07-01-2019 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Lars Søndergaard (V)

Cømert Sonsuz (A)

Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Dagsordenen godkendt.

Nr.2 - Træffetid

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Ingen mødt til træffetid.

Nr.3 - Benchmark af det lokale erhvervsklima 2018

Sagsnr.: 18/32053

 

Beslutningstema

Orientering om DI, Dansk Byggeris og KLs undersøgelser om erhvervsklimaet i kommunerne i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommunes placering 2018:

I DIs undersøgelse går kommunen frem med 7 pladser til plads nr. 75.

I Dansk Byggeris analyse får kommunen en 97. plads, og går dermed 16 pladser tilbage.

 

Udviklingen de sidste fire år

År

DI

Dansk Byggeri

2018

75

97

2017

82

81

2016

69

86

2015

91

93

 

Nordsjællandske kommuners placering i målingerne i 2018

i DIs undersøgelse:

Helsingør: 79, Hørsholm: 61, Hillerød 73, Gribskov 93, Allerød 65

 

i Dansk Byggeri undersøgelse:

Helsingør: 49, Hørsholm: 88, Hillerød 41, Gribskov 19, Allerød 83

 

Resultater fra DIs undersøgelse

(Kommuneark se bilag).

DI laver årligt en undersøgelse af virksomhedernes oplevelse af det lokale erhvervsklima i de danske kommuner. Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv.

 

Fredensborg Kommune går 7 pladser frem til plads nr. 75 på dette års erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri. Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed går fra 78. til 71. plads.

 

Kommune får den højeste placering med en 34. plads i kategorien "Kommunal sagsbehandling", som dækker vidnesbyrd vedr. kompetent og hurtig sagsbehandling af miljø- og sygedagpengesager. Placeringerne i underkategorierne er sagsbehandling af miljøforhold 47, kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager 48 samt kommunens digitale sagsbehandling 18.

 

Den laveste placering er en 91. plads i kategorien "Arbejdskraft", der samlet belyser kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Placeringerne herunder på hhv. kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne er hhv. 89 og 81.

 

Virksomhederne har bl.a. svaret på hvad kommune bør prioritere højt. De 10 prioriterede i rækkefølgen med det mest prioriterede først er (kategoriens placering): Infrastruktur og transport (55), brug af private leverandører (72), skatter, afgifter og gebyrer (77), arbejdskraft (91), sagsbehandling (34), uddannelse (75), information og dialog (79), fysiske rammer (89) og kommunens image (50).

 

Kommunens placering på listen har svinget siden den første undersøgelse. Fra en 34. plads i 2010 til plads nr. 91 i både 2014 og 2015. Grundlæggende måler undersøgelsen i år det samme som hidtil. I 2018 er der dog bl.a. kommet flere nye statistiske indikatorer. Sammenligning med placeringer i tidligere år skal derfor tages med et mindre forbehold.

 

I Fredensborg har 51 virksomheder inden for de brancher, som DI repræsenterer, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, svaret på undersøgelsen. Det oplyses ikke hvilke virksomheder i kommunen der har besvaret undersøgelsen herunder heller ikke om det er virksomheder der har været i konkret kontakt med kommunen. Besvarelserne repræsenterer 766 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 10 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

 

Resultater fra Dansk Byggeris undersøgelse

(Kommuneark se bilag).

Fredensborg Kommune rykker 16 pladser ned til plads nr. 97. 

 

Dansk Byggeris årlige analyse er baseret på objektive data fra Danmarks Statistik, kommunale regnskaber og andre offentlige kilder, kommunernes egne hjemmesider samt et kort faktuelt spørgeskema der udsendes til kommunaldirektørerne.

 

De fem højeste placeringer, placering i ():

Udbudspolitik (1)

Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver – kommunale entreprenør- og materielgårde (14) Arbejdsmarked og Uddannelse – nyledige i arbejde (21) (Det er bl.a. en konsekvens af den nye investeringsstrategi på området vedtaget med budget 2017-20.)

