Nr.24 - Temadrøftelse med input til ny børne- og ungepolitik

Sagsnr.: 19/3347

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Temadrøftelse med prioritering af overordnede målsætninger og indhold i ny sammenhængende børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Der skal udarbejdes en ny sammenhængende børne- og ungepolitik: ”Det er sejt at være dygtig”. I en temadrøftelse på Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. marts 2019 skal Børne- og Skoleudvalget sammen med område- og skoleledelser udvælge og kvalificere de målsætninger, der skal beskrives i politikken.

 

Drøftelsen gennemføres som en del af udvalgsmødet og tilrettelægges i en proces, hvor udvalgsmedlemmer og fagpersoner får lejlighed til i fællesskab at drøfte politikkens indhold.  Der planlægges med en varighed af ca. en time. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af, hvordan prioritering af politikkens indhold kan ske.

 

Politikkens indhold

Politikken ”Det er sejt at være dygtig” dækker børne- og ungeområdet bredt set. Overordnet set skal politikken dække 0-5 årsområdet, skoleområdet, ungdomsområdet samt børn og unge med særlige behov.

 

Det er således en politik, der dækker hele det sammenhængende børne- og unge liv fra 0-18 år, hvad enten det omhandler det almene eller det specialiserede område. På denne baggrund er de ansvarlige politiske udvalg:

  • Børne- og Skoleudvalget er det primære ansvarlige udvalg for politikkens udformning og udmøntning, når det gælder det almene område.
  • Social- og Seniorudvalget er sekundært udvalg og skal forholde sig til målsætninger, der vedrører det specialiserede område.
  • Beskæftigelse-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget er sekundært udvalg og skal forholde sig til målsætninger, der vedrører unge og overgang til ungdomsuddannelse.

 

Processen for udvikling af politik

På baggrund af de politiske målsætninger i eksisterende politikker og øvrige relevante dokumenter og lovgivning har administrationen forud for temamødet udarbejdet en bruttoliste af mulige målsætninger inden for områderne:

 

  • Inkluderende læringsfællesskaber
  • Faglighed
  • Trivsel
  • Tidlig opsporing og indsats
  • Samarbejde om børnene
  • Fremtidens kompetencer

 

Drøftelsen kan tage afsæt i de foreslåede målsætninger, eller deltagerne kan tilføje nye.

 

Politikken ”Det er sejt at være dygtig” kan som udgangspunkt behandle 6-10 målsætninger, hvilket betyder, at der som en del af drøftelsen skal prioriteres mellem alle de foreslåede målsætninger.

 

Det er planlagt, at ca. halvdelen af den afsatte tid bruges til at prioritere målsætningerne, der skal beskrives i politikken. I den anden halvdel af drøftelsen uddybes og kvalificeres de udvalgte målsætninger.

 

Næste skridt

På baggrund af drøftelsen udarbejder administrationen et første udkast til politikken ”Det er sejt at være dygtig”. Som godkendt på føromtalte møde i Børne- og Skoleudvalget, sender Børne- og Skoleudvalget (april) første udkast af politikken i høring i Social- og Seniorudvalget (maj) samt Beskæftigelses-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (maj) og til relevante interessenter som skolebestyrelse, områdebestyrelse, Ungdomsskolebestyrelsen (april og maj) og Handicaprådet (april). Herefter sker endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget (august), Økonomiudvalget (august) og Byrådet (september). 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om sammenhængende børnepolitik findes i Serviceloven (§ 19, stk.2)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

En sammenhængende børne- og ungepolitik understøtter Byrådets arbejdsgrundlag og sikrer udmøntning på børne- og ungeområdet i Fredensborg Kommune.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At prioritering af målsætninger og indhold i ny sammenhængende børne- og ungepolitik drøftes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 07-03-2019

Prioritering af målsætninger og indhold i ny sammenhængende børne – og ungepolitik blev drøftet.