Nr.19 - Deltagelse i a-kasseforsøg og Frikommuneforsøg II

Sagsnr.: 19/3918

 

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om, kommunen ønsker at deltage i a-kasseforsøget enten som forsøgs- eller kontrolkommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og indenrigsministeriet har i skrivelse af 21.12.2018 bedt de deltagende kommuner i frikommuneforsøg II om, at tage stilling om kommunen ønsker at indgå i det nye a-kasseforsøg enten som forsøgs- eller kontrolkommune. For at kunne deltage i forsøget forudsætter det, at kommunen indstiller forsøg med kontaktforløb for dagpengemodtagere.
 

Fredensborg Kommunes forsøg i Frikommuneforsøg II omfatter borgere som komplekse problemer udover ledighed og er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forsikrede lediges kontaktforløb er således, på nuværende tidspunkt ikke omfattet af vores forsøg. Baggrunden for henvendelsen er aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvor bl.a. reglerne for kontaktforløb forenkles, så der gives større frihed til at holde samtaler på det tidspunkt, hvor det vurderes at give mest mening. Derudover igangsættes et a-kasseforsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Der er tale om et fire årigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser kan deltage.

Det betyder, at kommunen fortsat har hele kontaktforløbet for de A-kasser der ikke udvælges til at indgå i forsøget. A-kasserne har uagtet forsøg eller ej fortsat CV-samtale og rådighedssamtaler. Desuden ændres der ikke ved, at A-kassen og jobcentret har tre fælles samtaler i kontaktforløbet indenfor de første tre måneder, mellem tre og seks måneder og ved 16. måneders ledighed. I de A-kasser som indgår i forsøget er det ikke alle målgrupper, der deltager. Nogle grupper er undtaget A-kasse forsøget bl.a. unge under 25 år med uddannelsespålæg og borgere med komplekse udfordringer i risiko for langvarig ledighed. Disse grupper skal fortsat have hele deres kontaktforløb i Jobcentret.

Administrationen har følgende opmærksomhedspunkter i forhold til deltagelse i a-kasseforsøget:

 

 • Forsøget skaber en større kompleksitet i samarbejdet med A-kasserne, fordi kun nogle A-kasser indgår i forsøget, mens andre er undladt – det betyder at vi skal have to forskellige samtalestyringsplaner
 • At det kun er nogle målgrupper, der indgår i A-kasse forsøget, mens andre overgår fra en start dvs. at vi skal være gearet til to forskellige samtaleforløb, som vi kan have svært at dimensionere med
 • Der er et produktionstab i en længere overgangsperiode indtil de udvalgte A-kasser er gearet til at forestå hele kontaktforløbet, herunder anvende de nye metodikker i form af profilafklaringsværktøj.

   

Beskæftigelsesministeriet har den 21.1.2019 udmeldt udvælgelseskriterier og centrale krav. A-kasserne kan frem til 1. marts 2019 ansøge om at få lov til at deltage i forsøget. A-kasserne skal i forbindelse med ansøgningen besvare en række spørgsmål for at komme i betragtning til forsøget. Herunder:

 • Formål og succeskriterier
 • Organisering af kontaktforløbet og kapacitet
 • Medlemmer i forsøg og geografisk forankring – herunder hvilke kommuner forsøget vil dække. Det er muligt for a-kasserne at søge enten lokalt, regionalt eller nationalt.
 • Samarbejde med kommunerne – Det fremgår, at samarbejdsaftaler med kommuner vil være en fordel, men ikke et krav
 • Profilering
 • Indsats i opsigelsesperioden
 • Match mellem virksomheder og ledige
   

Der kommer en detaljeret forsøgsbekendtgørelse og dertilhørende vejledning på et senere tidspunkt.

 

Administrationen anbefaler, at kommunen ikke deltager i a-kasse forsøget. Dette med baggrund i tidligere nævnte opmærksomhedspunkter. Ordningen vurderes at øge bureaukratiet og ikke medvirke til, at borgernes forløb hos a-kasse/jobcenter bliver enklere. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsat og Bekendtgørelse 529 af 23.maj 2018 om frikommuneforsøg II.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror  

 

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”             

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At Fredensborg Kommune ikke ønsker at indgå i a-kasseforsøget.
 2. At Fredensborg Kommune ikke ønsker at indstille deltagelse i  frikommuneforsøg II.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstilling.