Nr.86 - Kommunens indsats i forbindelse med ordblindhed

Sagsnr.: 15/14917

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget har bedt om en redegørelse for kommunens praksis i forhold til at identificere og undervise elever med ordblindhed.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:

Cirka 7 pct. af alle elever i Danmark udvikler ordblindhed i større eller mindre grad. Elever med massiv ordblindhed på skolerne i Fredensborg Kommune blev til og med skoleåret 2016-17 visiteret til kommunens tre læseklasser, der havde plads til i alt 27 elever. Elever med mild ordblindhed fik undervisning på deres hjemskoler. 

Skolevæsnet i Fredensborg Kommune har derfor igennem mange år haft fokus på at identificere ordblindhed og give elever med ordblindhed den rette undervisning. Den kommunale læsekonsulent er tovholder for indsatsen, og der har siden 2009 været en handleplan, der beskriver, hvordan kommunen arbejder med elever i læsevanskeligheder, herunder ordblindhed.

I 2013 blev denne handleplan ledsaget af en testplan for, hvordan skolernes læsevejledere identificerer ordblindhed og risikotegn på ordblindhed på alle klassetrin. Indtil dette tidspunkt var det hovedsageligt den kommunale læsekonsulent, der som den eneste fagperson identificerede ordblindhed hos elever på alle skoler i kommunen.

 

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

I forbindelse med folkeskolereformen blev den kommunale handleplan justeret i 2016 og omdøbt til ”Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området”. Testplanen for identifikation og undervisning af elever med ordblindhed blev også justeret i forhold til nyeste forskning og test på området og omdøbt til ”Retningslinjer for identifikation af ordblindhed i Fredensborg Kommunes folkeskoler.”

Alle folkeskolerne i kommunen følger disse retningslinjer, hvor det er skolernes læsevejledere, som identificerer evt. ordblindhed. Alle skoler har mindst én læsevejleder. Læsevejlederne deltager i et kommunalt netværk, hvor de har mulighed for at få læsepædagogisk sparring fra læsekonsulenten og læsefaglig opkvalificering.

Fra skoleåret 2017-18 blev kommunens læseklasser omlagt til Sprogpilot Fredensborg, som er intensive og strukturerede læsekurser jf anden sag på denne dagsorden. Kurserne foregår lokalt på en skole i hvert bysamfund og har plads til i alt 108 elever med ordblindhed/massive læsevanskeligheder. Erfaringerne med Sprogpilot er meget positive, jf. særskilt dagsordenspunkt herom.

 

Hvad har elever med ordblindhed svært ved:

Det danske skriftsprog bygger på tre principper:

-         Lydprincippet, hvor hvert bogstav i et ord svarer til en lyd i udtalen af ordet

-         Betydningsprincippet, hvor stavemåden af betydningsmæssige orddele er konstant uanset deres forskellige udtale, for eksempel udtales ordet lag og lag i ordet lagkage forskelligt, men staves ens

-         Traditionsprincippet, hvor stavemåden fra gammel tid eller i fremmedord bibeholdes

Når børn skal lære at læse, lærer de først skriftens lydprincip. Nogle børn lærer det hurtigt, andre skal have lidt længere tid til det. Børn med ordblindhed har markante vanskeligheder ved at lære og udnytte skriftens lydprincip. Disse vanskeligheder har et neurologisk grundlag og skyldes altså ikke manglende undervisning, arbejdsindsats, motivation og heller ikke generelle indlæringsvanskeligheder.

 

Hvordan identificerer skolerne elever med ordblindhed:

Ordblindhed kan først identificeres, når eleven har modtaget grundig undervisning i skriftens lydprincip, og når det forventes, at eleven har lært at anvende det i sin egen læsning og skrivning. Det betyder, at skolerne først identificerer ordblindhed tidligst fra foråret i 3. klasse. Men det er muligt at screene for risikotegn allerede fra 0. klassetrin.

Kommunen har følgende retningslinjer for identifikation af ordblindhed og risikotegn på ordblindhed:

-         0. og 1. klassetrin: I juni anvender skolernes læsevejledere Ordblinderisiko-testen til at teste de elever, som har svært ved at lære skriftens lydprincip. Denne test er udviklet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Når testen anvendes til elever på 0. klassetrin, kan den identificere ca. 80 pct. af de elever, der senere vil udvise massive læsevanskeligheder. Anvendt til elever på 1. klassetrin kan testen identificere ca. 90 pct. af disse elever.

-         2. klassetrin: I juni screener skolernes dansklærere alle elever for risikotegn på ordblindhed. Her anvendes DVO-testen, som er udviklet af det tidligere Dansk Videncenter for Ordblindhed. DVO-testen kan ikke identificere ordblindhed, men kun risiko for ordblindhed. Skolernes læsevejledere har ansvar for at vurdere resultaterne, videreteste elever med tydelige risikotegn og igangsætte eventuelle læsepædagogiske tiltag.

