Nr.43 - Ændring i fordeling af midler til netværksledelse og områdeledelse i lyset af strukturelle ændringer på området

Sagsnr.: 17/4448

 

Beslutningstema

Der skal orienteres om ændringen i antallet af selvejende institutioner, som indgår i netværksledelse samt ændring i den kommunale organisering. Det skal besluttes, hvordan midler til netværksledelse og områdeledelse skal fordeles fremover.

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i budgetforliget for 2011, hvor de kommunale institutioner blev organiseret i områdeinstitutioner, bliver der for de selvejende institutioners vedkommende indgået aftale om, at seks selvejende institutioners ledere skal indgå i netværksledelse. Aftalen omhandler Dyssegården, Smedebakken og Nivågård Børnehave i Nivå, Bøgegården og Jellerød Børnegård i Kokkedal samt Kastaniegården hørende til Fredensborg Bysamfund.


Ændringer i antallet af selvejende institutioner

I løbet af 2016 har bestyrelserne taget skridt til en sammenlægning af Dyssegården og Smedebakken, som ligger på nabomatrikler. Institutionerne har også fået én fælles leder.


Endelig har Jellerød Børnegård pr. 31. august 2016 indgivet ansøgning om at blive privatinstitution. Det er aftalt, at institutionen pr. 1.4. 2017 overgår til privatinstitution, under forudsætning af at godkendelseskriterierne er opfyldt. Godkendelsessagen behandles i et andet punkt på dagsordenen til dette udvalgsmøde.


Pr. 1.4. 2017 er der i praksis fire selvejende institutioner i netværksledelse, hvor der tidligere var seks.


Økonomiske konsekvenser af ændringen.


Med Jellerød Børnegårds udtræden af netværksledelse for de selvejende institutioner, skal der beregnes tilskud til ledelse af privatinstitutionen. I princippet vil de penge, som er afsat til netværksledelse, skulle fordeles efter reglerne om driftstilskud til privatinstitutionen, som også omfatter en andel til ledelse. Det er derfor administrationens indstilling, at Jellerød Børnegård skal have en andel med, når den udtræder af netværksledelsen pr. 1. april 2017, svarende til det beløb, som de har fået i indeværende år.


Økonomisk fordeling af budget til netværksledelse og områdeledelse.


I takt med, at der også er sket ændringer i antallet af kommunale områdeinstitutioner fra 1.1. 2016, hvor seks områdeinstitutioner blev til fire, blev der sparet 1,6 mio. kr. til ledelse, og områderne i hhv. Fredensborg og Humlebæk er blevet næsten dobbelt så store ved sammenlægningerne. Desuden er dagplejen blevet organisatorisk og ledelsesmæssigt tilknyttet områdeinstitutionerne. I det lys er der blevet ændret på forholdet mellem opgaverne i selvejende netværksledelse og kommunal områdeledelse både med hensyn til områdernes størrelse og volumen i opgaver.


Ifølge den fordelingsmodel, som er aftalt og beskrevet i en sag behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. januar 2012, skal ”beløbet til de selvejende institutioners netværksledelse, finansieres af de midler, der afsat til områdeledelse og fordeles på lige vilkår mellem selvejende og kommunale daginstitutioner”. Princippet for lige vilkår har indtil nu været en lige stor andel til netværksledelse og områdeledelse. I udgangspunktet var der seks områdeinstitutioner og en netværksledelse. Fordelingen af budgettet er derfor blevet delt i syv lige dele. Andelene til områdeledelse udgør budgettet til at aflønne områdelederne. Andelen til netværksledelse har efter aftale været fordelt med 24.000 kr. til den koordinerende leder for selvejende institutioner, 25 % af det resterende budget er fordelt ligeligt og resten børnetalsafhængigt mellem de selvejende institutioner.


Behov for ny fordelingsmodel, der sikrer at midlerne fordeles på lige vilkår.

Som konsekvens af ændringerne i opgave og børnetal anbefaler administrationen, at der skal findes en ny model for fordeling af den samlede portion midler til områdeledelse og netværksledelse. Når Jellerød Børnegård bliver til privatinstitution, forventeligt pr. 1.april 2017, udgår den af det selvejende netværk. Privatinstitutionen skal have tilskud svarende til driften af kommunale og selvejende institutioner, og skal derfor også have en andel af budgettet til områdeledelse og netværksledelse.


