02-10-2018 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Lars Søndergaard (V)

Cømert Sonsuz (A)

Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Flemming Rømer (O)

Nr.74 - Godkendelse af dagsordenen

Flemming Rømer (O)

Indstilling

Dagsordenen godkendt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Dagsordenen godkendt.

Nr.75 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 
Flemming Rømer (O)

Indstilling

Ingen mødt.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Ingen mødt.

Nr.76 - Organisering af sammenhængende ungeindsats

Sagsnr.: 18/6852

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

På bagrund af Folketingets politiske aftale om ”Bedre veje til job og uddannelse” skal Byrådet træffe beslutning om etablering af sammenhængende ungeindsats:

Byrådet skal godkende ophør af kommunalt samarbejde med Helsingør Kommune i regi af UU-Øresund pr. 1. juli 2019.

 

Ovenstående vil medføre en hjemtagelse af Fredensborg Kommunes andel af opgaver fra UU-Øresund med ikrafttræden fra 1. juli 2019 med dertilhørende hjemtagelse af allerede udlånte medarbejdere fra Fredensborg Kommune, samt virksomhedsoverdragelse af et antal medarbejdere fra Helsingør Kommune, der løser de hjemtagne opgaver.

Byrådet skal ligeledes godkende organisering af en sammenhængende ungeindsats ved udvidelse af Ungeteam i Center for Familie og Handicap med den andel af medarbejdere fra UU-Øresund, som har været udlånt eller bliver virksomhedsoverdraget til Fredensborg Kommune. Dette sker ligeledes pr. 1. juli 2019.

 

Forud for behandling i Byrådet skal sagen behandles i Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget. Udtalelser herfra indarbejdes i sagsfremstilling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 13. oktober 2017 vedtog Folketinget en politisk aftale om ”Bedre veje til uddannelse og job”, hvor det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for:

 • at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i kommunen på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
 • etablering af en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som har til formål at gøre alle unge under 25 år, parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter, hvordan ungeindsatsen skal organiseres i kommunen, herunder hvordan vejledningsopgaver i forhold til kommunens unge under 25 år forvaltes.

 

I dag varetages uddannelsesvejledningen i UU-Øresund, som er Ungdommens uddannelsesvejledning for Fredensborg og Helsingør Kommuner.

 

Den lovgivningsmæssige målsætning er i 2025, at 90 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år.

 

Lovgivningen udspringer af, at der på landsplan næsten er 50.000 unge under 25 år, der ikke har en ungdomsuddannelse og ikke er i uddannelse eller job.

 

Det er typisk i overgangene mellem uddannelser, f.eks. mellem grundskole og ungdomsungdomsuddannelse, at de unges faglige, personlige og sociale udfordringer særligt bliver synlige. Derfor adresserer den nye aftale en række eksisterende udfordringer. F.eks. får 4.000 unge på hver årgang, på landsplan, aldrig hverken studie- eller erhvervskompetence. Derfor er denne nye lovgivning særligt målrettet de unge, som har behov for støtte fra flere instanser. Det betyder, at den enkelte unge skal sættes i centrum og der skal sættes tidligt ind.

 

Lovgivningen handler således om de unge, som ikke opnår en ungdomsuddannelse eller et fuldtidsarbejde, inden de fylder 25 år.

78% af én årgang (1994) i Fredensborg Kommune havde gennemført en ungdomsuddannelse eller var i fuld beskæftigelse opgjort pr. 1. marts 2018.

 

Målgruppe

Administrationen har gennemført en analyse af målgruppen af unge 15-25-årige i Fredensborg Kommune.

 

Analysen peger på, at UU-Øresund har kontakt med samtlige unge fra grundskolens 7. klasse og frem, for at tilbyde vejledning i forhold til målet om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Langt de fleste unge er selvkørende og godt på vej alene med indsatser fra UU-vejledere. Der er dog særlig en gruppe af ikke-uddannelsesparate unge, som kræver en tidlig sammenhængende indsats fra skole, uddannelsesvejledning, familieafdeling og jobcenter.

