Nr.39 - Orientering vedrørende 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet

Sagsnr.: 16/26902

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Orientering vedrørende status på 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. april 2016 trådte 225-timers reglen i kraft. Reglen betyder, at en borger, der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal arbejde i mindst 225 timer om året. Hvis borgeren ikke opnår at arbejde 225 timer, kan borgerens ydelse blive sat ned, og er man gift, kan den helt bortfalde.

Der kan være forskellige forhold, der gør sig gældende, så borgeren kan undtages fra 225-timers reglen. Det handler om følgende:

 

  • Jobcentret vurderer, at borgerens arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan arbejde 225 timer inden for 12 kalendermåneder
  • Jobcentret er ved at vurdere, om borgeren er på vej i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
  • Borgeren er under for-revalidering

Status 1. marts 2018:

Der er pr. 1. marts 2018 264 borgere, der er undtaget af 225-timers reglen i Fredensborg kommune. Det svarer til 41 pct. af målgruppen på 644 borgere.

 

Pr. 1. marts 2017 var 299 borgere undtaget svarende til 43 pct. af målgruppen på 689 borgere.

 

Det skal dog bemærkes, at én borger godt kan have flere årsager til undtagelse af 225-timers reglen.

 

Fordeling på ydelsesgrupper der er undtaget:

Ydelsestype

Antal borgere

Integrationsydelse

  41

Kontanthjælp

146

Uddannelseshjælp

  77

I alt

264

 

Andelen af borgere der er undtaget fra 225-timers reglen, vil være svingende henover året. Årsagen er, at der i de løbende samtaler med borgeren bliver vurderet, om de fortsat opfylder kriterierne for undtagelse.

 

 

Kontanthjælpsloftet

Den 1. oktober 2016 trådte kontanthjælpeloftets regler i kraft. Kontanthjælpsloftet er et økonomisk loft for, hvor meget en borger samlet set kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Grænsen for hvad borgeren samlet set kan få afhænger blandt andet af alder, om vedkommende er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Hvis de samlede ydelser er over kontanthjælpsloftet, vil borgerens samlede økonomiske hjælp blive reduceret.

 

Status pr. 1. marts 2018

Der er pr. 1. marts 2018 613 borgere, der er omfattet af kontanthjælpsloftet i Fredensborg Kommune. Styrelsen af Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har beregnet, at der er ud af de 613 borgere, er 167, der har fået foretaget en reduktion i deres ydelse. Det svarer til 27 % af målgruppen. Dette er et fald på 44 borgere fra tidligere status af den 1. marts 2017, hvor 211 fik reduceret i deres ydelse, svarende til 30 % af målgruppen på 703 borgere.

 

Der er bevægelser i målgrupperne, hvorfor antallet der er omfattet af kontanthjælpsloftet vil svinge og eventuelt få en reduktion i ydelsen.

  

Fordeling på ydelsesgrupper der har fået reduktion i ydelsen

Ydelsestype

Antal borgere

Integrationsydelse

  20

Kontanthjælp

142

Uddannelseshjælp

    5

I alt

167

  

Undtagelser fra kontanthjælpsloftet

Borgere der er undtaget fra kontanthjælpsloftet, er borgere, der er bevilget boligstøtte efter reglerne for bevægelseshæmmede, modtagere af døgnhjælp m.m. I forhold til disse borgere sørger Udbetaling Danmark for, at den boligstøtte og særlig støtte hustanden modtager ikke indgår i beregningen af borgerens samlede hjælp. Dermed bliver borgeren ikke sat ned i boligstøtte og særlig støtte, men får udbetalt deres fulde kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

   

Endvidere skal borgere, som kommunen har visiteret til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse, og hvor kommunen har anvist en bolig, (eks. almen ældrebolig), ikke have deres boligstøtte eller særlig støtte sat ned på grund af kontanthjælpsloftet. Kommunen indberetter disse oplysninger til Udbetaling Danmark.

 

Udsættelser af bolig

Administrationen har ikke kendskab til borgere i Fredensborg kommune, der er blevet udsat af deres bolig pga. 225-timers reglen eller kontanthjælpsloftet, efter loven er vedtaget. Administrationen er opmærksom på at give råd og vejledning til alle borgere, der har behov.

 

Det generelle billede på landsplan viser, at antallet af udsættelser af boliger ikke er steget. Antagelsen er, at borgerne har prioriteret huslejebetaling, og at reduktionen derfor er sket i deres rådighedsbeløb.

 

Der vil på mødet blive givet en orientering om Fredensborg Kommunes placering i forhold til øvrige kommuner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.