Nr.54 - Orientering om kontrol med sociale ydelser mv. i 2017

Sagsnr.: 18/14313

 
Mie Stattau (V)

Beslutningstema

Borgerservice- Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget orienteres om kontrol med sociale ydelser mv. i 2017.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrol med sociale ydelser har været prioriteret i mange år i både Fredensborg Kommune, Udbetaling Danmark og landets øvrige kommuner.

 

Status

Som i tidligere år er de største udfordringer på kontanthjælpsområdet. Det er således også her, at den største del af det sociale snyd foregår.

 

 

Det er primært fiktive adresser, uoplyste udlandsophold, uregistrerede indkomster og samlivsforhold der snydes med.

 

 

Kontrolgruppens resultater i 2017

Kontrolgruppen har i løbet af 2017 sikret besparelser på 3.300.965 kr. i 109 sager. De fordeler sig på 2.510.839 kr. i kommunale besparelser for Fredensborg Kommune og 790.126 kr. i statslige besparelser.

 

I 2016 blev der hentet besparelse på 3.418.574 kr. i 65 sager. De fordeler sig på 2.417.059 kr. i kommunale besparelser og 1.001.515 kr. i statslige besparelser.

 

Herudover har Udbetaling Danmark (UDK), blandt andet i samarbejde med Kontrolgruppen, afsluttet 6 sager med kommunalt provenu på samlet ca. 49.000 kr. samt 2 førtidspensionssager med et samlet provenu på 61.000 kr.

 

I 2016 blev resultatet fra UDK frembragt en kommunal besparelse på 87.500 kr. og en statslig besparelse på kr. 681.500 kr.

 

Ud over at se på traditionelle sager om socialt snyd, så har Kontrolgruppen samarbejdet intensivt med Kontanthjælp og Rådgivningsteamet, så mange uberettigede ydelser hurtigt er blevet stoppet.

 

Det er altafgørende med et godt samarbejde på tværs af organisationen, da der ellers vil ske mange udbetalinger, som ikke er i overensstemmelse med reglerne. Kontrolgruppen har også intensiveret samarbejdet med Jobcentret, hvilket ligeledes har været medvirkende til gode resultater.

Som sidste år udgør ¾ dele af den samlede besparelse fremtidige besparede ydelser, hvilket er i tråd med kommunens ønske om, at kontrolindsatsen skal ske på så tidligt et stadie i sagsbehandling som muligt.

 

Samarbejdspartnere

Kontrolgruppen indgår i forskellige samarbejds- og videns udvekslingsfora med UDK, Den Fælles Dataenhed (DFD), andre kommuner, SKAT, Politiet og KL. Herudover deltager blandt andet Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

 

Udbetaling Danmark – Helhedsorienteret Kontrol

UDK er Kontrolgruppens vigtigste samarbejdspartner. Samarbejdet har igennem tiden været præget af udfordringer, blandt andet i form af forskellige arbejdsprocedure og -kulturer.

 

Der arbejdes løbende på at forbedre samarbejdet og i den kommende tid vil Kontrolgruppen deltage i et forventningsafklaringsmøde med Helhedsorienteret Kontrol med henblik på en mere effektiv sagsbehandling og forståelse for hinandens opgaver.

 

Det er vigtigt at nævne, at et godt samarbejde har stor betydning for afdækning af særligt samlivssager, hvor en stor del af de ydelser, som der snydes med ligger under UDK´s kompetence.

 

Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark

I aftale med KL og regeringen har kommunen siden 2015 fået registersamkøringen af sager fra Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark.

 

Registersamkøringen indeholder udsøgninger på borgere hvori der er sket en hændelse, som vil kunne have betydning for udbetalingen af ydelser. En hændelse kan f.eks. være fordi borger er kommet i arbejde, har ændret civilstand eller erhvervet en bil eller lignende. I udvikling af registersamkøringen har kommunerne fra maj 2018 fået mulighed for ugentligt opfølgning og der giver mulighed for, at en uberettiget ydelsen kan stoppes så tideligt som muligt.

 

SKAT

Samarbejdet med SKAT er begrænset. SKAT’s mål og styring harmonerer sjældent med kommunernes. Kontrolgruppen oversender naturligvis fortsat aktuelle sager, og SKAT afholder halvårlige informationsmøder, hvor Kontrolgruppen deltager.

 

Øvrige kommuner

Kontrolgruppen har et godt samarbejde med de tilsvarende grupper i andre kommuner. Specielt samarbejdet med de øvrige nordsjællandske grupper er fortrinligt.

 

I dagligdagen sker der udveksling af oplysninger i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, forvaltningsloven mm. Endvidere er der en ERFA-gruppe, hvor der drøftes og behandles problemer og emner af fælles interesse.

 

Klager

Der har i kalenderåret 2017 været 2 sag, hvor afgørelsen er blevet påklaget til Ankestyrelsen. Fredensborg Kommune fik fuldt medhold i 1 sag og 1 sag blev hjemsendt til fornyet afgørelse.

 

Politianmeldelser

Kontrolgruppen har i 2017 alene oversendt 1 sag til Politiet. Herudover var Fredensborg Kommune og Udbetaling Danmark ikke enige i et par andre sager, som af den grund ikke blev politianmeldt.

 

Vi har modtaget en ældre sag retur som er henlagt. Dette skyldes en vurdering om manglende mulighed for, at få borgeren dømt.

 

Der er pt. 3 sager hos Politiet som afventer afgørelse. De er sendt til politiet i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget udtrykker bekymring over behandlingstiden for de sager der er anmeldt til politiet.