 

Blandt alle unge over 15 år er det en gruppe af særligt udsatte unge, som har brug for støtte fra et eller flere myndighedsområder og en sammenhængende indsats for at blive i stand til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job. Det drejer sig om 458 unge i alderen 15 – 25 år (opgjort pr. 1. marts 2018) ud af en målgruppe på 4.470 unge.

 

UU-Øresund

Hidtil har lovgivningen stillet krav om, at uddannelsesvejledning sker i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette krav bliver fra 1. januar 2019 fjernet, og det bliver dermed op til hver enkelt kommune at beslutte, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen skal tilrettelægges. Alle nuværende opgaver i vejledningsloven videreføres og skal fortsat varetages af UU-vejledere.

 

Ungdomsvejledningen (UU-Øresund) sker i dag i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommune, som blev etableret i 2006. Konstruktionen er en samarbejdsmodel og er baseret dels på en forretningsorden for samarbejdet og dels en økonomimodel. UU-Øresund er delt mellem Helsingør og Fredensborg kommune 62 % - 38 % i forhold til økonomi og medarbejdere, hvoraf de 38 % er knyttet til Fredensborg kommune.


Der er i alt ansat 27 medarbejdere i UU-Øresund inkl. ledelse og administrative medarbejdere.

 

Hjemtagelse af UU- Øresund

Både i Fredensborg Kommune og i UU-Øresund er der efterspurgt et tættere samarbejde om de udsatte unge, hvor kompetencerne fra fagpersonerne kommer bedre i spil end i dag. En udfordring i dag er, at unge oplever medarbejderne har hver sin ledelse og to ret forskellige referencerammer. Hertil kommer den fysiske afstand mellem medarbejderne. Hvis vi skal leve op til ambitionerne om en sammenhængende ungeindsats, er det nødvendigt at ændre nogle af parametrene. Den model administrationen peger på, vil give fælles ledelse, fysisk nærhed om de mest sårbare målgrupper samt på den lange bane en fælles referenceramme.

 

Data i forbindelse med unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse ligger i dag hos UU-Øresund og kan ikke direkte kobles med de forskellige indsatser hos udsatte unge f.eks. anbringelse, støttekontaktperson og familierådgivning. Det vil sige, at man på myndighedsområderne ikke kan trække aggregeret data om de udsatte unge kommer igennem uddannelsessystemet eller i beskæftigelse, ligesom man i UU-Øresund ikke kan se, hvilke indsatser der i gang fra Familieafdelingen eller Jobcentret.

 

Det er vigtigt at understrege, at det tværkommunale samarbejde med Helsingør i UU-regi skal fortsætte i forbindelse med uddannelsesmesserne, hvor man sammen skaber opmærksomhed om de forskellige tilbud, der er i almenområdet. Samarbejde i forbindelse med Forberedende Grunduddannelse (FGU), og det gode netværk man har til Helsingør skal fortsætte, så erfaringerne og fagligheden bibeholdes i det nye tværfaglige ungeteam.

 

Centerledelsen i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune er i tæt kontakt og har aftalt en procesplan, der både indebærer tre personalemøder og løbende ledelsesmøder med henblik på at koordinere processen frem mod en beslutning. Det første personalemøde blev afholdt i juni og de to næste er i efteråret. Formålet er en gensidig information om mulige scenarier og processen.

 

Anbefaling: Organisering i et tværfagligt ungeteam

Administrationen har i sin analyse arbejdet med tre forskellige modeller til en ny organisering. (Se modellerne i det vedlagte notat.)

I den ene ende af skalaen er en netværksmodel, hvor alle organisatoriske enheder forbliver uændret. I den anden ende etablering af et egentligt ungehus med alle tværfaglige kompetencer samlet et sted. Og så en model der ligger midt imellem. På den baggrund skal Administrationen foreslå et Tværfagligt Ungeteam (model 2).

 

Tværfagligt Ungeteam

Administrationen anbefaler en organisering, hvor det nuværende ungeteam i Center for Familie og Handicap udvides med UU-medarbejdere i Fredensborg Kommune (model 2 fra notat). Det betyder, at der sker en ophævelse af det kommunale samarbejde med Helsingør Kommune i regi af UU-Øresund. Dette indebærer en hjemtagelse af allerede udlånte medarbejdere fra Fredensborg Kommune til UU-Øresund samt en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Helsingør Kommune, der er beskæftiget med de opgaver, der hjemtages til Fredensborg Kommune.

