Nr.5 - Opdatering af styrelsesvedtægten for områdeinstitutioner

Sagsnr.: 18/19979

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Den reviderede styrelsesvedtægt for områdeinstitutioner fremlægges til endelig godkendelse efter endt høring i områdeinstitutionerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Revidering af områdestyrelsesvedtægten har været udsendt i høring i områdeinstitutionerne jf. sag nr. 108 behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 12. november 2018.

 

Revidering med foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten sker både som følge af ny dagtilbudslov og som følge af ændret organisering i områdeinstitutionerne jf. budgetforlig 2019 - 2022 om etablering af SFO/SFO II.

 

Styrelsesvedtægten har været sendt i høring i perioden 13. november – 3. december 2018.

 

Efter høringsfristens udløb er der modtaget svar fra alle fire områdebestyrelser. Tre af områdebestyrelserne tilslutter sig det fremsendte ændringsforslag sig uden yderligere kommentarer.

 

Børnehusene Nivå har fremsendt ændringsforslag til §3 stk. 1 og stk. 2 samt §4 stk. 5. Det fremsendte høringsudkast er vedhæftet som (bilag 2):

 

§3 stk1. Bestyrelsen forslår, at der kommer til at stå: ”Områdebestyrelsen består af op til 7 forældrerepræsentanter”.

 

Forklaringsårsag:

Bestyrelsen ønsker at sikre, at de forældre der bliver valgt, er forældre, der virkelig ønsker at arbejde, og er blevet valgt, fordi de ønskede posten. Valghandlingen bliver uhåndterbar, hvis der har været valg på forældremøde i et hus, og der efterfølgende ikke kan findes nok repræsentanter i de andre huse. Skal der så indkaldes til endnu et forældremøde i samme hus?

 

Administrationens bemærkning:

Administrationen foreslår, at der indføjes ”eller repræsentanter svarende til antallet af matrikler”. Ved denne tilføjelse fremtidssikres styrelsesvedtægten, såfremt områdeinstitutionen udvides med flere matrikler.

 

§3 stk 2: Bestyrelsen forslår, at der tilsvarende tilføjes:

 

”….således, at det samlede antal forældrerepræsentanter udgør op til 7 medlemmer”.

 

Forklaringsårsag:

Samme som ovenstående.

 

Administrationens bemærkninger:

Administrationens bemærkninger er de samme som ovenstående.

§4 stk 5. Bestyrelsen foreslår, at det i det første år dvs. i 2019 er bestyrelsen selv, der afgør hvilken halvdel af medlemmerne, der sidder der 1 år, og hvilken halvdel, der sidder der i 2 år alt efter deres barns alder.

 

Formuleringen ændres således til: ”I det tilfælde, at alle repræsentanter i bestyrelsen er nyvalgte, afgør bestyrelsen hvilken halvdel af medlemmerne, der sidder henholdsvis 1 år og 2 år”.

 

Forklaringsårsag:

En forælder til et børnehavebarn på fx. 3 år har lige mulighed for at kunne sidde i bestyrelsen i 2 år som en forælder til et vuggebarn. Derfor forslås det som ovenstående, at det er bestyrelsen selv, der fordeler, hvem der er på valg efter det 1. år.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at ændringsforslagene fra Børnehusene Nivå imødekommes med administrationens tilføjelser, hvorfor de er indarbejdet i tekst til ny styrelsesvedtægt. Ændringsforslagene er markeret med rødt.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At forslag til ny områdestyrelsesvedtægt jf. bilag 1 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

Administrationens indstilling vedtaget.