Nr.14 - Status på Erhvervsstrategien 2018-2021

Sagsnr.: 18/32251

 

Beslutningstema

Sagen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet 2014-2017 godkendte den 25. september 2017 Erhvervsstrategien 2018-2021.

Efter et års indsats med eksekvering af strategien fremlægges følgende status (se bilag for en detaljeret gennemgang ift. strategiens indsatser).

 

Erhvervsstrategiens målsætninger er følgende:

 1. Fredensborg Kommune vil sikre, at virksomhederne bliver mødt af medarbejdere, som er kompetente, dialogorienterede og koordineret i sagsbehandlingen, og som er tydelige i forventningsafstemningen med virksomhederne.
 2. Fredensborg Kommune vil være en erhvervsvenlig kommune, og vil arbejde for dette på relevante parametre og i en løbende dialog med erhvervsliv og erhvervsforeninger
 3. Fredensborg Kommune vil understøtte etablering og vækst blandt iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder og give iværksættere og virksomheder vejledning og viden som grundlag for vækst.

 

Strategien dækker følgende temaer:

 1. Erhvervsklimaet
 2. Erhvervsservice
 3. Arbejdskraft og Rekruttering
 4. Udbud og indkøb
 5. De fysiske rammer for erhvervsudvikling
 6. Iværksætterindsats
 7. Turismeindsats

 

Strategiens indsatser

Erhvervsindsatsen i Fredensborg Kommune løftes på tværs af organisationen for de centre, som har berøring med erhvervslivet fx Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv og Center for Job og Uddannelse, som har bred og tæt kontakt med virksomhederne på de forskellige myndighedsområder.

 

Desuden indgår Fredensborg Kommune i tværkommunale samarbejder i Region Hovedstaden og i Nordsjælland, hvor kommunen puljer midlerne med andre kommuner til en fælles indsats i fx VisitNordsjælland, Væksthuset og Iværksætterhuset. Det betyder, at Fredensborg Kommune for de anvendte midler, får del i synergieffekter som sikrer, at der indenfor de forskellige indsatser er kapacitet og kompetencer til at varetage disse professionelt og ambitiøst.

 

Status

I vedhæftede bilag gives en generel status for indsatserne under strategiens 7 temaer. Indsatserne under hvert tema løftes på tværs af kommunen, hvor ansvaret også kan ligge i andre udvalg og på andre politikområder.

 

Nedenfor fremlægges status på indsatserne som knytter sig til Politikområde 2 - Erhverv og Turisme: Erhvervsklima, Erhvervsservice, Iværksætterindsats samt Turismeindsats.

 

Status vedr. Erhvervsklimaet

Der prioriteres et højt serviceniveau i virksomhedshenvendelser og i erhvervssager.

 

Der er i Center for Byudvikling, Miljø og Erhvervs arbejdet med en plan for optimering af sagsbehandlingen. Der er med afsæt heri udviklet en ambitiøs metode, som går under navnet ”flowbaseret arbejdskultur” til komplekse (erhvervs-)sager. Flowbaseret arbejdskultur skal styrke flowet og koordineringen i sagsbehandlingen og dialogen med ansøgerne i komplicerede erhvervssager i Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv. Komplekse sager er karakteriseret ved, at mange teams og lovgivninger er involveret. Metoden betyder bl.a. at der udpeges en tovholder, som har ansvaret for dialogen med virksomheden. Sammen planlægges sagens forløb. Flowbaseret arbejdskultur understøtter et højt serviceniveau til virksomheder og andre ansøgere og styrke dialogen med erhvervslivet. Implementeringen af Flowbaseret arbejdskultur begyndte i efteråret 2018 og implementeringen fortsættes i løbet af 2019 og evalueres sommeren 2019.

 

Byrådet har senest bevilliget 2 planlæggere til lokalplanudarbejdelse og 2 byggesagsbehandlere til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv til at imødekomme de udfordringer det giver at opretholde et højt serviceniveau samtidig med at der er et højt udviklingsniveau i kommunen i disse år.

 

Status vedr. Erhvervsservice

Erhvervsservice har siden etableringen i 2014 arbejdet med bl.a. fokus på dialogen og service til virksomhederne i kommunen samt et generelt fokus på fremme kommunens erhvervsvenlighed. Dette er i tråd i erhvervsstrategien.