 

Ungeteamet vil således være bemandet med brede tværfaglige kompetencer inden for socialområdet, vejledning og tidlig forebyggelse.

Alle medarbejdere og kerneopgaver fra UU følger med ind i teamet. Det vil f.eks. sige, at UU’s opgaver, der i dag løses på skoler, fortsat skal løses ude på skolerne, ligesom alle de unge, der kun har brug for en UU-indsats, får det på samme måde som hidtil.

 

Princippet er altså, at UU-vejlederne skal udøve deres vejledningsvirksomhed, der hvor de unge er men med en organisatorisk forankring under den samme ledelse.

 

En stor del af arbejdet med de mest komplekse unge forventes at kunne løses inden for ungeteamet. Med stor bredde af kompetencer med gode samarbejdsforbindelser til Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Job og Uddannelse. En anden gruppe er de unge ledige som primært har brug for en indsats fra Uddannelsesvejledningen og Jobcentret. De skal fortsat primært have deres indsats derfra.

 

Center for Familie og Handicap indgår i dag i et tæt tværfagligt samarbejde med skolerne med henblik på tidlig forebyggende indsatser. Ved at integrere vejlederkompetencerne i den tværfaglige samarbejdsmodel, som allerede fungerer i dag, skabes de bedste forudsætninger for at den unge får gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap har i dag et velfungerende samarbejde, hvor der i høj grad koordineres og samarbejdes om og med den enkelte unge med henblik på at sikre én helhedsplan og et særligt fokus på job og uddannelse. Dette samarbejde skal styrkes yderligere i fremtiden, således at det bliver mere systematisk og konsekvent og lidt mindre personbåret.

 

Alle unge skal stilles bedst muligt i forhold til at få adgang til faglighed og redskaber fra både Beskæftigelses- og Sociallovgivningen. Dermed får den unge de bedste chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse, som er et bærende element i forhold til at blive selvforsørgende på den lange bane.

 

I den nye sammenhængende kommunale ungeindsats ønsker vi at oprette et fælles beskæftigelsesforum, som løbende forholder sig til den strategiske og metodiske tilgang til de unge, hvor uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektivet er usikkert. Forummet skal sikre, at alle relevante redskaber fra begge områder tages i brug på de rigtige tidspunkter og i den rigtige sammenhæng. Beskæftigelsesforummet skal følge udviklingen af den sammenhængende kommunale ungeindsats for at kunne justere den metodiske og strategiske tilgang. Forummet kan med fordel se på erfaringerne med Frikommuneforsøget: ”En borger – En plan”.

 

Når den unge bliver 18 år, videreføres uddannelsesplanen ind i jobcentret med tilbud fra den eksisterende støtte og lovgivning. De 18-årige, der får forsørgelsesydelser, skal i forvejen rundt om jobcentret, da det er en betingelse for at få ydelsen, og dermed får jobcentret hurtig adgang til at fortsætte det håndholdte arbejde med den fælles plan.

 

Når Det tværfaglige team suppleres med en samarbejdsmodel med Center for Job og Uddannelse, sikres, at ansvaret for at håndtere henholdsvis Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og Serviceloven (SEL) entydigt skal forblive i de centre, hvor fagligheden på området er til stede.

 

Styrelsesvedtægten.

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv varetager forvaltning af opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Selvom UU-vejlederne flytter organisatorisk placering ændrer dette ikke ved Styrelsesvedtægten.

 

Udtalelser fra MED-organisationen.

 

Sagen har været drøftet i MED-organisationen. Der er følgende udtalelser herfra.

 

MED-udvalg i Center for Job og Uddannelse.

MED-Udvalget følger administrationens anbefaling, og tager orienteringen til efterretning, og ikke har yderligere kommentarer

 

MED-udvalg i Center for Familie og Handicap

Udvalget udtrykte tilslutning til gennemførelse af model 2, idet denne vil styrke det tværfaglige arbejde bedst muligt og skabe mest sammenhæng for de unge.

