13-08-2018 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Lars Søndergaard (V)

Cømert Sonsuz (A)

Pia Bødtker (A)

Bettina Bové (B)

Mie Stattau (V)

Bjørn Svensson (Ø)

Afbud

Flemming Rømer (O)

Nr.57 - Godkendelse af dagsordenen

Flemming Rømer (O)

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.58 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6222

 
Flemming Rømer (O)

Bevilling

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Ingen mødt.

 

Nr.59 - Evaluering af obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice

Sagsnr.: 18/16616

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Borgerservice, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget orienteres om en foreløbig evaluering af obligatorisk tidsbestilling, som blev indført i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Primo februar 2018 blev der, som led i en økonomisk besparelse indført obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice på rådhuset. Ordningen betyder som bekendt, at borgerne skal bestille tid i forvejen for at kunne få personlig betjening. Tiderne kan bestilles via Kommunens hjemmeside eller ved telefonisk kontakt i rådhusets telefoniske åbningstid eller via Den Digitale Hotline, som har åbent 60 timer om ugen.

 

Erfaringer:

Umiddelbart må obligatorisk tidsbestilling betegnes som en succes. Således både for borgerne generelt, medarbejdere og kommunens økonomi. Den budgetterede besparelse på 1 årsværk (400.000 kr.) holder – ovenikøbet med serviceforbedringer som tider udenfor den tidligere åbningstid. Fx kan borgere nu på udvalgte dage bestille tider kl. 7:30 eller sen eftermiddag to dage om ugen. Det vil sige at den samlede tilgængelighed til betjening er betydeligt forøget, og reduktionen ligger i en mere effektiv og målrettet betjening. Borgerservice kan således nu samle ekspeditionerne i moduler og derved være mere effektive. Tidligere var der mange afbrydelser, hvor sagsbehandlerne skulle gå til/fra en ekspedition. 

Borgertilfredsheden er i perioden siden indførslen steget 2 %. Den undersøgelse der er foretaget – samt de løbende erfaringer – viser, at borgerne forstår intentionen med tiltaget. Når de møder op til ekspedition og ser den smidige sagsgang, så udtrykker de stor tilfredshed.

Antallet af borgere der på en måned har trykket en utilfreds smiley, er faldet fra 166 til 105. Det skal dog ses i sammenhæng med, at antallet af personlige ekspeditioner også er faldet markant med 31 %, knap 3000 færre ekspeditioner på 4 måneder. Tilfredsheden hos borgere der har bestilt tid ligger i gennemsnit på 93 %.

 

Information om obligatorisk tidsbestilling

Den største udfordring er, at en del borgere ikke ved, at der er indført obligatorisk tidsbestilling, og derfor blot møder op i den åbningstid, der står på vores hoveddør. Det anslås, at mellem 1 og 5 borgere dagligt møder op uden at kende til begrebet obligatorisk tidsbestilling. De giver ikke udtryk for utilfredshed med obligatorisk tidsbestilling, men mere over, at der fx ikke står korrekt information på hoveddøren eller ikke synes, at de har set anden information herom. Dette dækker alle aldersgrupper, og dermed ikke kun de ældre, som det ellers var forventet. Dette kan et stykke hen ad vejen afhjælpes ved at åbningstider på hoveddøren erstattes med information om obligatorisk Tidsbestilling og kommunens telefontid.

Samlet peger evalueringen på, at der skal igangsættes en ny informationskampagne, for at minde borgerne om at man skal bestille tid.

Mange borgere er tilfredse med både muligheden for flere tider i ydertimerne og den effektive ekspedition der sker, når de har bestilt tid.

 

Evaluering af Obligatorisk tidsbestilling er fortaget på baggrund af

-         feedback fra Borgerservices egne medarbejdere

-         løbende tilfredshedsundersøgelser hos borgerne via Happy or Not-maskine

-         opfølgning på økonomi

-         opfølgning på serviceniveau – herunder en enkelt borgmesterklage

-         resultat af en miniundersøgelse i forbindelse med Kommunomprojekt

-         statistik fra nummersystemet, bilag 2

Jf. i øvrigt bilag 1, der er et samlet notat med lidt mere dybdegående beskrivelser af evalueringen og selve konceptet obligatorisk tidsbestilling.

