Nr.85 - Evaluering af læsetilbuddet Sprogpilot

Sagsnr.: 18/19159

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Orientering om resultater af evalueringen af kommunens læsetilbud Sprogpilot Fredensborg

Sagsfremstilling og økonomi

Beskrivelse af Sprogpilot Fredensborg:

Kommunens læseklassetilbud blev med virkning fra august 2017 omlagt. Indtil da var læsetilbuddet organiseret som et segregeret læsetilbud med plads til i alt 27 læseudfordrede elever om året, og undervisningen foregik på Humlebæk Skole.

Det nye læsetilbud hedder Sprogpilot og er et inkluderende læsetilbud, som foregår lokalt på en skole i hvert bysamfund og med plads til i alt 108 læseudfordrede elever hvert år.

Sprogpilot Fredensborg består af intensive læsekurser á 9 ugers varighed til læseudfordrede elever på alle klassetrin. Kurserne foregår om formiddagen på hold med 9 elever. Skoleledelserne visiterer de elever, som har behov for at deltage i Sprogpilot til et indskolings-, et mellemtrins- eller et udskolingshold. Underviserne er specialuddannede læselærere med kommunens læsekonsulent som faglig koordinator. Undervisningen bygger på læsepædagogisk forskning med mål om at styrke elevernes skriftsproglige færdigheder, deres motivation for at læse og skrive og et godt selvværd, hvilket hænger sammen med en forståelse af egne læseudfordringer og behov for læse-skrivestøttende it-redskaber.

Udover undervisningen af eleverne er der kurser og vejledning til elevernes forældre og almenlærerne på skolerne. Desuden deltager underviserne i Sprogpilot også i elevernes almenundervisning for at overføre dele af den specifikke læsepædagogiske viden til almenundervisningen og elevernes lærerteam. 

Evaluering af Sprogpilot Fredensborg:

Evalueringen har til formål at belyse, hvorvidt den ændrede organisering af kommunens læsetilbud er hensigtsmæssig.

For at kunne besvare dette spørgsmål er følgende tre hovedområder evalueret:

-         Effekten af Sprogpilot i forhold til elevernes faglige udvikling

-         Effekten af Sprogpilot i forhold til elevernes selvværd og motivation

-         Den ændrede organisering af kommunens læsetilbud

Evalueringen er foregået ved præ- og posttest af elevernes læse- og stavefærdigheder, spørgeskemaer til deltagende elever og deres forældre, strukturerede interview med ledelse og læsevejledere på alle seks folkeskoler i kommunen samt skriftlige interview med underviserne i Sprogpilot.

 

Evalueringen viser følgende hovedpointer om effekten i forhold til elevernes faglige udvikling:

Præ- og posttest dokumenterer, at Sprogpilot-forløbet har haft en stærk effekt på elevernes læse- og stavefærdigheder. Det viser sig blandt andet ved, at eleverne på mellemtrinsholdet i gennemsnit forbedrer deres tekniske læsefærdigheder svarende til næsten et helt skoleår.

Svarene i spørgeskemaerne viser, at næsten alle elever og forældrene også selv har en oplevelse af fremgang.

Svarene viser desuden, at 75 pct. af eleverne oplever, at de er blevet bedre til at anvende læse-skrivestøttende it-redskaber.

Skolerne fremhæver, at mange elever i Sprogpilot er blevet bevidste om deres behov for og brug af læse-skrivestøttende it-redskaber, så de kan deltage på lige for med klassekammeraterne i almenundervisningen. 

 

Evalueringen viser følgende hovedpointer om effekten i forhold til elevernes selvværd og motivation:

Eleverne er blevet mere motiverede til at læse og skrive. Det gælder især for eleverne på indskolingsholdene, hvor 86 pct. er blevet mere motiverede. På mellemtrins- og udskolingsholdene har to tredjedele af eleverne fået mere lyst til at læse og skrive ved at deltage i Sprogpilot.

Også forældrene oplever en bedre motivation hos deres børn. En forælder skriver en kommentar i spørgeskemaet: ”Før var det en kamp at få hende til at tage en bog frem. Nu gør hun det bare.”

Der er forskel på mellemtrins- og udskolingselevernes oplevelse af at få et bedre selvværd ved at deltage i Sprogpilot. 88 pct. af eleverne på mellemtrinsholdene oplever at få et bedre selvværd, mens det kun gælder for 44 pct. af eleverne på udskolingsholdene.

Skolerne oplever, at eleverne generelt har fået mere selvværd og motivation af at deltage i Sprogpilot. En skole udtaler: ”Elevernes selvforståelse er bedret markant, og alle tabuer om ordblindhed er væk.”

 

Evalueringen viser følgende hovedpointer om den ændrede organisering:

93 pct. af forældrene mener, at det har stor betydning, at deres barn kan bevare sin tilknytning til sin egen klasse, mens han/hun deltager i Sprogpilot. En forælder uddyber sit svar: ”Mit barn kan bedre følge med og føler sig ikke udenfor”.

Hovedparten af eleverne er også glade for at kunne deltage i Sprogpilot om formiddagen og derefter fortsætte i almenundervisningen sammen med deres klassekammerater. Det gælder for 93 pct. af eleverne i indskolingen, 82 pct. af eleverne på mellemtrinnet, 70 pct. af eleverne i udskolingen.

Skolerne oplever generelt, at eleverne er glade for den ændrede organisering, og at de fleste elever har nemt ved skiftet midt på dagen fra Sprogpilot til egen klasse.

Skoleledelserne er tilfredse med, at skolerne visiterer eleverne til Sprogpilot, hvilket de ikke gjorde til læseklasserne.

Almenlærerne har fået en større opgave med den ændrede organisering, fordi de skal kunne tilrettelægge inkluderende undervisning, som imødekommer behovet hos de læseudfordrede elever efter et Sprogpilot-forløb. Evalueringen viser, at den tilsigtede overførsel af den specifikke læsepædagogiske praksis til almenundervisningen kun er sket i mindre grad.

Derfor har underviserne i Sprogpilot sammen med kommunens læsekonsulent planlagt en alternativ måde at gøre dette på fra august 2018. Det vil ske ved særlige undervisningsforløb, hvor underviserne fra Sprogpilot planlægger, udfører og evaluerer undervisning sammen med almenlærere.

Konklusion

Evalueringen viser, at Sprogpilot Fredensborg i skoleåret 2017-18 har været et hensigtsmæssigt inkluderende læsetilbud for læseudfordrede elever, og at den ændrede organisering i høj grad imødekommer både elevernes og forældrenes ønske om at bevare tilknytningen til elevernes egne klasser.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN’s verdensmål nr. 4: Kvalitetsuddannelse

Sprogpilot spiller i høj grad ind i byrådets arbejdsgrundlag 2018 – 2021; pejlemærke 1 ”Det er sejt at være dygtig – alle børn har mulighed for læring og trivsel”

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Kommunikation

Evalueringen lægges på kommunens hjemmeside

Indstilling

1)     At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning. Udvalget udtrykte ros til tilbuddet, og besluttede at udsende pressemeddelelse.