Nr.50 - Fredensborg Kommunes Kunstfond

Sagsnr.: 18/4920

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Fredensborg Kommunes Kunstfond.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget d. 21. november 2017 aftalte konstitueringspartierne, at Fredensborg Kommunes Kunstfond fremover skal være en del af Kulturudvalgets opgaveportefølje.

Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har ønsket en sag på dagsorden, hvor Kulturudvalget skal tage stilling til Fredensborg Kommunes Kunstfond samt en reduktion af denne.

 

Baggrund for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Kunstfondens  bestyrelse blev oprettet i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen. Fonden skulle overtage de opgaver, der hidtil var varetaget af de to kommuner hver for sig. Fondens bestyrelse  har hidtil bestået af syv medlemmer, heraf to medlemmer fra Kulturudvalget. Formanden for Kulturudvalget har været født formand for Kunstfonden.

Bestyrelsen for Fredensborg Kommunes Kunstfond har hidtil afholdt to årlige møder og er blevet sekretariatsbetjent af kulturforvaltningen. Medlemmerne har i perioden desuden været på to inspirationsture.

I valgperioden 2014-2017 indkøbte Kunstfonden følgende kunstværker:

 

Kunster

Titel

Pris (kr.)

Placering

Peder Rasmussen

Skyggeteater

 

110.000

Fredensborg Rådhus, 2015

Søren Martinsen

Tilsynekomst

Samlet pris:

45.356 kr.

Fredensborg Skole, Vilhemsro, 2017

Søren Martinsen

Skorstenen

Pleje- og Aktivitetscenter Mergeltoften, 2017

Milena Bonifacini

Uden titel

Samlet pris:

34.000

Kokkedal Skole, 2017

Milena Bonifacini

Uden titel

Ferdinand Ahm Krag

Looking for spice

40.000

Fredensborg Rådhus, 2017

 

Indvielse af Forgreninger på Fredensborg Skole, Vilhelmsro
Kunstværket Forgreninger af kunstnerne Signe Klejs og Niels Rønsholdt blev indviet d. 23. april 2015. Kunstværket er et resultat af et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Statens Kunstfond. Fredensborg Kommunes Kunstfond gav et tilskud på 300.000 kr. til projektet.

 

Fundats for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Ifølge fundatsen (revideret den 31. marts 2014) er Kunstfondens formål:


”Stk. 1

Fonden er en kunstfond og dens primære formål er for egne midler at indkøbe kunstværker til placering i det offentlige rum i Fredensborg Kommune, herunder i kommunale bygninger og på offentlige pladser.

Det er endvidere fondens formål at være Fredensborg Kommune behjælpelig med:

  • rådgivning og sikring af kunstneriske overvejelser i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder
  • anskaffelse af kunstværker og kunstnerisk udsmykning for kommunens regning, som kommunen måtte ønske selv at eje eller overdrage til tredjemand
  • udformning og fremlæggelse af forslag til kunstprojekter i forbindelse med relevante kommunale byggerier
  • at administrere kunstpuljen

Fonden rådgiver endvidere efter nærmere aftale Fredensborg Kommune i forbindelse med andre kunstneriske overvejelser, herunder om registrering og placering af kunstværker ejet af kommunen.”

 

Økonomi
Fredensborg Kommunes Kunstfond har et årligt budget på 51.000 kr., med 100 % overførsel. Der indestår pr. 1.1.2018 241.282 kr. på Kunstfondens konto til indkøb af kunst til det offentlige rum.

 

Fremtidig model for Fredensborg Kommunes Kunstfond

Af Fredensborg Kommunes netop vedtagne styrelsesvedtægt fremgår det, at Kunstfonden fremover skal være en del af Kulturudvalgets portefølje. I den forbindelse overføres såvel driftsbudget som indestående til en selvstændig ”Kunstpulje” under Kulturudvalget.
 

Administrationen foreslår, at Kunstfondens bestyrelse fremover erstattes af et ”Kunstråd” med samme rådgivende opgaver. Kunstrådet mødes to gang årligt inden et Kulturudvalgsmøde. Kunstrådet kan rådgive om og indstille evt. indkøb til Kulturudvalget, som har beslutningskompetencen vedrørende kunstindkøb eller kunstprojekter.
 

Administrationen foreslår, at Kunstrådet består af formanden for Kulturudvalget samt yderligere et byrådsmedlem samt to medlemmer med bred kunstfaglig viden eksempelvis fra Louisiana og Nivaagaards malerisamling.

 

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Fredensborg Kommunes Kunstfond i sin hidtidige form ikke er en fond i fondslovgivningens forstand, men snarere at opfatte som en budgetmæssig postering med et sæt ”vedtægter” der beskriver fondens virksomhed. Der kræves derfor ikke andre formaliteter i forhold til den foreslåede model end en byrådsbeslutning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 

1.     At den i sagsfremstillingen beskrevne ændring af Kunstfondens virksomhed godkendes.

2.     At kunstfondens kompetence og økonomi overføres til Kulturudvalget.

3.     At der nedsættes et Kunstråd som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget anbefaler overfor byrådet, at administrationens indstilling følges.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Kulturudvalgets indstilling

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.