % af anskaffelsessummen svarende til

456.000

Finansiering i alt

22.805.000

 

Kommunen vil fortsat skulle stille garanti for en del af realkreditlånet.

 

I dagsordensteksten vedrørende godkendelse af skema B er garantien fejlagtigt opgjort til en nettoværdi på 3.192.840 kr. svarende til 50 % af 6.385.680 kr.
 

Det korrekte garantibeløb er netto 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr. Landsbyggefonden garanterer de øvrige 50 %.

Bevilling

Sagen er bevillingsmæssigt håndteret i forbindelse med godkendelsen af skema B. Den forøgede garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Etablering af de 10 senioregnede boliger er i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 11 om at bygge sikre boliger, der er til at betale, og som er inkluderende. I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag henvises til ønsket om at etablere gode rammer for fællesskab og tryghed og om at sikre et ældreliv med muligheder.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema C vedrørende opførsel af 10 almene boliger og et fælleshus med en samlet anskaffelsessum på 22.805.000 kr. godkendes.
   
 2. At kommunen vedstår sit tilsagn om at deltage i finansieringen af byggeriet med

Et grundkapitallån på 2.280.600 kr.

 

 1. At størrelsen på tilsagnet om at yde lånegaranti for realkreditbelåningen ændres til nettoværdi 5.795.200 kr. svarende til 50 % af 11.590.400 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.