Nr.88 - Status på arbejdet med ny antimobbelovgivning

Sagsnr.: 17/15687

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Orientering om status på arbejdet med implementering af ny antimobbelovgivning.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 1. august 2017 vedtog Folketinget ændringer i Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og Folkeskoleloven. Ændringerne trådte i kraft 1. august 2017.

 

Baggrund:

Lovændringerne, der blev behandlet i Byrådet den 25.9.2017, medførte:

 

  1. Skærpede krav til skolernes antimobbestrategi
  2. Skærpede krav til skolernes håndtering af konkrete mobbesituationer
  3. Klageadgang til Byrådet
  4. Etablering af en national klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

De skærpede krav til håndtering af konkrete mobbesituationer indebærer bl.a., at skolen med den nye lovgivning har pligt til at udarbejde en handlingsplan, hvis en elev oplever mobning. Handleplanen skal være udarbejdet inden for 10 arbejdsdage efter henvendelsen og skal beskrive, hvordan mobningen skal håndteres.

 

Samtidig har elever og forældre nu adgang til at klage over skolens handlingsplan. Der kan klages, såfremt der ikke er udarbejdet en handlingsplan, og der kan også klages over utilstrækkeligt indhold og kvalitet af planen og de indsatser, som iværksættes.

 

Hvis ikke klager får fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø, som skal vurdere klagen.  Afgørelser truffet her, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Ifølge lovgivningen skal klager principielt behandles af Byrådet, men den giver dog mulighed for, at kompetencen til klagebehandling delegeres til et fagudvalg eller til administrationen.

 

I Fredensborg Kommune har Byrådet besluttet at delegere klagebehandlingen til administrationen for at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling. Der er efterfølgende nedsat et tværgående råd, som behandler evt. indkomne klager. Deltagelse i rådet sker på centerchef og direktørniveau og med deltagelse af en ekstern antimobbekonsulent fra Red Barnet til behandling af klagesager.

 

Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om status over indkomne klager og afgørelser.

 

Information til skoler og forældre samt status på klagehåndtering

Administrationen har udsendt vejledning om håndtering af henvendelser vedr. mobning til alle kommunens skoler, ligesom det materiale som Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet, er udsendt til skolerne.

 

Skoleledelserne har efterfølgende informeret lærere og pædagoger.

 

På kommunens hjemmeside informeres forældre om kommunens håndtering af mobbesager og den nye klageadgang. Her er der også link til de enkelte skolers egne hjemmesider, hvor deres respektive anti-mobbestrategi kan findes. Alle skoler har en anti-mobbestrategi og er underlagt loven om at udarbejde individuelle handleplaner, når det kræves. Skolen informerer forældre om muligheden for at klage i de tilfælde, hvor det vurderes at være relevant.

 

Ved udgangen af skoleåret har administrationen ikke modtaget nogen klager over skolernes håndtering af konkrete mobbesituationer. Der har derfor ikke været nogen sager til behandling i anti-mobberådet og ingen sager er videresendt til den nationale Klageinstans mod Mobning. 

 

Administrationen vil fortsat følge udviklingen, og der lægges ny status frem ved udgangen af skoleåret 2018/2019.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om elever og studerendes undervisningsmiljø.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Mål nr. 3: Sundhed og trivsel

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Elektroniske bilag

Information til forældre om klageadgang findes på kommunens hjemmeside her:

https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler/trivsel-og-mobning

Indstilling

1)     At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.