Nr.89 - Medborgerskabspuljen 2018

Sagsnr.: 18/9159

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om fordeling af midler fra Fredensborg Kommunes Medborgerskabspulje 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Børne- og Skoleudvalget godkendte nye kriterier for Medborgerskabspuljen på sit møde den 9. januar 2017. Godkendelsen blev foretaget i forlængelse af Byrådets beslutning om, at der i 2017 og fremover hvert år skal uddeles 100.000 kr. til aktiviteter under Medborgerskabspuljen.

På udvalgets møde den 14. maj 2018 blev det besluttet at forlænge ansøgningsfristen til Medborgerskabspuljen til den 1. august 2018, idet der kun var indkommet én ansøgning.

Indkomne ansøgninger

Pr. 1. august var der indkommet yderligere én ansøgning, og den første ansøgning var genfremsendt i en revideret version.

Ansøgningerne beløber sig til ialt 50.000 kr.

Oversigt over ansøgningerne er vedlagt som bilag 1.

Administrationen har i sine indstillinger lagt vægt på, at ansøgningerne opfylder betingelserne for puljen samt understøtter mindst ét af puljens temaer. Der er i alt indstillet bevilling af midler for 50.000 kr.

 

1) ’Musikalsk værksted – pilotprojekt 2, et samarbejdsprojekt mellem Musikskolen og Fritidsbutikken i Nivå bysamfund’. Revideret version.

Der søges om 25.000 kr.

Ansøgningen er en forlængelse af projektet ’Udvikling og afholdelse af Musikalsk Værksted bl.a. for børn og unge med flygtningebaggrund – et pilotprojekt i Kokkedal’, som modtog støtte fra medborgerskabspuljen i 2017.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 8. maj 2017, sag nr. 51, indstilling pkt. 7: ”At der reserveres 25.000 kr. af Medborgerskabspuljen i 2018 til Fredensborg Musikskole og Fritidsbutikken (Musikalsk værksted i et andet bysamfund i kommunen end Kokkedal) med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2018 og erfaringer fra det gennemførte pilotprojekt i Kokkedal i 2017. 

Ansøger har foretaget en evaluering af pilotprojektet i Kokkedal og revideret projektet i forhold til erfaringerne fra det første pilotprojekt. Desuden er projektperioden blevet ændret, således at projektet skal gennemføres i efteråret 2018.

Ansøgerne vil ved hjælp af et særligt tilrettelagt musiktilbud etablere et pilotprojekt i musikskoleregi, hvor musikken bruges til at styrke børn og unges musikalske intelligens. Samtidig kan musik være en katalysator for sproglig og motorisk udvikling, livsglæde, inklusion og integration.

Målgruppen er børn og unge med flygtningebaggrund fra Syrien, børn fra Østeuropa, samt etnisk danske børn, der rigtigt gerne vil gå til musikundervisning efter skole. De kommer fra familier, som ikke har tradition for at deltage i musiktilbud og musikaktiviteter, hvor lav indkomst og manglende ressourcer ofte er en begrænsende faktor.

Administrationens bemærkninger:

Projektet er nyskabende i forhold til at tænke medborgerskab. Ansøgningen falder indenfor følgende af puljens kriterier: Skabe tryghed og fællesskab på tværs af forskellige borgergrupper, udvikle nye samarbejder mellem to eller flere parter til fremme af børn og unges deltagelse i lokalsamfundet, samt bidrage til børn og unges inddragelse i det lokale kultur- og fritidsliv.

Vurdering. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 25.000 kr.

 

2) Café Naboskab i Kokkedal.

Der søges om 25.000 kr. til projektet ’Sund Familie’.

Formålet med ’Sund Familie’ er at sætte fokus på sund livsstil blandt sårbare og udsatte familier. Der er flere børn, der bliver tykkere, og de mistrives i sociale relationer. Projektet vil, foruden vægttab og sundhed, skabe sociale relationer og fællesskaber, der udvikler tryghed og trivsel i for de børn og familier der deltager.

Projektet er en udløber af et projekt under Kokkedal På Vej, hvor en bydelsmor har kørt to forløb á to måneder siden efteråret 2017 med i alt 30 kvinder, der ønskede at tabe sig. Forløbene var så succesfulde, at det har skabt en efterspørgsel efter et lignende forløb for familier.

Til projektet er tilknyttet en ernæringsterapeut og en gymnastikkoordinator.

Der vil være 4-5 familier med skolebørn med i forløbet, som skal strække sig over 15 uger.

Udvælgelse af børnene og deres familier sker i samarbejde med Kokkedal Skole.

Der afholdes 3 fællesspiseaftener, hvor deltagerne lærer om sund kost.

Forløbet afsluttes med en diplomoverrækkelse.

Administrationens anbefalinger

Projektet er nyskabende i forhold til at tænke medborgerskab. Ansøgningen ligger delvist indenfor Medborgerskabspuljens kriterie: ’Skabe tryghed og fællesskab på tværs af forskellige borgergrupper’. Delvist idet projektet retter sig mod sårbare og udsatte familier og ikke forskellige borgergrupper. Ud over vægttab og sundhed vil projektet skabe sociale relationer og fællesskaber. Administrationen vurderer, at projektet hermed ligger indenfor kriterierne ’Bidrager til at fastholde børn og unge i skolegang og uddannelse samt ’Bidrager til børn og unges inddragelse i det lokale kultur- og fritidsliv’.

Vurdering. Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb på 25.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Projektet relaterer sig til FN’s verdensmål nr. 3 - Sundhed og Trivsel.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

At administrationens indstilling til fordeling af Medborgerskabspuljens midler 2018 godkendes, således:

1. At ’Musikalsk værksted – pilotprojekt 2, et samarbejdsprojekt mellem Musikskolen og Fritidsbutikken i Nivå bysamfund’ modtager 25.000 kr.

 

2. At projekt Sund Familie ved Café Naboskab i Kokkedal modtager 25.000 kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

  1. Administrationens indstilling vedtaget.
  2. Administrationens indstilling vedtaget.