Nr.86 - Procedure for tilkendelse af førtidspension i Fredensborg kommune

Sagsnr.: 18/25247

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget har ønsket en orienteringssag om procedure for tilkendelse af førtidspension i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nedenstående er en beskrivelse af proceduren vedrørende tilkendelse af førtidspension i Fredensborg Kommune. Det vil også blive beskrevet, hvorvidt der er sager, som bliver afvist af Pensionsnævnet, når rehabiliteringsteamet har vurderet, at borgersagen skal indstilles til l førtidspension. 

 

Førtidspension

Med vedtagelse af førtidspensions- og fleksjobreformen 1. januar 2013 er det formuleret, at der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension til personer under 40 år.

 

Dog kan personer i alderen 18 til 39 år i særlige tilfælde tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

 

Før førtidspension kan blive relevant, skal følgende afklares:

 • Kan personen komme i beskæftigelse via et almindeligt beskæftigelsestilbud?
 • Er der mulighed for, at behandlingstiltag på kort eller længere sigt kan forbedre personens arbejdsevne på en sådan måde, at beskæftigelse uden eller med støtte kan lade sig gøre?
 • Kan omskoling eller omplacering, evt. via et kortere eller længere revalideringsforløb, føre til, at personen atter kan komme i beskæftigelse?
 • Kan ansættelse på særlige vilkår, via de sociale kapitler eller fleksjob, føre til, at personen opnår beskæftigelse?
 • Kan supplerende støtte i form af arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger, hjælpemidler eller mentorordninger evt. i kombination med et af de ovenfor nævnte tiltag, føre til, at personen kommer i beskæftigelse?
 • Er det udelukket, at en særlig social indsats kan rydde barrierer for beskæftigelse af vejen i en sådan grad, at de ovennævnte muligheder senere kan bringe personen i arbejde?
 • Har personen deltaget i et ressourceforløb, og hvordan er det forløbet?

 

 

 

Det er således en betingelse for at få tilkendt førtidspension:

 

1. at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og

2. at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

 

Når disse spørgsmål er afklaret, er det en forudsætning for at træffe afgørelse om førtidspension, at der er udarbejdet en rehabiliteringsplan. Det er sagsbehandleren i Center for Job og Uddannelse og borger, der udarbejder rehabiliteringsplanen, hvor sagsforløb og indsatser dokumenteres.

 

Nedenfor ses hvor mange borgere, der har fået tildelt førtidspension i Allerød-, Fredensborg-, Furesø-, og Rudersdal Kommuner i 2016, 2017 og 1. halvår af 2018.

 

Allerød Kommune:

Indbyggertal pr. 1. januar 2018: 25.235

Tildelinger i 2016: 16

Tildelinger i 2017: 17

Tildelinger 1. halvår 2018: 13

 

Fredensborg Kommune:

Indbyggertal pr. 1. januar 2018: 40.777

Tildelinger i 2016: 48

Tildelinger i 2017: 59

Tildelinger 1. halvår 2018: 39

 

Furesø Kommune:

Indbyggertal pr. 1. januar 2018: 40.916

Tildelinger i 2016: 46

Tildelinger i 2017: 47

Tildelinger Januar til marts 2018: 8

 

Rudersdal Kommune:

Indbyggertal pr. 1. januar 2018: 55.989

Tildelinger i 2016: 51

Tildelinger i 2017: 58

Tildelinger 1. halvår 2018: 40

 

 

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen forelægges rehabiliteringsteamet, som er sammensat således:

 • Faglig koordinator – repræsenterer Center for Job og Uddannelse (mødeleder)
 • Sagsbehandler fra Center for Job og Uddannelse
 • Sundhedskoordinator fra regionen
 • Repræsentant for sundhedsområdet; Vidensperson fra Træningsenheden, Center for Ældre og Omsorg
 • Repræsentant for det sociale område; Vidensperson fra Center for familie og handicap
 • Borgeren og sagsbehandleren deltager i rehabiliteringsteamets møde, og derudover deltager:

(evt.) Partsrepræsentant/Bisidder

(evt.) Mentor/bostøtte

 

Rehabiliteringsteamet drøfter sagen og indstiller til kommunen, om borgeren skal have førtidspension. Kommunen kan ikke tage hul på en sag om førtidspension, før alle veje til beskæftigelse via behandling, revalidering, fleksjob, ressourceforløb og forskellige støtte- og hjælpemuligheder er forsøgt eller vurderet udtømte. I Fredensborg Kommune er det i praksis pensionsnævnet i Borgerservice, som bevilger førtidspension.

I Fredensborg Kommune er der foreløbig tilkendt 66 pensioner i 2018. Dette er en stigning i forhold til de seneste år. Forklaring på dette er blandt andet, at en del borgere efter den seneste lovændrings ikrafttræden nu har været igennem et ressourceforløb inden indstilling til pension, og derfor har sagerne ”samlet sig sammen”.

 

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til borgere, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende, og skal hjælpe borgeren på vej mod job eller uddannelse. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov.

 

Afslag

Der er i 2018 givet 3 afslag på førtidspension, som alle havde søgt på det foreliggende grundlag.

 

Der er løbende drøftelser mellem pensionsteamet i Center for Borgerservice og Center for Job og Uddannelse om sagerne for at få de rette indstillinger. I 2018 er der en enkelt sag, hvor der fra Rehabiliteringsteamet blev lavet en indstilling til pension, som efterfølgende blev afvist.  Når en sag bliver henvist tilbage til rehabiliteringsteamet er grunden som oftest, at Pensionsnævnet vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, til at der kan træffes afgørelse om pension.

 

Udfordringen opstår i sager, hvor borgeren kun har en meget lille erhvervsevne tilbage. Når borger kun evner 1 eller 2 timers effektiv ugentlig arbejdstid, er rehabiliteringsteamets muligheder for at indstille en indsats begrænset:

 

 • Fleksjob: Der kan alene bevilges et fleksjob med så få timer, hvis der er mulighed for, at borgers arbejdsevne inden for en rimelig periode kan udvikles.

 

 • Ressourceforløb: Kan kun bevilges, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til borgers arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

 

Rehabiliteringsteamet vil i de sager, hvor arbejdsevnen ikke forventes at kunne udvikles, alene kunne pege på førtidspension. Det er imidlertid ikke i alle sager, at Pensionsnævnet tiltræder indstillingen. Pensionsnævnet kan opleve at være bundet af bestemmelsen om, at borger i et vist omfang – de 1 eller 2 timers arbejdsevne – er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, hvorfor de ikke umiddelbart kan bevilge førtidspension.

I de sager, hvor førtidspension på forhånd ser ud til at kunne blive aktuelt, inviterer sagsbehandleren en pensionssagsbehandler til at deltage i formødet inden sagen behandles i rehabiliteringsteamet, så det på forhånd kan afklares, om førtidspension på baggrund af sagens akter kan bevilges.

 

I enkelte tilfælde tiltræder Pensionsnævnet ikke rehabiliteringsteamets indstilling. I disse tilfælde, skal sagen genbehandles i rehabiliteringsteamet, der sædvanligvis bevilger et ressourceforløb – som det efterfølgende  kan være vanskeligt at finde relevant indhold til.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Pensionsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

3. Du kan mere end du tror

FNs verdensmål

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Delmål 16.6, ”Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer”             

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.Udvalget vil gerne have emnet sat på dagordenen til et temamøde.