Nr.98 - Orientering per 28. november 2018

Sagsnr.: 17/28764

 

Beslutningstema

Sammen om borgeren

Regeringen er i oktober 2018 kommet med et reformudspil, der hedder ”Sammen om borgeren”. Formålet med reformen er, at der skal etableres en helhedsorienteret indsats omkring borgeren. Regeringen vil med dette reformspor, der er det andet led i Sammenhængsreformens seks reformspor, arbejde for en og samlet hovedlov, der går på tværs af syv sektorlove på de store velfærdsområder. De seks reformspor i Sammenhængsreformen er:
 

1. Færre regler og mindre bureaukrati

2. Digital service i verdensklasse

3. Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer

4. Bedre ledelse og rette kompetencer

5. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen

6. Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job 

 

Henvendelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Fredensborg Kommune vedrørende borgere i ressourceforløb

STAR har opgjort hvor mange borgere i ressourceforløb med mindst 1 års anciennitet, der ikke har deltaget i aktiv indsats det seneste år.

 

Fredensborg Kommune er blandt de kommuner med en høj andel af borgere i ressourceforløb, der ikke har fået en aktiv indsats. Administrationen er derfor blevet bedt at besvare 5 spørgsmål.

 

 

  1. Er der særlige forhold, der gør det vanskeligt at iværksætte aktivering af borgere i ressourceforløb? Og i givet fald - hvilke?
  2. Er der organisatoriske forhold, som har haft betydning for den manglende aktive indsats for borgere i ressourceforløb? Og i givet fald – hvilke? 
  3. Hvordan fungerer den løbende styring og opfølgning på indsatsen?
  4. Er status for indsatsen for borgere i ressourceforløb blevet drøftet politisk i kommunen og hvad er der i givet fald truffet beslutning om på den baggrund?
  5. Er der andre forhold, som har haft betydning for den manglende indsats?

 

Besvarelsen af spørgsmålene er sendt til STAR og fremgår af vedlagte bilag.

 

 

Socialt frikort

Folketinget har vedtaget en lov om forsøg med socialt frikort, der træder i kraft 1. januar 2019. Formålet med frikortet er at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

 

Det sociale frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde uden, at der sker et fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer herunder psykiske vanskeligheder. Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse. Det betyder, at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

 

Brev fra Børne- og Socialministeriet er vedlagt som bilag.

 

KL’s JobCamp 2018

Udvalget deltog i KL’s JobCamp 2018, hvor det overordnede tema var ”Fremtidens Arbejdskraft”.

 

Erhvervskonferencen 2018

Erhvervskonferencen 2018 blev afholdt den 14. november 2018 med temaet ”Digital omstilling”. Der var 148 tilmeldte, hvilket er det hidtil største antal.

Evalueringen af konferencen er besvaret af 50 deltagere og  viser en stor tilfredshed med arrangementet, programmet, oplæggene  samt standene og netværksmulighederne.

På konferencen blev årets priser uddelt.

  • Fredensborgs Erhvervspris  gik til Lise og Niels Fennet for renoveringen af Fredensborg Store Kro og Rejsestalden.
  • Lærling/elevprisen gik til Mathias Møller Dyrved, Nivå VVS Teknik.

Prisen sponsoreres af Fredensborg Handels- og Håndværkerforening og Humlebæk Erhvervsforening.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 28-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.