-         3. klassetrin: I juni re-testes med DVO-testen de elever, som viste risikotegn på ordblindhed.

-         3.-9. klassetrin: Skolernes læsevejledere anvender Ordblindetesten til at identificere ordblindhed. Ordblindetesten anvendes udelukkende til de elever, hvor der (stadig) er mistanke om ordblindhed. Da ordblindhed optræder i forskellige grader, sker det ofte, at elever med en mild ordblindhed kan klare sig fint igennem første halvdel af skoleforløbet. Disse elevers ordblindhed opdages først senere i skoleforløbet, hvor læsekravene er højere. Ordblindetesten identificerer udelukkende kernevanskeligheder i ordblindhed og kan ikke sige noget om det undervisningsmæssige behov hos den enkelte elev. Derfor vurderer læsevejlederne, om elevens udfordringer skal afdækkes yderligere. Kommunens læsekonsulent yder råd og vejledning til vurderingen af både resultater af Ordblindetesten og til eventuel videre afdækning og efterfølgende læsepædagogisk indsats.

 

Hvordan arbejder kommunen med undervisning af elever med ordblindhed

Da ordblindhed optræder i forskellige grader, har alle elever med ordblindhed ikke behov for samme undervisningstiltag. Det er skoleledelsen, som sammen med skolens læsevejledere vurderer behovet hos den enkelte elev. Kommunens læsekonsulent kan rådgive og vejlede skolerne i denne opgave.

Kommunen arbejder på flere måder med at imødekomme de forskellige undervisningsbehov:

-         Sprogpilot Fredensborg
Skoleledelserne kan visitere elever med ordblindhed eller i risiko for ordblindhed til Sprogpilot Fredensborg. Her kan eleverne få et struktureret og intensivt læsekursus i en periode på 9 uger. Hvis en elev har behov for det, kan skoleledelsen visitere eleven til Sprogpilot flere gange i løbet af elevens skoletid. Der er i alt plads til 108 elever hvert år i Sprogpilot.
 

-         VAKS
Elever, der i DVO-testen viser risikotegn på ordblindhed, tilbydes fra 3. klassetrin et VAKS-forløb på egen skole. VAKS er et evidensbaseret, intensivt og systematisk læseundervisningsforløb på 75 timer og er målrettet ordblinde og elever i risiko for ordblindhed.  Skoleledelserne har ansvar for at have lærere, der er særligt uddannede i at undervise i VAKS. Kommunens læsekonsulent opretter lærerkurser i VAKS hvert år, så skolerne altid har mulighed for at have opkvalificerede VAKS-lærere.
 

-         AppWriter og tekniske hjælpemidler
Alle elever med ordblindhed har adgang til AppWriter, som er et læse-skrive-støttende it-program. Skolen har ansvar for at undervise eleverne i programmet. Skolerne stiller også tekniske hjælpemidler til rådighed for den ordblinde elev, hvis han/hun har behov for det for i undervisningen og til at forberede sig til undervisningen.
 

-         Projekt ”Ordblindevenlig didaktik og coaching
I skoleåret 2018-19 deltager alle folkeskolerne i et samarbejdsprojekt med Solrød Kommune, som har til formål at give elever med ordblindhed på 3.-9. klassetrin øgede muligheder for læringsudbytte, skriftsproglig handlekompetence og trivsel. Det vil dels ske ved at kompetenceudvikle skolernes læsevejledere og dels ved et praksissamarbejde, hvor læsevejledere sammen med almenlærere og konsulenter fra Københavns Professionshøjskole vil udvikle en ordblindevenlig didaktik med inddragelse af læse-skrive-støttende teknologi. Kommunen har sammen med Solrød Kommune fået fondsmidler fra A.P. Møller Fonden til dette projekt.
 

-         Vejledning til almenlærerne i alle fag
Der er udarbejdet skriftlige guidelines til almenlærerne om, hvordan de i deres planlægning og udførelse af undervisningen kan imødekomme behovene hos elever med ordblindhed. Disse guidelines er tilgængelige på alle skolerne.
 

-         Informationsmaterialer til forældre til børn med ordblindhed eller i risiko for ordblindhed
Der er udarbejdet pjecer henvendt både til forældre til børn i dagtilbud og forældre til skolebørn. I pjecerne kan forældrene få viden om ordblindhed og risikotegn på ordblindhed og vejledning i, hvordan de kan støtte deres børn. Pjecerne og andet informationsmateriale er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Mål 4: Kvalitetsuddannelse særligt mål 4.6: Inden 2030 skal alle unge og en væsentlig del af voksne, både mænd og kvinder, have opnået færdigheder i at læse og regne.

Byrådets arbejdsgrundlag 2018 – 2021 – pejlemærke nr. 1 ”Det er sejt at være dygtig – alle børn har mulighed for læring og trivsel”.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Elektroniske bilag

https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler/sprog-og-laesning

Indstilling

1)     At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.