Nr.7 - Dialogmøder skoler og dagtilbud 2019

Sagsnr.: 18/33008

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal besluttes datoer for dialogmøderne med skole- og områdebestyrelserne i 2019 samt temaer og/eller proces for valg af tema.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har igennem en årrække afholdt to årlige dialogmøder med skole og områdebestyrelser. For skoleområdet er møderne et krav i folkeskoleloven, idet §46a i folkeskoleloven fastslår, at: ”kommunalbestyrelsen mindst to gange om året [skal afholde] et mødemellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse afspørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.”

 

Dagtilbudsloven stiller ikke krav om sådanne møder, men der har i Fredensborg Kommune været tradition for at invitere områdebestyrelserne med til dialogmøderne med skolebestyrelserne for derigennem at styrke sammenhængen på tværs af dagtilbud og skoler – helt i tråd med intentionerne i kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik. Børne- of Skoleudvalget besluttede på et møde d. 27. april 2010, at der to gange om året afholdes fælles dialogmøder mellem det politiske udvalg og bestyrelsesrepræsentanter for skoler og dagtilbud. Formen på dialogmøderne blev behandlet igen i udvalget 15. august 2016, hvor der blev besluttet: ”At der fortsat afholdes to årlige møder for skolebestyrelserne. At områdebestyrelser fortsat deltager i begge årlige møder sammen med skolebestyrelserne. At den nuværende mødeform og titel fastholdes. At skole- om områdebestyrelser forud for møderne har mulighed for at komme med forslag til relevante temaer og spørgsmål, de ønsker drøftet. At bestyrelsesmedlemmer også fremover skal deltage i planlægning af møderne, hvis der er interesse for dette.” Herudover blev det besluttet: ”at der konkret indhentes forslag til temaer og spørgsmål fra bestyrelserne til dialogmødet den 24. november, som Børne- og Skoleudvalget kan tage stilling til på deres møde den 3. oktober.” 

 

Mødernes form og deltagere

Dialogmøderne afholdes som udgangspunkt en gang i foråret og en gang i

efteråret. Det sidste dialogmøde blev afholdt i november 2018 med pejlemærkerne ’På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune’ som overordnet tema.

 

Mødernes form har været vekslende, men kan for eksempel bestå af et eller flere oplæg efterfulgt af drøftelser i mindre grupper og en opsamling i plenum. Møderne har som udgangspunkt haft en varighed på ca. 2½ time. Repræsentanter fra bestyrelserne har været inviteret til at deltage i planlægningen af møderne, og deltagerantallet har de senere gange ligget på omkring 60-70 mennesker. Alle skoler og områdeinstitutioner har prioriteret

at deltage med bestyrelses- og ledelsesrepræsentanter.

 

Mødetemaer

Temaerne varierer og besluttes i Børne- og Skoleudvalget for et år ad gangen. Eksempler på temaer, som har været drøftet de seneste år, er:

  • Pejlemærkerne ’På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune’
  • Digital dannelse og trivsel
  • Revision af Børne- og Ungepolitikken
  • Bevægelse i skoler og dagtilbud
  • Forældresamarbejde
  • Brugertilfredshedsundersøgelser
  • Kvalitet og Innovation – nu og i fremtiden
  • Ny folkeskolereform

 

Administrationen foreslår følgende temaer til dialogmøderne i 2019:

 

Bevægelse

Som opfølgning på det nyligt afholdte temamøde hvor bevægelse indgik som tema i de foreslåede debatspørgsmål, men hvor det ikke fyldte ret meget i gruppedebatterne. Et møde hvor der kan sættes spot på hvordan skoler og dagtilbud allerede arbejder med bevægelse som en del af hverdagen og som naturlig opfølgning – hvad skal der til for at vi får endnu mere bevægelse ind som en naturlig del af hverdagen?

 

Inkluderende læringsmiljøer

Et komplekst og meget aktuelt tema. Hvor langt er vi med at skabe inkluderende læringsmiljøer? Hvordan arbejder vi med inkluderende læringsmiljøer i kommunen og hvordan oplever forældrene mulighederne for børn med både mange og færre ressourcer? Kan fungere som ’optakt’ til Børne- og Skoleudvalgets studietur hvor der blandt andet er et besøg i Aarhus og deres koncept med Nest-klasser. Nest-klasserne er et bud på hvordan man kan arbejde anderledes med inkluderende læringsmiljøer ved at omlægge ressourcer og skabe nye praksisser. Det kunne også være et tema til efterårets dialogmøde på bagkant af studieturen.

 

Digital innovation

Hvordan understøtter vi vores børns kompetencer når det handler om digital innovation? Det kan eksempelvis være et dialogmøde med plads til både debat og hands on ’robotprogrammering’ – hvad får man ud af denne type undervisning?

 

Flere temaer på samme møde

Alternativt kan der i stedet for et fælles tema, behandles flere temaer på samme møde, så der er mulighed for at debattere relevante emner, der ligger bestyrelserne på sinde. Det kan eksempelvis organiseres så politikerne fordeler sig ved borde med hvert deres tema, og hvor deltagerne kan gå til og fra i forhold til interesse.  

 

Input fra bestyrelser

Administrationen foreslår endvidere, at udvalget drøfter om de ønsker input til temaer fra skole- og områdebestyrelserne. De vil kunne indhentes fra bestyrelserne i februar/marts og kan således danne grundlag for temavalg til årets sidste temamøde.

 

 

Datoer for dialogmøderne i 2019

Administrationen foreslår, at forårets møde afholdes tirsdag den 30. april eller mandag den 24. juni 2019. Samtidig foreslår administrationen, at efterårets dialogmøde afholdes onsdag den 23. oktober eller tirsdag den 26. november 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Skolestyrelsesvedtægten

Børne- og Ungepolitikken

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Det 4. mål i FN’s verdensmål handler om ’God uddannelse’. I Byrådets arbejdsgrundlag fremhæves det i visionen om en bæredygtig kommune i udvikling: ”Kommunen har ikke patent på at skabe den gode hverdag – det er noget vi skaber sammen”. Dialogmøderne er med at til understøtte dette mål.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1)     At udvalget beslutter tema og/eller proces for temavalg for begge dialogmøder i 2019

2)     At udvalget beslutter datoer for afholdelse af begge dialogmøder i 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

  1. Udvalget anbefaler, at følgende temaer: bevægelse, inkluderende læringsfællesskaber samt digital dannelse og trivsel behandles på dialogmødet jf. administrationens forslag om muligheden for flere temaer på et møde. Skolebestyrelserne inviteres til at afgive bemærkninger til de udvalgte temaer forud for administrationens planlægning af programmet for dialogmødet.
  2. Udvalget besluttede, at der kun afholdes et dialogmøde i 2019. Det afholdes d. 23. oktober.