Nr.85 - Ny aftale om erhvervsfremmes økonomiske konsekvenser

Sagsnr.: 18/21292

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Ny lov om erhvervsfremme har en række økonomiske konsekvenser på politikområde 2. Udvalget skal beslutte udmøntning heraf.

Sagsfremstilling og økonomi

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget blev den 13. august 2018 orienteret om forslag til ny lov om erhvervsfremme. Loven 1. behandles i Folketinget 8. november 2018. I orienteringen fremgik, at vedtagelsen af loven vil få økonomiske konsekvenser for den nuværende organisering og opgavefordeling på erhvervs- og turismeområdet bl.a. ved at regionerne ikke fremover indgår i erhvervsfremmesystemet. Erhvervsministeriet og KL har d. 25. oktober 2018 indgået en aftale om etablering af 6 nye tværkommunale erhvervshuse og 6 filialer. Etableringssaftalen vedhæftes.

 

Loven vil have økonomiske konsekvenser for politikområde 2 - Erhverv og Turisme (PO2) fra 2019 og frem. Konsekvenserne og udmøntning heraf på PO2 fremlægges. Fremlæggelsen sker med forbehold for vedtagelse af ny lov om erhvervsfremme, og administrationens beregning af de nye kommunale bidrag til det nye erhvervsfremmesystem efter den almindelige fordelingsprocent med i antal borgere. Beregningerne har afsæt i KLs budgetvejledning 2019, hvori kommunernes nye bidrag fremgår. Budgetvejledningen er vedhæftet.

 

Økonomiske konsekvenser på politikområde 2 Erhverv og Turisme

I det følgende fremlægges konsekvenserne på tre punkter. Punkt 1 og 2 er kommunens medfinansiering af erhvervsfremmesystemet, hvor penge går ud af kommunekassen. Punkt 3 er omprioritering, som betyder at pengene bliver i kommunekassen. Skematiske overblik af økonomiske konsekvenser og budgettet på PO2 kan ses i bilaget.

 

 1. Øget bidrag fra Fredensborg Kommune til regionalt erhvervshus fra 663.000 kr. til 1.073.000 kr.
  1. Der er forudsat en øget kommunal medfinansiering på 55 mio. kr. til de nye erhvervshuse fra kommunernes udgifter til lokal erhvervsfremme. Med udgangspunkt i den nuværende betalingsmodel skal kommunen bidrage med kr. 1.073.000 kr. Det er en forøgelse på kr. 410.000 ift. det nuværende budget til Væksthuset. Kommunen modtager fortsat DUT-midler til dækning af basistilskuddet på 663.000 kr.
  2. Det antages, at Erhvervshuset i Hovedstadsregionen overtager den lokale erhvervsservice, som Fredensborg Kommune i dag får udført af Iværksætterhuset. Kommunens bidrag på 263.000 kr. til Iværksætterhuset forventes dermed at indgå i medfinansieringen til Erhvervshuset.
  3. Samlet set forventes altså en ekstra udgift på 147.000 kr. til erhvervshuset.

 

 1. Bidrag fra Fredensborg Kommune til fælles digital erhvervsfremme platform på 168.000 kr.
  1. KL og regeringen har aftalt, at der omprioriteres 25 mio. kr. årligt fra kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme til en ny fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform. Erhvervsfremmeplatformen finansieres ved en reduktion af kommunernes bloktilskud på 25 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.
  2. Fredensborg Kommunens andel af medfinansieringen er 168.000 kr.

 

 1. Omdisponering fra PO2 til borgernær velfærd på 670.000 kr.
  1. I økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL enige om at 100 mio. kr. årligt målrettes til borgernær velfærd. KL anfører, at det er op til kommunalbestyrelsen selv at vurdere, hvordan de frigjorte midler skal disponeres.
  2. Fredensborg Kommunes andel af den samlede ramme beregnet ud fra den almindelige fordelingsprocent er kr. 670.000.

 

Udmøntning af de økonomiske konsekvenser ved medfinansiering til nyt erhvervsfremmesystem

Som det fremgår af ovenstående er kommunens beregnede medfinansiering til det nye erhvervsfremmesystem 316.000 kr.