 

Bevilling

Ingen

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Kommunikation

Administrationen fortsætter med at orientere om ordningen – både via kontakt til presse og opslag på hjemmeside og kommunens facebooksider.

 

Indstilling

 1. At evalueringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ser frem til en opfølgende evaluering.

 

 

Nr.60 - Ny aftale om erhvervsfremme

Sagsnr.: 18/21292

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Aftalen om ny erhvervsfremme fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 24. maj 2018 indgået en politisk aftale i Folketinget om et nyt erhvervsfremmesystem med to politiske niveauer – Staten og kommunerne, hvor regionerne er skrevet ud.

Den 29. juni 2018 udsendte KL budgetvejledning for 2019 i forhold til aftalen.

Den 2. juli 2018 sendte Erhvervsstyrelsen udkast til lov om erhvervsfremme i offentlig høring med frist den 13. august 2018. Lovforslagene udmønter den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremme fra den 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og bygger videre på en fælles forståelse mellem KL og regeringen, som blev indgået den 23. maj 2018, om en styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats.

 

Et nyt erhvervsfremmesystem

Kommunerne er tiltænkt en tydelig og central rolle som omdrejningspunkt for virksomhederne i erhvervsfremmesystemet og en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag, så virksomhederne og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Det er aftalt, at der ikke må være overlap imellem indsatsen i de nye erhvervshuse og kommunernes individuelle erhvervsindsats. Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats, og den indsats der foregår i kommunerne enkeltvis, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem Regeringen og KL, som endnu ikke er fremlagt.

 

Hovedtræk i forslag til lov om erhvervsfremme

 • Antallet af politiske niveauer reduceres fra tre til to; ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og staten.
 • Regionerne afskæres fra at lave egen erhvervsfremmeindsats.
 • Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som bl.a. får ansvaret for at udarbejde en erhvervsfremmestrategi og indstille til uddeling af nationale erhvervsfremmemidler og strukturfondsmidler, og som erstatter de seks vækstfora og Danmarks Vækstråd.
 • Der etableres fem nye erhvervshuse og syv filialer, baseret på de eksisterende væksthuse, som skal tilbyde specialiserede ydelser om virksomhedsdrift og udvikling for alle virksomheder. Der vil fortsat være en filial i Hillerød. Det skal bemærkes, at KL ikke har spillet en rolle i forhold til den geografiske placering af erhvervshusene. Det er aftalt mellem regeringen og DF.
 • Der etableres en digital erhvervsfremmeplatform, som skal gøre information, service og ydelser mere tilgængelig for virksomheder i hele landet.

 

Lovpakken indeholder også ændringer til lov om turisme og lov om Visitdenmark.

Hovedtræk i lovforslaget om turisme

 • Der gennemføres justeringer på baggrund af regionernes opgavebortfald på turismeområdet.
 • Der ønskes bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og det præciseres, at Det Nationale Turismeforum aktivt skal arbejde herfor, og at der ikke etableres overlappende indsatser.
 • Regionernes hidtidige finansiering af turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme overføres til Erhvervsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne.
 • Lovforslaget udvider erhvervsministerens mulighed for koordination af den internationale markedsføring.

 

Økonomiske konsekvenser

Etablering af et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2019 betyder en stor omstilling lokalt, regionalt og nationalt.

Der vedhæftes to grafiske oversigter over nogle af de centrale pengestrømme i det nye erhvervsfremmesystem. De skal tages med forbehold for, at der kan komme justeringer.

Som led i økonomiforhandlingerne for 2019 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der sker en omprioritering indenfor erhvervsfremmesystemet, hvorved der sker en frigørelse af midler til den lokale erhvervsservice, som skal indgå i finansieringen af det nye erhvervsfremmesystem.

Det er KL’s anbefaling, at kommunerne så vidt muligt tager højde for de aftalte ændringer i den nuværende organisering og opgavefordeling på erhvervs- og turismeområdet, i budgetterne for 2019. Der fremlægges en sag herom og implikationerne for politikområde 2, når den endelige udmøntning er meldt ud af KL.

