Nr.3 - Ungdomsklubtilbud i Kokkedal

Sagsnr.: 18/33403

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til fremtiden for Kokkedal Ungdomsklub. Sagen fremlægges på baggrund af budgetaftale 2019 – 2022 om omlægning af Kokkedal Ungdomsklub.

Sagsfremstilling og økonomi

I Kokkedal bysamfund eksisterer i dag to ungdomsklubtilbud i henholdsvis Kokkedal Ungdomsklub og et ungdomsklubtilbud i Bøgegården. Tilbuddene er oprettet under ungdomsskolelovgivningen og er et tilbud for unge fra 7. klasse til og med det 17. år. Budget til ungdomsklubaktiviteter er en del af UngFredensborgs budget.

 

Budget til drift af Kokkedal Ungdomsklub lå indtil 1. marts 2018 under politikområde 10 udsatte børn og unge, men blev i budgetrevision 30.3 2018 flyttet til politikområde 6 – skole for at samle al ungdomsklubaktivitet under UngFredensborg.

 

Kokkedal Ungdomsklub blev etableret i efteråret 2013 som erstatning for det daværende ungdomsklubtilbud ”Kockpit”. Det primære og overordnede formål med etablering af ungdomsklubtilbuddet var at skabe et klubtilbud, ”der støttede og fremmede trivsel og udvikling i målgruppen, forebyggede kriminalitet og styrkede forståelsen for demokrati blandt børn og unge i Kokkedal samt at skabe et ”fyrtårn” for den positive udvikling i lokalområdet.”

 

Den samlede driftsramme for Kokkedal Ungdomsklub har indtil nu ligget på et væsentligt højere niveau end driftsrammen til de øvrige ungdomsklubber i kommunen. Ved den organisatoriske sammenlægning af Kokkedal Ungdomsklub med de øvrige ungdomsklubber under Ung Fredensborg i 2018 var tanken at skabe større fleksibilitet og sammenhæng i tilbuddet.

 

De kommunale ungdomsklubber har i alle bysamfund afsat budget svarende til 20 ugentlige åbningstimer. Klubberne i Nivå, Humlebæk og Fredensborg åbner enten kl. 14.00 eller 15.00. Bøgegården modtager årligt en ramme til drift af et ungdomsklubtilbud svarende til den ramme, som de kommunale klubber drives for. Bøgegården har dog kun åbent 12 timer om ugen (3 hverdage X 4 timer) i tidsrummet 17-21.

 

I budgetforlig 2019 – 2022 er der indarbejdet en samlet besparelse på 4 mio. kr. i budgetperioden svarende til en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra 2019 på Kokkedal Ungdomsklub. Besparelsen er indarbejdet i det udmeldte budget. Af budgetforligsteksten fremgår det, at der skal ske en ”undersøgelse af den faktiske brug inden endelig stillingtagen til forslaget”.

 

Administrationens undersøgelse af den faktiske brug i Kokkedal Ungdomsklub viser, at klubben ikke benyttes på daglig basis af målgruppen. Der er i gennemsnit 4 – 5 brugere under 18 år, der kommer sporadisk. Der er tre deltidsansatte medarbejdere i klubben.

 

Indtil nu har lokalerne i Kokkedal Ungdomsklub i et begrænset omfang også involveret 18+ aktiviteter. Disse aktiviteter ligger under Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv og er ikke knyttet til aktiviteter under UngFredensborg. Efterspørgslen efter aktiviteter for de 18+ årige i Kokkedal er dalende. Erfaringerne på nuværende tidspunkt viser, at der er aktiviteter i gang ift et fodboldhold og kun sporadisk brug af Kvarterhuset som facilitet.

 

Administrationen vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at videreføre de nuværende ungdomsklubaktiviteter i Kokkedal Ungdomsklub for målgruppen 7. klasse til og med 17 år i sin aktuelle form (indholdsmæssigt og lokalemæssigt). (Samme konklusion gælder for de 18+ årige, jf. særskilt sag herom i Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv).

 

Efter budgetforliget har administrationen arbejdet med at gentænke tilbuddet i Kokkedal Ungdomsklub inden for de nye budgetmæssige rammer og i relation til Økonomiudvalgets godkendelse (10.12.18 sag nr. 300) af indstillingen fra Børne og Skoleudvalget (3.12.18 sag nr. 122) om etablering af daginstitution i Regnbuen, Broengen 2B pr. 1. marts 2019 og flytning af de nuværende foreninger i Regnbuen til Kvarterhuset.  

