Nr.4 - Struktur for specialklasserne i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 17/22370

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

I forbindelse med arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber i kommunens skoler, er organiseringen af kommunens specialklasserækker blevet analyseret. Udvalget skal tage stilling til den fremtidige struktur på området.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i dag specialklasser placeret på hhv. Endrupskolen og Kokkedal Skole.

Der er de senere år sket et fald i antallet af visiterede specialklasseelever med næsten 1/3, så der i dag er 75-80 elever fordelt ligeligt på de to specialklasserækker, dog med en overvægt af ældre elever på Kokkedal Skole.

 

Rammer for specialklasser

De elever der visiteres til specialklasser har generelle indlæringsvanskeligheder og herudover har en del af eleverne også andre udfordringer og vanskeligheder som fx socio-emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder, ADHD, ADD, cerebral parese (spastisk lammelse), sproglige vanskeligheder eller andre udfordringer.

 

Elever kan visiteres til undervisning i specialklasser på alle årgange, idet tilgangen af elever sker på alle klassetrin. Det betyder, at nogle elever begynder deres skolegang i en specialklasse, mens andre begynder i almenområdet for senere at blive visiteret til undervisning i en specialklasse.

 

Analyse af strukturen for specialklasserne

Som Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om på møde d. 31. maj 2018 (sag nr. 60), er det kommunale specialklassetilbud blevet analyseret for at undersøge forskellige modeller, der understøtter et stærkt fagligt miljø med specialiseret viden, faglig ledelse, fleksibilitet i tilbuddet og robusthed i økonomien.

 

I analysen har man vurderet forskellige muligheder på baggrund af otte fokuspunkter:

 • Økonomi
 • Fagligt netværk for lærere og pædagoger (sparring/videndeling)
 • Specialiseret viden / faglige kompetencer
 • Faglig ledelse og vejledning
 • Tilknytning til almenområdet
 • Elevvolumen – differentieringsmuligheder
 • Børnenes behov (lokalmiljø, fagligt og socialt)
 • Ensartet kvalitet i tilbud

 

Analysen pegede på fordelene ved at samle tilbuddet ét sted, så en større elevvolumen giver bedre muligheder for undervisningsdifferentiering, så der i højere grad kan tages højde for det enkelte barns faglige udvikling og trivsel.

 

I et økonomisk perspektiv kunne en samling i én organisatorisk enhed reducere sårbarheden ved ændringer i elevtallet og derved skabe større økonomisk og organisatorisk robusthed i forhold til den daglige drift, rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, planlægning, tilrettelæggelse og kvalitetsudvikling af indsatserne.

 

Resultat af analysen

Administrationen har i tæt samarbejde med skoleledelserne vurderet mulige modeller for placering og organisering af tilbuddet.

 

Der er blevet undersøgt to mulige placeringer af en samlet specialklasserække; Endrupskolen og Humlebæk Skole. Skolerne blev udvalgt på baggrund af en vurdering af det eksisterende faglige miljø, tilknytningen til almenområdet og de fysiske rammer, herunder ledig kapacitet, omkostninger forbundet med flytning og en evt. tilpasning af lokaler eller bygninger. Ligeledes vurderedes de trafikale forhold og befordringsudgifter, idet elever indskrevet i specialklasser har ret til befordring.

 

Endrupskolen:

En placering af det samlede tilbud på Endrupskolen ville betyde en flytning af fritidstilbuddets lokaler og en større ombygning. Omkostningen til udbygningen er groft estimeret til ca. 5-6 mio. kroner. Finansieringsmæssigt vil den model betyde, at der inden for det afsatte anlægsbudget i givet fald skal træffes beslutning om omprioritering ift. den samlede anlægsramme.

 

En del af ombygningen ville omfatte de nuværende lokaler til SFO 1 på Endrupskolen. Det ville betyde, at fritidstilbuddet skulle flyttes. På nuværende tidspunkt vurderer administrationen, at det med organisationsændringen fra fritidshjem til SFO 1 vil være betydningsfuldt, at SFO og skole fysisk og ledelsesmæssigt fastholdes tæt på hinanden.
 

Humlebæk Skole:
Etablering af specialklasser på Humlebæk skole ville, som det er tilfældet på Endrupskolen, kræve en større ombygning samt flytning af fritidsbrugere. Administrationen har ikke beregnet, hvad en eventuel ombygning på Humlebæk Skole vil koste.

 

Dertil kommer, at et samlet specialklassetilbud for 0.-9. klasse ville blive placeret på en af Humlebæk Skoles to matrikler. Lokalemæssigt ville den mest oplagte mulighed være på Humlebæk Skole, Baunebjergvej, hvor udskolingseleverne går.

 

Denne placering ville betyde, at alle børn i specialklasserækken, også indskolingseleverne, ville komme til at gå sammen med Humlebæk Skoles udskolingselever, og således ikke i dagligdagen være tæt på børn i almenmiljøet på deres egen alder.

 

 

Administrationens vurdering

Ud fra en samlet vurdering af både tilknytning til almenområdet, børnenes behov og økonomi, kan det ikke anbefales at samle specialklasserækkerne på hverken Endrupskolen, Humlebæk Skole eller en af de andre skoler med flere matrikler.

 

Fordelene ved en samling på det foreliggende grundlag vurderes at være mindre end ulemperne ved en samling såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk og økonomisk.

 

Administrationen anbefaler således ud fra en samlet vurdering, at den nuværende model med specialklasserækker på henholdsvis Kokkedal Skole og Endrupskolen indtil videre fastholdes.

 

Der er dog behov for at få udarbejdet en finansieringsmodel, der inden for den afsatte ramme kan sikre de to skoler en større grad af budgetsikkerhed. Modellen skal have virkning fra skoleåret 2019/2020.

 

Det anbefales desuden, at der arbejdes henimod et tættere fagligt samarbejde mellem de to specialklasserækker, så der kan etableres et stærkt fagligt netværk for lærere og pædagoger med en styrkelse af den specialiserede viden og de faglige kompetencer på kommunalt plan. Et sådant tæt fagligt samarbejde vil også styrke en ensartet kvalitet i tilbuddet.

 

Et tæt samarbejde vil også være en styrke, hvis man på et senere tidspunkt – f.eks. i forbindelse med ombygning/nybygning af vores skoler – ønsker at samle tilbuddet ét sted.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven (§3).

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

I Byrådets pejlemærker understreges det, at ”alle børn fra 0 til 17 år skal udvikle deres potentiale bedst muligt” og at Byrådet i perioden vil ”sikre, at der sker en positiv udvikling for børn og unge med faglige og sociale udfordringer”.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At den nuværende organisering med specialklasserækker på henholdsvis Endrupskolen og Kokkedal Skole fortsætter.
 2. At administrationen udarbejder en finansieringsmodel inden for den afsatte ramme, der skal sikre større budgetsikkerhed for de to skoler med virkning fra skoleåret 2019/2020.
 3. At der etableres et tættere fagligt samarbejde mellem de to specialklasserækker.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

Administrationens indstilling punkt 1 -3 vedtaget.