Nr.27 - Status på integrationsområdet

Sagsnr.: 19/1283

 

Beslutningstema

Orientering vedrørende borgere på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Status 1. januar 2019

Udlændingestyrelsen har udmeldt, at kvoten for flygtninge til Fredensborg Kommune i 2019 vil være 5. I 2018 var kvoten ligeledes 5, og kommunen modtog 3 flygtninge.

 

Borgere der er omfattet af integrationsprogrammet
Pr. 1. januar 2019 er der 76 borgere der er omfattet af integrationsprogrammet.

 

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen så hurtigt som muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af to dele:

 

  1. Danskuddannelse
  2. Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter integrationsloven

 

Integrationsprogrammet skal ske på en måde, så udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Udlændingen skal tilbydes det første virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det skal ske inden for en måned. efter, at borgeren er ankommet til bopælskommunen. Efterfølgende skal borgeren have en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.

 

Hvis ikke borgeren har opnået beskæftigelse inden for et år, skal integrationsprogrammet forlænges. Forlængelsen skal ske indtil, at borgeren har opnået ordinært job og bestået danskprøven. Det samlede integrationsprogram kan højst have en varighed på 5 år.

 

Aktiviteterne omfatter sprogskole, helbredsafklaring, virksomhedspraktik, løntilskud, uddannelse og ordinært job m.m. Borgerne deltager i forskellige aktiviteter, og flere er i mere end en aktivitet af gangen.

 

Tabel 1
Borgere i aktivitet omfattet af integrationsprogrammet i Fredensborg Kommune

Aktivitet

Antal

Danskundervisning

56

Vejledning og opkvalificering

19

Virksomhedspraktik

26

Løntilskud

 7

Ordinære løntimer

 6

Kilde: jobindsats.dk januar 2019. Tallene er 3. kvartal 2018.

 

Som det kan ses i tabel 1 deltager 56 i danskundervisning, 19 i et Vejledning og opkvalificeringsforløb (fx nytteindsats og chaufførkurser), 26 i virksomhedspraktik, 7 i løntilskud og 6 har et småjob.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

 

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

niveauer”

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 04-03-2019

Orienteringen tages til efterretning.