 

Aktuelt er der et udækket behov for fritidstilbud til de børn der efter 6. klasse på grund af alder ikke længere kan gå i SFO II (tidligere fritidsklub).  Disse børn har behov for et tilbud, som er åbent umiddelbart efter skoletid i tidsrummet kl. 15 - 17. I indeværende skoleår er dette behov delvist løst, idet en række børn med særlige behov, som går i 7. klasse, har fået dispensation til at fortsætte i Kokkedal Fritidsklub (nu SFO II) fra 1. maj til 31. december 2018. Forældrene har mulighed for at søge om forlænget dispensation for perioden 1. januar til 30. april til 2019.

 

Indsatser for de 18+ årige skal drøftes af Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv på et kommende møde. Der lægges op til, at indsatser omlægges til at rette sig mod den enkelte unge, og således ikke vil være afhængigt af tilknytning til et fysisk sted som i dag. Reetablering af klubaktiviteter for målgruppen 7. klasse til og med 17 år efter fraflytning fra Kvarterhuset er derfor uafhængigt af de fremtidige indsatser for de +18 årige.

 

Administrationens bemærkninger

Det anbefales, at Bøgegården fremover bliver det eneste ungdomsklubtilbud i Kokkedal. Bøgegården har tilkendegivet, at de indenfor det eksisterende tilskud fra Ungfredensborg og i deres nuværende lokaler i deres tilbud kan rumme de få unge fra Kokkedal Ungdomsklub, der i dag sporadisk bruger klubben. Denne løsning vil sikre et fortsat ungdomsklubtilbud for de unge i målgruppen 7. klasse til og med 17 år. Bøgegården har tilkendegivet, at de gerne medvirker til denne løsning.

 

Det anbefales endvidere, at midlerne fra den nuværende Kokkedal Ungdomsklub omlægges til daglige fritidshold for at imødekomme de unges ønsker og efterspørgsel efter fritidstilbud lige efter skole. Omlægningen er i tråd med de oprindelige tanker bag etablering af Kokkedal Ungdomsklub, der sigtede på at give de unge et sted at være og forebygge eventuel uhensigtsmæssig adfærd i lokalområdet.

 

Fritidsholdene skal målrettes aktiviteter for Kokkedals unge i eftermiddagstimerne.

Aktiviteterne kan fx foregå på Kokkedal Skole, i Egedalshallen og i Byens Hus i tæt samarbejde med Kokkedal på Vej m.fl. Personalet skal blandt andet varetage funktionerne i lokalmiljøet; skabe relationer til de unge og samarbejdspartnerne og skabe sammenhæng med kvaliteten af den pædagogiske indsats, børnene har oplevet t.o.m. 6. klasse i deres fritidstilbud/SFO. Forslaget er i tråd med de politiske intentioner om lokalt samarbejde i bysamfundet for at understøtte udsatte børn og unges fritidsliv og fritidstilbud jf. afsnit om Tryghed og udvikling i budgetforlig 2019 – 2022.

 

Administrationen kan endvidere oplyse, at istandsættelsen af Regnbuen igangsættes umiddelbart efter nytår med henblik på, at Børnehusene Kokkedal kan flytte ind som forudsat d. 1. marts. Det er derfor nødvendigt, at foreningerne flytter over i Kvarterhuset så hurtigt som mulig efter nytår. Foreningerne ser frem til flytningen og oplyser, at de kan flytte med kort varsel. Indtil der er truffet en beslutning om ungdomsklubbens fremtid, vil det være nødvendigt, at foreningerne og ungdomsklubben deler lokalerne i Kvarterhuset. Administrationen er i tæt dialog med alle de berørte parter for at sikre en smidig overgangssituation.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskolevirksomhed

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

  • Det er sejt at være dygtig – ”De fysiske rammer i kommunens folkeskoler og

institutioner skal bidrage til optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse”.

 

  • Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At Bøgegården fremover bliver det eneste ungdomsklubtilbud i faste lokaler i Kokkedal.

 

  1. At midlerne fra den nuværende Kokkedal Ungdomsklub omlægges til daglige fritidshold for at imødekomme de unges ønsker om fritidstilbud lige efter skole.

 

  1. At fritidsholdene målrettes aktiviteter for Kokkedals unge i eftermiddagstimerne. 

 

  1. At aktiviteterne kan foregå f.eks. på Kokkedal Skole, i Egedalshallen og i Byens Hus, i samarbejde med Kokkedal på Vej m.fl. alt efter aktivitetens indhold.

 

  1. At Kokkedal Ungdomsklub og de fire foreninger fra Regnbuen sambruger lokalerne i Kvarterhuset i en overgangsperiode fra 1. januar 2019 og indtil den nye struktur er vedtaget og sat i gang.

 

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 14-01-2019

Administrationens indstilling punkt 1 – 5 blev vedtaget. Udvalget ønsker at få en status for det nye tilbud med daglige fritidshold september 2019 og en evaluering efter et år.