29-01-2019 kl. 18:00
Lilletrommen

Medlemmer

Lars Søndergaard (V)

Cømert Sonsuz (A)

Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Flemming Rømer (O)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.8 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Dagsordenen godkendt med den ændring at sag 13 udgik af dagsordenen.

 

Nr.9 - Træffetid

Nr.9 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Lene Bjørn havde foretræde for udvalget vedrørende fleksjobbere.

 

Nr.10 - Omlægning af 18+ indsatsen

Sagsnr.: 19/628

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage beslutning om en omlægning af 18+indsatsen. Indsatset ændres fra et fysisk tilbud til en individorienteret indsats, der har fokus på at få unge i job og uddannelse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Aktivitetsstedet for 18+ i Kokkedal startede op i 2014, som et tilbud i Kokkedal Ungdomsklub. Stedet har bidraget med at skabe ro i området. Det er dog ikke lykkedes at skabe et sted, som i tilstrækkelig grad har medvirket til at rykke de unge ud af kriminalitet og misbrug og i gang med et job eller en ungdomsuddannelse, som var ambitionerne ved etableringen. Indsatsen har primært rettet sig mod gruppen, og ikke det enkelte individ, hvilket ikke har skabt de ønskede resultater. Gruppen af unge har været vanskelige at arbejde med, da de unge, hver især påvirker hinanden negativt. Gruppen har bestået af unge mænd/drenge, primært anden etnisk herkomst i alderen 18-25 år. Gruppen har bevæget sig i en gråzone af kriminalitet, misbrug og ikke i uddannelsessystemet eller i arbejde.

 

Derfor ønskes en omlægning af indsatsen, så den retter sig mod den enkelte unge og den unges netværk, som kontraktligt skal forpligte sig til at indgå i et samarbejde med Fredensborg kommune om uddannelse, beskæftigelse, evt. misbrugsbehandling eller anden behandling. Indsatserne til den enkelte skal iværksættes på baggrund af en grundig afdækning, og der skal skræddersyes individuelle forløb med den unge og den unges netværk.

Indsatsen målrettes de unge, der kan og vil indgå i en forpligtende forandringsproces. I denne fase er motivationsarbejdet med den unge og netværket afgørende for succes fremadrettet. Der indgår mulighed for uddannelsespålæg for opnåelse af ønskede resultater, i de situationer hvor loven tillader det.  I indsatsen skal et af formålene være, at opnå tilknytning til forskellige aktivitetstilbud, som f.eks. foreningsliv, kulturliv, sport mv.

 

Aktuel status på 18+ indsatsen

Pt. er indsatsen for de over 18 årige på laveste blus. Efterspørgslen på aktiviteter for over 18 årige i Kokkedal har været dalende i lyset af de faldende bandeaktiviteter i Kokkedalområdet.

Samtidig har der det seneste år været episoder med uro i Nivå. Der blev derfor etableret et midlertidigt tilbud for målgruppen i Nivå fra februar 2018 og året ud.

Pt. er der nogenlunde ro i området og det er derfor et oplagt tidspunkt at genoverveje indsatsen for de over 18 årige, med henblik på at løfte de unge fra målgruppen ind i mere hensigtsmæssige livsbaner og holde ro og tryghed i området.

 

Målgruppe

Målgruppen er de ca. 1-2 % af unge med særligt komplekse problemstillinger i Fredensborg Kommune. Gruppen udgør ca. 70-80 unge i alderen 15-25 år. Her gør fem eller flere af følgende kendetegn sig gældende for deres opvækst og/eller deres aktuelle situation:

 

Væsentlige kendetegn ved målgruppen

 

 • Mangelfulde forældrefærdigheder hos de unges forældre
 • Mishandling og omsorgssvigt igennem de unges opvækst
 • Integration- og sprogudfordringer, herunder dybere begrebsforståelse.
 • Kriminalitet, vold, rusmiddelbrug og/eller psykiatriske problemstillinger.
 • Manglende deltagelse i skolen og skolevægring, medfølgende dårlig eller ingen 9.
  klasses afgangseksamen.
 • Antisociale venner/bekendte
 • Vanskeligt temperament og tidlig udadreagerende adfærd 
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Mangel på selvværd, selvtillid og en negativ selvopfattelse
 • Selvskadende adfærd og selvmedicinering

 

Disse udfordringer er hæmmende for de unges uddannelses- og beskæftigelsesparathed, og for at kunne afhjælpe det, er det nødvendigt med en tværfaglig indsats med afsæt i den historik og viden om den specifikke unge, der ligger i de respektive centre i kommunen: Center for Skole og Dagtilbud, Center for Familie og Handicap, Center for Job og Beskæftigelse og Center for Kultur, Fritid og Sundhed, som alle er aktører i den nye sammenhængende ungeindsats.

 

Center for Familie og Handicap har erfaringer med de meget ressourcekrævende sager, hvor det er lykkedes med et tæt koordineret samarbejde og nedbrydning af faggrænserne. Her har det vist sig muligt hurtigere og bedre, at hjælpe flere unge bort fra kriminalitet, anden utryghedsskabende adfærd og i gang med uddannelse og beskæftigelse. Det er administrationens opfattelse, at man ved hjælp af de forskellige kompetencer, kan nå flere af de unge og få dem i uddannelse eller job.

Indsatsen læner sig også op af de metodiske anbefalinger, der gives fra Socialstyrelsen, Det Kriminalpræventive Råd og National Center for forebyggelse af ekstremisme og forebyggelse af rekruttering til bandemiljøet.

 

Ungekonsulenten

Ungekonsulenterne vil være en del af det team, der varetager den sammenhængende kommunale ungeindsats. Deres primære målgruppe vil være de unge, (18-25 år), der har svært ved at gennemføre en uddannelse og senere komme i job. De hjælper unge, der mangler familiære, professionelle og venskabelige ressourcer, som er grobunden for at gennemføre en uddannelse. Ungekonsulenten skal derfor, sammen med den unge og dennes netværk, arbejde på at skabe beskyttelsesfaktorer, så som prosociale venner, mindre hashmisbrug og bedre selvværd. Ungekonsulentens uddannelsesbaggrund kunne f.eks. være socialpædagog, kriminolog, psykiatrisk sygeplejerske, pædagog, opsøgende socialrådgiver, sundhedsplejerske. Det er vigtigt, at det er personer med erfaring, og at de tør intervenerer med de unge og deres familie.

 

Administrationen foreslår, at den bevilling, der i 2014 blev givet til udvikling af et aktivitets-sted i Kokkedal i stedet bruges til at finansiere den tværgående indsats i alle bysamfund. Denne indsats skal være kontraktlig forbundet med den unge og skal styrke tilknytning til arbejdsmarkedet/gennemførelse af ungdomsuddannelse jf. regeringens plan fra oktober 2017: ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”

 

Omlægning af bevillingen på 2 mio. kr. årligt
 

 • Der ansættes to-tre ungekonsulenter i Center for Familie og Handicap, som indgår i Den sammenhængende ungeindsats.

 

 • De fysiske aktivitetssteder for 18+ ophører som samlingssted til fordel for en indsats, der fokuserer på at arbejde individuelt med den unges tilknytning til arbejdsmarkedet og, eller uddannelse. (Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Kokkedal Ungdomsklub, hvor der lægges op til en lignende omlægning, således at lokalerne der i dag huser Ungdomsklubben skal bruges til andre formål).

