Nr.20 - Orientering per 29. januar 2019

Sagsnr.: 17/28764

 

Beslutningstema

Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har medio december 2018 offentliggjort en ny benchmarkinganalyse af tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom. For at sikre mere sammenlignelige nøgletal tages der i analysen højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår. Faktaark med tal fra Fredensborg Kommune er vedlagt som bilag. Link til hele rapporten er indsat her]https://oimb.dk/analyser/integration-og-beskaeftigelse/tilknytning-til-uddannelse-eller-beskaeftigelse-blandt-unge-med-psykisk-sygdom/

 

Selvforsørgere

Udvalget har ønsket en orientering vedrørende procedure, når borgere der er selvforsørgende henvender sig til jobcentret. 

 

Jobcenteret skal bistå alle arbejdssøgende herunder selvforsørgende med at finde arbejde.

Selvforsørgende har ret til tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsespolitik medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Det er således jobcenteret, der vurderer, om der skal gives tilbud – og i givet fald hvilke.

 

Praksis i Fredensborg Kommune:

Alle selvforsørgende borgere, der henvender sig for råd og vejledning og har ret til at få en vejledningssamtale med en sagsbehandler.

 

Selvforsørgende i beskæftigelse tilbydes en samtale, hvor der efter behov vejledes generelt om:

?          § 56-aftale

?          Hjælpemidler

?          Handicapkompenserende tiltag

?          Fastholdelsesfleksjob

?          Førtidspensionspension på det foreliggende grundlag

 

 

 

Genoptagelse af sager som følge af ny praksis om stop af ydelse efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed

Ankestyrelsen offentliggjorde den 27. juni 2018 principafgørelse 40-18, der fastlægger praksis efter en dom af 4. maj 2018 fra Østre Landsret om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Den nye praksis handler om afgørelser efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Den nye principafgørelse har betydning for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge kan stoppe, men principafgørelsen ændrer ikke på praksis om selve vurderingen af uarbejdsdygtighed.

 

Praksis i Fredensborg Kommune

Administrationen har på baggrund af presseomtalen besluttet, at samtlige sygedagpenge og jobafklaringssager, som er stoppet af kommunen med henvisning til § 7 bliver gennemgået. Formålet med gennemgangen er at sikre, at kommunen lever op til sin forpligtigelse, og eventuelt tilgodehavende til borgerne kan blive udbetalt. Forældelsesfristen er 3 år gældende fra 4. maj 2018.    

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.