Nr.89 - Repatriering

Sagsnr.: 18/10007

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om indsatsen vedrørende repatriering i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018 aftale om ”Fokus på tilbagevenden til hjemlandet”. Aftalen trådte i kraft den 1. juli 2018, og der med den nye repatrieringslov sat skærpet fokus på udlændinges mulighed for frivilligt at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland.

 

En række initiativer i den nye lov har til formål at styrke udlændinges incitament til at repatriere. Loven henvender sig til udlændinge, der er dårligt integrerede i det danske samfund, og som har svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked.

 

Repatrieringsloven forpligter samtidig kommunerne, i langt højere grad end tidligere, til en systematisk vejledning af herboende udlændinge om mulighederne for at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

 

Vejledningen skal som udgangspunkt ske i forbindelse med den løbende integrations- og beskæftigelsesindsats, og kan ske i et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, der varetager Udlændinge- og Integrationsministeriets rådgivning om repatriering.

 

Repatrieringslovens indhold

Målgruppen for repatriering er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og deres efterkommere samt udlændinge, der har fået inddraget eller ikke kan få deres ophold forlænget.

 

Loven medfører:

 

 • Bedre muligheder for at medtage offentlig forsørgelse i praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
 • Indførelse af loft på hjælp til udgifter til transport af personlige ejendele - eller mulighed for at købe bohave for 30.000 kr. per person
 • Bedre mulighed for at yde hjælp til erhvervsudstyr
 • Hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af nationalitetspas
 • Systematisk kommunal vejledningspligt om repatriering.

 

Økonomisk støtte

 

 • I 2018 får voksne op til 136.543 kr. til at starte et nyt liv i hjemlandet, og børn får op til 41.643 kr. Pengene udbetales i to portioner – første del ved udrejsen og anden del udbetales efter ét år i hjemlandet
 • Rejseudgifter
 • Transport af ejendele, eller hjælp til udgifter til køb af personlige bohave
 • Erhvervsudstyr
 • Sygeforsikring i 4 år
 • Medicin til et års forbrug
 • Nødvendige hjælpemidler
 • Udgifter til skolegang i 4 år for børn mellem (5-16) år
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter
 • Fast månedligt beløb til borgere over 55 år.

 

Staten refunderer kommunens udgifter til repatriering og yder et resultattilskud på 25.000 kr. på hver borger, der vælger at repatriere.

 

Repatriering i Fredensborg Kommune i 2017 og 2018

I 2017 har en person taget imod tilbuddet om repatriering. Der udestår en udbetaling vedrørende denne person i 2018 på i alt 53.546 kr.

 

 

I 2018 har en person taget imod tilbuddet om repatriering i Fredensborg Kommune. Der i den forbindelse udbetalt 65.000 kr. i støtte til repatriering i 2018. Der er bevilget yderligere 19.780 kr. til transport samt bevilget 53.546 kr. til udbetaling i 2019 samt dækning af dokumenterede udgifter til sygeforsikring i 2019.

 

I perioden 2017 og 2018 har kommunen modtaget i alt 50.000 kr. i resultattilskud fra Staten.

 

 

 

Mulighed for at fortryde repatriering

Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år. Det betyder, at de igen kan opnå rettigheder i Danmark. Flygtningene skal tilbagebetale hele repatrieringsstøtten, hvis de fortryder repatrieringen.

 

 

Indvandrere har ikke ret til at komme tilbage til Danmark, når de er rejst og har fået støtte til at vende tilbage til hjemlandet. For dem er beslutningen endelig og et farvel til de rettigheder, man har haft under opholdet i Danmark.

 

 

Systematisk kommunal vejledningspligt

Kommunerne skal efter 1. juli 2018 fire gange årligt målrettet vejlede udlændinge omfattet af integrationsloven om muligheden for repatriering som led i den konkrete opfølgning på integrationskontrakten. Vejledningen skal være relevant og tilpasset den enkelte udlændings situation.

 

Samme systematiske vejledning skal ske for udlændinge i den almindelige beskæftigelsesindsats og over for udlændinge, der er omfattet af lov om sygedagpenge.

 

Ny praksis i Fredensborg Kommune

Allerede ved første samtale vil en ledig- eller sygemeldt udlænding fremover blive vejledt om muligheden for repatriering. Sagsbehandleren vil herefter systematisk vejlede den enkelte udlænding ved alle samtaler i jobcentret ud fra en individuel vurdering af den konkrete situation. Vejledningen vil således løbe som en rød tråd gennem borgerens integrationsforløb og være ét af flere redskaber, der benyttes i integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

 

Udtrykker en udlænding interesse for at repatriere, henviser jobcentret dem til Dansk Flygtningehjælp, der som tidligere nævnt varetager Udlændinge- og Integrationsministeriets rådgivning om repatriering. Dansk Flygtningehjælp rådgiver og kan uddybe den enkeltes muligheder for hjemrejse.

 

Ønsker borgeren efterfølgende at repatriere, bistår jobcentrets sagsbehandlere og mentorer med den praktiske tilrettelæggelse af repatriering og Center for Borgerservice og Digitalisering varetager behandling af ansøgningen om repatriering og udbetaling.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., Lov nr. 739 af 08/06/2018

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle

niveauer”

Kompetence

Borgerservice, Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget vil gerne behandle et oplæg om en endnu mere systematisk indsats for at oplyse om mulighederne for repatriering.