 

 • Der arbejdes med en kontraktlig forpligtigelse imellem den unge, familien og kommunen, når det vurderes, at den unge vil kunne have gavn af fortsat støtte under nogle klart definerede rammer. Den unge knyttes til en ungekonsulent, som sammen med den unge og familien skal styrke og motivere den unge i uddannelse/beskæftigelse og overgang til et mere selvstændigt liv, som følger med i kraft af myndighedsalderen 18 år.

 

 • Der afsættes midler, der kan bruges til aktiviteter, der giver de unge ”øvebaner” Målet er, at den unge skal kunne navigere sikkert og trygt i uddannelse og job. ”Øvebaner” skal forstås, som at få den unge introduceret til de aktiviteter, som majoriteten af unge deltager i. Det være sig diverse foreninger, sport, med mere.

 

 • Kontakten til den enkelte unge skal blandt andet skabes via, SSP og andre kontakter mellem de unge og de professionelle. Mange af de unge har ikke andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp, så der er kontakt til kommunen i forvejen.

 

 • Der afsættes midler til opkvalificering af personale.

 

Sagen er drøftet med politiet via Lokalrådet. Politiet mener ”ikke der er behov for et fysisk sted for de unge (18+), men anbefaler en håndholdt, inkluderende, respektfuld og konsekvent indsats, hvor der stilles krav og følges op”.

 

Sagen sendes til orientering i Social- og Seniorudvalget inden behandling i Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutter, at 18+ aktiviteterne ikke længere drives med udgangspunkt i klublokalerne.

 1. At Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutter, at de to mio. kr. bruges til henholdsvis ansættelse af ungekonsulenter, aktivitetsmidler og kompetenceudvikling af personale.

 1. At Social- og Seniorudvalget orienteres om omlægningen af 18+ indsatsen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 14-01-2019

Orienteringen blev taget til efterretning, og udvalget roste administrationens forslag til ny indsats.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstilling punkt 1. og 2.

 

Cømert Sonsuz (A) stiller forslag om, at udvalget anbefaler at 18+ overflyttes fra Center for Familie og Handicap til Center for Job og Uddannelse.

 

For stemmer 1 Comert Sonsuz (A):

Imod stemmer 4: V, O, og Y

Undlader at stemme 2: B og Pia Bødker (A)

Forslaget hermed ikke vedtaget.

 

Nr.11 - Handleplan Lokalråd 2019

Sagsnr.: 19/1013

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal orienteres om Lokalrådets Handleplan for 2019-2020.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På Lokalrådsmødet i Fredensborg Kommune fredag d. 7. december 2018 blev vedlagte Handleplan for Lokalrådet udarbejdet. Handleplanen er torsdag d. 13. december 2018 forelagt Kredsrådet, hvor Borgmesteren deltager. Handleplanen er udarbejdet på foranledning af Nordsjællands Politi.

 

Formålet med handleplanen er at sikre sammenhæng i det kriminalpræventive arbejde i Fredensborg Kommune, på såvel strategisk som udførende niveau. På strategisk niveau i regi af Kredsrådet og på udførende niveau i regi af Lokalrådet og kommunens daglige samarbejde med politiet.

 

Der er tale om en handleplan der udstikker hhv. Strategiske og politikredsdækkende fokusområder, Lokale fokusområder/indsatsområder og Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020.

 

Strategiske og politikredsdækkende fokusområder dækker tre områder, der er udpeget nationalt af politiet – disse kan ikke ændres lokalt, da de er dækkende for hele politikredsen:

 1. Indbrudsudfordringen med fokus på den opklaringsmæssige og forebyggende indsats
 2. Rocker og Bandeudfordringen med fokus på vidensudveksling og forebyggelse af rekruttering til banderne
 3. Digital dannelse med fokus på især unges adfærd på nettet

 

Ad. 1: Generelt er der i Nordsjællands Politikreds et forholdsvist stort antal indbrud i private hjem, set i forhold til resten af landet. Isoleret set ligger indbrudsfrekvensen i Fredensborg Kommune dog lavere end resten af kredsen

Ad. 2: I Fredensborg Kommune, som i resten af politikredsen, kan der løbende konstateres udfordringer knyttet til rocker- og bandegrupperingers kriminalitet. Der sættes derfor fokus på vidensdeling på tværs af politikredsen og forebyggelse

Ad. 3: Blandt andet på baggrund af den såkaldte Umbrella-sag er det blevet tydeligt, at der er behov for fokus på digital dannelse – herunder unges adfærd online. Dette med henblik på forebyggelse af såvel digitale krænkelser af seksuel karakter, men også øvrige digitale kriminalitetstyper

 

Lokale fokusområder/indsatsområder er udarbejdet af lokalrådet, hvor administrationen i Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi deltager. Som det i øvrigt fremgår under Succeskriterier for samarbejde punkt 4, bliver de lokale fokusområder løbende revideret, for at sikre at handleplanen altid er tilpasset Fredensborg Kommunes lokale udfordringer. Der lægges i denne første handleplan op til, at der arbejde med fire lokale fokusområder:

 1. Ungegrupperinger i Fredensborg kommune, indtagelse og åbenlys salg af stoffer samt generel utryghedsskabende adfærd især ved uddannelsesinstitutioner
 2. Tilstedeværelse og synlig støtte til den boligsociale indsats i flere boligområder med fokus på inddragelse og ansvarliggørelse af beboerne
 3. Naboskab i boligområder. Mere oplysning for at skabe tryghed for borgerne i lokalområderne, fx et borgermøde med ideer til, hvordan borgerne kan hjælpe hinanden
 4. Analyse af voldstyper i Fredensborg kommune

 

Ad. 1: Lokalt i Fredensborg Kommune vil der være fokus på at forhindre narkotikarelaterede og utryghedsskabende aktiviteter ved skoler. Dette fokus retter sig mod alle fire bysamfund i kommunen i et samarbejde mellem særligt politi og skolerne

Ad. 2: Flere af Fredensborg Kommunes boligområder oplever forskellige udfordringer med utryghed i nærområderne. Der er derfor fokus på at politiets tilstedeværelse i områderne skal være synlig og der samarbejdes tæt med de boligsociale helhedsplaner

Ad. 3: Der sættes fokus på naboskab i kommunens boligområder med henblik på at øge trygheden for borgerne. Det kan bl.a. dreje sig om udfordringer med indbrud og anden utryghedsskabende adfærd

Ad. 4: Nordsjællands Politi har gennemført en lokal strategisk analyse for hele kredsen af alle voldssager i 2005-2017. Analysen viser at andelen af voldstyper spreder sig meget forskelligt i kredsen – eksempelvis nattelivsvold og vold i nære relationer. Nordsjællands Politi vil derfor gennemføre en analyse af de lokale forhold i Fredensborg Kommune med henblik på at kunne arbejde mere strategisk i forhold til forebyggelse af vold

 

Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020 måles på fire parametre:

 1. Lokalrådet i Fredensborg sikrer, at der skabes en ”rød tråd” i det forebyggende arbejde fra Kredsråd til SSP- samarbejdet og andre relevante interessenter
 2. Lokalrådet i Fredensborg etablerer en proces, der sikrer udarbejdelse af de kommende handleplaner
 3. Lokalrådet i Fredensborg udmønter handleplanen ved at koordinere og samarbejde om såvel de strategiske som de lokale fokuspunkter
 4. At der ultimo 2019 på et lokalrådsmøde skal være en drøftelse af en eventuel tilpasning af handleplanen for 2020

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Handleplanen for Lokalrådet knytter an til Byrådets arbejdsgrundlag ved at bidrage til nedenstående pejlemærke:

 

4. Bygninger og byrum skaber liv

”Det er et mål i vores byudvikling at tænke i tryghedsskabende initiativer.”

