Nr.16 - Proces for udarbejdelse af ny sammenhængende børne- og ungepolitik

Sagsnr.: 19/3347

 

Beslutningstema

Godkendelse af vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme, proces- og tidsplan for en ny sammenhængende børne- og ungepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag.

 

Et mindre og mere målrettet antal af politikker skal betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker være lettere tilgængelige.

 

Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre det mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

Her forelægges forslag til overordnet indholdsramme samt proces- og tidsplan for udarbejdelse af en sammenhængende børne- og ungepolitik. Lovmæssigt er de danske kommuner forpligtet til at have en sammenhængende børnepolitik. Fredensborg Kommune har taget skridtet videre og har de seneste år opereret med at have en sammenhængende børne- og ungepolitik, da der herved skabes et stærkt fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge. 

 

’Det er sejt at være dygtig’

Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal understøtte pejlemærkerne i Byrådets arbejdsgrundlag. Pejlemærket ’Det er sejt at være dygtig’ vil indholdsmæssigt derfor være retningsgivende for den sammenhængende børne- og ungepolitik. Politikken vil dække områderne:  

  • Politikområde 6, skole (Inkl. UngFredensborg og Skolen i Virkeligheden)
  • Politikområde 8, dagtilbud
  • Sammenhængende børnepolitik jf. Serviceloven § 19, stk. 2 (lovpligtig)

 

Omdrejningspunktet for den sammenhængende børne- og ungepolitik er at understøtte og udvikle børn og unges muligheder for at få et godt børne- og ungeliv. Den hviler derfor naturligt på gældende lovgivning på området; herunder blandt andet Folkeskoleloven, Serviceloven, Folkeoplysningsloven, Dagtilbudsloven, Sundhedsloven og er i overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, FNs verdensmål og Salamanca-erklæringen, som omhandler principper for specialundervisning.

 

En skabelon for kommunens politikker

Politikken udarbejdes efter vedhæftede skabelon – bilag 1. Herved sikres det, at kommunens politikker, på tværs af fagudvalg, udarbejdes efter samme principper og på samme indholdsmæssige niveau. Fagudvalget kan undervejs sætte eget præg på overskrifter og indhold af politikken ligesom inddragelse af relevante interessenter kan give anledning til nye overskrifter og indhold.

 

Politikkerne skal som tidligere følges op af relevante strategier, handlingsplaner og retningslinjer.

 

Samarbejde med andre udvalg

En del af de kommunale politikker kræver et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. Børne- og Skoleudvalget er det primære udvalg, når det gælder udarbejdelsen af en sammenhængende børne- og ungepolitik. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken.

 

Sekundære udvalg er Social- og Seniorudvalget og Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

Samarbejdet på tværs af politikområder og udvalg er vigtigt for at sikre størst mulig værdiskabelse.

 

Proces- og tidsplan

I forlængelse heraf foreslås følgende proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny sammenhængende børne- og ungepolitik:

 

 

Februar

Indledende drøftelser:

Oplæg til ramme for indholdet af politikken samt proces og tidsplan drøftes og godkendes

Børne- og Skoleudvalget

04.02.19

Program og proces for temadrøftelse forberedes med afsæt i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser, eksisterende politik, lovpligtige temaer, Byrådets arbejdsgrundlag og skabelon til kommunens politikker

Administrationen

05.02.19 – 04.03.19

Marts

Temadrøftelse:

Drøftelse og input til sammenhængende børne- og ungepolitik

Børne- og Skoleudvalget

Administrativ ledelse

Områdeledelse

Skoleledelse

Ungdomsskoleledelse

07.03.19

Første udkast til sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejdes på baggrund af temadrøftelsen

Administrationen

08.03.19 – 29.03.19

April

Møde i Børne- og Skoleudvalget, råudkast af politikken præsenteres og kommenteres forud for høring

Børne- og Skoleudvalget

04.04.19

Udkast til den sammenhængende børne- og ungepolitik sendes i høring

Områdebestyrelser

Skolebestyrelser

Relevante faglige organisationer

08.04.19 – 16.05.19

Maj

Den sammenhængende børne- og ungepolitik behandles i andre relevante fagudvalg – BAEU

Beskæftigelses- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

02.05.19

Den sammenhængende børne- og ungepolitik behandles i andre relevante fagudvalg – SSU

Social- og Seniorudvalget

06.05.19

Høringssvar samles og andet udkast til sammenhængende børne- og ungepolitik udarbejdes på baggrund af svar fra høringsparter

Administrationen

17.05.19

August

Drøfter og godkender færdig politik inkl. høringssvar.

Anbefaling til Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

19.08.19

Sammenhængende børne- og ungepolitik behandles i Økonomiudvalget og Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet

Økonomiudvalget

26.08.19

September

Byrådet godkender endelig politik

Byrådet

02.09.19

 

Borgerinddragelse

I tidsplanen er der lagt vægt på at inddrage områdets interessenter i forbindelse med udvikling af den nye politik. Når borgerne/interessenterne har mulighed for at bidrage til politikken sikres et større ejerskab. Inddragelsen tænkes at ske gennem en høringsproces.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om sammenhængende børnepolitik findes i Serviceloven (§ 19, stk.2)

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

En sammenhængende børne- og ungepolitik understøtter Byrådets arbejdsgrundlag og sikrer udmøntning på børne- og ungeområdet i Fredensborg Kommune.

 

Samtidig understøttes FN’s verdensmål, delmål 16.6 om ”effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer” og delmål 16.7 om ”lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.”

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At forslag til indholdsmæssig ramme, proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny sammenhænge børne- og ungepolitik godkendes

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-02-2019

Administrationens indstilling vedtaget.