Byggesagsbehandling – gebyrstørrelse (24)

Kommunale kendetegn – udviklingen i befolkningen (29)

 

De fem laveste placeringer er, placering i ():

Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver - udvikling på tekniske områder (97) (der er målt på udviklingen i udlicitering på vej- og parkområdet fra 2007 til 2017.)

Kommunale kendetegn - kommunale investeringer (93) (kommunale investeringer inden for byggeri og anlæg pr. indbygger i perioden 2015-2017).

Erhvervsaffald – gebyrer (93) (Gebyrer ifht. erhvervsaffald henligger under Norfors.) Udbudspolitik - dialogmøder (92) (Kommunerne er blevet spurgt om, hvorvidt de inviterer virksomheder til orientering om kommunale byggeprojekter. Variation i besvarelser fra kommunerne kan beror på en fortolkning af spørgsmålet. Fredensborg Kommune har ofte dialog med virksomhederne både individuelt og i relation til udbud osv.).

Arbejdsmarked og Uddannelse - erhvervsuddannede (91) (Der bliver målt på andelen af folkeskoleelever, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse i 2018.)

 

Vægtningen af parametrene og dermed den indbyrdes vigtighed af de enkelte parametre er sket ud fra, hvor væsentlige Dansk Byggeris medlemmer vurderer, at de forskellige parametre er. På nogle af de parametre som indgår i målingen, har kommunerne ikke direkte mulighed for at påvirke resultatet og disse tæller halvt.

 

Fredensborg Kommune arbejder målrettet for at styrke erhvervsklimaet

Fredensborg Kommune har en omfattende dialog med erhvervslivet i kommunen og samarbejder løsningsorienteret med virksomhederne. Borgmesteren og formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og formænd for erhvervsforeningerne afholder løbende virksomhedsbesøg og mødes om den erhvervsrettede dialog i erhvervsrådet med repræsentanter for erhvervslivet. Dialogen omfatter desuden Én indgang for erhvervslivet, hvor en erhvervskonsulent giver hurtig information og guider rundt i kommunen.

 

Der prioriteres et højt serviceniveau i virksomhedshenvendelser og i erhvervssager. Desværre ses en stigning i sagsbehandlingstiderne – som følge af den store aktivitet i byggebranchen. Kommunen har opnormeret på antallet af medarbejdere med 2 planlæggere til lokalplanudarbejdelse og 2 byggesagsbehandlere for at imødegå stigningen i antal sager. Effekten heraf vil realiseres over tid.

 

For at styrke sagsbehandlingen er d i Center for Byudvikling, Miljø og Erhvervs arbejdet med en plan for optimering af sagsbehandlingen. Der er med afsæt heri udviklet en ambitiøs metode, som går under navnet ”flowbaseret arbejdskultur” til komplekse (erhvervs-)sager. Flowbaseret arbejdskultur skal styrke flowet og koordineringen i sagsbehandlingen og dialogen med ansøgerne i komplicerede erhvervssager. Komplekse sager er karakteriseret ved, en sag der kræver myndighedsbehandling på flere fagområder og hvor flere lovgivninger er involveret. Metoden betyder bl.a. at der udpeges en tovholder, som har ansvaret for dialogen med virksomheden og den tværgående koordinering herunder også en tydeliggørelse af virksomhedens rolle i et smidigt sagsforløb. Sammen planlægges sagens forløb. Flowbaseret arbejdskultur understøtter et højt serviceniveau til virksomheder og andre ansøgere og styrker dialogen med erhvervslivet. Implementeringen af Flowbaseret arbejdskultur begyndte ultimo 2018 og fortsættes i løbet af 2019 og evalueres ultimo 2019.

