Nr.60 - Ny aftale om erhvervsfremme

Sagsnr.: 18/21292

 
Flemming Rømer (O)

Beslutningstema

Aftalen om ny erhvervsfremme fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er den 24. maj 2018 indgået en politisk aftale i Folketinget om et nyt erhvervsfremmesystem med to politiske niveauer – Staten og kommunerne, hvor regionerne er skrevet ud.

Den 29. juni 2018 udsendte KL budgetvejledning for 2019 i forhold til aftalen.

Den 2. juli 2018 sendte Erhvervsstyrelsen udkast til lov om erhvervsfremme i offentlig høring med frist den 13. august 2018. Lovforslagene udmønter den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremme fra den 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og bygger videre på en fælles forståelse mellem KL og regeringen, som blev indgået den 23. maj 2018, om en styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats.

 

Et nyt erhvervsfremmesystem

Kommunerne er tiltænkt en tydelig og central rolle som omdrejningspunkt for virksomhederne i erhvervsfremmesystemet og en større rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag, så virksomhederne og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Det er aftalt, at der ikke må være overlap imellem indsatsen i de nye erhvervshuse og kommunernes individuelle erhvervsindsats. Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats, og den indsats der foregår i kommunerne enkeltvis, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem Regeringen og KL, som endnu ikke er fremlagt.

 

Hovedtræk i forslag til lov om erhvervsfremme

  • Antallet af politiske niveauer reduceres fra tre til to; ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og staten.
  • Regionerne afskæres fra at lave egen erhvervsfremmeindsats.
  • Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som bl.a. får ansvaret for at udarbejde en erhvervsfremmestrategi og indstille til uddeling af nationale erhvervsfremmemidler og strukturfondsmidler, og som erstatter de seks vækstfora og Danmarks Vækstråd.
  • Der etableres fem nye erhvervshuse og syv filialer, baseret på de eksisterende væksthuse, som skal tilbyde specialiserede ydelser om virksomhedsdrift og udvikling for alle virksomheder. Der vil fortsat være en filial i Hillerød. Det skal bemærkes, at KL ikke har spillet en rolle i forhold til den geografiske placering af erhvervshusene. Det er aftalt mellem regeringen og DF.
  • Der etableres en digital erhvervsfremmeplatform, som skal gøre information, service og ydelser mere tilgængelig for virksomheder i hele landet.

 

Lovpakken indeholder også ændringer til lov om turisme og lov om Visitdenmark.

Hovedtræk i lovforslaget om turisme

  • Der gennemføres justeringer på baggrund af regionernes opgavebortfald på turismeområdet.
  • Der ønskes bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen og det præciseres, at Det Nationale Turismeforum aktivt skal arbejde herfor, og at der ikke etableres overlappende indsatser.
  • Regionernes hidtidige finansiering af turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme overføres til Erhvervsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne.
  • Lovforslaget udvider erhvervsministerens mulighed for koordination af den internationale markedsføring.

 

Økonomiske konsekvenser

Etablering af et nyt og fokuseret erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2019 betyder en stor omstilling lokalt, regionalt og nationalt.

Der vedhæftes to grafiske oversigter over nogle af de centrale pengestrømme i det nye erhvervsfremmesystem. De skal tages med forbehold for, at der kan komme justeringer.

Som led i økonomiforhandlingerne for 2019 er det aftalt mellem regeringen og KL, at der sker en omprioritering indenfor erhvervsfremmesystemet, hvorved der sker en frigørelse af midler til den lokale erhvervsservice, som skal indgå i finansieringen af det nye erhvervsfremmesystem.

Det er KL’s anbefaling, at kommunerne så vidt muligt tager højde for de aftalte ændringer i den nuværende organisering og opgavefordeling på erhvervs- og turismeområdet, i budgetterne for 2019. Der fremlægges en sag herom og implikationerne for politikområde 2, når den endelige udmøntning er meldt ud af KL.

Til orientering afgiver KKR Hovedstaden efter planen et høringssvar, hvori de økonomiske aspekter for hovedstadskommuner bliver nævnt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

 

Kompetence

Arbejdsmarkeds-, Borgerservice- og Erhvervsudvalget

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At udvalget tager orienteringen til efterretning

 

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 13-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.