Nr.6 - Orientering per 07. januar 2019

Sagsnr.: 17/28764

 

Sagsfremstilling og økonomi

Brev fra beskæftigelsesministeren vedrørende evalueringen af JobFirst ordningen

JobFirst er et kontrolleret forsøg, der er gennemført i 15 kommuner for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere. 15 projektkommuner har deltaget i JobFirst-indsatsen, der startede op i marts 2016 og blev afsluttet ultimo 2017.

Indholdet i JobFirst er en intensiv beskæftigelsesrettet indsats målrettet de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet, og som er, eller potentielt er i målgruppen for ressourceforløb.

 

Målgrupperne er defineret som:

1. Borgere der er fyldt 30 år og modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb.

 

2. Borgere der er fyldt 30 år, er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et år og ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

 

Evalueringen af JobFirst viser følgende:

 

  • Der er positive effekter for borgere i JobFirst samlet set – både på andelen, der opnår ordinære timer, og det gennemsnitlige antal løntimer om ugen
  • Opdelt på ydelsestype er der positive effekter for borgere på kontanthjælp
  • Borgere på kontanthjælp i JobFirst har i gennemsnit 67 pct. flere løntimer om ugen og 8 procentpoint flere opnår ordinære løntimer end i kontrolgruppen
  • Flere borgere på kontanthjælp opnår ordinære timer uden samtidig at modtage offentlig forsørgelse
  • Deltagerne i JobFirst opnår mere stabile beskæftigelsesforløb med ordinære løntimer sammenlignet med kontrolgruppen.

 

Ministerbrev, guide til JobFirst metoden og en PIXI udgave af evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-01-2019

Orienteringen taget til efterretning. Jobfirst-ordningen vil indgå i det videre arbejde med reformen om en forenklet beskæftigelsesindsats.