Nr.87 - Tidspunkt for skolernes indskrivning til børnehaveklassen

Sagsnr.: 18/23217

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Udvalget har på sit møde d. 14. maj 2018 ønsket en orientering om skolernes indskrivning til børnehaveklasserne og en drøftelse af, om skolerne i Fredensborg og Humlebæk også ønsker tidlig indskrivning.

Sagsfremstilling og økonomi

Hvert år er der indskrivning af børn til kommende 0. klasse på kommunens folkeskoler. Traditionelt foregik indskrivningen samtidigt på alle skoler i november-december. Indskrivningen er lagt så sent som muligt for at tage højde for, at ikke alle børn i aldersgruppen er parate til at starte i skole, og at forældre og institutioner bedst kan vurdere dette så tæt på skolestart som muligt.

Bestyrelsen på Kokkedal Skole gav dog i foråret 2014 udtryk for et ønske om at rykke indskrivningstidspunktet på Kokkedal Skole frem som følge af, at andre skoler i området, såvel privatskoler som folkeskoler i Hørsholm Kommune, havde fremrykket tidspunktet for indskrivning. Med den hårde konkurrence, der er om eleverne i Kokkedal, var det bestyrelsens oplevelse, at de forskellige indskrivningstidspunkter havde en negativ betydning for indskrivningen på Kokkedal Skole.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. marts 2014, at administrationen skulle undersøge mulighederne for at fremrykke indskrivningen på Kokkedal Skole. På den baggrund blev der gennemført tidligere indskrivning i perioden september-oktober til Kokkedal Skole fra og med skoleåret 15/16.

Med en tidligere indskrivning får forældre, der ønsker Kokkedal Skole, tidligere besked om, at deres barn er optaget på skolen. For forældre, der ønsker en anden folkeskole i Fredensborg Kommune, vil der dog først komme et endeligt svar, når indskrivningen er afsluttet på samtlige skoler og den samlede fordeling af eleverne er på plads. Det drejer sig dog om relativt få forældre i Kokkedal Skoles distrikt, der søger andre skoler i Fredensborg Kommune.

I en opfølgning, fremlagt for Børne- og Skoleudvalget 15. august 2016, oplyste Kokkedal Skole, at skolen var meget tilfreds med den tidlige indskrivning og gav udtryk for håb om, at ordningen kunne gøres permanent. Det var skolens vurdering, at der var blevet optaget omkring 10 pct. flere elever som resultat af den tidlige indskrivning.

På den baggrund besluttede Børne- og Skoleudvalget at gøre ordningen permanent.

I forbindelse med ændring af skolestyrelsesvedtægten gjorde skolebestyrelsen på Nivå Skole opmærksom på, at de også ønskede en tidligere indskrivning af konkurrencemæssige årsager, hvilket blev godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2017.

Børne- og Skoleudvalget drøftede på deres møde den 14. maj 2018, om det ville give mening, at alle kommunens skoler havde samtidig tidlig indskrivning i september-november.

Skolelederne svarer lidt forskelligt på denne forespørgsel.

På Fredensborg Skole giver man udtryk for, at det er en god idé, hvis det betyder, at forældrene tidligere kan få endeligt svar på, om eleven har fået plads.

Endrupskolen er godt tilfredse med indskrivningstidspunktet, men foreslår, at perioden forkortes, så der kan opnås et samlet overblik tidligere og forældrene derfor kan få endelig tilbagemelding tidligere.

For Langebjergskolen gør indskrivningstidspunktet ikke den store forskel og skolen er åben overfor begge muligheder. Dog er det afgørende, at de to skoler i Humlebæk har samtidig indskrivning.

Humlebæk Skoles bestyrelse har drøftet det og er positivt indstillet overfor en tidlig indskrivning.

En evt. ændring i indskrivningstidspunktet, vil først kunne træde i kraft for indskrivningen i efteråret 2019 til skoleåret 20/21.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

  1. at administrationen udarbejder et forslag om samtidig tidlig indskrivning, der sendes i høring i alle skolernes bestyrelser, så deres høringssvar kan forelægges Børne- og Skoleudvalget i foråret 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.