 

Områdeudvalg for Skoler og Dagtilbud.

Udvalget støtter op om den nye organisering – med vægt på den fortsatte

fysiske placering af UU-vejledere på skolerne.

 

MED-udvalg UU-Øresund.

Høringssvar fra UU-Øresund er vedhæftet som bilag.

I bemærkninger til den anbefalede model fremhæver UU-Øresund blandt andet:

 • Det er godt at det tværfaglige samarbejde mellem uddannelsesvejledningen og det sociale område styrkes, herunder det forebyggende arbejde i samarbejde med grundskolerne.
 • Medarbejderne i UU-Øresund anser model 3 med et ungehus, som den bedste måde at leve op til ambitionerne om en sammenhængende og styrket ungeindsats i Fredensborg Kommune.
 • Vi finder det meget væsentligt at den fælles lokalisering IKKE bliver på Rådhuset. Den primære opgave for ungeindsatsen er forebyggende og talrige erfaringer tilsiger at vejledningen fungerer bedst i et ungemiljø. Folketingets aftale understreger, at de unge ikke ”skal klientgøres” eller blive en ’sag i kommunen’. Professionel vejledning er i udgangspunktet neutral, for at kunne hjælpe den unge bedst muligt.

 

Økonomi.

Den organisatoriske forandring sker inden for den økonomiske ramme.

 

Bevilling

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

3. Du kan mere end du tror

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

 1. At ophør af kommunalt samarbejde med Helsingør Kommune i regi af UU-Øresund pr. 1. juli 2019 godkendes.
 2. At den andel af medarbejdere fra UU-Øresund, som har været udlånt eller bliver virksomhedsoverdraget til Fredensborg Kommune sker pr. 1. juli 2019 godkendes.
 3. At organisering af en sammenhængende ungeindsats ved udvidelse af Ungeteam i Center for Familie og Handicap med ovenstående andel af UU-medarbejdere godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling, idet man gerne ser at der også gives mulighed for vejledningssamtaler andre steder end på rådhuset.

Nr.77 - Udpegning af medlemmer til Erhvervspriskomitéen

Sagsnr.: 18/24746

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Der skal udpeges to medlemmer til erhvervspriskomitéen fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune uddeler årligt en erhvervspris til en erhvervsperson eller virksomhed i Fredensborg Kommune, der har gjort sig særlig positivt bemærket. Til at udpege modtageren af erhvervsprisen nedsættes en erhvervspriskomité bestående af 2 medlemmer fra Erhvervsrådet samt 3 medlemmer fra Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Formanden for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er født medlem, og der skal udpeges yderligere 2 medlemmer til komitéen.

 

Priskomitéen skal på baggrund af indstillinger fra borgere, virksomheder og foreninger vælge modtageren af erhvervsprisen.

 

Mødeaktiviteten for priskomitéen er ét møde, som planlægges afholdt ultimo oktober.

Erhvervsprisen uddeles i forbindelse med erhvervskonferencen den 14. november 2018.

Erhvervsforeningernes Lærling/elevpris uddeles tillige på erhvervskonferencen. Erhvervspriskomitéen tildeler prisen ud fra kriterier, som er fastsat af Fredensborg Handels- og Håndværkerforening, Humlebæk Erhvervsforening og den tidligere Fredensborg Erhvervsforening.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor.

 

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At der udpeges to medlemmer til erhvervspriskomitéen.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Formand Lars Søndergaard (V) er født medlem. Derudover udpeges Mie Stattau (V) og Pia Bødker (A).

Nr.78 - Fokusrevision og tilsyn på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 18/1622

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Orientering om fokusrevisioner og tilsyn med anden aktør på beskæftigelsesområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der har i løbet af sommeren 2018 været en del presseomtale af misbrug med nogle af de redskaber, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Særligt har der været fokus på tilskud til tegnsprogstolkning og anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Denne omtale har resulteret i, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) pt. gennemfører to fokusrevisioner på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om mentorområdet og om tegnsprogstolkning.