FNs verdensmål

Handleplanen for Lokalrådet bidrager til følgende verdensmål:

 

3. Sundhed og trivsel

3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

16.1: Reducer vold overalt

16.A: Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At Byrådet tager Handleplanens Strategiske og politikredsdækkende fokusområder til efterretning.
 2. At Byrådet godkender administrationens indstilling til Lokale fokusområder/indsatsområder.
 3. At Byrådet godkender administrationens indstilling til Succeskriterier for samarbejdet i 2019-2020.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Anbefaler Lokalrådets Handleplan for 2019-2020 godkendt.

 

Udvalget ønsker, at der arbejdes målrettet med såvel fokusområder som succeskriterier i den videre indsats, og at lokalsamfundet inddrages.

 

Nr.12 - Organisering af VisitNordsjælland i fremtiden

Sagsnr.: 19/2046

 

Beslutningstema

Sagen vedrører den fremtidige organisering af VisitNordsjælland, herunder godkendelse af en eventuel udvidelse med Frederikssund Kommune, samt udvikling af samarbejdet uden sammenlægning med såvel Odsherred som Wonderful Copenhagen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik 24. maj 2018 aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Heri indgår følgende punkt:

 

 • Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

 

Målet har været at samle de ca. 90. destinationsselskaber i Danmark til 15-25. Midlet til dette har været en pulje på årligt 40 mio. kr., som kun kan søges af destinationsselskaber af en vis størrelse. Parallelt med dette forventes destinationsselskaberne at være helt eller delvist afskåret fra at søge andre midler hos den nationale erhvervsfremmebestyrelse.

 

Kommunerne i Nordsjælland har allerede samlet turismeindsatsen i VisitNordsjælland. Modellen har været til inspiration for de rammer, der er sat for samling af destinationsselskaber. Alligevel har det politiske udspil givet anledning til refleksion over den organisatoriske ramme for VisitNordsjælland.

 

De fem ejerkommuner - Hillerød, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs - besluttede derfor at foretage en analyse af organisatoriske modeller. Wonderful Copenhagen (WOCO) fik opgaven med at levere et udkast til fire modeller. Dette udekast er senere gennemarbejdet af den kommunale følgegruppe for VisitNordsjælland med Halsnæs som pennefører. Analysen er vedlagt i bilag.

 

VisitNordsjællands bestyrelse drøftede 12. december 2018 oplægget og anbefalede følgende:

 

”Bestyrelsen ser gerne organisationen VisitNordsjælland fortsætte som hidtil med den åbning, at hvis Frederikssund Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, så er bestyrelsen positiv overfor at udvide kredsen.

 

Bestyrelsen drøftede også muligheden for et tættere samarbejde med destinationsselskabet Wonderful Copenhagen, WoCo. VisitNordsjælland ser et potentiale i at styrke samarbejdet med WoCo til gavn for begge destinationsselskaber.

 

Der er enighed om, at VisitNordsjælland skal fortsætte samarbejdet med Visit Odsherred om Den Danske Riviera og med øvrige kommuner, der køber ydelser af os. Der er ingen planer om en fusion med andre end Frederikssund”.

 

På K6 borgmestermødet den 14. december 2018 besluttede de nordsjællandske borgmestre at fremme følgende organisatoriske udvikling:

 

 • At Frederikssund Kommune inviteres til, at deltage i ejerkredsen som fuldgyldig partner i VisitNordsjælland.
 • At det gode samarbejde med Odsherred Kommune og Visit Odsherred udvikles, i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.
 • At det gode samarbejde med WOCO udvikles aktivt i et ligeværdigt partnerskab, men ikke i et fælles destinationsselskab.

 

En beslutning om optagelse af Frederikssund Kommune i ejerkredsen forudsætter positivt tilsagn i såvel Frederikssund Kommune som i hver af de fem nuværende ejerkommuners byråd.

 

Konsekvenser

Såfremt alle ejerkommunerne og Frederikssund Kommune tiltræder udvidelsesmodellen, vil Frederikssund Kommune blive optaget i ejerkredsen.

 

Bevilling

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Link til aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet: https://em.dk/media/9203/politiskaftale_erhvervsfremme2018_final.pdf

 

Indstilling

 1. At videreudvikle samarbejdet med VisitOdsherred uden en sammenlægning.
 2. At videreudvikle samarbejdet med Wonderful Copenhagen (WOCO) uden en sammenlægning.
 3. At udvide VisitNordsjælland med Frederikssund kommune, såfremt Frederikssund Kommune ønsker det.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Anbefaler administrationens indstillinger med den tilføjelse, at man håber at Hørsholm Kommune på et tidspunkt vil ønske at indtræde i samarbejdet.

Nr.13 - Fremtiden for turistinformation i Fredensborg

Sagsnr.: 18/24638

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om fremtiden for turistinformation i Fredensborg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Siden 2014 har Fredensborg Kommune i samarbejde med VisitNordsjælland, Fredensborg Store Kro haft en helårsåben turistinformation i Fredensborg på Fredensborg Store Kro. Turistinformationen har betjent turister og samtidig fungeret som backoffice ift. opdatering af Visitnordsjællands hjemmeside, dialog med erhvervet herunder indsalg til feriemagasinet og anden markedsføring.

 

På grund af Fredensborg Store Kros behov for mere plads ønsker kroen at inddrage det areal, som turistinformationen optager i dag. Virksomheden har derfor opsagt aftalen om turistinformationen den 31. august med ophør af aftalen pr. 30. november 2018. Der er således pr. 1.december ikke en fysisk turistinformation i Fredensborg. Derfor skal der træffes beslutning om fremtiden for turistinformation i Fredensborg.

 

Fredensborg Store Kro er i dialog med VisitNordsjælland om fremover at være turistinspirationssted. Et turistinspirationssted er placeret hos en turismeaktør, som klædes på til at guide og give turisterne materiale og information om destinationen. VisitNordsjælland bemander ikke turistinspirationsstederne.

 

Fremtidens turistinformation – den digitale fremtid

På baggrund af den aktuelle situation er det særdeles relevant at vurdere på, hvad en fremtidig turistinformation skal kunne.

 

Fra et turismefagligt perspektiv konstateres det, at besøgende i stadig større grad orienterer sig og forbereder sig på de digitale platforme. Det gælder både nationalt og lokalt. Udover at benytte VisitNordsjællands website, kombinerer gæsten også sine søgninger og finder vej til aktørernes website og sociale medier. Antallet af turister der har været forbi turistinformationen har været for nedadgående. Tendens er, at 75 til 80 % af nationale og internationale gæster benytter de digitale kanaler før, under og efter deres besøg.

 

Desuden giver VisitDenmark, Wonderful Copenhagen m.fl. bl.a. anbefalinger om nye greb til at guide gæsterne rundt på en destination, som fx oplevelsesruter (som der er etableret i Fredensborg), decentral turistinfo fx på overnatningssteder og attraktioner eller på særlige velkomstcentre.

