Nr.87 - Samtaleniveau på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 18/3995

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om niveauet for antallet af afholdte samtaler i Fredensborg Kommune. Anledningen er, at Beskæftigelsesministeren har sendt et brev til alle landets kommuner vedrørende samtaleniveauet den 26. september 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Som opfølgning på ministerens brev fra januar 2018 om samtaleniveau på beskæftigelsesområdet, der blev fremlagt Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget på mødet den 5 marts 2018, er der udsendt en ny opgørelse over samtaleniveauet. Opgørelsen for samtaleniveau i Fredensborg Kommune kommenteres herunder for hver enkelt ydelse.

 

A-dagpengemodtagere

I juni 2018 er der i gennemsnit afholdt 6 samtaler i Fredensborg Kommune for borgerne på a-dagpenge med 6-9 måneder ledighed. Gennemnittet på landsplan ligger på 5,9 samtaler. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) påpeget, at gennemsnittet bør ligge på 7 samtaler. Fredensborg Kommune ligger dermed under niveau.

 

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

I juni 2018 er der i gennemsnit afholdt 3,1 samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere i Fredensborg Kommune, der har haft mellem 3-6 måneders ledighed. Gennemsnittet på landsplan ligger på 3,1 samtaler.
STAR påpeger, at gennemsnittet bør ligge på 3 samtaler. Fredensborg Kommune ligger dermed over niveau.

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

I juni 2018 blev der i gennemsnit afholdt 3,1 samtaler med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Fredensborg Kommune, der har haft mellem 6-9 måneders ledighed. Gennemsnittet på landsplan er 3,4 samtaler.
STAR påpeger, at gennemsnittet bør ligge på 3 samtaler. Fredensborg Kommune ligger dermed over niveau.

 

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

I juni 2018 er der i gennemsnit blevet afholdt 2,4 samtaler for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere i Fredensborg Kommune med 3-6 måneders ledighed. Gennemsnittet på landsplan er 3,2 samtaler.
STAR påpeger, at gennemsnittet bør ligge på 3 samtaler. Fredensborg Kommune ligger dermed under niveau.

 

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

I juni 2018 er der i gennemsnit afholdt 3 samtaler for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i Fredensborg Kommune med 3-6 måneders ledighed. Gennemsnittet på landplan er 3,9 samtaler.
STAR påpeger, at gennemsnittet bør ligge på 4. Fredensborg Kommune ligger dermed under niveau.

 

 

Sygedagpengemodtagere

I juni 2018 er der gennemsnit afholdt 4,6 samtaler for borgerne på sygedagpenge i Fredensborg Kommune med 6-9 måneders ledighed. Gennemsnittet på landsplan ligger på 5,6 samtaler.
STAR påpeger, at gennemsnittet af sygedagpengesamtaler bør ligge på 5 samtaler. Fredensborg Kommune ligger derfor under niveau.

 

Frikommuneforsøg

Fredensborg Kommune er frikommune, hvilket betyder, at der i perioden 2012 til 2019 er forsøg med fleksible samtaleformer for de forskellige ydelsesgrupper. For sygedagpengemodtagere skal der i frikommuneforsøgsperioden foretages sygeopfølgnings-samtaler, når det giver mening i forhold til borgerens forløb. Det betyder, at samtalerne ikke følger en fast kadence. Det er derfor vanskeligt at sikre, at der afholdes et bestemt antal samtaler indenfor en afgrænset periode. I opgørelsen fra STAR indgår kun lovpligtige telefoniske sygopfølgningssamtaler, og ikke telefonsamtaler gennemført i forbindelse med frikommuneforsøget. Der er derfor tale om, at der er afholdt et højere antal samtaler, end det der fremgår i opgørelsen fra STAR.

 

For de resterende ydelsesgrupper a-dagpengemodtagere, job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt aktivitets- og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, er der i kraft af frikommuneforsøgene større fleksibilitet i valg af samtaleform. Sagsbehandleren har mulighed for at afvikle samtalen telefonisk i stedet for personligt fremmøde, når sagsbehandleren skønner, at det har samme effekt for borgeren. I opgørelsen fra STAR indgår kun lovpligtige telefonsamtaler, og ikke telefonsamtaler gennemført i forbindelse med frikommuneforsøget. Det betyder, at det reelle antal samtaler med borgeren ligger på et højere niveau end det der fremgår af opgørelsen.

 

Samtaler vs. resultater

Kommunerens Landsforening (KL) har i et svar anført, at kommunerne ikke alene skal bedømmes på samtaleniveauet, men også på deres resultater med at bringe borgerne i job. KL har i den forbindelse foretaget en analyse, der viser, at der ikke er sammenhæng mellem fuld rettidighed i afholdelsen af samtaler og gode resultater. Analysen påpeger, at kommunerne kan have gode resultater, men ikke samtidigt har afviklet samtalerne rettidigt. KL påpeger i den forbindelse, at der med aftalen om en forenklet beskæftigelses-indsats, der skal træde i kraft sommeren 2019, lægges op til et paradigmeskifte på beskæftigelsesområdet fra proceskrav til resultater. Hvorfor KL stiller sig undrende overfor ministerens fokus på rettidighed i samtalerne, i stedet for at fokusere på de konkrete resultater, som kommunerne leverer.

 

Opsamling

Administrationen er af den opfattelse, at der i opgørelsen fra STAR ikke er taget tilstrækkelig højde for, at der er flere elementer, der påvirker antallet af samtaler. Det handler blandt andet om, at borgerne kan være sygemeldte eller ikke møder op til den planlagte samtale. Hvilket kan have indflydelse på gennemsnittet af samtaler. Samtaleniveaet skal, som også anført i KL’s svar, ses i lyset af de resultater, som kommunen har opnået med at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om sygedagpenge og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror.

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget støtter pointerne i KL’s svar og konstaterer med tilfredshed, at Beskæftigelsesministeriets benchmark viser, at Fredensborg Kommune ligger på en 11. blandt de danske kommuner.

Udvalget udtrykker stor anerkendelse af medarbejdernes indsats.