Nedenfor i tabel 1 vises fordelingen af det samlede budget på 3,789 mio. kr. til netværksledelse og områdeledelse for 2017 i fem lige store andele, svarende til 757.800 kr. pr områdeinstitution og til netværksledelse. Når Jellerød Børnegård bliver privat institution, skal der overføres 74.226 til budgettet for privatinstitutioner, hvilket forventes at ske pr. 1. april 2017.


Tabel 1 – Budget 2017 3.789.000 kr. inklusive Jellerød Børnegård


 

Antal

Nuværende fordeling

 

Enheder

Beløb i alt

Beløb pr. enhed

Børnehusene Kokkedal

603

        757.800

            1.257

Børnehusene Nivå

566

        757.800

            1.339

Børnehusene Humlebæk

815

        757.800

               930

Børnehusene Fredensborg

819

        757.800

               925

NETVÆRKSLEDELSE i alt 757.800 kr. fordelt delvis børnetalsafhængigt:

Nivågård Børnehave

32

          67.496

            2.109

Bøgegården

197

        280.714

            1.425

Dyssegården

62

        102.109

            1.647

Smedebakken

62

        102.109

            1.647

Kastaniegården

55

          94.033

            1.710

Jellerød Børnegård *)

70

        111.339

            1.591

Enheder i alt inkl. dagpleje

3281

     3.789.000

            1.155

*) Jellerød bliver privatinstitution pr. 1.4.17. Deres andel vil udgøre 37.113 kr. for 1. kvartal 2017 og 74.226 kr. for resten af 2017. Beløbet overføres til budget til privatinstitutioner.

 


Forslag til nyt fordelingsprincip fra 2018 og frem

Budgettet til områdeledelse og netværksledelse vil fra 2018 være 3,771. mio. kr. tilpasset at Jellerød Børnegård udgår af netværket og bliver privat institution.


Budgettet for 2018 er marginalt højere end 2017 til trods for udkontering af budget til Jellerød Børnegård. Det skyldes, at budget afsat til fastholdelse og rekruttering – herunder resultatløn er lagt ind i budgettet.

 

Administrationens anbefaling

For at skabe balance i fordelingen af midlerne i forhold til områdernes størrelse og volumen i opgaverne foreslår administrationen fra 2018 og fremover et fordelingsprincip for lige vilkår, således at fordelingen gøres børnetalsafhængig. Dette princip bliver allerede anvendt i ressourcefordelingsmodellen fx til driftstilskud jf ”pengene følger barnet” og til fordeling af midler til daglig ledelse. Administrationen foreslår, at det nye fordelingsprincip for områdeledelse/netværksledelse sendes i høring i bestyrelserne for selvejende og kommunale institutioner før Børne- og Skoleudvalget træffer den endelige beslutning. Nedenfor i Tabel 2 fremgår en fordeling excl. til Jellerød Børnegård, hvor alle institutioner får det samme beløb kr. 1174 pr. enhed til netværksledelse/ områdeledelse jf forslaget til nyt princip for lige vilkår.


Tabel 2 – Budget 2018 3.771.000 kr.


Budget afsat til områdeledelse og netværksledelse i 2018

     3.771.000

Enheder*

 

Beløb i alt

Pr. enhed

408

Selvejende

        479.155

           1.174

2803

Kommunale

     3.291.845

           1.174

3211

I alt

     3.771.000

           1.174

*Enheder vægter forskelligt pr. barn indenfor aldersgruppe/klasse:

0-2 årige= 2,07,   3-5 årige= 1,  0.- 3. klasse= 0,42,  4.- 6. klasse= 0,25

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling


  1. at Jellerød Børnegårds andel af budgettet til netværksledelse og områdeledelse overføres til budgettet for privatinstitutioner
  2. at udvalget principgodkender at modellen til fordeling af budget til netværksledelse og områdeledelse gøres børnetalsafhængigt jf tabel 2. fra 2018 og frem
  3. at forslaget om at fordele budgettet børnetalsafhængigt sendes i høring i bestyrelserne
  4. at udvalget træffer beslutning, når resultatet af høringen foreligger

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-04-2017

Administrationens indstilling punkt 1 - 4 vedtaget.