Administrationen anviser finansiering heraf med midler fra aktivitetspuljerne i Erhvervsservice og iværksættermiljøet Synergia. Samlet set reduceres posten til aktiviteter på PO2 med 316.000 kr. med den konsekvens, at omfanget af aktiviteter i Erhvervsservice og Synergia reduceres.

Medfinansieringen fordeles med forholdstal mellem puljerne, som reduceres til kr. 207.000 i Erhvervsservice og 231.000 kr. i Synergia.

I beregningen indgår besparelse jf. Fredensborg Kommunes budgetaftale for budget 2019-2022, hvormed Synergias aktivitetspulje i 2019 og frem er reduceret med 140.000 kr.

Overblik over budgetændringerne jf. ovenstående ses i vedhæftede bilag skema C.

 

Konsekvenser for egne aktiviteter og arrangementer i Erhvervsservice og Synergia

Aktiviteterne i Erhvervsservice og Synergia forventes kun delvis dækket af de aktiviteter, som det kommende erhvervshus skal varetage. Erhvervshuset forventes at overtage Iværksætterhusets aktiviteter herunder HIP (Hovedstadens IværksætterProgram), som har bidraget til aktivitetsniveauet i Synergia.

Kommunen skal fortsat fuldt ud varetage funktionen som Én indgang for virksomhederne til kommunen eller arrangementer som erhvervskonferencen i Fredensborg Kommune, informations- og dialog-møder med det lokale erhvervsliv mm. Desuden får kommunen fremover en større rolle som virksomhedernes knudepunkt i erhvervsfremmesystemet, hvilket vil indebære, at kommunen kan styrke den opsøgende indsats fx med dialog- og informationsmøder til erhvervslivet.

Overblik over anvendelse af aktivitetspuljerne fra 2019 og frem ses i vedhæftet bilag skema D.

 

Omprioritering til borgernær velfærd

Som det fremgår af er kommunens andel af aftalens omprioritering til borgernær velfærd kr. 670.000.

Det er anført i KLs budgetvejledning, at det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere, hvordan de frigjorte midler skal disponeres. Der er ikke tale om midler, der skal finansiere nye indsatser eller medfinansiere indsatser udenfor kommunen. Midlerne kan således fastholdes på politikområdet.

 

Som sagt forventes hverken erhvervshusene eller den fællesdigitale erhvervsfremmeplatform at overtage centrale elementer af kommunens egen erhvervsindsats, som er:

 • Én indgang er virksomhedernes indgang til kommunen og som giver virksomhederne svar og vejledning eller sikre at virksomhederne får viden om forhold vedr. den kommunale sagsbehandling, erhvervsvilkårene i kommunen mm.
 • Iværksættermiljøet Synergia er iværksættere og virksomheders lave lokale dørtrin til erhvervsfremmesystemet og tilbyder kontorpladser til borgere og iværksættere med henblik på at gøre dem flyvefærdige til at drive egen virksomhed.

 

Indsatserne løftes indenfor bemandingen i Erhvervsservice og Synergia. Indsatserne er til rådighed for såvel borger som virksomheder, og kan således defineres som borgernærer indsatser.

Administrationen foreslår derfor, at omprioriteringen fastholdes på politikområdet, og at indsatserne videreføres som tilbud for borgere, iværksættere og virksomheder i kommunen.

 

Bevilling

Ingen bemærkning

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FNs verdensmål: Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst.

 

Byrådets arbejdsgrundlag: Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Indstilling

 1. At den forventelige ekstra omkostning på kr. 316.000 til medfinansieringen til erhvervsfremmesystemet dækkes af aktivitetspuljerne til Erhvervsservice og Synergia på politikområde 2
 2. At de forventelige kr. 670.000 til omprioritering på PO2 fastholdes til servicering af borgere, iværksættere og erhvervsliv i Én indgang og iværksættermiljøet Synergia.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-11-2018

Godkender administrationens indstilling. Udvalget vil have opmærksomhed på, om den økonomiske omdisponering vil have negativ konsekvens for aktivitetsniveauet, og der forelægges derfor medio 2019 en orientering herom.