Til orientering afgiver KKR Hovedstaden efter planen et høringssvar, hvori de økonomiske aspekter for hovedstadskommuner bliver nævnt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

 

Kompetence

Arbejdsmarkeds-, Borgerservice- og Erhvervsudvalget

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.61 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - BAEU

Sagsnr.: 18/15852

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2017. Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart: Kl. 17:30

 

Mandag den 7. januar 2019

Tirsdag den 29. januar 2019

Mandag den 4. marts 2019

Mandag den 1. april 2019

Torsdag den 2. maj 2019

Tirsdag den 28. maj 2019

Mandag den 12. august 2019

Tirsdag den 3. september 2019

Tirsdag den 1. oktober 2019

Mandag den 4. november 2019

Mandag den 27. november 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Mødekalender godkendt.

 

Nr.62 - Status på projektet "Flere skal med" juni 2018

Sagsnr.: 17/10037

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om de foreløbige resultater i det landsdækkende projekt ”Flere skal med”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Satspuljepartierne afsatte i 2017 260 mio. kr. til projektet ”Flere skal med” for at tage hånd om de mere end 27.000 aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, der havde været i kontanthjælpssystemet 5 år eller mere. Indsatsen skal ske i form afklaring og håndholdt støtte rettet mod det ordinære arbejdsmarked bl.a. ved at tilknytte borgeren en personlig jobformidler. Intentionen med projektet er, at flest mulige borgere i målgruppen får hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 

Bruttomålgruppen for projektet i Fredensborg Kommune bestod af

114 aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ved projektets start. Heraf var der 51 borgere i målgruppen for projektet. 55 borgere var i målgruppen for et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Fem borgere var ikke i stand til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, og tre borgere var på barsel eller afsonede, hvorfor de først vil indgå i projektet senere.

 

Status på indsatsen i ”Flere skal med”

De foreløbige resultater i projektet er opgjort pr. 11. juni 2018. Ud af de i alt 51 borgere i målgruppen er 40 borger tilknyttet en personlig jobformidler, yderligere fire borgere afventer at blive tilknyttet til en personlig jobformidler. De resterende syv sager er afsluttet. Afslutningsårsagerne fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1.

Stoppede sager siden projektstart

Antal borgere

- I job*

2

- Sag lukket grundet manglende medvirken

1

- Fraflyttet*

2

- Sag lukke af kontrolgruppen*

1

- Folkepension

1

I alt lukkede sager

7

Kilde: WorkBase - *Fra udsøgningen af bruttomålgruppen og til projektets start var en borgerer på gået i job, en sag lukket af kontrolgruppen og to borgere fraflyttet.


I tabel 2 fremgår projektets foreløbige resultater i form af indsatser til projektdeltagerne.

 

Tabel 2

Aktuelle indsatser

Antal borgere

Virksomhedsplaceret og ordinære timer

3

Virksomhedsplaceret

4

Ordinære timer

3

I alt:

10

Kilde: WorkBase

 

De foreløbige resultater skal ses i lyst af den målgruppe der arbejdes med. Borgerne er ofte demotiverede, og kan ikke se sig selv som en del af arbejdsmarkedet. En stor del af målgruppen er ligeledes indvandrere fra ikke-vestlige land med ringe danskkundskaber, der aldrig har haft fodfæste på arbejdsmarked.

 

Udover de aktuelle indsatser alle de borgere, hvor det blev vurderet nødvendigt, deltaget i et CV- og jobsøgningskursus. 15 af borgere deltog på et specieltilrettelagt jobsøgningskursus for arabisk- eller tyrkisktalende.

 

Som resultat af projektet har en borger fået tilkendt revalidering, og fire borgere er blevet vurderet jobparate, da det ikke længere skønnes, at disse borgere har andre udfordringer end ledighed, derfor kan indgår på det ordinære arbejdsmarked. 

 

Aktiviteter i projektet

I forlængelse af projektet har sagsbehandlerne, der arbejder med målgruppen,

deltaget i et opkvalificeringsforløb over to dage i samarbejde med Hørsholm Kommune, Hillerød Kommune og Halsnæs Kommune. Forløbet handlede om at styrke det jobrettede mind-set i arbejdet med borgeren, samt at håndtere modstand. 

 

Kompetence

Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.63 - Studietur

Sagsnr.: 18/17281

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til studietur.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forlængelse af udvalgets temadrøftelser og de vedtagne investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet har administrationen udarbejdet forslag til en studietur som supplerer og giver viden om yderligere tiltag som kan inspirer udvalget til yderligere beskæftigelsesrettede indsatser.

