Nr.23 - Samtaleniveau på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 18/3995

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om niveauet for antallet af afholdte samtaler i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Beskæftigelsesministeren har udsendt en opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til landets kommuner over afholdte samtaler med ledige. I brevet påpeger ministeren, at en stor del af landets kommuner, kun i begrænset omfang overholder minimumsreglerne for antallet af samtaler med ledige.  

 

Opgørelsen for samtaleniveauet i Fredensborg Kommune kommenteres herunder for hver enkelt ydelse (se bilag for yderligere uddybning).

 

A-dagpengemodtagere

I november 2017 er der i gennemsnit afholdt 6,1 samtaler for borgerne på a-dagpenge med 6-9 måneder ledighed. Niveauet bør i gennemsnit ligge på 7 samtaler. Fredensborg Kommune ligger hermed under niveau.

 

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

I november 2017 er der i gennemsnit afholdt 3,3 samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere med 3-6 måneder ledighed. Gennemsnittet bør ligge på 3 samtaler. Fredensborg Kommune ligger hermed over niveau.

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

I november 2017 blev der i gennemsnit afholdt 2,3 samtaler med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har haft mellem 6-9 måneders ledighed. Gennemsnittet bør ligge på 3 samtaler. Fredensborg Kommune ligger hermed under niveau.

 

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

I november 2017 er der i gennemsnit blevet afholdt 2,1 samtaler for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med 3-6 måneders ledighed. Gennemsnittet for antallet af samtaler bør ligge på 3 Fredensborg Kommune ligger hermed under niveau.

 

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

I november 2017 er der i gennemsnit afholdt 5 samtaler for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 3-6 måneder ledighed, hvor gennemsnittet normalt bør ligge på 4 samtaler. Fredensborg Kommune ligger over niveau.

 

Sygedagpengemodtagere

I oktober 2017 er der gennemsnit afholdt 4,6 samtaler for borgerne på sygedagpenge med 6-9 måneders ledighed. Gennemsnittet bør ligge på 5 samtaler. Fredensborg Kommune ligger hermed under niveau.

 

Frikommuneforsøg

Fredensborg Kommune er frikommune, hvilket betyder, at der i perioden 2012 til 2019 er forsøg med fleksible samtaleformer for de forskellige ydelsesgrupper. For sygedagpengemodtagere skal der i frikommuneforsøgsperioden foretages sygeopfølgningssamtaler, når det giver mening i forhold til borgerens forløb. Dette betyder, at samtalerne ikke følger en fast kadence. Det er derfor vanskeligt at sikre, at der afholdes et bestemt antal samtaler indenfor en afgrænset periode. I opgørelsen fra STAR indgår kun lovpligtige telefoniske sygopfølgningssamtaler, og ikke telefonsamtaler gennemført i forbindelse med frikommuneforsøget. Der er derfor tale om, at der er afholdt et højere antal samtaler, end det fremgår af opgørelsen fra STAR.

 

For de resterende ydelsesgrupper a-dagpengemodtagere, job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt aktivitets- og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, er der i kraft af frikommuneforsøgene større fleksibilitet i valg af samtaleform. Sagsbehandleren har mulighed for at afvikle samtalen telefonisk i stedet for personligt fremmøde, når sagsbehandleren skønner, at det har samme effekt for borgeren. I opgørelsen fra STAR indgår kun lovpligtige telefonsamtaler, og ikke telefonsamtaler gennemført i forbindelse med frikommuneforsøget. Det betyder, at det reelle antal samtaler med borgeren ligger på et højere niveau end det fremgår af opgørelsen.

 

Opsamling

Administrationen er af den opfattelse, at der i opgørelsen, ikke er taget tilstrækkelig højde for flere elementer, der påvirker antallet af samtaler. Det handler blandt andet om, at borgerne kan være sygemeldt eller ikke møder op til den planlagte samtale. Det skal ses i sammenhæng med, at der for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for eksempel kun er 7 borgere med en ledighedsperiode på 6-9 måneder i november 2017. Hvorfor meget få aflysninger af samtaler procentvis vil give et stort udslag i det samlede mængde af afholdte samtaler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Orienteringen tages til efterretning.