 

Konklusionen er, at gæsterne ikke som tidligere opsøger en fysisk turistinformation, når de besøger en destination, men henter inspiration og planlægger deres besøg digitalt.

 

Derfor foreslås det - som alternativt til en fysisk turistinformation - at den digitale indsats styrkes på VisitNordsjællands platforme samt at de nuværende personaleressourcer til en fysisk turistinformation omsættes til at bemande en styrket digital indsats.

 

Den tætte kontakt til erhvervet i kommunen fastholdes og udbygges i konkrete indsatser, som fx markedsføring af events, feriekatalog, kendskabsture og national og international markedsføring og herunder indslag på presseture. Udover dette fortsættes arbejdet med at facilitere udvikling og kvalitetsløft af produkter, som ”outdoor” aktiviteter som fx cykling, hesteturisme, golf og vandring samt samarbejde på tværs af brancher som camping, vandrehjem, kroer, havne m.v. i Fredensborg og med resten af destinationen og derved også at styrke samarbejdet med kommunens aktører.

 

En flytn ing af af ressourcer fra fysisk turistbetjening til en digital indsats imødekommer behovet for at understøtte den digitale udvikling af turistbetjeningen og til at understøtte formidlingen på websitet, samt at der sættes endnu mere fokus på de sociale medier, som Facebook og Instagram.

 

Det styrker altså muligheden for at forbedre markedsføringen, og øger muligheden for at kunne styrke synligheden på førnævnte platforme og på tredjepartsplatforme som fx Tripadvisor, Google og booking.com.

 

Som supplement til den digitale indsats, skal der arbejdes med, at styrke erhvervets turismekendskab og etablering af flere turistinspirationssteder i Fredensborg Kommune. Det handler om i høj grad om at møde gæsten, hvor gæsten er fx på overnatningssteder og attraktioner.

 

Genetablering af turistinformation

I forbindelse med genforhandlingen af aftalen om turistinformation på Fredensborg Store Kro besluttede det tidligere Økonomiudvalg den 20. marts 2017, at der skulle ses på alternative placeringer for en turistinformation. Fire alternative placeringer i eksisterende lokaler blev vurderet, og konklusionen var at en flytning ikke kunne finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

 

Hvis udvalget beslutter at gå videre med at undersøge et eller flere alternativer eller etablering af et besøgs-/velkomstcenter, skal der udarbejdes beslutningsoplæg herunder inddragelse af interessenter, som en ny placering vil påvirke eller have betydning for, samt afsættes finansiering til dette.

 

Økonomi

 

Budget til turistinformation i dag:

 

140.000 kr. er afsat på Politikområde 2 til turistinformationen:

 • 50.000 kr. dækker i dag Fredensborg Kommunes årlige husleje.
 • 90.000 kr. dækker i dag kommunens medfinansiering til bemanding.

VisitNordsjælland medfinansierer 3/5 af bemandingen med 270.000 kr.

Fredensborg Store Kro medfinansierer 1/5 med 90.000 kr., som bortfalder ved aftalens ophør.

 

Bemandingen og driften varetages af VisitNordsjælland som udover turistbetjeningen, er med til at formidle og inddrage erhvervet i turismeindsatsen.

 

Økonomien i fremtidig turistbetjening:

Kommunens budget til turistinformation på 140.000 kr. videreføres for at sikre bemanding til en styrket varetagelse af digital turistbetjening, dialog med erhvervet og markedsføring og servicering og udvikling af turistinspirationssteder.

 

VisitNordsjælland allokerer ligeledes deres budget på 270.000 kr. fra bemandingen af turistinformation til varetagelse af den digitale udvikling og etableringen af flere turistinspirationssteder og kendskabsture mm. i erhvervet i Fredensborg Kommune.

 

Anbefaling til fremtidig turistbetjening

For at sikre den bedste og mest effektive turistbetjening indstiller administrationen, at budgettet til turistinformation fremover anvendes til at den digitale indsats, udvikling af erhvervets digitale kompetencer og etablering af turistinspirationssteder. Dermed kan betjeningen af besøgende før under og efter deres besøg overgå fra fysisk betjening til digital betjening og nå længere ud.

 

Sagsbehandling efter den 28.11.2018

Med henblik på at der på sigt kan etableres en turistinformation i samarbejde med tredje part foreslås det, at de afsatte midler til husleje reserveres hertil. Tilskuddet til bemanding foreslås fortsat anvendt til styrket digital indsats i turismeservice.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da budgettet på Politikområde 2 Erhverv og Turisme omfatter bidrag til turistinformation på 140.000 kr.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At forslaget til omlægning af fysisk turistinformation til en styrkelse af den digitale turistbetjening godkendes.

 

Indstilling efter 28.11.2018

At udvalget godkender en styrkelse af den digitale turistbetjening med kr. 90.000

At udvalget disponerer kr. 50.000 til samarbejde om turistinformation.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 28-11-2018

Udsat.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Sagen taget af dagsordenen.

 

Nr.14 - Status på Erhvervsstrategien 2018-2021

Sagsnr.: 18/32251

 

Beslutningstema

Sagen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet 2014-2017 godkendte den 25. september 2017 Erhvervsstrategien 2018-2021.

Efter et års indsats med eksekvering af strategien fremlægges følgende status (se bilag for en detaljeret gennemgang ift. strategiens indsatser).

 

Erhvervsstrategiens målsætninger er følgende:

 1. Fredensborg Kommune vil sikre, at virksomhederne bliver mødt af medarbejdere, som er kompetente, dialogorienterede og koordineret i sagsbehandlingen, og som er tydelige i forventningsafstemningen med virksomhederne.
 2. Fredensborg Kommune vil være en erhvervsvenlig kommune, og vil arbejde for dette på relevante parametre og i en løbende dialog med erhvervsliv og erhvervsforeninger
 3. Fredensborg Kommune vil understøtte etablering og vækst blandt iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder og give iværksættere og virksomheder vejledning og viden som grundlag for vækst.

 

Strategien dækker følgende temaer:

 1. Erhvervsklimaet
 2. Erhvervsservice
 3. Arbejdskraft og Rekruttering
 4. Udbud og indkøb
 5. De fysiske rammer for erhvervsudvikling
 6. Iværksætterindsats
 7. Turismeindsats

 

Strategiens indsatser

Erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune løftes på tværs af organisationen for de centre, som har berøring med erhvervslivet fx Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv og Center for Job og Uddannelse, som har bred og tæt kontakt med virksomhederne på de forskellige myndighedsområder.

 

Desuden indgår Fredensborg Kommune i tværkommunale samarbejder i Region Hovedstaden og i Nordsjælland, hvor kommunen puljer midlerne med andre kommuner til en fælles indsats i fx VisitNordsjælland, Væksthuset og Iværksætterhuset. Det betyder, at Fredensborg Kommune for de anvendte midler, får del i synergieffekter som sikrer, at der indenfor de forskellige indsatser er kapacitet og kompetencer til at varetage disse professionelt og ambitiøst.

 

Status

I vedhæftede bilag gives en generel status for indsatserne under strategiens 7 temaer. Indsatserne under hvert tema løftes på tværs af kommunen, hvor ansvaret også kan ligge i andre udvalg og på andre politikområder.

 

Nedenfor fremlægges status på indsatserne som knytter sig til Politikområde 2 - Erhverv og Turisme: Erhvervsklima, Erhvervsservice, Iværksætterindsats samt Turismeindsats.

