Nr.15 - Ungdomsklubben Alexandra House

Sagsnr.: 17/28854

 

Beslutningstema

Beslutning om at ungdomsklubtilbuddet i Fredensborg flytter fra Alexandra House til ny placering i det tidligere Fredensborg Fritidsklubs, nu SFO II’s lokaler den 1. maj 2019 i forbindelse med ”store skiftedag”. Sagen fremlægges på baggrund af budgetforlig 2019-2022.

Sagsfremstilling og økonomi

UngFredensborg og Børnehusene Fredensborg foreslog i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2018, at aktiviteterne i ungdomsklubben i Fredensborg blev flyttet fra af Alexandra House til Benediktevej 33, hvor ungdomsklubben og Fredensborg Fritidsklub ville kunne sambruge fritidsklubbens (nu SFO II’s) lokaler. Med forslaget ville man kunne samdrifte de to klubber, og dermed opnå en besparelse på driftsudgifterne.

 

Forslaget blev besluttet som led i budgetforlig 2019-2022, og UngFredensborg og Fredensborg Fritidsklub har efterfølgende været i tæt dialog om processen for flytningen og sambrug af lokalerne. Sambruget vil ske ved, at ungdomsklubben bruger de samme lokaler som SFO II i de sene eftermiddagstimer og aftentimerne.

 

Med det nye ungdomsklubtilbud er det formålet at fremtidssikre det pædagogiske tilbud, at arbejde med kvalitetsløft og deltagelsesmuligheder for alle samt at skabe et mere sammenhængende pædagogisk tilbud for børn og unge i Fredensborg bysamfund. Ungdomsklubben vil skabe nye aktivitetsmuligheder blandt andet i form af ture og værksteder.

 

Ændret tidspunkt for flytning

Det har hidtil været planen, at flytningen til Benediktevej skulle ske ved årsskiftet 2019-2020. 

Men på baggrund af et aktuelt lavt fremmøde i klubben og drøftelser blandt de involverede parter, foreslår administrationen, at den formelle flytning af ungdomsklubben fremrykkes fra årsskiftet 2019/2020 til 1.maj 2019.

 

Hermed bliver der et tidsmæssigt overlap mellem SFO II og ungdomsklubtilbud hen over sommeren. Der opnås bedre muligheder for at udvikle samarbejdet mellem Fredensborg Skole, SFO II’en og ungdomsklubben, således at de nye tilbud er klar til de kommende 7. klasser. Erfaringsmæssigt sker der et vist frafald af unge i overgangen fra SFO II til ungdomsklub efter 6. klasse.

 

UngFredensborg arbejder ligeledes sammen med SFO II ved Endrup Skole, om få flere børn fra de nuværende 6. klasser her til at benytte det nye ungdomsklubtilbud fra 1. maj 2019. 

 

Budgetforlig og kloge m2

I budgetforlig 2019-2022 er der besluttet en samlet forbrugsudgiftsbesparelse for ungdomsklubben på i alt 189.000 kr. fordelt med 63.000 kr. årligt i perioden 2020-2022 jf. pkt. 6.16 salg af Alexandra House og samdrift. Besparelsen opnås ved flytningen af Ungdomsklubben og samdrift af de to klubtilbud på Benediktevej 33.

 

Tiltaget ligger i forlængelse af sagen ”Orientering omkring Kloge m² og arealanalyse” (sag nr. 131), som blev forelagt ØK den 22. maj 2018.

 

 

 

Administrationens bemærkninger

Ændringen af tidspunktet for opstarten af det nye klubtilbud vil have den administrative og praktiske fordel, at der bliver et tidsmæssigt sammenfald mellem alle skift inden for dagtilbuds- og klubområdet.

 

Administrationen anbefaler, at det pædagogiske personale kan igangsætte arbejdet med flytningen, indretningen af de nye lokaler og den konkrete tilrettelæggelse af aktiviteterne i ungdomsklubben fra 1.marts 2019 med henblik på en åbning af ungdomsklubben 1.maj 2019.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskolevirksomhed.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag:

 

  • Det er sejt at være dygtig – ”De fysiske rammer i kommunens folkeskoler og

institutioner skal bidrage til optimale vilkår for læring, trivsel og bevægelse”.

 

  • Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. At ungdomsklubben i Fredensborg starter op på Benediktevej 33 den 1. maj 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-02-2019

Administrationens indstilling vedtaget.