Nr.201 - Klimakompensation for Flyrejser

Sagsnr.: 18/27314

 
Bo Hilsted (A), Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Beslutning om, hvordan Fredensborg Kommune kan klimakompensere for kommunens flyrejser.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 3. september, at der skal udarbejdes et oplæg til beskrivelse af hvordan en ordning for klimakompensation af kommunens flyrejser kan implementeres i praksis, herunder økonomien heri.

 

Der er udarbejdet 3 mulige modeller med konkrete forslag, baseret på en opgørelse over kommunens flyrejser med udgangspunkt i kompensation via skovrejsning.

 

Oversigt over 3 modeller for klimakompensation af flyrejser

 

Fordele

Ulemper

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med DOF

Anerkendt koncept

Skoven ikke synlig lokalt

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Rimelig og kendt pris, pris­billigt pga. igangværende projekt med andre sponsorer.

Skoven plantes i Greve, ikke synlig lokalt

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

Der kan plantes træer i flere områder, på tilgængelige steder, fx med skiltning af klimaskoven

Større udgift og indsats for administrationen. Kræver kommunale arealer egnet til formålet.

 

Modellerne beskrives yderligere nedenfor. I bilag 1 ses baggrundsinformation for modeller og beregninger.

 

 

Antal flyrejser og samlet CO2-udslip for Fredensborg Kommune

Baseret på en opgørelse fra kommunens rejsebureau over flyrejser, foretaget både af politikere og medarbejdere, er der i 2017 foretaget 6 enkeltrejser til Europa og 92 enkeltrejser indenrigs. I 2018 frem til 14. september er der foretaget 16 enkeltrejser til Europa og 119 enkeltrejser indenrigs.

 

Ifølge SAS’ CO2-beregner har det medført et CO2-udslip på i alt 14 tons, hvilket peger mod en årlig CO2-udledning på max. 10 tons (se bilag for beregning).

Kilde: https://www.sas.dk/flyv-med-os/tillaegstjenester/co2-kompensation/

 

Derfor arbejdes med et årligt CO2-udslip på max 10 tons CO2.

 

Trærejsning som kompensation

Trærejsning har været nævnt som en relevant model for kompensation for flyrejsernes CO2-udledning. Der er blandt fagfolk generel enighed om, at trærejsning kan kompensere for CO2-udslippet. Dog er der kun tale om en opmagasinering/lagring, da CO2en frigives igen, når træet enten brændes eller forgår i en skovbund, når det dør.

 

Hvor mange træer skal plantes?

Dansk Ornitologisk Forening arbejder med en ”tilbagebetalingstid” på 5-8 år. Eller med andre ord: Opsuges årets CO2-udslip i løbet af 5-8 år, vil de efterfølgende år være ”ren gevinst”.

En tommelfingerregel siger, at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder 1 tons CO2.

Fredensborg Kommune skal kompensere for lidt under 10 tons pr. år med den nuværende flyveaktivitet. Det betyder, at Fredensborg Kommune skal sikre skovrejsning, der skaber ca. 1 m3 nyt træ pr. år. Det svarer til ca. 700 m2 rødgran eller 1.000 m2 bøg.

 

Sker skovrejsningen i Fredensborg Kommune, skal kommunale arealer til den nye skov findes og udlægges til formålet.

 

Model 1: Skovrejsning i Ecuador i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Sker trærejsningen fx i Ecuador (hvor DOF har projekter), kan det være sværere at sikre sig, at skoven plantes og forbliver intakt. Via et samarbejde med en amerikansk fond, vurderer DOF, at det er meget sikkert at investere i projekterne og understreger en høj værdi og effektivitet, bla. fordi fonden fordobler den investering, DOF kommer med.

 

Fredensborg Kommunes behov for kompensation vil kunne dækkes for ca. 10.000 kr. om året.

 

Model 2: Skovrejsning i Danmark i samarbejde med Folkeskoven.dk

Sker skovrejsningen i Danmark, vil træerne typisk vokse langsommere og arealerne vil være dyrere. En dansk organisation står bag ”folkeskoven”, som bl.a. har etableret et skovareal i Greve syd for København i samarbejde med HOFOR. Skovarealet er samtidig med til at beskytte grundvandsressourcer til det storkøbenhavnske område. Foreningen står for plantning, evt. stisystem, skiltning, pleje, vanding og genplantning mm. de første 3 år.

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne købe tilplantning af ca. 700-1.000 m2 med ca. 400 træer som en del af den eksisterende Folkeskov og dermed dække den årlige kompensation for et beløb i størrelsesorden 8.000 kr. om året.

 

Model 3: Skovrejsning i Fredensborg Kommune i samarbejde med partner

En lokal varetagelse af opgaven vil give mulighed for, at der plantes træer flere steder i kommunen, på tilgængelige steder med skiltning af klimaskoven.

