Nr.14 - Status for Skolen i Virkeligheden

Sagsnr.: 19/1827

 

Beslutningstema

I forbindelse med behandling af sag nr. 123 den 3. december 2018 vedrørende erhvervslejeaftale med Naturstyrelsen for Skolen i Virkeligheden, har udvalget ønsket en status for aktiviteter i Skolen i Virkeligheden. Sagen er til orientering.

 

Per Nielsen, leder af Skolen i Virkeligheden og UngFredensborg deltager under punktet og fortæller uddybende om aktiviteter i Skolen i Virkeligheden og på Planteavlsstationen.

Sagsfremstilling og økonomi

Skolen i Virkeligheden er fysisk placeret på Planteavlsstationen i Krogerup. En del af aktiviteterne i Skolen i Virkeligheden foregår på Planteavlsstationen eller udenfor matriklen forskellige steder i lokalområdet. Det er primært aktiviteter for børn og unge i Fredensborg Kommune. Herudover er en del af aktiviteterne i Skolen i Virkeligheden knyttet til platformen skolenivirkeligheden.dk, som både er for Fredensborg Kommune og for kommuner landet over.

Samlet set bruges de aktiviteter der tilbydes i Skolen i Virkeligheden aktivt af kommunens skoler.   

 

Skolenivirkeligheden.dk

Portalen skolenivirkeligheden.dk er en platform for lærere og pædagoger i Danmark, der arbejder med ’åben skole’ og understøttende undervisning. På platformen kan de finde tilbud og få overblik over læringsmuligheder i lokalområdet. Portalen skolenivirkeligheden.dk har til formål at tilbyde eleverne spændende og virkelighedsnære oplevelser, som styrker deres læring.

 

Skolenivirkeligheden.dk er udviklet og drives af Fredensborg Kommune. 15. Juni Fonden støtter Skolen i Virkeligheden med udbredelsen af platformen til landets kommuner. 21 kommuner deltager aktuelt i netværket og deler viden og tilbud på tværs af kommunegrænser. Årlig pris pr. kommune er 55.000 kr., som dækker de faktiske omkostninger til support, hosting, administration, drift, udvikling og vedligehold. Denne del af Skolen i Virkeligheden er upåvirket af det afsatte budget 2019. To medarbejdere er tilknyttet den landsdækkende del af Skolen i Virkeligheden.  

 

Aktiviteter for børn og unge i Fredensborg Kommune

Den lokale del af Skolen i Virkeligheden omhandler aktiviteter, der udelukkende er gældende for elever i Fredensborg Kommune.

 

Naturakademiet består af naturfaglige læringsforløb og varetages af to naturvejledere/lærere. Som en del af Naturakademiet varetages forløb i skolernes naturkanon.

 

Naturkanonen består af tilrettelagte naturfaglige forløb, hvor alle klasser fra 0. - 9. årgang én gang om året får muligheden for at deltage. Det betyder, at kanonen tilbydes til 154 klasser fra almenområdet og 9 specialklasser. Der er udviklet en ’specialklassekanon’ tilrettet de særlige behov til denne elevgruppe. Læringsforløbene afvikles med en blanding af undervisere tilknyttet Skolen i Virkeligheden og eksterne undervisere i samarbejde med eksempelvis Naturstyrelsen og Øresundsakvariet. Undervisningsforløbene bygger på principperne om udeskole, hvor oplevelserne ude knyttes til læringsforløb hjemme på skolen både før og efter. Erfaringerne viser, at det er en god måde at ramme eleverne med flere forskellige læringsstile samt styrke det sociale sammenhold i klasserne. Læringsforløbene finansieres i 2019 af budgettet til Skolen i Virkeligheden, således at de relevante tilbud stilles ”vederlagsfrit” til rådighed for skolerne.

 

Udover Naturkanonen gennemføres en række andre aktiviteter efter behov, hvor skolerne besøger Planteavlsstationen, eller hvor naturvejlederne besøger skolerne. Eksempler på aktiviteter i regi af naturakademiet kan være biforløb eller Vild Mad. Naturakademiet i Fredensborg Kommune råder desuden over 6 feltstationer; Havet, Søen, Skoven, Marken, Byen og Naturens Spisekammer. Her er det muligt at låne grej og lave forløb på egen hånd, eller det kan ske i samarbejde med en naturvejleder fra Naturakademiet.

