Nr.31 - Status for dagplejen

Sagsnr.: 19/4733

 

Beslutningstema

Med baggrund i tidligere sag om kapacitet i dagtilbud i Kokkedal (sag nr. 122), som blev behandlet ved mødet den 3. december 2018, orienteres udvalget om dagplejens kapacitet og efterspørgsel.

Sagsfremstilling og økonomi

Dagplejen er organiseret under kommunens fire områdeinstitutioner (Børnehusene Humlebæk, Børnehusene Kokkedal, Børnehusene Nivå og Børnehusene Fredensborg).

 

Der sker løbende vurdering af behovet for at tilpasse dagplejen til efterspørgslen.

 

Tabel 1 viser fordelingen af antal kommunale dagplejere og antal passede børn opgjort pr. 31. januar 2019.

 

Tabel 1 Fordeling af kommunale dagplejere og børn pr. 31. januar 2019

Bysamfund

Antal dagplejere

Antal børn

Antal pladser*

Gæstepladser

Humlebæk

4

11

14

2

Kokkedal

3

9

10

2

Nivå

1

4

4

0**

Fredensborg

8

30

32

0***

*Opgørelsen af antallet af pladser skal ses under hensyn til antal af gæstepasningspladser og de enkelte dagplejers overenskomstmæssige rettigheder til at passe et færre antal børn, når de fylder 58 år jf. dagplejernes overenskomst. Pt er der ingen dagplejere, der ønsker at benytte denne mulighed. 

** Gæstepasningen i Nivå tilbydes i vuggestue.

***Gæstepasningen tilbydes som 5. barn hos en anden dagplejer.

 

Hver dagplejer kan have fire børn i dagpleje. Opgørelsen af dagplejere og børn jf tabel 1 viser, at der er enkelte perioder, hvor ikke alle pladser er fyldt op med børn. Det skyldes, at der ikke altid er overensstemmelse mellem den dato forældrene har behov for pladsen og tidspunktet for, hvornår der er en ledig plads.   

 

Oversigt over venteliste for 2019, med dagpleje som 1. prioritet

Tabel 2 viser, hvor mange der aktuelt står på venteliste, hvor dagpleje er angivet som 1. prioritet. Ventelisten er trukket den 19.2.2019. Den ændrer sig i takt med, at der bliver plads i dagplejen, når fx en 3 årig fra dagpleje går videre i børnehave. Listen akkumulerer, således at antal på venteliste for februar er lagt oven i antal for marts osv. Tallet for august er således det samlede antal børn på venteliste fra nu til og med 31. august 2019.

 

Tabel 2 oversigt over venteliste for 2019 med dagpleje som 1. prioritet

 

Januar

Februar

Marts

April

maj

juni

juli

august

Humlebæk

0

1

1

1

2

4

4

4

Kokkedal

1

1

1

3

3

4

4

4

Nivå

0

1

2

2

4

4

4

5

Fredensborg

0

1

1

2

2

2

2

3

 

Opskrivninger og eventuelle ændringer i prioritet sker løbende, og tages i betragtning, når den enkelte områdeinstitution vurderer, hvor mange dagplejere, der er behov for.

 

 

 

 

 

 

Overblik over antal pladser ønsket og tildelt.

Tabel 3 viser antallet af familier, der har ønsket dagpleje i perioden november 2018 til og med januar 2019, samt hvor mange af disse familier der har fået imødekommet deres ønske om dagplejeplads.

 

Tabel 3 Antal familier der har fået opfyldt ønske om plads i dagpleje nov. 2018 – jan. 2019:

 

Har fået plads

Har ikke fået plads

Humlebæk

3

0

Kokkedal

3

0

Nivå

2

3*

Fredensborg

9

0

*Det var planlagt, at disse børn fik dagplejeplads, men grundet stillingsvakance blev børnene i stedet tilbudt plads i vuggestue.

 

Forældre, som ikke kan blive tilbudt dagpleje i bysamfundet på det tidspunkt, hvor de har behov, vil få tilbudt ledige pladser i de øvrige bysamfund. Forældrene foretrækker dog oftest at benytte dagtilbud i det bysamfund, hvor de bor.

 

Styrket pædagogisk læreplan

Dagplejen skal som dagtilbud efterleve kravet om styrket pædagogisk læreplan Jf. dagtilbudsloven § 8 Stk. 3.

 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”

 

Lovgivningen stiller krav til løbende opkvalificering af de kommunale dagplejere. Ligesom der i rekrutteringsøjemed skal være fokus på kvalificeret pædagogisk personale, der kan løfte den faglige opgave.

 

De nuværende dagplejere er overvejende ikke-uddannet personale. Nogle har korte kurser fx 4 dags dagplejekursus, AMU-kurser, to dagplejere har henholdsvis PAU (pædagogisk assistent uddannelse) og pædagoguddannelse.

 

Kommunale dagplejer eller private pasningsordninger

Udover kommunale dagplejere, er der ti private pasningsordninger jf. ny dagtilbudslov (tidligere defineret som private dagplejere). Tilbuddet er sammenligneligt i forhold til dagpleje med hensyn til et lille og hjemligt miljø, hvor én voksen passer maksimalt fem børn.

 

Der er en række vilkår, som er forskellige alt efter, om man som forældre vælger en kommunal dagplejer eller en privat pasningsordning. I private pasningsordninger er der ikke nødvendigvis mulighed for gæstepasning, når den private passer bliver syg eller afholder ferie. Derudover har forældrene ikke mulighed for at få fripladstilskud eller søskendetilskud. Administrationen fører tilsyn med private pasningsordninger på niveau med kommunale dagplejere. Dog er private pasningsordninger ikke underlagt samme krav til indhold som Styrket pædagogisk læreplan. 

 

De ti private pasningsordninger er fordelt i de fire bysamfund således: fem i Fredensborg, tre i Nivå, en i Kokkedal og en i Humlebæk.

 

Økonomi

Ifølge regnskabstallene for 2018 er en dagplejeplads lidt dyrere i drift end en vuggestueplads.

 

 

 

Dagpleje

Vuggestue

 

 

Bruttoudgift pr. barn

 

158.269

147.458

 

 

Nettoudgift pr. barn

 

122.796

109.454

 

 

 

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Det er sejt at være dygtig

Kompetence

Børne- og skoleudvalget

Kommunikation

-

Elektroniske bilag

-

Indstilling

  1. At  orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 07-03-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.