 

Som udgangspunkt vil Fredensborg Kommune kunne etablere lokal klimaskov med den nødvendige mængde træer for et beløb i størrelsesorden 200.000 kr. pr. år, med forbehold for prisfastsættelse af driften af arealer, som ikke kendes på forhånd. Det skal afklares nærmere hvor meget skov, der samlet ønskes rejst på kommunal jord over tid.

 

Det vil dog næppe være muligt at skabe et samlet areal med skov. Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig. Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.

 

Kortet viser arealer vedr. skov, markeret i Kommuneplanen (Kommuneplan 2017, side 175).

Grønne arealer er udlagt til skovrejsning.

Hvide arealer er neutrale arealer.

Gule arealer viser, hvor skovrejsning er uønsket. Hvis status for et gult areal skal ændres, kræver det et kommuneplantillæg.

Når man kombinerer kortet med kommunalt ejede arealer og fredninger viser det, at alle de større kommunale arealer ligger i områder, hvor skovrejsning ikke er mulig.

Det vil efter al sandsynlighed være nødvendigt at etablere flere små individuelle områder med træer, såfremt der skal plantes klimatræer på kommunens arealer.

 

 

Såfremt model 3 ønskes, skal der arbejdes videre med modellen frem mod en senere bevillingssag. Der har været en kort indledende kontakt til NSPV og til Folkeskoven om opgaven. Andre samarbejder fx med jobprojekter el. lign. kan også være en mulighed.

 

 

Energi på Tværs’ anbefalinger vedr. øvrig transport

For at nå Byrådets målsætning om at reducere CO2-udslippet, kan det være relevant at afdække muligheder for at reducere CO2-udslippet fra den samlede transport, som kommunen har ansvar for.

 

Den strategiske energiplan, der er udarbejdet i forbindelse med det regionale projekt ”Energi på Tværs” indeholder konkrete forslag til, hvordan en kommune kan arbejde på at mindske CO2-udslippet fra den transport, kommunen er ansvarlig for (egne køretøjer og diverse transportydelser):

 

Tiltag 23: Fremme af grønne drivmidler i kommunale indkøb af køretøjer

Tiltag 24: Fremme af grønne drivmidler i serviceydelser

Tiltag 25: Fremme af grønne drivmidler i bustransporten.

 

Transporttiltagene er beskrevet på side 61-72 i Roadmap 2025 og anviser konkrete muligheder, som kan implementeres direkte i kommende udbudsrunder af hhv. køb af køretøjer, samt diverse transportydelser.

 

Andre tiltag fra Roadmap 2025 kan implementeres i forbindelse med fremtidig by- og trafikplanlægning: Tiltag 22: Mål og udbudsstrategi, samt tiltag 26 og 27 om infrastrukturudbygning.

 

Plan-, Miljø og Klimaudvalget besluttede den 5. september 2018, at roadmap 2025 indgår i arbejdet med en fremtidig klima- og energipolitik.

 

 

Økonomi

De beskrevne modeller koster hhv. ca. 8.000, 10.000 og 200.000 kr. årligt baseret på det kendte omfang af flyveture i kommunen. Udgifterne til model 1 og 2 vil kunne afholdes af midler afsat til klimaindsatsen. Udgifterne til model 3 kan ikke afholdes inden for den givne bevilling. Såfremt model 3 ønskes, skal der arbejdes videre med modellen frem mod en senere bevillingssag.

 

Bevilling

Model 1 og 2 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til model 3 kan ikke afholdes inden for den givne bevilling.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Beslutning om klimakompensation for flyrejser vil være med til at styrke indsatsen for verdensmål 6: rent vand og sanitet, især hvis skoven etableres i forbindelse med drikkevandsboringer, samt verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

 

Indarbejdelsen af den strategiske energiplans anbefalinger vedr. grøn transport i Fredensborg Kommune vil være med til at fremme udførelsen af energiforbedringer og bidrager til FN’s verdensmål 7: Bæredygtig energi, herunder 7.3 om forbedring af energieffektivitet.

Klimaindsatsen understøtter visionen om Bæredygtighed og Miljø i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At udvalget beslutter, hvilken model man ønsker:

Model 1: At der indgås aftale med Dansk Ornitologisk Forening om at klimakompensere via deres projekter i Ecuador.

Model 2: At der indgås aftale med Folkeskoven.dk om at etablere ekstra klimaskov i Greve syd for København.

Model 3: At der arbejdes videre med en model med etablering af ekstra skov i Fredensborg Kommune frem mod en senere bevillingssag.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-11-2018

Anbefaler model 3 herunder at der afsøges flere muligheder for placering af træer eksempelvis på vejarealer mv. samt mulighed for at anvende energiafgrøder. Udvalget anbefaler at administrationen udarbejder forslag til klimavenlig rejsepolitik.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget præciserer

at forslag til klimavenlig rejsepolitik i første omgang skal vedrøre flyrejser.

Beslutning i Byrådet (18-21) den 17-12-2018

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget for så vidt angår indenrigsfly.