Nr.19 - UNESCO Parforcejagtlandskabet Ny samarbejdsaftale

Sagsnr.: 18/4612

 

Beslutningstema

Godkendelse af rammen for ny samarbejdsaftale om UNESCO Parforcejagtlandskabet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 4. juli 2015 blev Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv under navnet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Skovene er omgivet af beskyttelseszoner (såkaldte bufferzoner) af varierende bredde, indenfor hvilke de omkringliggende kommuner har forpligtet sig til at tage særlige hensyn i deres lokalplanlægning.

Optagelsen på listen skete efter Kulturministeriets indstilling på basis af en ansøgning udarbejdet af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (i dag Det Grønne Museum) i et forpligtende samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen Hovedstaden, Naturstyrelsen Nordsjælland samt Allerød, Fredensborg, Gentofte, Gribskov, Hillerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Samarbejdet er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra alle samarbejdsaftalens parter.

UNESCO kræver, at der til et verdensarvsareal (site) knyttes en site manager, som sikrer overvågning, beskyttelse og udvikling af sitet. Museum Nordsjælland fungerer som site manager institution, hvor en site manager (person) er ansat.

Site manager arbejder efter handleplaner og budgetter, som styregruppen godkender. Visit Nordsjælland og Gentofte kommune er observatører i styregruppen.

 

Status

Til dato har samarbejdet bl.a. resulteret i:

Trafikal vejvisning.

On-site formidling i skovene (info-tavler og foldere).

Udvikling af hjemmesiden www.parforce.dk

Eksponering på www.worldheritagejourneys.eu

Etablering af cykel- og rideruter.

Afholdelse af en lang række foredrag og guidede ture.

Der er desuden igangsat udvikling af undervisningsmaterialer til skolerne, uddannelse af turguider, og potentialet for at etablere et nordligt og et sydligt besøgscenter som portaler til sitets delområder undersøges. Eventuelle centre forudsættes fondsfinansierede og det nordlige forudsættes etableret i samarbejde med nationalpark Kongernes Nordsjælland.

 

Fremtid

For at sikre fortsat fremdrift i samarbejdet indstiller styregruppen for sitet Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, at den eksisterende samarbejdsaftale afløses af en femårig (2019-23). En forlængelse af samarbejdet skal sikre, at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland forsat udvikles og lever op til UNESCOs kriterier. 

En ny projektperiode vil bygge videre på det arbejde, som i fællesskab er igangsat i den nuværende projektperiode, og udnytte potentialet i UNESCO-udnævnelsen via følgende udviklingsområder:

Udvikling af partnerskaber og samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreninger og aktører.

Udvikling af området som en turistattraktion.

Udvikling af samarbejde med kulturinstitutioner, attraktioner, turistorganisationer og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Udvikling af undervisningsforløb målrettet skoler og gymnasier.

Etablering af forskningssamarbejder med universiteter og uddannelsesinstitutioner.

 

Økonomi

I forbindelse med indgåelse af en ny samarbejdsaftale lægger parterne op til en medfinansiering som beskrevet i vedhæftede budget, hvor Fredensborg Kommunes andel er 70.000 kr. pr. år i perioden 2019-2023.

 

Til finansiering af den nuværende aftale blev der ved byrådsmøde i januar 2016 bevilget kr. 60.000 i perioden 2016-2018 på politikområde 16 som en tillægsbevilling fra kassen. Bevillingen er efterfølgende placeret på politikområde 2 – Erhverv og Turisme.

Der er ikke afsat midler på politikområde 2 fra 2019 og frem til Parforcejagtlandskabet. Forslag til bevilling fremgår nedenfor

 

Mandat til indgåelse af samarbejdsaftale 2019-2023

Der ønskes mandat til, at administrationen kan indgå en ny samarbejdsaftale, der videreføre den nuværende aftale, med den nævnte økonomiske ramme og med en aftaleperiode på 5 år.

 

Bilag

Økonomi UNESCO Parforcejagtlandskabet 

Samarbejdsaftale UUNESCO Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland 2016-2018

Bevilling

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal i udgangspunktet anvise finansieringen indenfor eget politikområde.

 

Medfinansieringen kan ske indenfor Politikområde 2 - Erhverv og Turisme ved omdisponering af kr. 70.000 fra budgettet til iværksættermiljøet Synergia, således at budgettet til Synergia nedskrives fra 550.000 kr. til 480.000 kr. Nedskrivning af budgettet til Synergia vil naturligt nok betyde en nedjustering af aktiviteter for iværksættere og erhvervslivet i Fredensborg Kommune.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At administrationen gives mandat til at indgå en ny samarbejdsaftale for perioden 2019-23.
  2. At samarbejdet finansieres med 70.000 kr. pr. år  fra 2019-2023 fra Politikområde 2.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 05-03-2018

Den administrative indstilling anbefales. Udvalget ønsker at bevillingsbehovet på kr. 70.000 til finansiering af samarbejdsaftalen (2019-23) medtages til budgetforhandlingerne.