Nr.16 - Ramme for indhold og tidsplan for ny Beskæftigelsespolitik

Sagsnr.: 19/1643

 

Beslutningstema

Godkendelse af vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny Beskæftigelsespolitik.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Vedlagt er forslag til overordnet indholdsramme og tidsplan for beskæftigelsespolitikken.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget kan undervejs sætte eget præg på overskrifter og indhold af politikken ligesom borgerinddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold.

 

Betydning for borgerne

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige. Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

Politikkens indhold

Det foreslås, at beskæftigelsespolitikken dækker over følgende områder: Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse og Du kan mere end du tror. Politikkerne skal følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer. En del af de nuværende politikker vil kunne omformuleres til strategier og handlingsplaner. De resterende strategier og handlingsplaner kan tilpasses efter behov. Under ny Beskæftigelsespolitik hører følgende væsentligste strategier og handlingsplaner: Beskæftigelsespolitik 2016, som er vedlagt, Beskæftigelsesplan 2019-2020, Erhvervsstrategi 2018-2021, Erhvervs- og turismepolitik 2013-2016 og Handicappolitik.

 

Samarbejde med andre udvalg

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil i de fleste tilfælde kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er det primære udvalg. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken.

 

Sekundære udvalg er: Social- og Seniorudvalget samt Erhvervsrådet og Handicaprådet.

 

Tidsplan

I forlængelse heraf foreslås følgende tidsplan:

 

Indledende drøftelser

Temadrøftelse

Høring

Fagudvalget

Økonomiudvalg og Byråd

Oplæg til ramme for indholdet i beskæftigelses-politikken samt proces- og tidsplan drøftes i BAEU: 29. januar 2019

Input samles.

 

Udkast til Beskæftigelses-politik godkendes af

BAEU: 4. marts 2019

Interessenter får udkast til høring

 

 

 

 

Erhvervsrådet 13. marts 2019

Social- og Seniorudvalget 4. april 2019

BAEU drøfter færdig politik inkl. høringssvar.

 

Anbefaling til Økonomiudvalget udarbejdes og godkendes på møde i BAEU 2. maj 2019.

 

Økonomiudvalget  anbefaler til Byrådet.

 

Byrådet godkender endelig Beskæftigelses- politik.

 

Borgerinddragelse

I tidsplanen er der lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af den nye politik. Når borgerne/interessenterne har mulighed for at bidrage til politikken sikres et større ejerskab. Den konkrete borgerinddragelse er tilpasset politikken.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Udarbejdelse af politikker i Fredensborg kommune understøtter Byrådets arbejdsgrundlag i forhold til, at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.  Beskæftigelsespolitikken understøtter arbejdsgrundlagets pejlemærke ”Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse”                 

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer” samt verdensmål 8: Anstændige job og økonomisk vækst.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Kommunikation

Beskæftigelsespolitikken vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

  1. At vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for Beskæftigelsespolitikken godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Godkender administrationens indstilling.