 

Jobcentrets Virksomhedsservice opsøger løbende lokale virksomheder for at afdække deres nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft. Virksomhedsservice kontaktstrategi sikrer en hyppig og systematisk kontakt til virksomhederne i kommunen med særligt fokus på: Virksomheder, der har opslåede jobannoncer - De 120 største virksomheder i kommunen - og Nyetablerede virksomheder med 5 ansatte eller derover. For at kunne stille med de bedst egnede kandidater til en stilling indgår Center for Job og Uddannelse i Nordsjællands rekrutteringsservice, et tværkommunalt forpligtende samarbejde i Nordsjælland. For at styrke dialogen har de største virksomheder én kontaktperson, og andre virksomheder hvis de ønsker det.

 

KLs måling af lokal erhvervsservice

KL har i 2018 gennemført en måling af lokal erhvervsservice.

Afrapporteringen omfatter en national rapport og en kommunerapport for Fredensborg, som vedhæftes.

 

Målingen er gennemført nationalt og lokalt for de kommuner der har tilmeldt sig, herunder Fredensborg Kommune. Målingen omfatter den lokale erhvervsservice, som udføres af Iværksætterhuset. Det er således ikke en måling af Synergia, men mange aktiviteter Iværksætterhuset afholder for kommunens iværksætter afvikles i samarbejde med Synergia.

 

Nationale resultater

Målingen er opdelt i en national, registerbaseret effektmåling og en spørgeskemaundersøgelse.

Den registerbaserede effektmåling viser, at den lokale erhvervsservice har en betydelig og signifikant effekt på brugernes vækst og udvikling. Det gælder både i forhold til beskæftigelse og omsætning.

 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at et betydeligt flertal af både førstartere, iværksættere og SMV´er vurderer, at de opnår positive effekter på kompetenceudvikling og forretningsgrundlag. Analysen viser også, at virksomhederne ofte oplever positive effekter på flere områder (fx kompetencer inden for strategi, salg, drift, kapitalfremskaffelse, mv.). Der er dog også knapt en tredjedel af brugerne, der ikke eller kun i begrænset grad drager nytte af aktiviteterne.

 

Resultatet i Fredensborg Kommune

Spørgeskemaundersøgelsen i Fredensborg Kommune konkluderer at effekten af Iværksætterhusets indsats i kommunen er på niveau med sammenlignelige kommuner.

 

Resultater af undersøgelsen:

 • 80 pct. af iværksætterne oplever at få styrket kompetencer og forretningsgrundlag, når de gør brug af tilbuddene i Iværksætterhuset. Særligt indenfor området strategi og forretningskoncept oplever brugerne i Fredensborg at få styrket deres kompetencer.
 • 44 pct.af iværksætterne oplever, at vejledningen bidrager til at realisere værdiskabende forbedringer. Til sammenligning er andelen 51pct. I sammenligningskommunerne.
 • 90 pct. af iværksætterne er samlet set tilfredse med de ydelser, de har gjort brug af i Iværksætterhuset.
 • Mellem 85-90 pct. er helt eller delvist enige i, at Iværksætterhuset har de rette kompetencer, er gode til at sætte sig ind i virksomhedernes situation, og at tilbuddene er relevante for virksomheden. Derimod er der færre, der erklærer sig helt eller delvist enige i, at Iværksætterhuset har været gode til at følge op på kontakten med iværksætterne.
 • Virksomhederne i Fredensborg er mindre tilbøjelige til at bruge regionale og nationale erhvervsfremmetilbud end virksomheder i andre kommuner (med undtagelse af Væksthusets specialiserede erhvervsservice for virksomheder med vækstpotentiale).
 • Andelen af vejledte iværksættere, som efterfølgende gør brug af anden erhvervsfremme, er lavere end i sammenligningskommunerne.

 

Den kommunale erhvervsfremmeindsats giver positive resultater for både virksomheder og samfund.