 

En central indsats i Erhvervsservice er Én indgang. Én indgang er virksomhedernes direkte indgang til et hurtigt svar, dialog og vejledning rundt i det kommunale system. Én indgang i Erhvervsservice modtager henvendelser pr. mail og telefonisk. Sagerne varierer i kompleksitet – lige fra ønske om skiltning til spørgsmål, der kræver koordinering og involvering af flere parter i Fredensborg Kommune.

 

Sagerne omhandler typisk spørgsmål til:

 • Byggeønsker, lokalplaner og planloven
 • spørgsmål om ledige erhvervslejemål
 • rekrutteringssamarbejde
 • skiltning og andre praktiske forhold
 • bevillinger og tilladelser
 • erhvervsfremme/virksomhedsrådgivning, hvor der henvises til væksthuset og iværksætterhuset

 

Én indgang samt de øvrige indsatser i Erhvervsservice fremmer dialogen mellem kommunen og erhvervslivet fx ved at facilitere møder mellem virksomheder og kommunen om konkrete sager og forespørgsler. Fysiske møder med relevant deltagelse er en af mulighederne for at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen, som benyttes.

 

Konkrete indsatser der har været afholdt i 2018 er:

 • Den årlige erhvervskonference (med rekord deltagelse i 2018)
 • 9 Virksomhedsbesøg med borgmester, udvalgsformand og erhvervsforeninger
 • Det årlige dialogmøde med ejendomsmæglere i og omkring kommunen
 • 4 møder/år i Erhvervsrådet

 

Status vedr. Iværksætterindsatsen

Iværksætterindsatsen løftes i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og Iværksætterhuset. Der er udarbejdet afrapportering for denne indsats i 2017 (se bilag). 9 virksomheder i Fredensborg Kommune har i været igennem vækstforløb. Der har været afholdt 38 vejledninger samt afholdt en lang række workshops og events, hvoraf flere har været afholdt i kommunens gode faciliteter i det lokale iværksættermiljø på rådhuset ”Synergia”. En vækstkonsulent fra Væksthuset har haft sin gang i Synergia og deltaget i dialogmøder, erhvervskonferencen mm.

 

Iværksættermiljøet Synergia blev etableret efter en Byrådsbeslutning i 2014 og er etableret fysisk sammen med Energicentret på rådhuset. Formålet med Synergia er at fremme lokal vækst og skabe jobs. Synergia tilbyder kontor- og mødefaciliteter. Synergia er et supplement til de services, som Væksthus Hovedstaden og Iværksætterhuset leverer og er dermed det lokale led i det enstrengede erhvervsfremmesystem. Synergia har et rådgivende Advisory Board, som er sammensat af interessenter indenfor iværksætterområdet samt repræsentant for en af de virksomheder/personer, der benytter kontorpladserne i Synergia.

Synergia har afholdt 21 arrangementer, bl.a. i samarbejde med Væksthuset og Iværksætterhuset.

 

Som et led i forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem, er Væksthusene blevet til Erhvervshusene pr. 1. januar 2019. Link til Væksthus Hovedstadsregionen (fremadrettet Erhvervshus Hovedstaden): https://startvaekst.dk/vhhr.dk

 

Iværksætterhuset drives af Erhvervshus Hovedstaden og 22 af regionens kommuner er med. Link til Iværksætterhuset: http://hipih.dk/

 

Status vedr. Turismeindsatsen

Kommunens turismeindsats løftes af VisitNordsjælland. VisitNordsjælland har samlet Nordsjælland som til én synlig destination med to stærke brand: Danmarks Riviera og Kongernes Nordsjælland. VisitNordsjælland har desuden udviklet en cykelstrategi på tværs af de nordsjællandske kommuner.

 

I 2018 opsagde Fredensborg Store Kro lejemålet og dermed aftalen om den helårsåbne turistinformation i Fredensborg. Der afsøges alternative muligheder for turistinformation herunder en øget digital indsats.

 

VisitNordsjælland er Nordsjællands officielle turistorganisation ejet af kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Link til VisitNordsjælland: https://www.visitnordsjaelland.dk/

 

 

Bevilling

Ingen bemærkning

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Kommunikation

Sagen sendes videre til orientering i Fredensborg Erhvervsråd.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 29-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.