Nr.13 - Introduktion til Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2086

 
Pia Bødtker (A)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For udvalget er det:

 

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for voksne (18+) inden for det arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige område, erhvervs- og turismeområdet, samt ungdommens uddannelsesvejledning, digitalisering og kontrol med udbetaling af ydelser, herunder opgaver vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, bortset fra enkeltydelser, der behandles i Udvalget for Social- og Seniorområdet.

lov om sygedagpenge

lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke enkeltydelser, der behandles af Udvalget for Social- og Seniorområdet den særlige indsats og hjælp til kriminalitetstruede og løsladte voksne unge kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. kap. 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv førtidspension turismeforhold den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser den kommunale erhvervspolitik

 

 

  • erhvervsforhold, herunder samarbejde med virksomheder,
  • indvendig vedligeholdelse og aktiviteter i  bygninger på udvalgets område, samt
  • anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg på under udvalgets område.

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • sektorplaner, politikker og handleplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
  • takster for ydelser inden for udvalgets område

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Borgerservice,- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 30-01-2018


Orienteringen tages til efterretning.