 

Status vedr. Erhvervsklimaet

Der prioriteres et højt serviceniveau i virksomhedshenvendelser og i erhvervssager.

 

Der er i Center for Byudvikling, Miljø og Erhvervs arbejdet med en plan for optimering af sagsbehandlingen. Der er med afsæt heri udviklet en ambitiøs metode, som går under navnet ”flowbaseret arbejdskultur” til komplekse (erhvervs-)sager. Flowbaseret arbejdskultur skal styrke flowet og koordineringen i sagsbehandlingen og dialogen med ansøgerne i komplicerede erhvervssager i Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv. Komplekse sager er karakteriseret ved, at mange teams og lovgivninger er involveret. Metoden betyder bl.a. at der udpeges en tovholder, som har ansvaret for dialogen med virksomheden. Sammen planlægges sagens forløb. Flowbaseret arbejdskultur understøtter et højt serviceniveau til virksomheder og andre ansøgere og styrke dialogen med erhvervslivet. Implementeringen af Flowbaseret arbejdskultur begyndte i efteråret 2018 og implementeringen fortsættes i løbet af 2019 og evalueres sommeren 2019.

 

Byrådet har senest bevilliget 2 planlæggere til lokalplanudarbejdelse og 2 byggesagsbehandlere til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv til at imødekomme de udfordringer det giver at opretholde et højt serviceniveau samtidig med at der er et højt udviklingsniveau i kommunen i disse år.

 

Status vedr. Erhvervsservice

Erhvervsservice har siden etableringen i 2014 arbejdet med bl.a. fokus på dialogen og service til virksomhederne i kommunen samt et generelt fokus på fremme kommunens erhvervsvenlighed. Dette er i tråd i erhvervsstrategien.

 

En central indsats i Erhvervsservice er Én indgang. Én indgang er virksomhedernes direkte indgang til et hurtigt svar, dialog og vejledning rundt i det kommunale system. Én indgang i Erhvervsservice modtager henvendelser pr. mail og telefonisk. Sagerne varierer i kompleksitet – lige fra ønske om skiltning til spørgsmål, der kræver koordinering og involvering af flere parter i Fredensborg Kommune.

 

Sagerne omhandler typisk spørgsmål til:

 • Byggeønsker, lokalplaner og planloven
 • spørgsmål om ledige erhvervslejemål
 • rekrutteringssamarbejde
 • skiltning og andre praktiske forhold
 • bevillinger og tilladelser
 • erhvervsfremme/virksomhedsrådgivning, hvor der henvises til væksthuset og iværksætterhuset

 

Én indgang samt de øvrige indsatser i Erhvervsservice fremmer dialogen mellem kommunen og erhvervslivet fx ved at facilitere møder mellem virksomheder og kommunen om konkrete sager og forespørgsler. Fysiske møder med relevant deltagelse er en af mulighederne for at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen, som benyttes.

 

Konkrete indsatser der har været afholdt i 2018 er:

 • Den årlige erhvervskonference (med rekord deltagelse i 2018)
 • 9 Virksomhedsbesøg med borgmester, udvalgsformand og erhvervsforeninger
 • Det årlige dialogmøde med ejendomsmæglere i og omkring kommunen
 • 4 møder/år i Erhvervsrådet

 

Status vedr. Iværksætterindsatsen

Iværksætterindsatsen løftes i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset. Der er udarbejdet afrapportering for denne indsats i 2017 (se bilag). 9 virksomheder i Fredensborg Kommune har i været igennem vækstforløb. Der har været afholdt 38 vejledninger samt afholdt en lang række workshops og events, hvoraf flere har været afholdt i kommunens gode faciliteter i det lokale iværksættermiljø på rådhuset ”Synergia”. En vækstkonsulent fra Væksthuset har haft sin gang i Synergia og deltaget i dialogmøder, erhvervskonferencen mm.

 

Iværksættermiljøet Synergia blev etableret efter en Byrådsbeslutning i 2014 og er etableret fysisk sammen med Energicentret på rådhuset. Formålet med Synergia er at fremme lokal vækst og skabe jobs. Synergia tilbyder kontor- og mødefaciliteter. Synergia er et supplement til de services, som Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset leverer og er dermed det lokale led i det enstrengede erhvervsfremmesystem. Synergia har et rådgivende Advisory Board, som er sammensat af interessenter indenfor iværksætterområdet samt repræsentant for en af de virksomheder/personer, der benytter kontorpladserne i Synergia.

Synergia har afholdt 21 arrangementer, bl.a. i samarbejde med Væksthuset og Iværksætterhuset.

 

Som et led i forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem, er Væksthusene blevet til Erhvervshusene pr. 1. januar 2019. Link til Væksthus Hovedstadsregionen (fremadrettet Erhvervshus Hovedstaden): https://startvaekst.dk/vhhr.dk

 

Iværksætterhuset drives af Erhvervshus Hovedstaden og 22 af regionens kommuner er med. Link til Iværksætterhuset: http://hipih.dk/

 

Status vedr. Turismeindsatsen

Kommunens turismeindsats løftes af VisitNordsjælland. VisitNordsjælland har samlet Nordsjælland som til én synlig destination med to stærke brand: Danmarks Riviera og Kongernes Nordsjælland. VisitNordsjælland har desuden udviklet en cykelstrategi på tværs af de nordsjællandske kommuner.

 

I 2018 opsagde Fredensborg Store Kro lejemålet og dermed aftalen om den helårsåbne turistinformation i Fredensborg. Der afsøges alternative muligheder for turistinformation herunder en øget digital indsats.

 

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Link til VisitNordsjælland: https://www.visitnordsjaelland.dk/

 

 

Bevilling

Ingen bemærkning

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Kommunikation

Sagen sendes videre til orientering i Fredensborg Erhvervsråd.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.15 - Ramme for indhold og tidsplan for ny Erhvervs og Turismepolitik

Sagsnr.: 18/33883

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny ”Erhvervs og Turismepolitik”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget kan undervejs sætte eget præg på overskrifter og indhold af politikken ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold.

 

Betydning for borgerne

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

Kommunens nuværende politikker og strategiske dokumenter fremgår af kommunen hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/politik/politikker-og-strategier, herunder også kommunen nuværende Erhvervs- og Turismepolitik 2013-2016, Erhvervsstrategi 2018-2021 og Digitaliserings- og kanalstrategi.

 

 

Politikkens indhold

Erhvervs- og Turismepolitikken skal udfolde og opsætte målsætninger for pejlemærket Oplevelser og erhverv som udviklings-motor i Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Temaerne heri er:

 • Erhvervsvenlig kommune med fokus på dialog samt koordineret og sammenhængende service
 • Erhvervsfremme til iværksættere og virksomheder
 • Turismeerhverv med afsæt i kommunens potentialer
 • Digital infrastruktur som forudsætning for arbejds- og fritidsliv

 

Kommunen har i efteråret 2017 gennemført en proces der førte frem til vedtagelsen af Erhvervsstrategi 2018-2021. En lang række af strategiens indsatser er stadig højaktuelle og matcher de pejlemærker der er sat i Byrådets arbejdsgrundlag. Det foreslås derfor, at de overordnede målsætninger i den kommende Erhvervs- og Turismepolitik tager udgangspunkt i de indsatsområder, der arbejdes for i strategiperioden: Erhvervsklimaet, Erhvervsservice, Arbejdskraft og Rekruttering, Udbud og indkøb, De fysiske rammer for erhvervsudvikling, Iværksætterindsats og Turismeindsats.