Dublin som destination for en studietur

Dublin er Irlands hovedstad. Greater Dublin Area har ca. 1 mio. indbyggere, mens selve Dublin har ca. 500.000 indbyggere. Dublin og Greater Dublin Area er derfor sammenlignelig med hovedstadsområdet i Danmark. De seneste årtier har Dublin transformeret sig til en moderne storby, industrien er forsvundet, og handel og service er blevet byens hovederhverv. Den økonomiske krise satte sig store spor, men langsomt har landet og hovedstadsområdet arbejdet sig videre, og i dag er Dublin et af de førende steder for innovation i form af deres prisvindende innovationscentre, hvor der i fællesskaber, arbejdes med innovation og socialt iværksætteri.

 

I Irland er der en stærk tradition for offentlig-privat samarbejde, bl.a. når borgere, hermed også immigranter, længst fra arbejdsmarkedet skal inkluderes. Byen besøges af ca. 4 mio. turister årligt (2014 tal), hvilket har betydet, at turistindustrien er blevet en del af regionens økonomiske fundament, og dermed tager med del i den internationale vækst skabt af turisme.

De valgte institutioner er valgt fordi, de har beskæftigelsesrettede indsatser for målgrupper som er sammenlignelige med Fredensborg Kommunes udfordringer. Da Dublin har en del arbejdspladser på grund af turisme er der også under besøget fokus på, at hente inspiration til sammenhængen mellem øget beskæftigelse og turisme.

 

Program

 

 

 

Mandag d. 8. oktober

 

 

Afrejse fra Kastrup lufthavn og ankomst til Dublin

 

 

 

Den danske ambassade

 

Oplæg om den irske arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik.

 

 

Tirsdag d. 9. oktober

 

 

 

Formiddag

Besøg hos Department of Jobs, Enterprise & Innovation

 

Oplæg med fokus på aktuelle beskæftigelsesinitiativer. Særligt fokus kunne ex. være på ledige med begrænsninger i arbejdsevnen, handicappede mv. – hvilke initiativer er i gang.

”Dette besøg fokuserer på, hvilke indsatser for borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, der kan give inspiration for Fredensborg Kommune.”

 

 

Eftermiddag

Besøg og rundvisning på Intero Center

 

Oplæg og rundvisning på et kommunalt jobcenter

”Dette besøg giver et indblik i, hvordan man i Irland driver og organiserer et jobcenter samt hvilke særlige initiativer, der pågår.”

 

EPIC - Employment for People from Immigrant Communities

 

Privat organisation der driver projekter, som hjælper immigranter til selvforsørgelse

”Dette besøg relaterer sig direkte til, den opgave Fredensborg Kommune står med i forhold til at sikre, at flygtninge bosat i Fredensborg Kommune kommer i arbejde.”

 

 

Onsdag d. 10. oktober

 

 

 

Formiddag

Turisme i Dublin - Fáilte Ireland

 

Besøg og oplæg hos Irlands turisme myndighed med fokus på vækst i turismen

”Besøget relaterer sig til den aktuelle situation i eksempelvis Kongernes Nordsjælland, hvor fokus blandt mange andre ting er på at profilere sig med henblik på en øget turisme.”

 

 

 

Eftermiddag

Innovations Center Dublin/Smart Dublin

 

Oplæg om social innovation, socialt iværksætteri og arbejdet med innovation i Dublin.

 

Ballymuns byfornyelsesprojekt

 

Information om arbejdet med og resultaterne af byfornyelse af socialt boligbygger i et område med høj arbejdsløshed og kriminalitet.

”Dette besøg relaterer sig til de boligsociale helhedsplaner i henholdsvis Nivå og Kokkedal, hvor udvalget vil blive inspireret til, hvordan en indsats kan tilrettelægges.”

 

Økonomi

Rejseomkostningerne incl. forplejning udgør 8.800 kr. pr. deltager. Hertil kommer udgifter til ekstern bistand til konsulentfirma som har det nødvendige lokal kendskab og kan indgå aftaler med de nævnte lokale myndigheder. Studieturen er tilrettelagt inden for rammerne af Fredensborg Kommunes retningslinjer for afholdelse af studieture. 