 

Effektmålingen er lavet af Iris Group for KL (april, 2018):

I korte træk viser undersøgelsen at:

 • Sammenholdt med kommunernes investering i den lokale erhvervsfremme beregnes det samfundsøkonomiske afkast til at ligge på 4-7 kroner for hver krone, kommunerne investerer i 1:1 vejledningen i den lokale erhvervsfremme.
 • Cirka 10.000 iværksættere og virksomheder modtager hvert år 1:1 vejledning lokalt, hertil kommer cirka 5.000 førstartere.
 • Mindst 70 procent af virksomhederne på tværs af målgrupperne (førstartere/iværksættere/virksomheder) vurderer, at vejledningen styrker deres kompetencer og forretningsgrundlag.
 • Lidt over 40 procent af virksomhederne angiver, at vejledningen i den lokale erhvervsfremme har forbedret deres adgang til andre erhvervsfremmeoperatører, og 50 procent angiver, at vejledningen forbedrer deres netværk med andre virksomheder og iværksættere.
 • De vejledte virksomheder vokser hurtigere end kontrolgruppen. Omsætningen to år efter vejledningen er vokset knap 7 procentpoint mere og beskæftigelsen knap 6 procentpoint mere.
 • Efter to år svarer det til at en samlet øget omsætning mellem 1,5-2,4 milliarder kroner og en øget beskæftigelse på 1.600-2.200 nye jobs.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ønsker til maj-mødet forslag til konkrete fremadrettede initiativer, der sigter mod at forbedre kommunens erhvervsvenlighed – bredt forstået.

Nr.4 - ReVUS fyrtårnsprojekt med fokus på internationale talenter

Sagsnr.: 18/32679

 

Beslutningstema

Udvalget træffer beslutning om deltagelse i ReVUS fyrtårnsprojektet med fokus på internationale talenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Copenhagen Capacity og International House Copenhagen om deltagelse i ReVUS fyrtårnsprojekt med fokus på internationale talenter.

 

Mangel på arbejdskraft og antallet af forgæves rekrutteringer stiger i disse år i virksomhederne i Region Hovedstaden. Derfor er tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter meget central.

 

Danmark er i skarp konkurrence med andre lande, der i høj grad efterspørger flere kompetente hænder og kloge hoveder. Det er baggrunden til ReVUS fyrtårnsprojektet der skal finde holdbare løsninger på de regionale udfordringer i den forbindelse i samarbejde med kommunerne. Projektet skal styrke tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale talenter i Greater Copenhagen. Regionsrådet i Region Hovedstaden har bevilget 14,4 mio. kr. til fyrtårnsprojektet i de næste to år (2018-2020).

 

Leadpartnere på fyrtårnsprojektet er International House Copenhagen og Copenhagen Capacity, der har mange års erfaring med at arbejde med internationale talenter og virksomheder, som efterspørger udenlandsk arbejdskraft.

 

Sammen med kommunerne, ønsker projektet at bruge de næste to år på at udvikle succesfulde services, der tilpasses de behov, der opleves hos internationale borgere og virksomheder i kommunerne. Der ønskes at inddrage kommunernes erfaringer og ekspertise til udvikling af lokale initiativer for målgruppen.

Projektet er opdelt i 4 pakker

 1. Pakke - Digitale kampagner og events: Tiltrækning af udenlandske medarbejdere via digitale rekrutteringsindsatser og karriereevents i udlandet
 2. Pakke - Regionalisering af "New in DK" service: Udvide og styrke eksisterende New in Denmark services til kommuner i GC.
 3. Pakke - Bedre adgang til boliger i regionen: Housing events for internationale borgere, der søger bolig og/eller inspiration til kultur og fritidstilbud.
 4. Pakke - Fastholdelse af internationale studerende via karriere-og jobmatchingevents

 

Kommunen kan frit vælge at deltage i alle pakker, eller udvælge de relevante pakker. Det er gratis at deltage i projektperioden. Dog forventes det i pakke 1 og 4, at kommunen lægger medarbejder-tid i arbejdet. Ved deltagelse i pakke 1 og 4 indgår en procentdel af medarbejderens tid i projektet. Fx vil 5 % af to medarbejders tid på Revus-projektet og baseret på en fast standardtimesats á 250 kr./h. svare til cirka 84.000 dkk.