 

Nye aktuelle temaer er dog også relevante at drøfte f.eks.

 • Ny organisering af erhvervssamarbejdet
 • Detailhandel og erhverv i bymidterne
 • Kommunen som bindeled til erhvervsfremmesystem
 • Digital infrastruktur
 • Markedsføring af kommunens turistmæssige potentiale

 

Den fysiske planlægning for erhverv og handel skal være et tværgående tema i Kommunens kommende Planstrategi. Det er i tråd med erhvervsstrategiens indsats ”De fysiske rammer for erhvervsudvikling” og forventes også via processen for planstrategien i 2019 løftet op i en kommende Erhvervs- og Turismepolitik.  

 

Endelig betyder den nye erhvervsfremmelov, at kommunerne bliver ansvarlige for erhvervsindsatsen som ejere af de nye erhvervshuse. Dermed skal en ny politik forholde sig til kommunernes styrkede rolle i at være bindeled til virksomhederne. Loven giver desuden nye vilkår for destinationssamarbejder og har således implikationer for VisitNordsjællands fremtidige organisering.

 

Samarbejde med andre udvalg

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg.

 

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er det primære udvalg for Erhvervs- og Turismepolitikken. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken. Sekundært udvalg for Erhvervs- og Turismepolitikken er Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

 

Samarbejdet på tværs af politikområder og udvalg er vigtigt for at sikre størst mulig værdiskabelse. 

 

Tidsplan

I forlængelse heraf foreslås følgende overordnede tidsplan.

Note til ovenstående tidsplan

BAEU= Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

PMK= Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

ØK= Økonomiudvalget

 

Inddragelse

I tidsplanen er der lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med høringen af den nye politik. Når interessenterne har mulighed for at bidrage til politikken sikres et større ejerskab. Den konkrete inddragelse er tilpasset politikken.

 

For en ny Erhvervs og Turismepolitik er det relevant at høre Erhvervsrådet herunder erhvervs- og detailhandelsforeninger, Synergias Advisoryboard samt den nye aktive Facebookgruppe: ”Fredensborg erhverv”. Inddragelsen foreslås at ske på en to-timers workshop med repræsentanterne herfra.

 

Som operatører på turisme og erhvervsfremme høres VisitNordsjælland og Erhvervshus Hovedstaden særskilt.

 

Det fremadrettede strategiske arbejde

Politikkerne skal generelt følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer.

 

Erhvervsstrategi 2018-2021 vil fortsat nogle år være gældende og aktuel. Derefter vil den skulle opdaterede. Der vil også fremadrettet være mulighed for at knytte handlingsplaner tættere til budgetter på området.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer. Politikken understøtter arbejdsgrundlagets pejlemærke ”Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor”.

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer”, samt verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for en ny ”Erhvervs- og Turismepolitik” godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.16 - Ramme for indhold og tidsplan for ny Beskæftigelsespolitik

Sagsnr.: 19/1643

 

Beslutningstema

Godkendelse af vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny Beskæftigelsespolitik.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Vedlagt er forslag til overordnet indholdsramme og tidsplan for beskæftigelsespolitikken.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget kan undervejs sætte eget præg på overskrifter og indhold af politikken ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold.

 

Betydning for borgerne

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

Politikkens indhold

Det foreslås, at beskæftigelsespolitikken dækker over følgende områder: Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse og Du kan mere end du tror. Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov. Under ny Beskæftigelsespolitik hører følgende væsentligste strategier og handlingsplaner: Beskæftigelsespolitik 2016, som er vedlagt, Beskæftigelsesplan 2019-2020, Erhvervsstrategi 2018-2021, Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016 og Handicappolitik.

 

Samarbejde med andre udvalg

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er det primære udvalg. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken.

 

Sekundære udvalg er: Social- og Seniorudvalget samt Erhvervsrådet og Handicaprådet.

 

Tidsplan

I forlængelse heraf foreslås følgende tidsplan:

 

Indledende drøftelser

Temadrøftelse

Høring

Fagudvalget

Økonomiudvalg og Byråd

Oplæg til ramme for indholdet i beskæftigelses-politikken samt proces- og tidsplan drøftes i BAEU: 29. januar 2019

Input samles.

 

Udkast til Beskæftigelses-politik godkendes af

BAEU: 4. marts 2019

Interessenter får udkast til høring

 

 

 

 

Erhvervsrådet 13. marts 2019

Social- og Seniorudvalget 4. april 2019

BAEU drøfter færdig politik inkl. høringssvar.

 

Anbefaling til Økonomiudvalget udarbejdes og godkendes på møde i BAEU 2. maj 2019.

 

Økonomiudvalget  anbefaler til Byrådet.

 

Byrådet godkender endelig Beskæftigelses- politik.

 

Borgerinddragelse

I tidsplanen er der lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af den nye politik. Når borgerne/interessenterne har mulighed for at bidrage til politikken sikres et større ejerskab. Den konkrete borgerinddragelse er tilpasset politikken.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.  Beskæftigelsespolitikken understøtter arbejdsgrundlagets pejlemærke ”Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse”                 

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” samt verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Kommunikation

Beskæftigelsespolitikken vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for Beskæftigelsespolitikken godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.17 - Benchmarking af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 19/1692

 

Beslutningstema

Orientering om Beskæftigelsesministeriets benchmark-model, Rigsrevisionens analyse af jobcentrenes effektiviseringspotentiale og KL’s s reaktion på de to rapporter.

Sagsfremstilling og økonomi

Beskæftigelsesministeriets benchmarking rapport på beskæftigelsesområdet

I november 2018 offentlig gjorde beskæftigelsesministeriet en liste, hvor alle kommuner indgår i en benchmarking på beskæftigelsesområdet. Den nye måde at opgøre resultater, skal ses i sammenhæng med reformen af den forenklede beskæftigelsesindsats, hvor der vil blive udviklet en udvidet benchmark-rapport, der løbende vil vise kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet.

 

Listen er baseret på ledighedstal fra 2017, og kommunerne er inddelt efter den procentuelle afvigelse mellem det faktiske antal personer på offentlig forsørgelse og den beregnede forventning for kommunen. De kommuner der ligger øverst på ranglisten, er de kommuner, der klarer sig bedst, og som har færre personer på offentlig forsørgelse, end man kan forvente. Opgørelserne tager hensyn til forskellige parametre som alder og uddannelse i de enkelte kommuner. Listen er baseret på nedenstående tre Hovedydelseskategorier:

 

?          Arbejdsløshedsdagpenge

?          Kontanthjælp

?          Sygedagpenge

 

Fredensborg Kommune er placeret som nummer 11 på listen ud af 98, og kommunen har en halv procent færre på offentlig forsørgelse i forhold til rammevilkåret.

 

 

Rigsrevisionens rapport vedrørende effektivitet i jobcentrene

Rigsrevisionen tog i 2017 initiativ til at undersøge jobcentrenes effektivitet. Deres rapport blev også offentliggjort i november 2018. Rigsrevisionen har undersøgt de enkelte jobcentres evne til at få ledige i job og uddannelse i forhold til de udgifter, som jobcentret afholder.

