Nr.42 - Udkast til regnskab 2017

Sagsnr.: 17/21309

 

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til regnskab 2017 med henblik på godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2017 bekræfter en sund og robust økonomi. Regnskabet viser et solidt driftsoverskud, en fortsat konsolidering af kommunens kassebeholdning og nedbringelse af kommunens gæld og samtidig har kommunen afviklet sine valutaswaps.

 

Regnskab 2017 viser et overskud på den primære drift på 138,7 mio. kr., og er altså fuldstændig på niveau med oprindeligt budget.

 

Regnskabsresultatet på 93,5 mio. kr. på anlæg er et udtryk for, at de planlagte anlægsprojekter er igangsat og gennemført som planlagt.

 

Kommunen har i regnskabsåret 2017 hjemtaget lån på i alt 47,8 mio. kr., jf. beslutning i budgetforliget for 2017. De 8 mio. kr. vedrører lånerammen for 2016. Samtidig blev der i 2017 afdraget 53,2 mio. kr. på kommunens samlede gæld.

 

Det primære driftsresultat kunne derfor som budgetlagt finansiere udgifterne til anlæg og størstedelen af kommunens afdrag på lån. Kommunens samlede langfristede gæld er i 2017 faldet med 27,7 mio. kr. Blandt andet har kommunen endeligt afviklet to valutaswaps i udenlandsk valuta for 19,8 mio. kr., ligesom kommunens finansielt leasede aktiver faldt med 2,3 mio. kr.

 

Balanceforskydningerne gav en indtægt på 11,9 mio. kr. Regnskab 2017 viser herefter en samlet forøgelse af de likvide aktiver (kasseopbygning) på 49,9 mio. kr.

 

 

Balanceforskydninger er primært af teknisk karakter, og afspejler betalingsforskydninger hen over årsskiftet. Der er i regnskab 2017 tale om forskydninger i regningsbetalinger.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets indgang på 129,0 mio. kr. og ved udgangen af 2017 på 221,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning er således steget med 92,9 mio. kr. gennem 2017, og kommunens målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. er opfyldt.

 

Den fortsatte likviditetsopbygning giver en robust kommunal økonomi hvilket gør, at kommunen er mindre sårbar over for uforudsigelige ekstra udgifter, eksempelvis på Beskæftigelsesområdet der er konjunkturafhængigt.

 

Som følge af stigningen i kassebeholdningen overførte kommunen ved udgangen af 2017 yderligere 100 mio. kr. til kapitalforvaltning, således at kommunen ved udgangen af 2017 i alt havde 194,2 mio. kr. under kapitalforvaltning. De yderligere 100 mio. kr. blev overført til kapitalforvaltning med henblik på at opnå et højere afkast af midlerne, som var placeret som et bankindskud til en negativ rente. Desuden mindskes modpartsrisikoen forbundet med, at kommunens bankforbindelse skulle gå konkurs.

 

På kommunens drift afspejler det endelige resultat mindreudgifter i forhold til korrigeret budget 2017 på langt de fleste politikområder. I bilag 1 er der for hvert politikområde en mere detaljeret gennemgang af politikområdernes resultat for 2017.

 

Udgifterne under servicerammen (driftsudgifterne eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering og politikområde beskæftigelse) var i 2017 på 1.837,3 mio. kr. Det var marginalt over vedtaget budget - 16,2 mio. kr. - svarende til 0,9 pct.

 

Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter Byrådets behandling af sagen vil der blive udsendt en pressemeddelelse om resultatet.

Endeligt regnskab 2017 vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside i juni 2018 efter Byrådets godkendelse.

 

Indstilling

  1. At Byrådet godkender udkast til regnskab 2017 og oversender til revisionen.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler administrationens indstilling

Beslutning i Byrådet (18-21) den 03-04-2018

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.