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At det besluttes hvorvidt der skal arrangeres en studietur med udgangspunkt i programforslaget samt, at der tages stilling til, hvor mange politikere der i givet fald vil deltage.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Principperne i administrationens programforslag godkendes.

 

Nr.64 - Status på minifleksjob

Sagsnr.: 18/143

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om de foreløbige resultater for investeringsstrategien minifleksjob, der blev igangsat på baggrund af Fredensborg Kommunes budget for perioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Som en del af budget 2018-2021 besluttede byrådet at etablere 25 minifleksjob i kommunale enheder/institutioner til fleksjobvisiterede borgere. Ansættelse af fleksjobvisiterede borgere i minifleksjob vil medføre en besparelse for Fredensborg Kommune i udgifterne til henholdsvis ledighedsydelse og aktivering, såfremt ansættelsesforholdet har en varighed på minimum 24 måneder.  

 

For at understøttet arbejdet med etableringen af minifleksjob i Fredensborg Kommune, er der oprettet en minifleksjobpulje. Puljen sikrer, at de institutioner og enheder der etablerer en minifleksjobstilling, holdes næsten udgiftsneutrale de første 12 måneder af ansættelsen.

 

Administrationen har som opstart på strategien udarbejdet et profilkatalog på borgere i målgruppen for strategien. Profilkataloget skal gøre det lettere at udvælge den/de kandidater, der passer ind i den pågældende enhed/institution. Samtidig skaber profilkataloget overblik over borgernes kvalifikationer og kompetencer.

 

Fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår beregnet til borgere under 65 år, der har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Arbejdsgiveren udbetaler overenskomstmæssig løn svarende til de effektive arbejdstimer, som fleksjobberen arbejder. Lønnen suppleres af fleksjobløntilskud fra kommunen. I den periode hvor en fleksjobvisiteret borger ikke er i fleksjob, vil vedkommende modtage ledighedsydelse.

 

Fredensborg Kommune havde i februar 2018 68 fleksjobansatte, hvoraf 31 er bosiddende i kommunen. Dette svarer til ca. 1 pct. af alle ansatte i Fredensborg Kommune.

 

Status

Pr. 11. juni 2018 er der etableret otte minifleksjob, heraf er tre af stillingerne tidsbegrænsede. Yderligere to borgere er ansat i en afklarende praktik forud for en mulig minifleksjobansættelse. Med et mål om at etablere 25 stillinger i 2018, er der for nuværende en risiko for, at målet ikke indfries. Administrationen har i arbejdet med at etablere minifleksjobstillinger oplevet en tilbageholdenhed i institutioner/enheder. Dette bunder i vid udstrækning i manglende kendeskab til hvad fleksjob er, samt hvilke fordele der er ved at have en fleksjobber ansat.

 

På denne baggrund har administrationen taget initiativ til en kampagne, der skal sikre at kendskabet til fleksjobordningen øges i Fredensborg Kommune, samt hvilke fordel der er ved at have en fleksjobber ansat.

 

Kompetence

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget ønsker, at Fredensborg Kommune som arbejdsgiver tager ansvar for det rummelige arbejdsmarked og at de kommunale institutioner mv. derfor tager del i denne indsats.

 

Nr.65 - Orientering per 13. august 2018

Sagsnr.: 17/28764

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Fremtidig model for indkøb af håndværkerydelser

 

Kommunens rammeaftaler på håndværkerydelser udløber den 31. januar 2019, hvorfor der skal tages beslutning om den fremtidige model for indkøb af håndværkerydelser.

Administrationen fremlægger 2 modeller for de fremtidige indkøb, som Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til forud for igangsættelse af arbejdet.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.66 - Sager på vej per 13. august 2018

Sagsnr.: 18/1058

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

4. september 2018

 • LIS
 • Anvendelse af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen
 • Beskæftigelsesplan 2019-2020
 • Budgetrevision 30.06

 

Temamøde: Turisme

 

2. oktober 2018

 • Repatriering
 • Halvårlig ankestatistik
 • Dansk uddannelse i udbud
 • Anden aktør, retningslinjer for tilsyn

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

 

Borgerservice-, Arbejdsmarkeds-, og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning med tilføjelse af ”Flere skal med – status” i december 2018.