 

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om jobcentrene er effektive, og om Beskæftigelsesministeriet har fokus på jobcentrenes effektivitet, når ministeriet følger op på beskæftigelsesindsatsen.

 

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at jobcentrene på landsplan kan få 18.000 flere ledige i beskæftigelse eller uddannelse uden, at det kræver flere statslige eller kommunale udgifter. Hvis fokus rettes mod jobcentrenes potentiale for at reducere udgifterne til indsatsen, så indikerer undersøgelsen, at jobcentrene samlet set kan nedbringe udgifterne til indsatsen med 1,45 mia. kr. pr. år. Besparelsen vil kunne ske samtidig med, at det samme antal ledige kommer i job eller uddannelse.

 

Undersøgelsen konkluderer også, at Beskæftigelsesministeriet har en omfattende overvågning og analyseaktivitet af jobcentrenes indsatser og resultater, men at ministeriet i sine analyser ikke tager højde for forskelle i jobcentrenes effektivitet.

 

Effektiviseringspotentiale i Fredensborg Kommune

Effektiviseringspotentialet er udregnet med udgangspunkt i en omfattende beregnings- og benchmarking model, og kommunerne er blevet inddelt i forhold til, hvor stort effektiviseringspotentiale modellen viser, der er til stede. Fredensborg Kommune har et effektiviseringspotentiale, der ligger mellem 1 -7 %, hvilket er indenfor den næstlaveste kategori. For en placering af alle kommuner henvises til bilag side 41 – Rigsrevisionens rapport.

 

 

KL’s kommentarer til den ny opgørelsesmetode

KL’ rettede henvendelse til beskæftigelsesministeriet efter, at ministeriets benchmark rapport og Rigsrevisionens rapport var blevet offentliggjort. KL mener, at opgørelsesmetoderne i begge rapporter har væsentlige udfordringer.

 

I forhold til Beskæftigelsesministeriets rapport mener KL, at der er behov for at justere modellen, så den samlet set giver et mere retvisende billede af den enkelte kommunes resultater. KL understreger, at det giver et ufuldstændigt billede, når beregningerne kun medtager ydelsesgrupperne a-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp og ikke førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. KL mener dermed, at resultatet kommer til at favorisere de kommuner, der har givet førtidspension fremfor at fastholde et beskæftigelsesrettet perspektiv.

 

 

KL er heller ikke enige med konklusionen i Rigsrevisionens rapport i forhold til, at der er et stort besparelsespotentiale på nationalt plan. KL mener ikke, at rapporten i tilstrækkeligt omfang tager højde for de forhold, der afgør, om et jobcenter er dygtigt til at hjælpe folk i arbejde herunder, om kommunen investerer i en indsats for de svageste borgere.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag
Ingen bemærkninger.
FNs verdensmål: Mål 8:
Anstændige jobs og økonomisk vækst.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

Kompetence

Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Elektroniske bilag

https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/benchmark/

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.18 - Repatriering

Sagsnr.: 18/10007

 

Beslutningstema

På udvalgsmødet den 5. november 2018 blev udvalget orienteret om indsatsen vedrørende repatriering i Fredensborg kommune. Udvalget besluttede i denne sammenhæng at få en ny sag til behandling om en mere systematisk indsats for at oplyse om mulighederne for repatriering.

 

Udvalget skal beslutte, hvilke initiativer Fredensborg Kommune skal iværksætte til at sikre, at målgruppen bliver oplyst om mulighederne for repatriering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018 aftale om ”Fokus på tilbagevenden til hjemlandet”. Aftalen trådte i kraft den 1. juli 2018, og der med den nye repatrieringslov sat skærpet fokus på udlændinges mulighed for frivilligt at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland.

 

Repatrieringslovens indhold

Målgruppen for repatriering er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og deres efterkommere samt udlændinge, der har fået inddraget eller ikke kan få deres ophold forlænget.

 

Loven medfører:

 

 • Bedre muligheder for at medtage offentlig forsørgelse i praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
 • Indførelse af loft på hjælp til udgifter til transport af personlige ejendele - eller mulighed for at købe bohave for 30.000 kr. per person
 • Bedre mulighed for at yde hjælp til erhvervsudstyr
 • Hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af nationalitetspas
 • Systematisk kommunal vejledningspligt om repatriering.

 

 

Systematisk kommunal vejledningspligt

Kommunerne skal efter 1. juli 2018 fire gange årligt målrettet vejlede udlændinge omfattet af integrationsloven om muligheden for repatriering som led i den konkrete opfølgning på integrationskontrakten. Vejledningen skal være relevant og tilpasset den enkelte udlændings situation.

 

Samme systematiske vejledning skal ske for udlændinge i den almindelige beskæftigelsesindsats og over for udlændinge, der er omfattet af lov om sygedagpenge.

 

Styrket indsats vedrørende repatriering i Finansloven for 2019

Som en del af finansloven for 2019 skal kommunerne fremover skrive i den lokale beskæftigelsesplan, hvordan der kommunalt vil blive arbejdet med rådgivning og information om repatriering. Der er som en del af satspuljen for 2019-2021 afsat midler til etablering af et nyt team af repatrieringskoordinatorer. Koordinatorerne skal understøtte og styrke indsatsen og følge udviklingen på området. Der er også afsat en pulje, hvor kommunerne kan søge om midler til målrettede kommunale indsatser for at understøtte repatrieringen.

 

Praksis i Fredensborg Kommune

Allerede ved første samtale vil en ledig- eller sygemeldt udlænding fremover blive vejledt om muligheden for repatriering. Sagsbehandleren vil herefter systematisk vejlede den enkelte udlænding ved alle samtaler i jobcentret ud fra en individuel vurdering af den konkrete situation. Vejledningen vil således løbe som en rød tråd gennem borgerens integrationsforløb og være ét af flere redskaber, der benyttes i integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Det samme gør sig gældende i situationer, hvor borgere har kontakt til administrationen omkring udbetaling af sociale ydelser, som fx kontanthjælp eller enkeltydelser til særlige udgifter.

 

Udtrykker en udlænding interesse for at repatriere, henviser jobcentret dem til Dansk Flygtningehjælp, der som tidligere nævnt varetager Udlændinge- og Integrationsministeriets rådgivning om repatriering. Dansk Flygtningehjælp rådgiver - og kan uddybe den enkeltes muligheder for hjemrejse.

 

 

Opkvalificering af sagsbehandlere

Sagsbehandlerne vil blive opkvalificeret gennem deltagelse på et kursus, der afholdes af Dansk Flygtninge hjælp. På kurset vil medarbejderne få undervisning i repatrieringsordningen og vejledningsforpligtigelsen.

 

 

To årlige informationsmøder om repatriering

De borgere der er i målgruppen for at kunne repatriere vil via e-boks blive inviteret til at deltage i et informationsmøde, der vil blive afholdt to gange om året.

 

Dansk Flygtninge hjælp har udarbejdet en folder om muligheden for repatriering, der er oversat til forskellige sprog. Administrationen vil sikre, at borgerne får kendskab til denne folder.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Lov nr. 739 af 08/06/2018

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

 

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle

niveauer”

 

Kompetence

Borgerservice, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At sagsbehandleren ved første samtale vejleder den ledige- eller sygemeldte borger om muligheden for repatriering.
 2. At foldere om repatriering på forskellige sprog er tilgængelig for borger og sagsbehandler.
 3. At sagsbehandlerne opkvalificeres om reglerne vedrørende vejledning om repatriering.
 4. At de borgere der er i målgruppen for repatriering to gange om året inviteres til et informationsmøde om muligheden for repatriering.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstillinger. Efter afholdelse af første orienteringsmøde orienteres udvalget om forløbet.