 

Samlet set forventes en fælles kommunal medfinansiering i budgettet for pakke 1 & 4 svarende til 500.000 kr. i pakke 1 og 500.000 kr. i pakke 4.

 

Administrationen vurderer, at pakke 1 og 4 er relevante for deltagelse af Fredensborg Kommune, da disse har fokus på tiltrækning af talenter. Pakke 2 og 3 som bygger videre på indsatser i forhold til at fastholde internationale talenter og huse dem, vurderes at være sekundære i forhold til en virksomhedsrettet indsats i Fredensborg Kommune.

 

Derfor bør der allokeres medarbejderressourcer til pakke 1 og 4. Indsatsen i Fredensborg Kommune kan løftes i fbm. den generelle virksomhedskontakt fx i fbm. virksomhedsbesøg. Medfinansieringen fra kommunen forventes at være 5% medarbejdertid for 2 medarbejdere fordelt på de to pakker og således i alt 84.000 kr.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunens deltagelse sker med den nuværende bemanding i Erhvervsservice.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At der deltages i projektet med vægt på pakke 1 og 4.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Den administrative indstilling godkendes. Udvalget anmoder om at en repræsentant fra projektgruppen/Copenhagen Capacity inviteres til efteråret for at fortælle om projektet.

Nr.5 - Status på projektet - Flere skal med - december 2018

Sagsnr.: 17/10037

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om de foreløbige resultater i det landsdækkende projekt ”Flere skal med”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har siden efteråret 2017 deltaget i projektet ”Flere skal med”. Projektet blev igangsat af statspuljepartierne for at tage hånd om de mere end 27.000 aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, der havde været i kontanthjælpssystemet 5 år eller mere. Indsatsen skal ske i form afklaring og håndholdt støtte rettet mod det ordinære arbejdsmarked bl.a. ved at tilknytte borgeren en personlig jobformidler. Intentionen med projektet er, at flest mulige borgere i målgruppen får hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 

Bruttomålgruppen for projektet i Fredensborg Kommune bestod ved projektstart af 114 aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. Tabel 1 viser visiteringen af bruttomålgruppen.

 

Tabel 1 – Visitering

Antal

Gruppe 1 - borgere i målgruppen for projektet

51

Gruppe 2 - borgere i målgruppen for et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension

55

Gruppe 3 – pt. ikke i stand til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud

5

Udskudt visitering

3

I alt

114

Kilde: Workbase

 

 

Foreløbige resultater i ”Flere skal med”

Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) foretage løbende en overordnet monitorering af kommunernes resultater i projektet hvad angår virksomhedsforløb og job og uddannelse. Resultaterne fra den seneste monitoreringsrapport fra oktober 2018 fremgår af figur 1. Figuren viser at Fredensborg Kommune i september 2018, havde 33,0 pct. af målgruppen i virksomhedsforløb mv, og 11 pct. af målgruppen i uddannelse eller job.   

 

Figur 1 – STAR’s monitoreringsrapport oktober 2018

Kilde: STAR – Flere skal med monitorering oktober 2018

 

I de følgende tabeller illustreres de foreløbige resultater på et mere detaljeret niveau. Data er opgjort d. 12. december 2018. Ud af de i alt 51 borgere i målgruppen er alle, der har modtaget en aktiv indsat, tilknyttet en personlig jobformidler. Ud af de i alt 51 borgere har 10 borgere forladt projektet, afslutningsårsagerne fremgår af tabel 2.

 

 

Tabel 2 - Afslutningsårsager

Antal

- I job*

4

- Sag lukket grundet manglende medvirken

1

- Fraflyttet*

1

- Sag lukke af kontrolgruppen*

1

- Folkepension

1

- Udvandret

1

I alt lukkede sager

9

Kilde: Fasit - *Ved projektets start var to borgere på vej i job, en sag lukket af kontrolgruppen og en borgere fraflyttet.

