Nr.38 - Status på Frikommuneforsøg II forår 2018

Sagsnr.: 16/31575

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget og Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal orienteres på status i frikommuneforsøget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Som del af frikommunenetværket ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” fik Fredensborg Kommune af det daværende Social- og Indenrigsministerium den 10. oktober 2016, mulighed for at få fritagelse for lovgivning på et afgrænset forsøgsområde. Forsøgsperioden løber frem til sommeren 2020.

Hensigten med frikommuneforsøget ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” er, at der udvikles bedre tværgående indsatser, som sikrer mere kvalitet for udsatte borgere, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunerne.

Organisering og samarbejde i frikommunenetværket

Frikommunerne i frikommunenetværket Én plan har delt sig op i tre klynger, som beskæftiger sig med målgrupperne voksne, unge eller familier med særlige komplekse problemer. Fredensborg Kommune samarbejder med Allerød, Furesø og Helsingør i voksenklyngen. Hver kommune arbejder dog med hvert sit eget projekt og hver sin egen nærmere definerede målgruppe.  

Overordnet set arbejder frikommunenetværket sammen om at skabe en ny tværgående sagsbehandling for de borgere i kommunerne, som har komplekse problemstillinger og er udfordret på flere forskellige livsområder. Det kan være borgere, som udover at have stået udenfor arbejdsmarkedet gennem længere tid, også kæmper med psykiske problemer, misbrug og helbredsmæssige udfordringer. Det betyder, at denne gruppe borgere har behov for en ekstra intensiv og helhedsorienteret indsats. 

Forsøg med borgere i ressourceforløb i Fredensborg Kommune

Målgruppen for frikommuneforsøget i Fredensborg Kommune er udvalgt på baggrund af KL’s rapport fra 2016 om kommunernes erfaringer med ressourceforløb. Rapporten peger på, at kun tre procent af borgerne, som har gennemgået et ressourceforløb fra 2013-2016 er kommet i ordinær beskæftigelse. Rapporten beskriver de gennemgående problematikker, som kommunerne oplever med borgere i ressourceforløb. Der peges på, at manglende tværgående samarbejde, manglende tilbud og motivation hos borgerne er de største barrierer for, at borgere i ressourceforløb når deres mål og kommer tættere på arbejdsmarkedet. Center for Job og Uddannelse har bidraget med data til KLs undersøgelse og kan genkende rapportens konklusioner.

Med frikommuneforsøget vil Center for Familie og Handicap og Center for Job og Uddannelse gå sammen om at styrke indsatsen for borgere i ressourceforløb. Målet er, at borgerene skal opleve:

Et bedre koordineret sagsforløb

En mere sammenhængende indsats

Øget indflydelse på eget forløb

 

Det er målet, at den styrkede indsats vil betyde, at borgere, som er i ressourceforløb i Fredensborg Kommune, bliver hurtigere afklaret og dermed kommer hurtigere i gang med de støtteforanstaltninger, som på sigt skal hjælpe borgeren i beskæftigelse. Dermed er der potentiale for på kort sigt at løfte kvaliteten og intensivere indsatsen overfor forsøgets målgruppe. På længere sigt er det forventningen, at udgifterne til denne målgruppe sænkes, hvis det lykkes at forkorte den tid, hvor borgeren modtager forsørgelsesydelser og indsatser fra kommunen.

Frikommuneforsøget i Fredensborg Kommune har et klart sigte om, at den helhedsorienterede indsats skal øge mulighederne for, at flere borgere i målgruppen på længere sigt kommer i varig beskæftigelse. Det er et tværfagligt projekt, som søger at finde den bedste vej til beskæftigelse for borgeren gennem en helhedsorienteret indsats.

Med frikommuneforsøget er det dermed målet, at Fredensborg Kommune afprøver nogle nye tiltag i indsatserne til borgere i ressourceforløb, som på længere sigt kommer til at betyde:

At denne borgergruppe kommer i vedvarende beskæftigelse

At kommunens udgifter til denne målgruppe sænkes

 

Paragraffritagelse

Ministeriet har godkendt størstedelen af frikommunenetværkets ansøgninger om paragraffritagelser. Det betyder, at kommunerne kan samle alle borgerens handleplaner i én samlet handleplan, som er udgangspunktet for en tværgående, helhedsorienteret indsats. Endvidere får kommunerne lov til at tilrettelægge borgerens individuelle jobrettede forløb, så det tilrettes borgerens aktuelle behov og kompetencer. Paragraffritagelserne er godkendt af Folketinget og trådte officielt i kraft 1. juli 2017.

Status og nyeste aktiviteter i frikommuneprojektet i Fredensborg Kommune

Byrådet blev senest orienteret om status på frikommuneforsøget i efteråret 2017. I samme anledning godkendte byrådet et beslutningsoplæg om godkendelse af frikommunevedtægten, som nu ligger offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Status på antal borgere, som deltager i forsøget april 2018

For at sikre fremdrift i frikommuneforsøget har frikommunestyregruppen i Fredensborg Kommune fastsat et foreløbigt succeskriterie for, hvor mange borgere, der skal være tilknyttet frikommuneprojektet. Styregruppen vurderer, at det er realistisk, at 15-20 borgere er tilknyttet projektet ved udgangen af juni 2018. Medio april 2018 er der registreret 13 borgere, som er blevet screenet og fundet i målgruppen for at indgå i frikommuneforsøget og dermed få én plan.

