Nr.84 - Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018

Sagsnr.: 17/4639

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2018 fremlægges til godkendelse, herunder rapportens anbefalinger for de enkelte områdeinstitutioner, netværket af selvejende institutioner samt puljeinstitutionens videre arbejde med udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen er forpligtet til at fremlægge faglige kvalitetsoplysninger i en selvvalgt form. Udvalget besluttede i 2010, at der for dagtilbud skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten samler op og præsenterer data om dagtilbud, hvad angår såvel økonomi og medarbejdere, som den faglige kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Formålet med udarbejdelsen af en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet er, at den skal være udgangspunkt for dialog imellem dagtilbud, administration og byrådet om udvikling af dagtilbudsområdet.

Jf. ny dagtilbudslov pr. 1. juli 2018 skal udviklingen på dagtilbudsområdet fremover drøftes

politisk mindst hvert andet år. På udvalgets møde i august blev det besluttet, at drøftelsen tages i Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med forelæggelse af kvalitetsrapport for dagtilbud.

 

Om arbejdet med kvalitet på dagtilbudsområdet

I Fredensborg Kommune er der udviklet et kvalitetskoncept i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) med kvalitetsparametre.

 

Ved at opsætte parametre for kvaliteten på seks udvalgte fokusområder fra Børne- og Ungepolitikken sikres det, at der skabes et fælles fokus og en retning for det pædagogiske arbejde samt for den forsatte udvikling af kommunens dagtilbud.

 

De seks fokusområder er:

 1. Læring
 2. Sprog
 3. Digitalisering
 4. Et sundt og aktivt liv
 5. Inklusion
 6. Forældresamarbejde

 

Det pædagogiske arbejde bliver skabt i en sammenhæng imellem de forskellige aktiviteter og indsatser, der arbejdes med både decentralt og centralt på dagtilbudsområdet. Derfor kan fokusområderne over tid blive skiftet ud til fordel for andre fokusområder.

 

Indhold

Kvalitetsrapport 2018 indeholder data om faglige resultater, information om ressourcer, medarbejdere og ledelse i de kommunale, selvejende og puljeinstitutionen i perioden fra august 2016 til og med december 2017. Den er opbygget med mulighed for at kunne sammenligne kvalitetsdata fra Kvalitetsrapport 2016. Data i kvalitetsrapporten bygger på detaljerede rapporter fra de enkelte dagtilbud, bl.a. tilsynsrapporter, udarbejdet på baggrund af anmeldte tilsyn i alle institutioner. De øvrige oplysninger generes af administrationen.

 

Hovedkonklusionerne

Kvalitetsrapporten har følgende hovedkonklusioner:

At der:

 • i tiltagende grad er fokus på strategiske fælleskommunale indsatser, herunder bl.a. AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)-arbejdet, den tidlige opsporing og indsats samt sprogindsatsen.
 • for alle aldersgrupper og dagtilbudstyper er sket et fald i perioden 2011-2017, hvad angår antallet af indskrevne helårsbørn. Aktuelt konstateres der dog en generelt stigende efterspørgsel efter 0-5 års dagtilbud i alle fire bysamfund.
 • i perioden 2011-2017 er der generelt set sket et fald i bruttodriftsudgifterne på dagtilbudsområdet. Dette skal sammenholdes med antallet af indskrevne helårsbørn, der også viser et generelt fald i perioden.
 • over perioden 2011-2017 ses en stigning i udgifterne til de lovpligtige økonomiske og/eller pædagogiske fripladser i kommunale, selvejende og private institutioner under et, svarende til omkring 21 %.
 • i perioden 2011-2017 ses en stigning i tilskud til private institutioner.
 • i perioden 2011-2017 ses en stigning i tilskud til privat pasning/fritvalgsordning,
 • i perioden 2011-2017 er sket en halvering i antallet af skoleudsættelser.
 • i perioden 2011-2017 er sket et fald i antallet af børn i særlige dagtilbud. Samtidig ses en stigning i antallet af børn med specialpædagogisk bistand.
 • i perioden 2011-2017 er der generelt sket en stigning i andelen af pædagogisk uddannet personale, dvs. personale med enten en pædagogisk uddannelse eller en kortere pædagogisk uddannelse. Andelen er steget fra samlet set 55% i 2011 til samlet set 62% i 2017. I perioden 2015-2017 er der sket et lille fald i andelen af personale med en pædagogisk uddannelse. I samme periode er der sket en stigning i andelen af personale med en kortere pædagogisk uddannelse.
 • generelt måles høj trivsel blandt medarbejderne i de kommunale dagtilbud.
 • er bevidsthed blandt personalet om, hvad der forventes af dem. Ambitionsniveauet er højt, og personalet yder en ekstra indsats, både ift. egne opgaver, og ift. andres opgaver, når der er behov for det. Personalet oplever, at deres arbejde gør en forskel, men oplever også, at der er en ubalance imellem omfanget af opgaverne og tiden afsat til dem.
 • er registreret faldende sygefravær blandt medarbejderne i de kommunale dagtilbud i perioden 2013-2017 . Hvor det lå noget over gennemsnittet for sygefravær i kommunen i både 2013 og 2015, ligger det i 2017 på så godt som samme niveau som dette.
 •  

