Nr.88 - Anvendelse af vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

Sagsnr.: 18/28211

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget har ønsket en redegørelse om anvendelse af vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Det er primært borgere som modtager a-dagpenge og jobparate- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som får tilbudt vejledning- og opkvalificering som tilbud i deres jobplan.

 

 

Opkvalificering

Når det drejer sig om opkvalificering, skal de uddannelser/kurser, som de ledige kan vælge, stå på den regionale- eller landsdækkende positivliste, der løbende opdateres og følger udbuddet og efterspørgslen af arbejdskraft i de enkelte regioner af landet.
 

På positivlisten står der, hvilke kurser det er muligt at tage under en seks ugers jobrettet uddannelse. Listen tager afsæt i de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, kurser i taxikørsel og udvalgte moduler på akademiuddannelserne.

 

Eksempler på opkvalificeringsområder:

 

  • Bus- og taxikørekort
  • Truckcertifikat
  • Kloakeringskurser
  • Deltagelse i forløb på erhvervsskoler

 

 

Når en ledig har søgt og fået godkendt et kursus indenfor en erhvervsgruppe, kan vedkommende frit søge kurser inden for denne gruppe. Det betyder, at der som udgangspunkt kun kan tilbydes korterevarende uddannelser og kurser inden for områder, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

 

 

Almen voksenuddannelse

Det er også muligt at gøre brug af almen voksenuddannelse, hvor det er muligt at færdiggøre en folkeskoleuddannelse, gymnasialuddannelse og enkeltfag på HF-niveau.
I 2017 var der godt 70 af sådanne forløb på a-dagpenge- og kontanthjælpsområdet i Fredensborg Kommune.

 

Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Ledige, der er ufaglærte a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtager, vil ved første samtale i jobcentret få tilbudt et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Et forløb kan blandt andet indeholde realkompetencevurdering, jobsøgningsforløb, danskuddannelse, læse-, skrive- og regne- og ordblindekurser samt brobygnings- og Særligt tilrettelagt forløb (STU).

 

Realkompetencevurdering tilbydes som udgangspunkt alle ledige, og vurderingen bliver foretaget på Erhvervsskolen Nordsjælland. Formålet er at få afklaret den enkelte borgers kompetencer forud for start på et opkvalificeringsforløb.

 

Deltagelse i jobsøgningsforløb vil som udgangspunkt blive tilbudt til alle ny-ledige, der vurderes at være jobparate.

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, vil som udgangspunkt skulle deltage i et afklaringsforløb, der skal medvirke til afdække de barrierer, der forhindrer pågældende i at få et job eller starte en uddannelse.

 

 

Den konkrete anvendelse af vejledning og opkvalificering i 2017 for a-dagpengemodtagere

Anvendelsen af vejledning og opkvalificering i 2017 i forhold til anden aktivering for a-dagpengemodtagere fremgår af nedenstående figur 1.

 

Figur 1

Kilde: Jobindsats.dk

 

På figuren fremgår det, at 65 pct. af aktiveringsforløbene er rettet mod vejledning og opkvalificering (ordinær uddannelse og øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb), mens privat og offentlig virksomhedspraktik udgør 27 pct. Resten af aktiveringsforløbene udgøres af løntilskud og nytteindsats.

 

Udgifter
Udgifterne til vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen for a-dagpengemodtagere udgjorde i 2017 2,8 mio. kr., hvoraf seksugers jobrettet uddannelse udgjorde 1,1 mio. kr. Udgifterne til løntilskud beløb sig til 2 mio. kr.

 

Foruden aktiveringsmidlerne er opkvalificeringsindsatsen på a-dagpengeområdet finansieret af midler fra to centrale puljer under STAR. De to puljer hedder ”Den regionale uddannelsespulje” og ”Uddannelsesløftpuljen.

 

Der var i 2017 yderligere afsat en pulje til opkvalificering inden for mangelområder for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Nordsjællands Rekrutterings Service (NRS) foretager aktuelt en opkvalificeringsindsats indenfor stillads-, rørlægger-, rengørings-, godstransport- og Sosuområdet. Denne indsats er rettet mod alle jobcentrets målgrupper.

 

 

Den konkrete anvendelse af vejledning og opkvalificering i 2017 for kontanthjælpsmodtagere

Anvendelsen af vejledning og opkvalificering i 2017 i forhold til anden aktivering fordelt på kontanthjælp fremgår af figur 2.

 

Figur 2

Kilde: Jobindsats.dk

 

 

På figur 2 fremgår det, at 41 pct. af aktiveringsforløbene er rettet mod vejledning og opkvalificering. Privat- og offentlig virksomhedspraktik udgør 34 pct. af forløbene. Derudover er der mentorindsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

 

Udgifter

Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere beløb sig i 2017 til 13 mio. kr. Heraf udgjorde udgiften til mentorindsatsen ca. 10 mio. kr. Udgiften til ordinær uddannelse og øvrig vejledning for kontanthjælpsmodtagere udgjorde knap 3 mio. kr.

Udgiften til løntilskud på kontanthjælpsområdet var på 2,1 mio. kr.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

1. Det er sejt at være dygtig

FNs verdensmål

4. Kvalitetsuddannelse

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.