Fredensborg Kommune, er i denneforbindelse sammen med 19 andre kommuner, blevet udvalgt vedrørende tilsyn med interne kontroller jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv i forhold til anvendelse af tegnsprogstolkning.Herunder er der fokus på, hvordan kommunen fører tilsyn med om de aktører, som anvendes samt, at kommunerne har et betryggende økonomisk tilsyn af området. De resultater og eventuelle opfølgningsbehov, som revisor eventuelt vil afrapportere, vil blive forelagt byrådet som led i den sædvanlige afrapportering vedrørende regnskabsåret 2018.

Som nævnt er der også iværksat en fokusrevision på kommunens anvendelse af mentor som redskab i beskæftigelsesindsatsen. Her er Fredensborg Kommune ikke udvalgt. Udvalget bliver orienteret om resultaterne af fokusrevisionerne, når resultaterne foreligger.

 

Tilsyn med anden aktør
I følge lovgivningen har kommunen pligt til at føre tilsyn med anden aktørs varetagelse af opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen skal i den sammenhæng sikre, at anden aktør varetager opgaverne efter gældende regler. Der er ikke i loven nærmere fastsat, hvordan tilsynet skal tilrettelægges. I Fredensborg Kommune er der udarbejdet forretningsgange, som beskriver den kompetence som den enkelte medarbejder har, i forhold til at bevilge tilbud hos anden aktør.Derudover udføreres der kontrol ved betaling af regninger til anden aktør i forhold til, om der er overensstemmelse med bevillingen til borgeren.

Der afholdes løbende samarbejdsmøder med de aktører,hvor der, er via en udbudsrunde, er indgået kontrakt med Fredensborg Kommune. Her drøftes borgernes tilfredshed med aktørernes indsats, og der følges op på de aftalte effektmål, der er indgået i kontrakten.     

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

BEK nr. 1561 af 23/12/2014 om andre aktører kapitel 6.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”             

 

Kompetence

Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.79 - Beskæftigelsesplan 2019-2020

Sagsnr.: 18/12273

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget drøfter og godkender beskæftigelsesplan 2019-2020 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

Beskæftigelsesplanen udgør den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2019-2020 i Fredensborg Kommune.

 

Ifølge lov om styring og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Byrådet hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål vedtage en beskæftigelsesplan.

 

Helt overordnet er det bærende element i beskæftigelsesindsatsen, at have fokus på at få nedbragt varigheden på offentlig forsørgelse for alle ydelsesgrupper samt hjælpe virksomhederne med at få arbejdskraft.

 

Beskæftigelsesplan 2019-2020

Beskæftigelsesplan 2019-2020 udgør den overordnede ramme for, hvordan Fredensborg Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Planen er toårig, idet det er de lange seje træk, der skal til på beskæftigelsesområdet.

 

I Fredensborg Kommune er det politisk besluttet, at der også de kommende år rent indsatsmæssigt skal investeres for på denne måde at nedbringe ledigheden. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. I Fredensborg Kommune fastlægges der for hver byrådsperiode en beskæftigelsespolitik, der indeholder de overordnede lokalpolitiske mål og rammer for beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse af beskæftigelsespolitikken udarbejdes beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen indeholder mål fra Beskæftigelsesministeren, mål fra de vedtagne investeringsstrategier, og fem særlige fokusområder med konkrete målsætninger de kommende år.

 

 

Mål i Beskæftigelsesplan 2019-2020

I 2019 og 2020 er der ud over ministermål og målet om, at kommunen skal have landets laveste ungdomsledighed, kvantitative målsætninger i forhold til de vedtagne investeringsstrategier samt konkrete resultatmål.

 

Bevilling

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet inden for den budgetramme, der for tiden foreligger på området.

 

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov nr. 1482 af 23/11/2014.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

FNs verdensmål

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.5, ”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi”

Delmål 8.6, ”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres”                                         

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At beskæftigelsesplan 2019-2020 godkendes.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Anbefaler den administrative indstilling.

 

Inden sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd sendes planen til høring i Erhvervsrådet med svarfrist medio november 2018.