 

Nr.19 - Deltagelse i a-kasseforsøg og Frikommuneforsøg II

Sagsnr.: 19/3918

 

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om, kommunen ønsker at deltage i a-kasseforsøget enten som forsøgs- eller kontrolkommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og indenrigsministeriet har i skrivelse af 21.12.2018 bedt de deltagende kommuner i frikommuneforsøg II om, at tage stilling om kommunen ønsker at indgå i det nye a-kasseforsøg enten som forsøgs- eller kontrolkommune. For at kunne deltage i forsøget forudsætter det, at kommunen indstiller forsøg med kontaktforløb for dagpengemodtagere.
 

Fredensborg Kommunes forsøg i Frikommuneforsøg II omfatter borgere som komplekse problemer udover ledighed og er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forsikrede lediges kontaktforløb er således, på nuværende tidspunkt ikke omfattet af vores forsøg. Baggrunden for henvendelsen er aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor bl.a. reglerne for kontaktforløb forenkles, så der gives større frihed til at holde samtaler på det tidspunkt, hvor det vurderes at give mest mening. Derudover igangsættes et a-kasseforsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Der er tale om et fire årigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser kan deltage.

Det betyder, at kommunen fortsat har hele kontaktforløbet for de A-kasser der ikke udvælges til at indgå i forsøget. A-kasserne har uagtet forsøg eller ej fortsat CV-samtale og rådighedssamtaler. Desuden ændres der ikke ved, at A-kassen og jobcentret har tre fælles samtaler i kontaktforløbet indenfor de første tre måneder, mellem tre og seks måneder og ved 16. måneders ledighed. I de A-kasser som indgår i forsøget er det ikke alle målgrupper, der deltager. Nogle grupper er undtaget A-kasse forsøget bl.a. unge under 25 år med uddannelsespålæg og borgere med komplekse udfordringer i risiko for langvarig ledighed. Disse grupper skal fortsat have hele deres kontaktforløb i Jobcentret.

Administrationen har følgende opmærksomhedspunkter i forhold til deltagelse i a-kasseforsøget:

 

 • Forsøget skaber en større kompleksitet i samarbejdet med A-kasserne, fordi kun nogle A-kasser indgår i forsøget, mens andre er undladt – det betyder at vi skal have to forskellige samtalestyringsplaner
 • At det kun er nogle målgrupper, der indgår i A-kasse forsøget, mens andre overgår fra en start dvs. at vi skal være gearet til to forskellige samtaleforløb, som vi kan have svært at dimensionere med
 • Der er et produktionstab i en længere overgangsperiode indtil de udvalgte A-kasser er gearet til at forestå hele kontaktforløbet, herunder anvende de nye metodikker i form af profilafklaringsværktøj.

   

Beskæftigelsesministeriet har den 21.1.2019 udmeldt udvælgelseskriterier og centrale krav. A-kasserne kan frem til 1. marts 2019 ansøge om at få lov til at deltage i forsøget. A-kasserne skal i forbindelse med ansøgningen besvare en række spørgsmål for at komme i betragtning til forsøget. Herunder:

 • Formål og succeskriterier
 • Organisering af kontaktforløbet og kapacitet
 • Medlemmer i forsøg og geografisk forankring – herunder hvilke kommuner forsøget vil dække. Det er muligt for a-kasserne at søge enten lokalt, regionalt eller nationalt.
 • Samarbejde med kommunerne – Det fremgår, at samarbejdsaftaler med kommuner vil være en fordel, men ikke et krav
 • Profilering
 • Indsats i opsigelsesperioden
 • Match mellem virksomheder og ledige
   

Der kommer en detaljeret forsøgsbekendtgørelse og dertilhørende vejledning på et senere tidspunkt.

 

Administrationen anbefaler, at kommunen ikke deltager i a-kasse forsøget. Dette med baggrund i tidligere nævnte opmærksomhedspunkter. Ordningen vurderes at øge bureaukratiet og ikke medvirke til, at borgernes forløb hos a-kasse/jobcenter bliver enklere. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsat og Bekendtgørelse 529 af 23.maj 2018 om frikommuneforsøg II.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror  

 

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”             

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At Fredensborg Kommune ikke ønsker at indgå i a-kasseforsøget.
 2. At Fredensborg Kommune ikke ønsker at indstille deltagelse i  frikommuneforsøg II.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.20 - Orientering per 29. januar 2019

Sagsnr.: 17/28764

 

Beslutningstema

Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har medio december 2018 offentliggjort en ny benchmarkinganalyse af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom. For at sikre mere sammenlignelige nøgletal tages der i analysen højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Faktaark med tal fra Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag. Link til hele rapporten er indsat her]https://oimb.dk/analyser/integration-og-beskaeftigelse/tilknytning-til-uddannelse-eller-beskaeftigelse-blandt-unge-med-psykisk-sygdom/

 

Selvforsørgere

Udvalget har ønsket en orientering vedrørende procedure, når borgere der er selvforsørgende henvender sig til jobcentret. 

 

Jobcenteret skal bistå alle arbejdssøgende herunder selvforsørgende med at finde arbejde.

Selvforsørgende har ret til tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Det er således jobcenteret, der vurderer, om der skal gives tilbud – og i givet fald hvilke.

 

Praksis i Fredensborg Kommune:

Alle selvforsørgende borgere, der henvender sig for råd og vejledning og har ret til at få en vejledningssamtale med en sagsbehandler.

 

Selvforsørgende i beskæftigelse tilbydes en samtale, hvor der efter behov vejledes generelt om:

?          § 56-aftale

?          Hjælpemidler

?          Handicapkompenserende tiltag

?          Fastholdelsesfleksjob

?          Førtidspensionspension på det foreliggende grundlag

 

 

 

Genoptagelse af sager som følge af ny praksis om stop af ydelse efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed

Ankestyrelsen offentliggjorde den 27. juni 2018 principafgørelse 40-18, der fastlægger praksis efter en dom af 4. maj 2018 fra Østre Landsret om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Den nye praksis handler om afgørelser efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Den nye principafgørelse har betydning for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge kan stoppe, men principafgørelsen ændrer ikke på praksis om selve vurderingen af uarbejdsdygtighed.

 

Praksis i Fredensborg Kommune

Administrationen har på baggrund af presseomtalen besluttet, at samtlige sygedagpenge og jobafklaringssager, som er stoppet af kommunen med henvisning til § 7 bliver gennemgået. Formålet med gennemgangen er at sikre, at kommunen lever op til sin forpligtigelse, og eventuelt tilgodehavende til borgerne kan blive udbetalt. Forældelsesfristen er 3 år gældende fra 4. maj 2018.    

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.21 - Sager på vej per 29. januar 2019

Sagsnr.: 18/1058

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 

 • Forslag til initiativer, der sigter mod at forbedre kommunens erhvervsvenlighed
 • Forenklet beskæftigelsesindsats
 • Sammenhængende kommunale ungeindsats i jobcentret
 • Ny Beskæftigelsespolitik
 • Ny Erhvervs- og Turismepolitik

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.