Udviklingsområder

Kvalitetsrapporten peger også på en række udviklingsområder, der er relevante for alle dagtilbud, og som området også fremadrettet skal arbejde videre med.

Administrationen har på baggrund af kvalitetsrapportens indhold udarbejdet en række anbefalinger målrettet de enkelte områdeinstitutioner, netværket af selvejende institutioner samt puljeinstitutionen.

 

Anbefalingerne fremgår i rapporten under de enkelte områder/netværk og har alle det samlede formål at styrke kvaliteten på dagtilbudsområdet. Administrationen anbefaler, at dagtilbuddene fortsætter det fine arbejde med fokus på kvalitet og udvikling af dagtilbuddene.

 

 

Områdebestyrelsens kommentarer til kvalitetsrapporten

Udkastet til kvalitetsrapport har været forelagt områdebestyrelserne og bestyrelserne i det selvejende netværks institutioner. Følgende tilbagemeldinger er

Humlebæk: Ingen kommentarer

Fredensborg: Ingen kommentarer

Kokkedal: Områdebestyrelsen i Kokkedal har foreslået rettelse i områdelederens vurdering på Side 40, 3. afsnit. Sidste linje ønskes uddybet til:

Alle forældre er blevet inddraget i udviklingen af et kodeks for det gode samarbejde samt en anderledes organisering af forældremøderne. Med en kombination af fagligt indhold og socialt samvær omkring fællesspisning på møderne tilgodeser rammerne i højere grad forældrenes forskellige interesser og forudsætninger.

Desuden er det blevet bemærket, at det ville fremme kvalitetsrapportens læsevenlighed, hvis projekttitler og lignende blev fremhævet med kursiv igennem hele rapporten.

Ændringerne er taget til efterretning og indskrevet i rapporten.

Nivå: Ingen kommentarer

Det selvejede netværk: Områdebestyrelsen i det selvejede netværk har ønsket ændret i stillingsbetegnelserne på forsiden fra pædagoguddannet til Pædagogisk uddannet. Dette kan ikke imødekommes, da pædagogisk uddannet kan dække over flere betegnelser end pædagoguddannelsen som er den gældende uddannelses betegnelse for de opgørelser, der foretages.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Børne- og Ungepolitikken i Fredensborg Kommune

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets pejlemærke 2018 – 2021. Det er sejt at være dygtig. Alle børn har mulighed for læring og trivsel.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

 1. At Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2018 med de indarbejdede anbefalinger godkendes.

 

 1. At institutionerne fortsætter det fine arbejde med fokus på kvalitet og udvikling af dagtilbuddene

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 10-09-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 blev vedtaget. Udvalget udtrykte stor ros til dagtilbudsområdet for de fine resultater.