Værktøjer til det tværgående samarbejde

Siden seneste orientering til Byrådet og politiske udvalg, har Center for Job og Uddannelse og Center for Familie og Handicap arbejdet med at udvikle og tilpasse værktøjer, som skal bruges i den tværgående sagsbehandling. Ledere og medarbejder fra de to centre, samt decentrale institutioner på området har samarbejdet om at udvikle en skabelon for fælles udredning og en arbejdsgangsbeskrivelse, som understøtter det tværfaglige arbejde. Den fælles udredning er en kombination af udredning på voksenområdet og beskæftigelsesområdet, og den understøtter en fælles metode, og et fælles grundlag for det videre samarbejde. 

Kompetenceudvikling

Den tværkommunale frikommunestyregruppe har godkendt et fælles kompetenceprogram for ledere og medarbejdere i frikommunerne. Kompetenceprogrammet har overordnet set til formål at ruste kommunernes medarbejdere til at håndtere de nye muligheder, som frikommunevedtægterne bringer på en lang række områder. Eksempler på temaer på kompetencedagene er fx træning i samarbejde med borgeren i et ressourceorienteret perspektiv eller brugen af progressionsmålinger. 

Ledere og medarbejdere fra Fredensborg Kommune har deltaget i kompetenceudviklingsprogrammet i et vist omfang.

 

Center for Familie og Handicap og Center for Job og Beskæftigelse har besluttet at tage konkret stilling til, om kommunen deltager i de arrangementer der udbydes. I tilfælde hvor det fælles kompetenceudviklingsprogram ikke matcher behovet i Fredensborg Kommune arrangeres der interne kompetenceudviklingsforløb. Det er besluttet at prioritere kompetenceudvikling omkring en fælles metode. Dette støtter op om det særkende, der er i Fredensborg Kommunes projekt, at der laves en fælles udredning.

 

Tilbudskatalog

Som understøttende værktøj til det tværfaglige samarbejde, har involverede ledere og medarbejdere udarbejdet et tværgående tilbudskatalog. Tilbudskataloget indeholder beskrivelser af de foranstaltninger, som findes i de centre i Fredensborg Kommune, som er en del af projektet. Tilbudskataloget er grundlag for sagsbehandlerne, når de laver en handleplan for borgeren. Det er aftalt, at det løbende skal vurderes, om tilbuddene er de rette til målgruppen, og om der mangler tilbud i forhold til de problemstillinger, der viser sig at være gennemgående for målgruppen.

Frikommuneprojektseminar 2. marts

Værktøjerne er blevet afprøvet af medarbejderne ved et tværgående frikommuneprojektseminar den 2. marts 2018.

På seminaret deltog medarbejdere og ledere fra myndighed og udførende institutioner på tværs af jobområdet og socialområdet. I fællesskab løste de en opgave, som betød, at de skulle samarbejde om at fiktiv borgercase. I den forbindelse afprøvede de handleplansværktøjet én plan. Værktøjet er blevet udviklet af udvalgte ledere og medarbejdere i løbet af vinter/forår.

Progressionsmålingsværktøj

Inspireret af Væksthusets Forskningscenters Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), som er et progressionsmålingsprojekt, der har skabt ny viden og skærpet et fagligt fokus på beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige, har vi i frikommuneforsøget valgt at implementere viden og metoder fra projektet. Målet med BIP-projektet var at undersøge sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde. Det er denne viden, som skal bruges til at kvalitetssikre og evaluere effekten af indsatserne til gavn for borgerne i frikommuneforsøget. Og samtidig vil den være til gavn for medarbejdernes måde at handle og tænke på i arbejdet med udsatte ledige. Konkret benyttes et progressionsmålingskort som et samtaleredskab, der i samarbejde med borgeren udfyldes og løbende evalueres.

Årskonvent 16. marts 2018

Frikommunenetværket én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren inviterede i borgmestre, udvalgsformænd, direktører, ledere og medarbejdere fra alle kommuner i frikommunenetværket til et årskonvent med deltagelse fra Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Endvidere deltog en lang række gæster fra andre kommuner, faglige organisationer, statslige myndigheder og andre med interesse for området. Programmet for dagen var en blanding af debatter mellem borgmestre, direktører fra frikommuner og ministeren. Derudover var der relevante og interessante oplæg fra gæsteoplægsholdere. Der var generelt stor opbakning til programmet på dagen og

Ministerbesøg fra Sofie Løhde  

Innovationsminister Sophie Løhde har den 14. marts 2018 besøgt Fredensborg Kommune. Ved denne lejlighed blev frikommuneforsøget også drøftet og administrationen fremlagede forslag til yderligere afbureaukratisering i forhold til borgere i ressourceforløb.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Sagen forelægges Social- og Seniorudvalget og Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til orientering

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 07-05-2018

Orientering tages til efterretning.