 

Skolen i Virkeligheden tilbyder ligeledes skolerne deltagelse i Haver til Maver. Haver til Maver er et skolehaveprojekt på Årstiderne på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. Her har elever fra Fredensborg Kommunes 4. årgang skolehaver, som de passer som en del af et tilrettelagt læringsforløb med fokus på både sund kost, madlavning og naturlære. Aftalen med Haver til Maver finansieres indenfor det afsatte budget til Skolen i Virkeligheden. I 2018 var der afsat 380.000 kr. Aktuelt pågår der forhandlinger med Haver til Maver om niveau for aktiviteterne for 2019 i lyset af det samlede reducerede budget til Skolen i Virkeligheden. Alle skoler i kommunen har tilmeldt 4. klasser til den kommende sæson.

 

Nye aktiviteter i støbeskeen

Af nye tiltag er der følgende udviklingsprojekter planlagt:

  • Dagtilbud i Virkeligheden, en platform for de seks læreplanstemaer for daginstitutioner
  • Etablering af samarbejde med Kongernes Nordsjælland
  • Planlægningen af naturoplevelsesaktiviteter på Planteavlsstationen
  • Renovering/reetablering af Planteavlsstationens 0,7 ha udendørs areal/mark
  • Udvikling af en erhvervsplatform til Dansk Arbejdsgiverforening (Åbenvirksomhed.dk)

 

Brugere af stedet

Planteavlsstationen rummer foruden medarbejdere i Skolen i Virkeligheden også UngFredensborgs ledelse og administration og UU-Øresund. Primært bruges Plantealvsstationen til det daglige kontorarbejde og aktiviteter, der knytter sig til naturkanonen, særarrangementer og mødeaktivitet i regi af UngFredensborg.

 

Huset rummer naturfaglige værksteder både inde og ude og herudover en række mødelokaler af varierende størrelse og et stort køkken. Hertil kommer attraktive udendørsarealer med bålhytte (som er Naturstyrelsens ejendom) og opbevaringsplads til naturudstyr til brug i undervisningsøjemed – telte, kanoer, fiskestænger mv. Udendørsarealerne benyttes i stigende omfang af folkeskolerne og de nærliggende daginstitutioner.

 

Faciliteterne på planteavlsstationen bruges bredt på tværs af kommunen. Fast bruges huset af Sprogpiloterne, og mere fleksibelt bruges huset af administrationen på Rådhuset til mødeafholdelse, kursusvirksomhed eller større medarbejderarrangementer. Al forplejning og service i forbindelse med afholdelse af arrangementer står arrangørerne selv for.

 

I stigende omfang benyttes stedet også af skolerne og dagtilbud som mødefacilitet. I enkeltstående tilfælde har der også været stillet midlertidige kontorfaciliteter til rådighed for faste samarbejdspartnere i forbindelse med konkrete aktiviteter fx afvikling af True North-forløbene.

 

Det er besluttet, at afprøve afvikling af et tilbud til unge elever i 8. - 9. klasse, der ikke har dansk som modersmål og som har behov for at få særlig fokuseret undervisning i dansk og samfundsfag, for at kunne tage folkeskolens afgangsprøve på Planteavlsstationen. Det påtænkes, at eleverne to gange om ugen mødes på stedet for at få undervisning og at den resterende undervisning skal foregå på egen skole.

 

Pejlemærker for Fremtidens Skole

Skolen i Virkeligheden er skrevet ind i pejlemærkerne for Fremtidens Skole i forbindelse med at styrke ’åben skole’ og skabe endnu flere muligheder for kreative og praksisnære læringsforløb under temaet ’Skolen i Verden’.

 

Økonomisk ramme og ledelsesmæssig forankring

I budget 2019-22 er budgettet for Skolen i Virkeligheden årligt reduceret med 340.000 kr., årligt. Besparelsen er implementeret og budgettet for 2019 er herefter på 2,767 mio. kr.

 

Skolen i Virkeligheden er organisatorisk forankret under UngFredensborg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Skolen i Virkeligheden understøtter Byrådets visioner om, at alle børn skal udvikle deres potentiale bedst muligt med høj kvalitet i det pædagogiske og faglige læringsmiljø.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 04-02-2019

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med de aktiviteter, der er i gang, og opfordrer til, at skolen fortsætter med at udvikle aktiviteter samt øger kommunikationen omkring aktiviteterne. Udvalget ønsker en ny status om et år.