Nr.80 - Ankestatistik 1. halvår 2018

Sagsnr.: 18/24922

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om afgørelser truffet af ankestyrelsen på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår af 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ankestyrelsen er klageinstans på social- og beskæftigelsesområdet og træffer afgørelser i sager, som er afgjort af de kommunale myndigheder. Ankestyrelsen kan enten stadfæste kommunens afgørelse, ændre afgørelsen eller hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen. Dertil kan ankestyrelsen afvise eller henvise en klage til den korrekte myndighed.

 

I de nedenstående tabeller fremgår afgørelser truffet af Ankestyrelsen i 1. halvår 2018 fordelt på lovområder. Tallene for 1. halvår 2018 er sammenlignet med niveauet for 1. halvår af 2017. Center for Job og Uddannelse træffer afgørelser efter lov om sygedagpenge og lov om aktiv beskæftigelsespolitik. Center for Digitalisering og Borgerservice træffer afgørelser på baggrund af lov om social pension.
Administrationen finder resultaterne tilfredsstillende og bemærker, at der generelt er relativt få sager som behandles i Ankestyrelsen set i lyset af hvor mange afgørelser der træffes. 

 

Kilde: Ankestyrelsen

Antallet af ankesager på sygedagpengeområdet er steget fra 11 sager i 1. halvår 2017 til 13 sager i 1. halvår af 2018. Ud af de 13 behandlede sager er 12 blevet stadfæstet og en blevet ændret.

 

Kilde: Ankestyrelsen

For lov om social pension er antallet af sager behandlet i Ankestyrelsen faldet fra fem sager i 1. halvår 2017 til fire sager i 1. halvår af 2018. Ud af de fire behandlede sager er to blevet stadfæstet, en hjemvist til fornyet behandling, og en er afvist eller henvist til korrekt myndighed af Ankestyrelsen.

Kilde: Ankestyrelsen

For lov om social pension er antallet af sager behandlet i Ankestyrelsen steget fra fire i 1. halvår 2017 til 14 i 1. halvår af 2018. Ud af de 14 behandlede sager er 11 blevet stadfæstet, én er blevet ændret af ankestyrelsen, og to er blevet hjemvist til fornyet behandling.

 

I nedestående tabel fremgår omgørelsesprocenten for Fredensborg Kommune. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises som andel af alle klagesager fraregnet de afviste/henviste sager. Omgørelsesprocenten er sammenlignet med niveauet på landsplan.

 

Kilde: Ankestyrelsen

 

I tabel 4 er omgørelsesprocenten i Fredensborg Kommune sammenlignet med niveauet på landsplan i 1. halvår af 2018. Fredensborg Kommune ligger under niveauet på landsplan for alle lovområder med undtagelse af Lov om social pension, her ligger Fredensborg 20,3 procentpoint over niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten på 33,3 pct. for Lov om social pension skyldes at Ankestyrelsen har behandlet tre sager i periode, hvoraf en sag er blevet hjemvist til fornyet behandling.

Forskellen mellem Fredensborg Kommune og landsgennemsnittet er svært sammenligneligt, da der på nogle lovområder nominelt er relativt få klagesager I Fredensborg Kommune, hvilket kan betyde, at omgørelsesprocenterne kan variere en del. Hvis der i en kommune er relativt mange klager over kommunens afgørelser, men Ankestyrelsen ikke giver borgerne medhold, kan det give udslag i en lav omgørelsesprocent. Omvendt kan en høj omgørelsesprocent dække over relativt få klager, men hvor en større andel bliver omgjort af Ankestyrelsen, hvilket blandt andet er tilfældet med Lov om social pension.

 

Administrationen skønner ikke, at antallet af ankesager giver anledning til ændret praksis, da antallet ligger på det forventede niveau. Administrationen har løbende fokus på at implementere ankestyrelsens afgørelser, og at sagerne behandles efter gældende lovgivning. Ankestyrelsens afgørelser indgår derfor løbende som en del af den faglige sparring.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om sygedagpenge, Retssikkerhedsloven og lov om social pension.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”                           

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.81 - Orientering per 2. oktober 2018

Sagsnr.: 17/28764

 
Flemming Rømer (O)

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.82 - Sager på vej per 2. oktober 2018

Sagsnr.: 18/1058

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

November

 • Repatriering
 • Ankestyrelsens 225 timers regel
 • Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.