 

I tabel 3 fremgår projektets aktuelle resultater i form af indsatser til projektdeltagerne. 

 

Tabel 3 - aktuelle placeringer

Antal

Løntilskud

1

Virksomhedspraktik

14

Sprog- og arbejdsmarkedsforståelse

3

AMU kursus

4

Mentor

4

FVU kursus

1

Personlig assistance

1

Ordinære timer

2

Kilde: Fasit – Borgeren kan modtage flere indsatser på en gang.

 

Udover de aktuelle indsatser har alle borgere, hvor det blev vurderet nødvendigt, deltaget i et CV- og jobsøgningskursus ved opstarten i projektet. 15 af borgere deltog på et specieltilrettelagt jobsøgningskursus for arabisk- eller tyrkisktalende.

 

Resultaterne i projektet skal ses i lyset af den målgruppen der arbejdes med, og hvor borgerne som udgangspunkt har været på kontant- eller uddannelseshjælp de seneste 5 år. De er ofte demotiverede, og kan ikke se sig selv som en del af arbejdsmarkedet. En stor del af målgruppen er ligeledes indvandrere fra ikke-vestlige land med ringe danskkundskaber, der aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Interne aktiviteter i projektet

Som en del af projektet har de sagsbehandlere, der arbejder med målgruppen, deltaget i et opkvalificeringsforløb over to dage i samarbejde med Hørsholm-, Hillerød- og Halsnæs Kommuner. Forløbet handlede om at styrke det jobrettede mind-set i arbejdet med borgeren, samt at håndtere modstand og manglende motivation. Administrationen har fokus på, at disse borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Måden hvorpå der arbejdes med denne målgruppe, indgår derfor som en del af den løbende sagssparring. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

 

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle

niveauer”

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.6 - Orientering per 07. januar 2019

Sagsnr.: 17/28764

 

Sagsfremstilling og økonomi

Brev fra beskæftigelsesministeren vedrørende evalueringen af JobFirst ordningen

JobFirst er et kontrolleret forsøg, der er gennemført i 15 kommuner for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere. 15 projektkommuner har deltaget i JobFirst-indsatsen, der startede op i marts 2016 og blev afsluttet ultimo 2017.

Indholdet i JobFirst er en intensiv beskæftigelsesrettet indsats målrettet de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet, og som er, eller potentielt er i målgruppen for ressourceforløb.

 

Målgrupperne er defineret som:

1. Borgere der er fyldt 30 år og modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb.

 

2. Borgere der er fyldt 30 år, er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et år og ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

 

Evalueringen af JobFirst viser følgende:

 

 • Der er positive effekter for borgere i JobFirst samlet set – både på andelen, der opnår ordinære timer, og det gennemsnitlige antal løntimer om ugen
 • Opdelt på ydelsestype er der positive effekter for borgere på kontanthjælp
 • Borgere på kontanthjælp i JobFirst har i gennemsnit 67 pct. flere løntimer om ugen og 8 procentpoint flere opnår ordinære løntimer end i kontrolgruppen
 • Flere borgere på kontanthjælp opnår ordinære timer uden samtidig at modtage offentlig forsørgelse
 • Deltagerne i JobFirst opnår mere stabile beskæftigelsesforløb med ordinære løntimer sammenlignet med kontrolgruppen.

 

Ministerbrev, guide til JobFirst metoden og en PIXI udgave af evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Orienteringen taget til efterretning. Jobfirst-ordningen vil indgå i det videre arbejde med reformen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

 

Nr.7 - Sager på vej per 7. januar 2019

Sagsnr.: 18/1058

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 • Orientering om erhvervsklimamål
 • Opsamling på erhvervsstrategien
 • Orientering om implementering af nyt erhvervsfremmesystem
 • Status på flygtningeområdet
 • Vejledningsmøder om muligheden for repatriering
 • Regler for selvforsørgere
 • Vejledning og opkvalificering

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Opfølgende sag vedr. benchmark af det lokale erhvervsklima optages i maj.