Nr.78 - Fokusrevision og tilsyn på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 18/1622

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Orientering om fokusrevisioner og tilsyn med anden aktør på beskæftigelsesområdet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der har i løbet af sommeren 2018 været en del presseomtale af misbrug med nogle af de redskaber, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Særligt har der været fokus på tilskud til tegnsprogstolkning og anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Denne omtale har resulteret i, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) pt. gennemfører to fokusrevisioner på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig om mentorområdet og om tegnsprogstolkning.

Fredensborg Kommune, er i denneforbindelse sammen med 19 andre kommuner, blevet udvalgt vedrørende tilsyn med interne kontroller jf. Lov om kompensation til handicappede i erhverv i forhold til anvendelse af tegnsprogstolkning.Herunder er der fokus på, hvordan kommunen fører tilsyn med om de aktører, som anvendes samt, at kommunerne har et betryggende økonomisk tilsyn af området. De resultater og eventuelle opfølgningsbehov, som revisor eventuelt vil afrapportere, vil blive forelagt byrådet som led i den sædvanlige afrapportering vedrørende regnskabsåret 2018.

Som nævnt er der også iværksat en fokusrevision på kommunens anvendelse af mentor som redskab i beskæftigelsesindsatsen. Her er Fredensborg Kommune ikke udvalgt. Udvalget bliver orienteret om resultaterne af fokusrevisionerne, når resultaterne foreligger.

 

Tilsyn med anden aktør
I følge lovgivningen har kommunen pligt til at føre tilsyn med anden aktørs varetagelse af opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen skal i den sammenhæng sikre, at anden aktør varetager opgaverne efter gældende regler. Der er ikke i loven nærmere fastsat, hvordan tilsynet skal tilrettelægges. I Fredensborg Kommune er der udarbejdet forretningsgange, som beskriver den kompetence som den enkelte medarbejder har, i forhold til at bevilge tilbud hos anden aktør.Derudover udføreres der kontrol ved betaling af regninger til anden aktør i forhold til, om der er overensstemmelse med bevillingen til borgeren.

Der afholdes løbende samarbejdsmøder med de aktører,hvor der, er via en udbudsrunde, er indgået kontrakt med Fredensborg Kommune. Her drøftes borgernes tilfredshed med aktørernes indsats, og der følges op på de aftalte effektmål, der er indgået i kontrakten.     

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

BEK nr. 1561 af 23/12/2014 om andre aktører kapitel 6.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”             

 

Kompetence

Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 02-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.